Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/55
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.03.20.
Iktatószám:4186/2018
CPV Kód:79560000-7
Ajánlatkérő:NIF Zrt.
Teljesítés helye:NIF Zrt. székhelye és Központi Irattárára (1134 Budapest, Váci út 45. „Átrium Park Irodaház”). A szerződés teljesítése kiterjed Ajánlatkérő mindenkori székhelyére, telephelyeire, fióktelepeire, központi irattárára, valamint a nyertes ajánlattevő (Vállalkozó) által biztosítandó (bér)raktárra/irattárra.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.04.04.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:közlekedési infrastruktúra fejlesztése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NIF Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK15388
Postai cím: Váci út 45
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
Telefon: +36 18025769
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nif.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://kozbeszerzes.nif.hu/ (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság (NIF Zrt.)
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
Telefon: +36 14368572
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nif.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikus úton: (URL)
  a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság (NIF Zrt.)
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály III. em. 325. szoba
Telefon: +36 14368572
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nif.hu
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztése
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: A NIF Zrt. részére teljeskörű irattározási szolgáltatás biztosítása
Hivatkozási szám:
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79560000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: A NIF Zrt. részére teljeskörű irattározási szolgáltatás biztosítása a közbeszerzési dokumentáció részeként csatolt műszaki leírásban (feladatleírásban) részletezettek szerint.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok benyújthatók
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: A NIF Zrt. részére teljeskörű irattározási szolgáltatás biztosítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79996100-3
További tárgyak:92512100-4
63121000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110, HU211, HU221, HU222, HU321, HU332, HU323, HU311, HU223, HU333, HU331, HU212, HU213, HU322, HU233, HU312
A teljesítés helye: NIF Zrt. székhelye és Központi Irattárára (1134 Budapest, Váci út 45. „Átrium Park Irodaház”).
A szerződés teljesítése kiterjed Ajánlatkérő mindenkori székhelyére, telephelyeire, fióktelepeire, központi irattárára, valamint a nyertes ajánlattevő (Vállalkozó) által biztosítandó (bér)raktárra/irattárra.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: A NIF Zrt. részére teljeskörű irattározási szolgáltatás biztosítása a levéltári, adatvédelmi és számviteli törvény előírásainak megfelelően az alábbiakban részletezettek szerint.
A szerződés keretösszege nettó 35 000 000 forint.
A NIF Zrt. mindenkori székhelyén, telephelyein, fióktelepein lévő iratárban tárolt iratok igény szerinti beszállítása a nyertes ajánlattevő (Vállalkozó) által biztosítandó (bér)raktárba/irattárba, valamint a keletkező és átadott iratanyagok szükséges tárolása, őrzése.
Tervezett mennyiség az iratforgalomra vonatkozóan (a korábbi évek tapasztalatai alapján) átlagosan évi 120 000 bejövő irat + 20 %
Tervezett mennyiség az iratrendezésre vonatkozóan (a korábbi évek tapasztalatai alapján) átlagosan évi 500 ifm irat + 20 %
Irattárban elhelyezett iratmennyiség (az eljárás megindításakor): 5 200 ifm
Ellátandó főbb feladatok:
1. Iratok bértárolása (nyertes Ajánlattevő (Vállalkozó) által biztosítandó, iratok szakszerű és biztonságos elhelyezésére és tárolására alkalmas helyen)
2. Első betárolás
3. Végleges kivétel
4. Doboz kikeresés, kiadás
5. Dosszié kikeresés, kiadás
6. Irat kikeresés, kiadás
7. Doboz visszatárolás
8. Dosszié visszatárolás
9. Irat visszatárolás
10. Doboz/dosszié/irat kiszállítás/visszaszállítás
11. Sürgős doboz/dosszié/irat kiszállítás/visszaszállítás
12. Irat továbbítása faxon
13. Iratrendezés, fénymásolás
14. Selejtezés
15. Iratmegsemmisítés
16. Az 1)-15) pontokban ismertetett feladatokat a megőrzésre átadott elektronikus adathordozók (CD, DVD, Pen Drive stb.) kezelése tekintetében is megfelelően alkalmazni kell.
Teljesítés helye: Magyarország (HU)
A feladatok részletes leírását a közbeszerzési dokumentáció részeként csatolt Műszaki leírás (Feladatleírás) tartalmazza.
Az iratkezelés során Ajánlatkérő hatályos Iratkezelési Szabályzatában foglaltakra és különösen, de nem kizárólag a következő jogszabályok által támasztott követelményekre is figyelemmel kell eljárni:
- 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről;
- 2009. évi CLV. törvény a minősített adat védelméről;
- 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről;
- 2000. évi C. törvény a számvitelről;
- 2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről;
- 1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról;
- 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról;
- 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
- 114/2007. (XII. 29.) GKM rendelet a digitális archiválás szabályairól
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (min. 0 fő, max. 5 fő)  5
2 Többlettapasztalat a II.2.13) További információ részben foglaltak szerint 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (Ft) / Súlyszám: 90
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 35 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ Kiegészítési a II.2.5) Minőségi szempont Többlettapasztalat értékelési szempontra vonatkozóan:
X Minőségi szempont
Többlettapasztalat - Az eljárást megindító felhívás III.1.3) Műszaki, szakmai alkalmasság M/2.2 pontja szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember 24 hónap feletti, az alkalmassági követelményként meghatározott területen szerzett szakmai többlettapasztalata hónapokban megadva (egész hónapban megadva, min. 0 hónap, max. 24 hónap)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: A közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a fenti kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőnek, közös ajánlattevőknek cégszerűen aláírt, egyszerű (nem közjegyző előtt tett) nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alá. Az ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.rendelet) 17. § (1) bekezdése szerint az ajánlatban nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a felhívásban foglalt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja, illetve a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
A Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontja szerint:
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott piacon, vagy amelyet szabályozott piacon jegyeznek; ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott piacon, akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése és a Korm.rendelet 17. § (2) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdése g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót és az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetet. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
Ajánlattevőnek - figyelemmel a Korm.rendelet 13. §-ára - nyilatkoznia kell, hogy van-e vele szemben folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás (nemleges nyilatkozat is csatolandó). Amennyiben van, ez esetben ajánlattevőnek csatolni szükséges az ajánlathoz a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet (az annak részét képező mellékletekkel együtt) és a kérelem beérkezéséről szóló cégbírósági igazolást.
A kizáró okok igazolására ajánlattevőknek az eljárást megindító felhívás feladásának napját követő keltezésű nyilatkozatokat kell benyújtania azzal, hogy a Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Öntisztázás a Kbt. 64. §-ában foglaltak szerint.
Tekintettel arra, hogy jelen Kbt. 117. § szerinti eljárásban az ajánlatok értékelése egy lépcsőben történik, azaz a Kbt. 114. § (2) bekezdésétől eltérően valamennyi csatolandó dokumentumot valamennyi ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásával egyidejűleg, az ajánlat részeként rendelkezésre kell bocsátani, beleértve a kizáró okok fenn nem állására és az alkalmasság igazolására vonatkozó dokumentumokat is.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: -
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: -
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevőnek:
1. Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján csatolnia kell cégszerűen aláírt nyilatkozatát az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év - általános forgalmi adó nélkül számított - teljes és közbeszerzés tárgya szerinti (irattározási szolgáltatások) árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ajánlatkérő az alkalmassági feltétel igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) és (7) bekezdéseiben foglalt lehetőségekre.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint.
A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmassági igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:149. § szerint kezesként felel az ajánlatkérőt, az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kárt megtérítéséért.
A Kbt. 65. § (11) bekezdése szerinti korlátozások érvényesek a jogutódlás esetére.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha
1. a teljes árbevétele az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen nem érte el legalább a nettó 35 millió forint összeget, és a közbeszerzés tárgyából (irattározási szolgáltatások) származó nettó árbevétele az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben nem érte el összesen a nettó 26 millió forint összeget.
Amennyiben az ajánlattevő (a gazdasági szereplő) működését később kezdte meg (és ezért nem rendelkezik teljes, illetve közbeszerzés tárgya szerinti árbevételi adattal az előző három üzleti év mindegyikében), úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt üzleti évek teljes, illetve közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevétele összegének kell elérnie az előírt összeget (a nem teljes üzleti évet egy üzleti évnek tekintve).
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlathoz csatolni kell:
M.1. a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének a) pontja alapján, figyelemmel a 21/A. §-ban foglaltakra, az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 év legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti irattározási és iratrendezési feladatok ellátásra vonatkozó referenciáinak ismertetését, és a referenciák igazolását.
A referenciákat a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. § alapján az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet referencianyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott referenciaigazolással lehet igazolni.
A referencianyilatkozatnak vagy referenciaigazolásnak minimálisan a következőket kell tartalmaznia:
- a szerződést kötő másik fél nevét, székhelyét,
- az elvégzett szolgáltatás tárgyát, valamint mennyiségét (az alkalmassági minimumkövetelménynek megfelelően részletezett tartalommal) vagy az ellenszolgáltatás összegét (amennyiben releváns),
- a szerződés teljesítésének idejét (kezdő és befejező időpontja év, hónap pontossággal) és helyét,
- a referencia igazolás kiállítójának nyilatkozatát arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Közös ajánlattevők által történő teljesítés esetén a fenti adatokat a referenciaigazolásnak oly módon kell tartalmaznia, hogy abból az Ajánlattevő saját teljesítése alapján az alkalmassága egyértelműen megállapítható legyen.
M.2. a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezésével, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek vonatkozásában az ajánlathoz csatolni kell a szakmai gyakorlatot, tapasztalatot, végzettséget/képzettséget igazoló, az adott szakember által aláírt szakmai önéletrajz egyszerű másolati példányát, valamint a végzettséget/képzettséget igazoló dokumentum egyszerű másolati példányát.
A szakemberek önéletrajzát olyan részletességgel szükséges összeállítani, hogy abból egyértelműen kiderüljön az alkalmassági követelményeknek való megfelelés az elvárt szakmai tapasztalatot illetően.
Az önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember gyakorlata megítélése szempontjából lényeges adatokat, így különösen a szolgáltatás ismertetését, az adott szakember által ellátott feladat, tevékenység ismertetését, a tevékenység kezdő és befejező idejét (év, hónap pontossággal!), valamint az ajánlattétel időpontjában annak a szervezetnek/személynek a megjelölését, amellyel/akivel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell továbbá az adott szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát, melyben nyilatkozik, hogy tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítése alatt rendelkezésre fog állni.
A végzettség és/vagy képzettség egyenértékűségének bizonyítása az ajánlattevő kötelessége és felelőssége. Ajánlatkérő a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő figyelmét, hogy az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe.
A szakmai gyakorlatot Ajánlatkérő a középfokú végzettség megszerzésétől számítva veszi figyelembe.
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatban megjelölt szakembereket kötelező a szerződés teljesítése során a teljesítésbe bevonni.
M.3. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének i) pontja alapján a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, valamint műszaki felszereltség leírásával.
Ajánlattevőnek ajánlatában részletesen be kell mutatnia legalább
- a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló helyiséget [(bér)raktár/irattár]), pontos elhelyezkedését (cím és/vagy helyrajzi szám);
- kapacitását, befogadóképességét, méretét;
- tűzveszélyességi besorolását;
- tűzvédelmi berendezéseit;
- biztonsági védettsége ismertetésével
olyan részletességgel, amelyből az alkalmassági minimum követelménynek való megfelelés megállapítható.
Az ajánlatban csatolni szükséges a tulajdonjogot igazoló tulajdoni lapot (szemle) vagy a használati jogot (pl. bérlet, lízing vagy egyéb használati jogot) igazoló dokumentum(ok) (pl. szerződés vagy megállapodás) egyszerű másolati példányát.
A fentiekben megjelölt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, azzal, hogy azon követelménynek, amely értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztatható a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg (Kbt. 65. § (6) bekezdés).
Az alkalmassági követelménynek az ajánlattevő bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben az ajánlatban meg kell jelölni a kapacitást biztosító szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik, továbbá csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevők a szerződés teljesítésére, ha:
M.1. az eljárás megindító felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 évben nem rendelkezik az alábbi, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített munkákra vonatkozó, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. § szerint igazolt referenciával:
Legalább 24 hónap szerződéses időtartamú, az alábbiakban meghatározott feladatok ellátásra vonatkozó referenciával:
1. Irattározás (papír alapú iratok irattározási/irattárosi, illetve a feladat ellátásához kapcsolódó egyéb feladatok (a megrendelő működési körében keletkezett iratok őrzése átmeneti, illetve központi irattárban, újonnan beszállított iratok rendezése és elhelyezése irattári polcokon))
Iratforgalom: átlagosan évi legalább 90 000 bejövő irat
2. Iratrendezés (az irat rendszerezését és a selejtezhetőség szempontjából történő válogatását, adott esetben segédletekkel való ellátását magába foglaló tevékenység)
Iratforgalom: átlagosan évi legalább 375 ifm irat
Ajánlatkérő a jelen felhívás feldásának napjától visszafelé számított 3 év alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett teljesítéseket fogadja el referenciaként.
A minimumkövetelménynek való megfelelés legfeljebb 2 (kettő) szerződéssel teljesíthető/igazolható.
A referenciaként bemutatni kívánt szerződés(ek)nek irattározási és iratrendezési feladatokat is tartalmaznia kell.
Irat: valamely szerv működése vagy személy tevékenysége során keletkezett vagy hozzá érkezett, egy egységként kezelendő rögzített információ, adategyüttes, amely megjelenhet különösen, nem kizárólagosan papíron, elektronikus vagy bármilyen más adathordozón; tartalma lehet szöveg, adat, grafikon, hang, kép, mozgókép vagy bármely más formában lévő információ vagy ezek kombinációja.
Iratfolyóméter: egy iratfolyóméter mennyiségű az a rendezett iratanyag, amely lapjával összefordítva egymásra, vagy lapjával összefordítva egymás mellé téve egy méter hosszú (A/4 formátum).
M.2. nem állnak rendelkezésére legalább az alábbi (teljesítésbe bevonni kívánt) szakemberek:
• M.2.1 legalább 2 fő középfokú végzettséggel és felhasználói szintű számítógépes ismerettel rendelkező munkatárs, akik mindegyike legalább 1 év (12 hónap) irattározási és/vagy irattárosi gyakorlattal rendelkezik;
• M.2.2 legalább 1 fő középfokú végzettséggel és felhasználói szintű számítógépes ismerettel rendelkező kapcsolattartó személy, aki legalább 2 év (24 hónap) irattározási és/vagy irattárosi tevékenység koordinálása terén szerzett gyakorlattal rendelkezik.
Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető.
M.3. nem áll rendelkezésére legalább 5 200 iratfolyóméter mennyiségű irat tárolására alkalmas, irattári anyagok tárolásán kívül egyidejűleg más célra fel nem használható, zárt, tűzbiztos, száraz, (bér)raktár/irattár, mely legalább
- „C” tűzveszélyességi osztályba tartozó fedett épület, valamint
- video ellenőrző rendszerrel (kamerás megfigyelő rendszerrel),
- elektronikus behatolás védelemmel (riasztó berendezéssel),
- tűzvédelmi berendezésekkel (füstjelzővel, tűzriasztó berendezéssel) felszerelt.
Az előírt követelménynek való megfelelés legfeljebb 2 (bér)raktári/irattári helyisiéggel igazolható.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Teljesítési biztosíték a keretszerződés nettó összértékének 5 %-a a keretszerződés-tervezetben foglaltak, illetőleg a Kbt. 134. § (1)-(8) bekezdés szerint.
Nyertes Ajánlattevőnek a teljesítési biztosítékot a keretszerződés hatálybalépésekor kell Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában megfelölt formák egyikében. Ajánlatkérő előírja a teljesítési biztosíték vonatkozásában a Kbt. 134. § (5) bekezdése szerinti nyilatkozat benyújtását az közbeszerzési dokumentációban található minta alapján.
A nyertes Ajánlattevő köteles a teljesítési biztosítékot a keretszerződés teljesítésének időtartama alatt fenntartani.
Hibás teljesítési és késedelmi kötbér alapja 500 iratfolyóméternyi irat havi tárolási díjának nettó összege. A kötbér mértéke a késedelem minden naptári napja után napi 1 %, de maximum 20 %. Titoktartási kötelezettséget megszegése esetén a kötbér mértéke alkalmanként nettó 1.000.000,- Ft, de max. nettó 2.000.000,- Ft.
Meghiúsulási kötbér mértéke 500 iratfolyóméternyi irat 4 havi tárolási díj nettó összege, de min. nettó 3.000.000,- Ft.
A szerződést biztosító kötelezettségek részletes feltételeit a keretszerződés-tervezet (vállalkozási keretszerződés) tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A finanszírozás tervezett forrása: működési költségvetés
Az ajánlattétel, a szerződéskötés és az ellenszolgáltatás kifizetésének pénzneme: HUF.
Szerződésszerű teljesítést követően, az Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét havonta utólag átutalással a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül teljesíti az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény rendelkezéseire és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak alapján.
Ajánlatkérő nem biztosít előleget.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 135. § (1), (6) és (10)-(11) bekezdéseire.
A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet (vállalkozási keretszerződés) tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Nincs rá lehetőség.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó jogszabályok különösen:
• 2015. évi CXLIII. tv. (Kbt. 135. § (1), (5), (6), (11) bek.)
• 2013. évi V. tv. (Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek.)
• 2017. évi CL. törvény
• 2007. évi CXXVII. tv.
Az ajánlattétel, a szerződéskötés és az ellenszolgáltatás kifizetésének pénzneme: HUF.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2018/04/04 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 a következő dátumtól számítva: 2018/04/04 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2018/04/04 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Hely: NIF Zrt., 1134 Budapest, Váci út 45. „Átrium Park Irodaház” A-B porta, 3. emeleti tárgyaló
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontásánál a Kbt. 68. § (3) bekezdése szerinti személyek lehetnek jelen. A bontásra a Kbt. 68. § (1), (3)-(4) és (6) bekezdései megfelelően irányadóak.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: Az értékelési szempontonként kiosztható pontszámtartomány: 0-10 pont.
VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: Az 1. értékelési szempont (Nettó ajánlati ár) esetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatója az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. melléklet 1.ba) pontja szerinti fordított arányosítás;
Ajánlatkérő a feladat ellátásáért felszámított, egyösszegű nettó ajánlati árat (Nettó ajánlati ár részletezése táblázat mindösszesen sorában feltüntetett ár) értékeli az ajánlatok elbírálása során. Ajánlatkérő - a fenti képlet -alapján - a kerekítés szabályai szerint kettő tizedes jegy pontossággal határozza meg az értékelési pontszámot.
A 2. értékelési szempont (Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása) esetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatója az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. melléklet 1.bb) pontja szerinti egyenes arányosítás.
A legtöbb hátrányos helyzetű munkavállalóra vonatkozó megajánlást tett ajánlattevő kapja a kiosztható 10 pontot, a többi ajánlat pedig egyenes arányosítással kiosztott pontszámot kap.
Amennyiben ajánlattevő a maximális 5 főnél ajánlatkérő számára kedvezőbb vállalást tesz, úgy azt ajánlatkérő nem értékeli többletponttal, tehát az 5 főnél, valamint az azt meghaladó hátrányos helyzetű munkavállalóra vonatkozó vállalások egységesen 10 pontot kapnak, és az 5 főnél több hátrányos helyzetű munkavállalóra is Ajánlatkérő 5 főnek tekinti. Amennyiben ajánlattevő 0 fő megajánlást tesz, úgy a minimális 0 pontot kapja.
Ajánlatkérő a hátrányos helyzetű munkavállaló fogalmán olyan személyt ért, aki a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról 1991. évi IV. törvény 57/B. § (4) bekezdése 1. pontjában foglaltak szerint
a) az előző 6 hónapban nem állt munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban, vagy
b) nem szerzett középfokú végzettséget vagy szakképesítést (ISCED 3), vagy
c) 50 éven felüli személy, vagy
d) egy vagy több eltartottal egyedül élő felnőtt, vagy
e) valamely tagállam olyan ágazatában vagy szakmájában dolgozik, amelyben 25%-kal nagyobb a nemi egyensúlyhiány, mint e tagállam valamennyi gazdasági ágazatára jellemző átlagos egyensúlyhiány, és ezen alulreprezentált nemi csoportba tartozik, vagy
f) egy tagállam nemzetiséghez tartozik, és akinek szakmai, nyelvi képzésének vagy szakmai tapasztalatának megerősítésére van szüksége ahhoz, hogy javuljanak munkába állási esélyei egy biztos munkahelyen;
A 3. értékelési szempont (Többlettapasztalat) esetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatója az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. melléklet 1.bb) pontja szerinti egyenes arányosítás.
A legmagasabb többlettapasztalatra vonatkozó megajánlást tett ajánlattevő kapja a kiosztható 10 pontot, a többi ajánlat pedig egyenes arányosítással kiosztott pontszámot kap.
Amennyiben ajánlattevő a maximális 24 hónapnál ajánlatkérő számára kedvezőbb vállalást tesz, úgy azt ajánlatkérő nem értékeli többletponttal, tehát a 24 hónap, valamint az azt meghaladó többlettapasztalatra vonatkozó vállalások egységesen 10 pontot kapnak és a 24 hónapnál több többlettapasztalatot is Ajánlatkérő 24 hónapnak tekinti. Amennyiben ajánlattevő 0 hónap megajánlást tesz, úgy a minimális 0 pontot kapja.
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.4 )
További információk: 1. Hiánypótlás:
Hiánypótlásra, illetőleg az ajánlatban található nem egyértelmű kijelentés, nyilatkozat, igazolás tartalmának tisztázása érdekében szükséges felvilágosítás nyújtására az ajánlatkérő a Kbt. 71. §-ában foglaltak szerint biztosít lehetőséget azzal, hogy ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, akkor az ajánlatkérő kizárólag egy alkalommal fog újabb hiánypótlást elrendelni (Kbt. 71. § (6) bekezdés). Ez utóbbi hiánypótlás során újabb gazdasági szereplő bevonása az eljárásba nem lehetséges.
2. Az ajánlattétel nyelve magyar.
A jelen közbeszerzési eljárás hivatalos nyelve a magyar. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződés teljesítése során a hivatalos nyelv a magyar. A közbeszerzési dokumentáció és annak kötetei magyar nyelven lettek elkészítve és az ajánlattevők részére biztosítva. Az eljárás során minden iratot, levelet és tájékoztatást magyar nyelven kell kérni, illetve megadni.
Az eredetileg idegen nyelven készült dokumentumokat hiteles magyar nyelvű vagy szakfordító vagy szakfordító lektor által készített fordítással kérjük benyújtani, figyelemmel a Kbt. 47. § (2) bekezdésére.
Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja. Felelős fordítás alatt az Ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy cégszerűen nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek.
3. A közbeszerzési dokumentumok rendelkezésre bocsátásának részletei:
A közbeszerzési dokumentáció az ajánlatkérő a Kbt. 39. § (1) bekezdésére tekintettel korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen a http://kozbeszerzes.nif.hu/ címen, elektronikus úton hozzáférhetővé teszi az eljárás iránt érdeklődésüket kifejező gazdasági szereplők részére a jelen eljárást megindító felhívás feladásának napjától. A dokumentáció elektronikus úton elérhető és letölthető az ajánlattételi határidő lejártáig.
A Kbt. 57. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő előírja, hogy a közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie, le kell töltenie. Közös ajánlattétel esetében elegendő az egyik ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak a közbeszerzési dokumentumokat igazoltan letölteni. A közbeszerzési dokumentumok nem átruházhatóak. Ajánlattevőnek a regisztrációs lap kitöltésével nyilatkozni kell a közbeszerzési dokumentumok letöltéséről.
4. Ajánlatkérő a felhívás IV.2.5) pont szerinti ajánlati kötöttség időtartama alatt 30 napos ajánlati kötöttséget ért, azaz az ajánlati kötöttség időtartama 30 nap az ajánlattételi határidő lejártától számítva.
A felhívás IV.2.5) pontjában szereplő dátum a Kbt. 48. § (1) bekezdése alapján az ajánlati kötöttség vonatkozásában kezdőnapnak minősül (az ajánlati kötöttség idejében nem számít bele).
Az ajánlatkérő indokolt esetben az ajánlati kötöttség lejártának időpontját megelőzően felkérheti az ajánlattevőket ajánlataiknak meghatározott időpontig történő további fenntartására, az ajánlati kötöttség kiterjesztése azonban nem haladhatja meg az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontjától számított 60 napot. Amennyiben az ajánlattevő az ajánlatkérő által megadott határidőben nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy ajánlatát az ajánlatkérő által megjelölt időpontig fenntartja. Amennyiben valamelyik ajánlattevő ajánlatát nem tartja fenn, az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontját követően az eljárás további részében az értékelés során ajánlatát figyelmen kívül kell hagyni.
Az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése napjától a nyertes ajánlattevő és - a Kbt. 131.§ (4) bekezdés szerinti esetben - a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége további harminc nappal meghosszabbodik.
5. Az ajánlatot 1 db papír alapú és 1 db, a papír alapú ajánlattal mindenben megegyező elektronikus másolati példányban kell benyújtani. Az elektronikus példányokat CD-n, DVD-n vagy pendrive-on kell benyújtani. Az elektronikus adathordozónak a teljes ajánlatot elektronikusan megjeleníthető formátumban (.tif, vagy .jpeg, vagy .pdf) kell tartalmaznia egy vagy több file-ban. Ajánlatkérő az ajánlatok nyomtatott formáját ellenőrzi, amennyiben az eredeti illetve az elektronikus adathordozón beadott ajánlat között eltérés van, úgy az ajánlat az eredeti nyomtatott példány szerint kerül értékelésre, Ajánlatkérő azt tekinti irányadónak.
6. Az ajánlat részeként csatolni kell az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet, illetve az ajánlatban megjelölt alvállalkozó törvényes képviselőjeként aláíró személy aláírási címpéldányának vagy a cégnyilvánosságról, a bírósági eljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. tv. 9.§ (3) bekezdése előírásainak megfelelően ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által készített és ellenjegyzett aláírás-minta eredeti vagy másolati példányát. Nem cégformában működő ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet esetében az ajánlathoz csatolni kell közjegyző által hitelesített aláírási minta eredeti vagy egyszerű másolati példányát. A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében csatolni kell a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást.
7. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek együttműködési megállapodást kell kötni a dokumentációban foglaltak szerint, amelyben a képviselő közös ajánlattevőt meg kell jelölni, és a közös ajánlattevőknek a szerződés teljesítésére egyetemleges felelősséget kell vállalniuk.
8. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdésében, valamint a 134. § (5) bekezdésében foglaltak szerint. Ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján az ajánlatban nyilatkoznia kell az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. Ezen nyilatkozatot a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján benyújtott ajánlat papír alapú példányának eredetiben kell tartalmaznia.
9. Alvállalkozók: Ajánlatkérő jelen eljárásban nem írja elő a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti információk ajánlatban történő feltüntetését.
10. Ajánlatkérő az ajánlattevők gazdasági és pénzügyi, valamint a műszaki-szakmai alkalmasságának feltételeit a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
11. Irányadó jog: Az eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.), valamint annak végrehajtási rendeletei (különösen: 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet) szerint kell eljárni. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni.
12. Kiegészítő tájékoztatás: Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás vonatkozásában a Kbt. 56. § alapján jár el a Kbt. 114. § (6) bekezdésében foglalt eltérésekkel. Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (6) bekezdése vonatkozásában a kiegészítő tájékoztatás esetében ésszerű időnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző harmadik munkanapot (tájékoztatás megküldésére), feltéve, hogy a kérdések és kérések az ajánlattételi határidő lejártát megelőző ötödik munkanapig megérkeznek ajánlatkérőhöz.
13. Az ajánlat összeállításával kapcsolatos valamennyi költség az ajánlattevőt terheli.
14. Irányadó idő: Az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentációban valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő (CET).
15. Üzleti titok: Az ajánlattevő az ajánlatában elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja a Kbt. 44. § előírásai szerint. Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra. Ha a gazdasági szereplő meghatározott információk, adatok üzleti titokká nyilvánítása során a Kbt. 44. § (1)-(3) bekezdésben foglaltakat nem tartotta be, az ajánlatkérő hiánypótlás keretében felhívja az érintett gazdasági szereplőt a megfelelő tartalmú dokumentum benyújtására.
16. Amennyiben az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet nevében az ajánlatban - átalakulásra hivatkozással - jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az ajánlathoz csatolnia kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat.
17. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentációban tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni. Ajánlatkérő azt ellenőrzi, hogy az ajánlatban feltüntetett információk nem mondanak-e ellent a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti követelményeknek.
18. Dokumentumok benyújtása a Kbt. 47. § (2) szerint.
19. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia. A felolvasólap kötelező tartalmát az közbeszerzési dokumentáció 8.6.1 pontja tartalmazza. Ajánlatevőnek az értékelési részszempontok tekintetében, a megajánlott értékek alátámasztására, felolvasólap mellékletet kell csatolnia a közbeszerzési dokumentáció 8.6.2. pontjában foglaltak szerint.
20. A nyertes Ajánlattevőnek a szerződés hatálybalépésének időpontjára rendelkezésre kell bocsátania a teljesítési biztosítékot a közbeszerzési dokumentációban (szerződéstervezet) szereplő feltételek szerint. A teljesítési biztosíték határidőre történő benyújtása a szerződés hatálybalépésének feltétele. Amennyiben a nyertes Ajánlattevő a szerződés hatálybalépésekor nem bocsátja Ajánlatkérő rendelkezésére a szerződéstervezet/felhívás szerinti teljesítési biztosítékot, úgy Ajánlatkérő élhet az elállás jogával.
21/1. Az ajánlatban ajánlattevőnek a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek vonatkozásában összefoglaló táblázat benyújtásával kell nyilatkoznia arról, hogy nyertessége esetén az általa bemutatott szakembereket mely pozícióra kívánja megajánlani (nyertesség esetén melyik alkalmassági feltétel teljesítésére vonja be), a pozíció (alkalmassági feltétel) pontos megjelölésével, továbbá a szakemberek nevének megjelölésével, valamint annak a személynek a megjelölésével, akivel/amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlattétel időpontjában.
21/2. Ajánlatevőnek a referencia tekintetében összefoglaló táblázatot kell csatolnia, mely alkalmassági feltételenként bemutatja az ajánlathoz csatolt referenciaigazolást.
A táblázatnak minimálisan tartalmaznia kell az alkalmassági feltételre való hivatkozást vagy megnevezést, a szerződés teljesítésének idejét (kezdő és befejező időpontja év, hónap pontossággal) és helyét, a szerződést kötő felek megnevezését és székhelyét, a referencia ismertetését (az alkalmassági minimumkövetelménynek megfelelően részletezett tartalommal).
22. Az ajánlatkérő a jelen eljárást a 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről („Kbt.”) 117.§-a alapján a Kbt. Második Részben foglalt szabályok által nem kötött, jelen felhívásban meghatározott önálló eljárási szabályok alapján folytatja le, azaz a Kbt. 112. § (1) bekezdésének b) pontja - nyílt eljárást alkalmaz a nemzeti eljárásrend szabályai szerint - szerint jár el az alábbi eltérésekkel:
1. Ajánlatkérő a Kbt. 54. § (4) bekezdés második mondatát, a Kbt. 113. § (1)-(5) bekezdéseit, valamint a 114. § (2) bekezdését nem alkalmazza.
2. A Kbt. 113. § (6) bekezdése az eljárást megindító felhívás visszavonására is alkalmazandó.
3. Amennyiben nem hirdetményben közzétett, jelen eljárást megindító felhíváson kívüli közbeszerzési dokumentumok módosulnak és a megfelelő ajánlattételhez még ésszerű időtartam áll rendelkezésre, az ajánlattételi határidő nem kerül meghosszabbításra, ajánlatkérő nem ad fel hirdetményt a módosításról, a közbeszerzési dokumentumok módosítását az ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen, közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi. A dokumentáció módosításáról haladéktalanul és egyidejűleg értesíti ajánlatkérő valamennyi gazdasági szereplőt, akik az eljárás iránt érdeklődésüket az ajánlatkérőnél jelezték.
4. Az ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt hirdetmény közzététele nélkül meghosszabbíthatja, ha a kiegészítő tájékoztatást nem tudja a Kbt-ben meghatározott határidőben megadni. A határidő meghosszabbításáról haladéktalanul és közvetlenül, egyidejűleg írásban tájékoztatja valamennyi gazdasági szereplőt, amely az eljárás iránt érdeklődését az ajánlatkérőnél jelezte. A határidő meghosszabbítására a Kbt. 55. § (1) bekezdése nem alkalmazandó, azaz ajánlatkérő nem tesz közzé hirdetményt.
5. Az ajánlatkérő a Kbt. 117. § (4) bekezdésének figyelembe vételével a Kbt. Az ajánlattevőkkel és részvételre jelentkezőkkel kapcsolatos követelmények című XI. fejezetét a Kbt. 114.§ (1) bekezdése szerinti eltérésekkel megfelelően alkalmazza.
6. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(9) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket nem alkalmazza, az ajánlatok bírálata egy lépcsőben, az ajánlatok részeként csatolt és adott esetben hiánypótolt dokumentumok alapján történik, utólagos igazolási eljárás nélkül. Az alkalmassági követelmények igazolási módja tekintetében jelen felhívásban foglaltak az irányadók, azaz az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására előírt dokumentumokat az ajánlat részeként, az ajánlattételi határidő lejártáig kell benyújtani.
23. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy nyertessége esetén legkésőbb a szerződéskötés időpontjára, az irattározási szolgáltatások ellátáshoz, azaz jelen közbeszerzési eljárás eredményeként kötendő szerződés teljesítéséhez, az általa biztosított (bér)raktárat/irattárat legalább lopás, tűz- és elemi károkra (minimálisan tűz, robbanás (roppanás), villámcsapás, vihar, árvíz, felhőszakadás, belvíz, földrengés, vezetéktörés, jégeső és hónyomás) biztosítja (vagyonbiztosítás), és a biztosítást kiterjeszti az Ajánlatkérő által (Megrendelő) átadott betárolt iratokra is. A biztosítást a szerződés teljes idejére érvényben kell tartani, a díjfizetési kötelezettség a nyertes Ajánlattevőt terheli.
24. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy legkésőbb a szerződéskötés időpontjára minimum 10.000.000,- Ft/év és 2.000.000.- Ft/káresemény terjedelmű, a közbeszerzés tárgya szerinti irattározási szolgáltatás nyújtására kiterjedő felelősségbiztosítást köt, vagy a meglévő biztosítását kiterjeszteni a szerződéstervezetben foglaltaknak megfelelően.
25. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy legkésőbb a szerződéskötés időpontjára rendelkezni fog a közbeszerzés tárgya szerinti irattározási szolgáltatások teljesítésére vonatkozó MSZ EN ISO 9001:2009 minőségbiztosítási rendszer tanúsítványával, vagy a Kbt. 60. § (1) bekezdés szerinti azzal egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékű, a minőségbiztosítás érdekében tett intézkedésekkel.
26. Az Ajánlattevőnek nyilatkozattétellel kell tudomásul vennie az ajánlatában, hogy az előző 23.-25. pontokra tett nyilatkozatban foglaltak elmaradása, vagy nem megfelelő teljesítése esetén ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül - a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján - melynek következtében ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtó Ajánlattevővel köti meg a szerződést, feltéve, hogy azt az Összegezésben megjelölte.
27.Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (6) bekezdésben foglaltaknak eleget téve megadja, hogy nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
28. A felhívás II.1.6. pontja tekintetében ajánlatkérő rögzíti, hogy a beszerzés tárgyát képező feladat egy komplex feladat, mely a gyakorlatban egymást szigorúan követő és egymásra épülő (térben és időben) részfeladatokból, eljárásokból áll. Az irattározási munka természetéből adódóan a munkafolyamat nem bontható részajánlat tételre lehetőséget adó részekre, így nem valósítható meg a részfeladatokra történő ajánlattétel.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2018/03/20 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges