Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/236
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás
Közzététel dátuma:2018.12.06.
Iktatószám:22082/2018
CPV Kód:72212517-6
Ajánlatkérő:NKM Észak-Dél Földgázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:Ajánlatkérő székhelye: 6724 Szeged, Pulcz utca 44.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.12.14.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közszolgáltató
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NKM Észak-Dél Földgázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_73911197
Postai cím: Pulcz Utca 44
Város: Szeged
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6724
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mikle-Baráth Miklós
Telefon: +36 62565565
E-mail: mikle-barath.miklos@nkm.energy
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.nkmedgazhalozat.hu/tarsasagunkrol/nkm-eszak-del-foldgazhalozati-zrt.html
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000949952018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000949952018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
x Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
x Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: NOMAL rendszer kiváltása
Hivatkozási szám: EKR000949952018
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72212517-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: Az NKM Észak-Dél Földgázhálózati Zrt. NOMAL rendszerének kiváltása egy új, az NKM Üzemi IT architektúrájába illeszkedő korszerű allokálási rendszerrel. (Részletes feladatleírás a műszaki leírásban található.)
II.1.6. pont folytatása:
Ajánlatkérő a részajánlattételt nem biztosítja figyelemmel arra, hogy a közbeszerzés tárgya olyan egységes, komplex feladatot takar, mely részekre nem bontható, tekintettel arra, hogy ezzel a szerződés eredeti célját nem érhetné el, gazdasági, minőségi és a szerződés teljesítésével kapcsolatos szempontokat figyelembe véve ésszerűtlen.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok benyújthatók
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: NOMAL rendszer kiváltása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72212517-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333
A teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye: 6724 Szeged, Pulcz utca 44.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Az NKM Észak-Dél Földgázhálózati Zrt. NOMAL rendszerének kiváltása egy új, az NKM Üzemi IT architektúrájába illeszkedő korszerű allokálási rendszerrel. Feladatok:
• Vállalkozó oldali projekt menedzsment.
• Rendszerre vonatkozó felmérés, műszaki rendszerterv és implementációs terv készítése.
• Hardver szükséglet meghatározása.
• Szükséges alapszoftver licenszek szállítása.
• A rendszer és NKM specifikus fejlesztéseinek leszállítása és üzembe helyezése.
• A rendszer és kapcsolódó rendszerei közötti integráció kialakítása.
• A korábbi rendszerben működő riportok, analitikák, adatexportok új rendszerbe történő implementálása
• Tesztek előkészítése, a tesztelések elvégzése, illetve a tesztek eredményeinek dokumentálása, az alapján a szükséges módosítások elvégzése.
• Az ősfeltöltéshez szükséges adatmigráció előállítása.
• Teszt ősfeltöltés elvégzése, a teszt eredményeinek kiértékelése és a szükséges módosítások végrehajtása.
• Ősfeltöltés elvégzése, szükséges ellenőrzések végrehajtása.
• NKM által elvégzett IT biztonsági auditon való részvétel, az eredmények alapján a rendszer szükséges módosításainak elvégzése.
• Rendszer használatához és üzemeltetéséhez szükséges dokumentációk elkészítése.
• Folyamat orientált oktatások tervezése és végrehajtása az NKM szakértőinek.
• Éles üzemi átállás végrehajtása, éles üzem 30 napos folyamatos támogatása.
• a kifejlesztendő rendszerrel kapcsolatosa elvárás: 3,5M mérési pont kezelése (részletek a műszaki leírásban)
• Opcionális szolgáltatás: Fejlesztői támogatás a közbeszerzési szerződés aláírásától számított 12 hónap alatt maximum 150 munkaóra erejéig.
(Részletes feladatleírás a műszaki leírásban található .)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Modulok átadásának időpontja -
2 2.1 SAP IS-U adatátvétel modul átadásának időpontja (min. 0 max 7 nap)  7
3 2.2 Napon belüli allokáció modul átadásának időpontja (min. 0 max 7 nap)  6
4 2.3 Havi elhatárolás becslés modul átadásának időpontja (min. 0 max 7 nap)  7
5 3. Próbaüzem időtartama min. 0 – max 30 nap) 15
6 4. Jótállás (min. 12 – max. 36 hónap)  5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: (nettó Ft) / Súlyszám: 60
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: AF II.2.4. pont szerint.
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m), q) és 63. § (1) bek. c) pontjában rögzített kizáró okok bármelyike fennáll.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki
a) az előírt kizáró okok hatálya alá tartozik;
b) részéről az előírt kizáró ok az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
AT-nek csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 17. § (1) bekezdése szerint egyszerű nyilatkozatot, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m), q) és 63. § (1) bek. c) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá. AT-nek elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell valamennyi tényleges tulajdonos nevéről és állandó lakóhelyének bemutatásáról. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni (62.§(1) bek. k) pont kb) alpont).
AT az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a Rendelet 17. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani arról, hogy e gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m), q) és 63. § (1) bek. c) pontjában foglalt kizáró okok.
Ajánlatkérő (AK) elfogadja, ha az AT a korábbi közbeszerzési eljárásában felhasznált egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az AK által a kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat. A Rendelet 1. § (7) bekezdése szerint a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. AK – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az AT erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
AK felhívja a figyelmet a 424/2017. (XII.19.) Korm. r. (a továbbiakban: EKR rendelet) 12. § (2) bek.re, valamint az EKR rendelet 13. §-ra.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása folytatása:
M/5. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bek. c) pontja alapján csatolandó az MSZ ISO/IEC 20000-1:2013-nek (Informatika. Szolgáltatásirányítás. 1. rész: A szolgáltatásirányítási rendszer követelményeinek való megfelelőséget igazoló, elismert (bármely nemzeti rendszerben akkreditált) tanúsító szervezettől származó, MSZ ISO/IEC 20000-1:2013 vagy azzal egyenértékű tanúsítvány, vagy az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékai. AK elfogadja az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítványt, továbbá az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékait, ha a szóban forgó gazdasági szereplőnek - neki fel nem róható okokból - nem volt lehetősége az említett tanúsítványokat az előírt határidőn belül megszerezni, feltéve, hogy a gazdasági szereplő bizonyítja, hogy a javasolt minőségbiztosítási intézkedések megfelelnek az előírt minőségbiztosítási szabványoknak.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. A Kbt. 65. § (7), (9), (11) bek. is irányadó.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P.1.) A Kbt. 65. § (4) bekezdése és a Rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján AT (közös ajánlattétel esetén bármelyik közös AT) csatolja az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évre vonatkozó, saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). Amennyiben az AK által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az AK ellenőrzi, ebben az esetben a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges. Amennyiben az AT letelepedése szerinti ország joga nem írja elő a beszámoló közzétételét, úgy akkor nyilatkozat az utolsó három lezárt üzleti év adózott eredményéről.
Ha az ajánlattevő a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.
P.2) AT-nek Kbt. 65. § (4) bekezdése és a Rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az ajánlathoz csatolnia kell az előző három, mérlegfordulóval lezárt üzleti év közbeszerzés tárgyából származó nettó árbevételéről szóló nyilatkozatát éves bontásban, attól függően, hogy az AT mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha az AT P.1. vagy P.2. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az AK által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett AT kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának AK által elfogadott módjáról.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az AT-k bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az AT ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. A Kbt. 65. § (7) bekezdés alapján csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Az a szervezet, amelynek adatait az AT a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az AK-t az AT teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): P.1.) Alkalmatlan az AT a szerződés teljesítésére, amennyiben a saját vagy jogelődje adózott eredménye az ajánlattételi felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évben egynél több alkalommal negatív.

A Rendelet 19. § (2) bekezdése alapján, amennyiben az AT a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem rendelkezik az AK által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, úgy AT alkalmatlan, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (szoftverfejlesztésből) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem éri el a 90.000.000.- Ft-ot.
P.2) Alkalmatlan az AT, ha az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (szoftverfejlesztésből) származó nettó árbevétele összesen nem éri el a 90.000.000,- Ft-ot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M.1) AT a Rendelet 21. § (3) bek. a) pontja alapján csatolja az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 évben (36 hónapban) teljesített, de legfeljebb 6 éven (72 hónapon) belül megkezdett referenciák (továbbiakban: ref.) ismertetését.
A ref.-át a Rendelet 23.§ szerint kell igazolni.
Az igazolásnak/nyilatkozatnak tartalmaznia kell:
• szerződést kötő másik fél (neve, székhelye),
• a szolgáltatás tárgya, mennyisége (úgy, hogy abból az előírt alkalmassági minimumkövetelmény teljesülése egyértelműen megállapítható legyen)
• teljesítés ideje (év, hó, nap kezdő és befejező időpont)
• nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
M.2.) A Rendelet 21.§ (3) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) – különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek – a megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
A szakemberek bemutatása során csatolandók:
a) ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezéséről a betölteni kívánt pozíció megjelölésével, (a szakember munkáltatójának – ajánlattételi határidő időpontjában – feltüntetésével, vagy annak a személynek a megjelölésével, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlattételi határidő időpontjában, amennyiben releváns);
b) szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával (amelyből a szakember a minimumkövetelményben előírt végzettsége, szakmai gyakorlata egyértelműen kiderül, év/hónap pontossággal, a párhuzamos szakmai tapasztalatok csupán egyszer kerülnek figyelembe vételre);
c) szakemberek végzettségét, képzettségét igazoló dokumentumok egyszerű másolata;
d) a szakemberek által aláírt rendelkezésre állásról és adatkezelésről szóló nyilatkozat.
M/3. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bek. c) pontja alapján csatolandó a szoftverfejlesztési tevékenységre vonatkozó minőségbiztosítási rendszer alkalmazását igazoló, elismert (bármely nemzeti rendszerben akkreditált) tanúsító szervezettől származó, ISO 9001 vagy azzal egyenértékű tanúsítvány, vagy az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékai. AK elfogadja az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítványt, továbbá az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékait, ha a szóban forgó gazdasági szereplőnek - neki fel nem róható okokból - nem volt lehetősége az említett tanúsítványokat az előírt határidőn belül megszerezni, feltéve, hogy a gazdasági szereplő bizonyítja, hogy a javasolt minőségbiztosítási intézkedések megfelelnek az előírt minőségbiztosítási szabványoknak.
M/4. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bek. c) pontja alapján csatolandó az MSZ ISO/IEC 27001 Informatika. Biztonságtechnika. Információbiztonság-irányítási rendszerek. Követelményeknek való megfelelőséget igazoló, elismert (bármely nemzeti rendszerben akkreditált) tanúsító szervezettől származó, MSZ ISO/IEC 27001 vagy azzal egyenértékű tanúsítvány, vagy az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékai. AK elfogadja az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítványt, továbbá az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékait, ha a szóban forgó gazdasági szereplőnek - neki fel nem róható okokból - nem volt lehetősége az említett tanúsítványokat az előírt határidőn belül megszerezni, feltéve, hogy a gazdasági szereplő bizonyítja, hogy a javasolt minőségbiztosítási intézkedések megfelelnek az előírt minőségbiztosítási szabványoknak.
Karakterkorlátra tekintettel III.1.1) pontban folytatás
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) teljesített, de hat évben (72 hónapban) megkezdett:
M.1.1) összesen legalább 500.000 darab mérési pont szállítói oldalon betáplált földgázmennyiségének napi allokálási és újrafelosztási eljárást (korábban havi allokációt) futtató funkcióval rendelkező szoftver fejlesztési referenciával.
M.1.2) legalább 1 db, geográfiailag szeparált (fizikailag különböző helyszínű) adatközpontokban megvalósított, magas rendelkezésre állású (99,5%) IT rendszer fejlesztéséből és beüzemeléséből származó referenciával.
M.2) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik minimum:
a) 1 fő felsőfokú végzettséggel, anyanyelvi szintű magyar nyelvtudással és legalább 60 hónap időtartamú projektvezetői szakmai tapasztalattal bíró szakemberrel, aki a gázipar területén szerzett projektvezetői szakmai tapasztalattal, és agilis projekt vezetési tapasztalattal is rendelkezik
b) 2 fő felsőfokú végzettséggel, anyanyelvi szintű magyar nyelvtudással és legalább 36 hónap időtartamű üzleti elemzői szakmai tapasztalattal bíró szakemberrel, aki ezen belül a gázipar területén szerzett (földgázszállítói, vagy -kereskedői vagy -elosztói allokációs vagy elszámolási) legalább 12 hónap üzleti elemzői tapasztalattal is rendelkezik
c) 1 fő felsőfokú végzettséggel, anyanyelvi szintű magyar nyelvtudással és legalább 60 hónap időtartamú solution architect (komplex megoldások szoftverfelépítésének tervezése) szakmai tapasztalattal bíró szakemberrel, aki a gázipar területén szerzett szakmai tapasztalattal is rendelkezik
d) 1 fő felsőfokú végzettséggel, anyanyelvi szintű magyar nyelvtudással és legalább 36 hónap időtartamú számítástechnikai rendszerintegrációs szakértői szakmai tapasztalattal bíró szakemberrel, aki a gázipar területén szerzett számítástechnikai rendszerintegrációs szakértői tapasztalattal is rendelkezik
e) 5 fő felsőfokú végzettséggel rendelkező, anyanyelvi szintű magyar nyelvtudással és legalább 36 hónap időtartamú szoftverfejlesztői szakmai tapasztalattal bíró szakemberrel, aki a gázipar területén szerzett szoftverfejlesztői tapasztalattal is rendelkezik
f) 1 fő felsőfokú végzettséggel, anyanyelvi szintű magyar nyelvtudással és legalább 36 hónap időtartamű szoftvertesztelési szakmai tapasztalattal bíró szakemberrel, aki a gázipar területén szerzett szoftvertesztelési szakmai tapasztalattal is rendelkezik
g) 1 fő felsőfokú végzettséggel, anyanyelvi szintű magyar nyelvtudással és legalább 36 hónap időtartamű DevOps (fejlesztési és üzemeltetési feladatok összehangolásában, verzió kiadások automatizálásában jártas) szakmai tapasztalattal bíró szakemberrel, aki a gázipar területén szerzett DevOps szakmai tapasztalattal is rendelkezik
h) 2 fő felsőfokú végzettséggel, anyanyelvi szintű magyar nyelvtudással és legalább 36 hónap időtartamú informatikai alkalmazások és infrastruktúrák rendszerüzemeltetési szakmai tapasztalattal bíró szakemberrel, aki a gázipar területén szerzett rendszerüzemeltetési tapasztalattal is rendelkezik
Egy szakember több pozíció vonatkozásában is bemutatható, kivéve az a) e) és f) pontok szerinti szakembert, akik más pozícióra nem mutathatók be.
M/3. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik szoftverfejlesztési tevékenységre vonatkozó ISO9001, vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal (vagy egyenértékű minőségbiztosítási intézkedésekkel).
M/4. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az MSZ ISO/IEC 27001 vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal (vagy egyenértékű minőségbiztosítási intézkedésekkel).
M/5. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az MSZ ISO/IEC 20000-1:2013, vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal (vagy egyenértékű minőségbiztosítási intézkedésekkel).
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér, meghiúsulási kötbér, jótállás. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A számla ellenértékét Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bek., a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bek. szerint átutalással egyenlíti ki. A fizetési késedelemre irányadó továbbá a Ptk. 6:155. §-a. Az ajánlattétel, a szerződés és kifizetés devizaneme: HUF. Részszámla: 1. részszámla 20%, 2. részszámla 10%, 3. résszámla 20%, 4. részszámla: 40%, végszámla 10%.
A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását sem önálló, sem közös ajánlattétel esetén.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Karakterkorlát miatt a VI.3.4) pont folytatása:
15) Ajánlatkérő legkésőbb a szerződéskötés időpontjára min. évi 600 millió Ft/év és min. 300 millió Ft/káresemény mértékű szakmai felelősségbiztosítási szerződés meglétét írja elő. E kötelezettség elmulasztása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül.
16) A minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest AK szigorúbb alkalmassági követelményeket határozott meg.
17) Ajánlattevő nem tehet többváltozatú ajánlatot.
18) Az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani, ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is köteles elfogadni.
19) AK felhívja AT-k figyelmét a Kbt. 44. §, 138-139. §-aiban, és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 10-17. §-ban foglaltakra.
20) IV.2.5 ponthoz: az ajánlati kötöttség kezdete a tárgyalások lezártának időpontja (végső ajánlattétel időpontja).
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: Az ajánlati kötöttséggel nem terhelt (első) ajánlatok vonatkozásában az AK megvizsgálja, hogy azok megfelelnek-e a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételeknek. Már a tárgyalások megkezdését megelőzően köteles az AK megállapítani az AT szerződés teljesítésére való alkalmasságát vagy alkalmatlanságát, valamint ha az ajánlat kizáró ok fennállása miatt érvénytelen (az ajánlatot a tárgyalások megkezdését megelőzően érvénytelenné kell nyilvánítani, ha az AT nem felel meg – vagy nem állapítható meg, hogy megfelel-e – a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek, vagy az ajánlat kizáró ok fennállása miatt érvénytelen; az ajánlatban foglalt egyéb nyilatkozatokkal, dokumentumokkal kapcsolatos hiányokat a tárgyalások befejezéséig kell pótolni).
A tárgyalások arra irányulnak, hogy az AK a legkedvezőbb feltételekkel köthessen szerződést. Az AK az AT-kel egyenként tárgyal. AK a tárgyalások során is biztosítja az egyenlő bánásmódot az AT-k számára, így különösen az AK által adott bármilyen tájékoztatást az összes AT-nek megadja. Az AK a tárgyalásról jegyzőkönyvet készít, és megküldi azt az AT részére. Ajánlatkérő egy tárgyalási fordulót tart, de fenntartja azt a jogát, hogy szükség esetén több fordulóban tárgyaljon.
Az AK minden, a tárgyalásokon részt vevő AT-t az ajánlatuk módosításához megfelelő időben értesít a műszaki leírás vagy más közbeszerzési dokumentum bármely módosításáról. AK előzetesen egyértelműen az AT-k tudomására hozza, hogy mikor fogja a tárgyalásokat lezárni. A tárgyalások lezárásaként az AK az AT-ket felhívja egy végleges ajánlat írásban történő beadására.
A tárgyalások befejezését követően az AK megvizsgálja, hogy a végleges ajánlatok megfelelnek-e a közbeszerzési dokumentumok tárgyalás befejezésekori tartalmának, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek és szükség szerint alkalmazza a Kbt. 72. §-t. Azon dokumentumokra vonatkozó hiányok, amelyeket az első ajánlattal kapcsolatban a tárgyalások megkezdéséig, vagy befejezéséig kellett volna pótolni, ezt követően már nem pótolhatóak. A megfelelőnek tekintett végleges ajánlatokat az AK az eljárást megindító felhívásban meghatározott értékelési szempont alapján értékeli.
AK a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételekhez, az AT az ajánlatához a tárgyalások befejezésének időpontjától van kötve.
AK az első ajánlatok beérkezését követően dönthet úgy, hogy nem tart tárgyalást, hanem a benyújtott ajánlatok bírálatával és értékelésével befejezi az eljárást. Ebben az esetben döntéséről haladéktalanul értesíti az AT-ket, az AT ajánlati kötöttsége az értesítés AK általi megküldésével áll be.
(kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: 2019/01/08 (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
x Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2018/12/14 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 a következő dátumtól számítva: 2019/01/17 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2018/12/14 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Hely: Az ajánlatok bontása az EKR Rendelet 15. §-ának (2), (4) és (5) bekezdése alapján az EKR-ben történik. A bontást az EKR végzi el akképpen, hogy a bontást az ajánlattételi határidő lejártát követően kettő órával később kezdi meg.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az bontás időpontjában az ajánlatok az EKR rendszerben az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. A Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal -elektronikusan- azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek- az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: 1. Ár: fordított arányosítás, 2. Modulok átadásának időpontja: egyenes arányosítás, 3. Próbaüzem időtartama: egyenes arányosítás, 4. Jótállás: egyenes arányosítás.
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.4 )
További információk: 1) Formai előírások: Az ajánlatokat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül lehet benyújtani Az ajánlat részét képező dokumentumokat/nyilatkozatokat amennyiben nem áll rendelkezésre elektronikus űrlap, úgy .pdf formátumú fájlban kell elkészíteni. Az EKR űrlapjait meghaladóan benyújtandó igazolásokat/nyilatkozatot (dokumentumot) a gazdasági szereplő aláírásra jogosult, vagy általa meghatalmazott személynek alá kell írnia és fel kell tölteni az EKR felületén az erre a célra létrehozott blokkokban.
2) Az EKR útján elektronikus úton benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell, amennyiben az EKR erre formanyomtatványt biztosít, annak kitöltésével:
3) Kbt.66.§(5)bek. szerinti felolvasólap
4) AT, adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nevében aláíró személy aláírási címpéldányának v aláírás mintájának eredeti v másolati példánya
5) amennyiben a cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló személye különböző, a kötelezettségvállaló aláírását is tartalmazó, legalább teljes bizonyító erejű okiratba foglalt meghatalmazás eredeti v másolati példánya
6) AT-nek a Kbt.66.§ (6) bek. szerinti nyil. (nemleges tartalommal is)
7) nyil. a Kbt.65.§ (7) bek. alapján (nemleges tartalommal is)
8) Kbt. 66.§ (2) bek. szerinti nyil.
9) közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevői megállapodást
10) nyilatkozat változásbejegyzési eljárás vonatkozásában
11) adatkezelési nyilatkozat
12) kizáró okok hiánya, és az alkalmasság igazolására vonatkozó dokumentumok
13) AK az eljárást a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás szabályait alkalmazza az alábbi eltérésekkel: AK az eljárást a Kbt. 117. § szerinti felhívás közzétételével indítja. AK nem alkalmazza a Kbt. 114. § alapján alkalmazandó Kbt. 69.§ (2)-(10) bekezdését, illetve a Kbt.113. § (1)–(5) bekezdéseit. Valamennyi AT-nek már az ajánlatában az előírt alkalmassági feltételeknek való megfelelést, és az előírt kizáró okok fenn nem állását igazolnia kell a jelen felhívásban foglaltaknak megfelelően. Az alkalmasság és kizáró okok ellenőrzésére, a hiánypótlásra és a tárgyalás lefolytatására IV.1.4. pontban foglaltak irányadóak. AK a kiegészítő tájékoztatást ésszerű határidőn belül, de legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártát megelőző három nappal adja meg, amennyiben a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem legkésőbb a válaszadási határidőt megelőző három nappal benyújtásra került. AK a határidőn túl érkezett kiegészítő tájékoztatás iránti kérelemre is válaszolhat, amennyiben a válaszadás a megfelelő ajánlattételhez szükséges. Az AK az ajánlattételi határidőt meghosszabbítja, ha a kiegészítő tájékoztatást a fenti határidőben nem tudja megadni. A határidő meghosszabbításáról haladéktalanul és egyidejűleg értesíteni kell az EKR rendszeren keresztül valamennyi gazdasági szereplőt, amely az eljárás iránt érdeklődését jelezte (AK nem tesz közzé hirdetményt a módosításról). Ajánlatkérő továbbá kiegészítő tájékoztatásban közli, hogy a dokumentáció valamely eleme semmis, ha a közbeszerzési dokumentumokon belül ugyanaz az adat, információ több ponton eltérően szerepel, vagy a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok valamely eleme eltér az eljárást megindító felhívástól. Ajánlatkérő ezen esetben a kiegészítő tájékoztatásban meghosszabbíthatja az ajánlattételi határidőt, mely esetben erről haladéktalanul és egyidejűleg értesíti valamennyi gazdasági szereplőt, amely az eljárás iránt érdeklődését jelezte az EKR rendszeren keresztül. A közbeszerzési dokumentumok semmisnek nyilvánított eleme, előírása a közbeszerzési eljárásban és a közbeszerzési szerződésben nem alkalmazandó. A további részletszabályokat az AD tartalmazza.
14) Ajánlatkérő a jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontjában foglalt eredménytelenségi okot.
Karakterkorlát miatt folytatás a III.2.2) pontban
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2018/12/05 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges