Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/64
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2018.04.04.
Iktatószám: 5275/2018
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Debreceni Tankerületi Központ
Teljesítés helye: Bagamér-Kokad Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4286 Bagamér, Arany János utca 2. (projekt fő helyszíne) és 4286 Bagamér, Rákóczi utca 2. szám alatti sportpálya;4263 Nyírmártonfalva, Iskola tér 1.;Kiss Zoltán Általános Iskola 4288 Újléta, Magyar utca 15.;Nyíradonyi Kölcsey Ferenc Gimnázium és Általános Iskola 4254 Nyíradony, Jókai út. 2.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2018.04.20.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Debreceni Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: AK24384
Postai cím: Kálvin tér 11.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4026
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Csehi Roland
Telefon: +36 52550403
E-mail: roland.csehi@kk.gov.hu
Fax: +36 52517682
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://kk.gov.hu/debrecen
A felhasználói oldal címe (URL): http://kk.gov.hu/debrecen
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://kk.gov.hu/debrecen (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: DEBKÖZ Közbeszerzés Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Poroszlay út 27.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Szegvári Szilvia
Telefon: +36 52502551
E-mail: szegvari.szilvia@debkoz.hu
Fax: +36 52502557
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikus úton: (URL)
  a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: DEBKÖZ Közbeszerzés Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Poroszlay út 27.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Szegvári Szilvia
Telefon: +36 52502551
E-mail: szegvari.szilvia@debkoz.hu
Fax: +36 52502557
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Ajánlatkérő fenntartásában lévő köznevelési intézmények tanulást segítő terei infrastrukturális fejlesztésére irányuló kivitelezési munkálatok elvégzése az EFOP 4.1.3-17 számú program keretében, 4 rész ajánlattételi lehetőséggel, vállalkozási szerződés formájában (Debrecenen kívüli székhelyű intézmények).
Hivatkozási szám:
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: EFOP 4.1.3-17 számú program keretében, Ajánlatkérő fenntartásában lévő Debrecenen kívüli székhelyű köznevelési intézmények tanulást segítő terei infrastrukturális fejlesztésére irányuló kivitelezési munkálatok elvégzése, 4 rész ajánlattételi lehetőség keretében, vállalkozási szerződés formájában, a közbeszerzési dokumentációban foglaltak alapján.
1. rész: A Bagamér-Kokad Általános Iskola és AMI tanulást segítő tereinek fejlesztése (EFOP-4.1.3-17-2017-00323)
2. rész:A Nyírmártonfalvai Általános Iskola tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése (EFOP-4.1.3-17-2017-00247)
3. rész: A Kiss Zoltán Általános Iskola tanulást segítő infrastrukturális fejlesztése ( EFOP-4.1.3-17-2017-00328)
4. rész: A Nyíradonyi Kölcsey Ferenc Gimnázium és Általános Iskola tanulást segítő infrastrukturális fejlesztése (EFOP-4.1.3-17-2017-00343)
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok benyújthatók
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés a Bagamér-Kokad Általános Iskola és AMI tanulást segítő tereinek fejlesztése (EFOP-4.1.3-17-2017-00323) tárgyú projekt kivitelezési munkálatainak elvégzésére vonatkozóan.
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak: 45210000-2
45112720-8
45262300-4
45421100-5
45442100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321
A teljesítés helye: Bagamér-Kokad Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4286 Bagamér, Arany János utca 2. (projekt fő helyszíne) és 4286 Bagamér, Rákóczi utca 2. szám alatti sportpálya
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Bagamér-Kokad Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és sportpálya -továbbiakban „Létesítmény” tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztésére irányuló részleges épületfelújítási, kivitelezési munkálatainak elvégzése, vállalkozási szerződés keretében.
Létesítmény típusa: általános iskola és sportpálya
Beruházás főbb feladatai, mennyiségei a teljes projektre vetítve:
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az alábbiakban felsorolt munkák és munkamennyiségek csupán az Ajánlattevők tájékoztatásául szolgálnak a munka nagyságrendjére vonatkozóan, és nem tekintendők a ténylegesen elvégzendő munkák és azok mennyiségi kimutatásának.
- 556,2 m2 tantermi linóleum burkolatcsere
- 278,4 m2 folyosói falra lambéria 1,2 m
- vizesblokkban 2 db ajtócsere (100x210 cm)
- vizesblokkban 6 db ablakcsere (90x85)
- tanteremekben és folyosón 2610 m2 festés
- tornateremi biztonsági háló kialakítás
- 180 m2 betonozás alépítményre (sportpálya)
- 180 m2 gumiburkolat készítése (sportpálya)
- 120 m2 betonozás (kondipark, játszótér)
A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információkat és a feladatok részletes meghatározását, a műszaki és anyagminőséggel szemben támasztott követelményeket, mennyiségeket a közbeszerzési dokumentáció részét képező, kiviteli szintű tervdokumentáció, műszaki leírás, valamint az árazatlan költségvetés tartalmazzák.
Ajánlattevő köteles a közbeszerzés tárgyát képező építési beruházást a dokumentáció részeként kiadott kiviteli szintű tervdokumentáció, műszaki leírás, árazatlan költségvetés, a vonatkozó jogszabályok, szabványok, munkavédelmi és tűzvédelmi, illetve egyéb előírások és minőségi követelmények betartása mellett megvalósítani.
- A nyertes ajánlattevő köteles a munkavégzést úgy összehangolni, hogy az, az ott dolgozókra és a munkavégzés hatókörében tartózkodókra veszélyt ne jelentsen. Az iskolaépület felújítása működő, üzemelő intézményben történik. Ajánlattevő feladata a kivitelezés során az üzemelő intézményrészek működési feltételeinek állandó biztosítása.
- Nyertes ajánlattevő a munkavégzést a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben foglaltak alapján jogosult megkezdeni.
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi továbbá:
- minden olyan feladat elvégzése, dokumentum elkészítése, engedély beszerzése és átadása az Ajánlatkérőnek, valamint díjak befizetése, amely a Létesítményre vonatkozó használatbavételi eljárás megindításához, a Létesítmény üzemeltetéséhez, biztonságos működtetéséhez szükséges. Ennek költségét az ajánlati árnak tartalmaznia kell;
- az átadás-átvételi eljárás során a beépített anyagok, szerkezetek, berendezések megfelelőségi igazolását köteles átadni;
- átadási és megvalósulási terv elkészítése, a használatba vételi engedély benyújtásához szükséges dokumentáció elkészítése és átadása a Megrendelőnek.
A Létesítmény sikeres műszaki átadás-átvételének feltétele, a Közbeszerzési dokumentumok műszaki tartalmának, használatba vételre alkalmas, hiánymentes megvalósítása. Nyertes Ajánlattevő feladata addig terjed, amíg a kiviteli szintű tervdokumentációban és az egyéb vonatkozó Közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak nem teljesülnek.
Ahol az eljárást megindító felhívás/dokumentáció meghatározott eredetű, típusú dologra való hivatkozást tartalmaz, ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő azzal egyenértékű teljesítést elfogad. Az egyenértékű kiváltást az ajánlatban egyértelműen jelezni kell.
Tekintettel arra, hogy a munkavégzés működő, üzemelő intézményben történik, 2018. június 15. - 2018. augusztus 31. között Ajánlatkérővel történő egyeztetés nélkül-, az ezt megelőző vagy (adott esetben) ezt követő időszakban Ajánlatkérővel egyeztetett időpontokban köteles nyertes Ajánlattevő szervezni és végezni az építési munkákat.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A jelen közbeszerzés eljárás során megvalósuló építési beruházásban résztvevő műszaki vezető szakember magasépítési kivitelezés során szerzett szakmai tapasztalata (hónap) (min:0 hónap-max: 36 hónap) 20
2 A kötelezően előírt 12 hónap jótállási időn felül vállalt többlet jótállás időtartama (hónap) (min. 0 hónap - max. 24 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft) / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 3 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: A Bagamér-Kokad Általános Iskola és AMI tanulást segítő tereinek fejlesztése (EFOP-4.1.3-17-2017-00323)
II.2.13) További információ Az AF. II.2.7) „A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama” pont pontosítása: a teljesítés határideje -a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása-: a vállalkozási szerződés hatályba lépésétől számított 3 hónap, mely véghatáridő a szerződés teljesítése szempontjából kötbér terhes határidő.

II.2.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés a Nyírmártonfalvai Általános Iskola tanulást segítő tereinek fejlesztése (EFOP-4.1.3-17-2017-00247) tárgyú projekt kivitelezési munkálatainak elvégzésére vonatkozóan.
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak: 45210000-2
45112720-8
45316100-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321
A teljesítés helye: 4263 Nyírmártonfalva, Iskola tér 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: A Nyírmártonfalvai Általános Iskola tanulást segítő tereinek fejlesztése program keretében, kültéri műfüves sportpálya építése -továbbiakban „Létesítmény” kivitelezési munkálatainak elvégzése, vállalkozási szerződés keretében.
Létesítmény típusa: sportpálya
Beruházás főbb feladatai, mennyiségei a teljes projektre vetítve:
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az alábbiakban felsorolt munkák és munkamennyiségek csupán az Ajánlattevők tájékoztatásául szolgálnak a munka nagyságrendjére vonatkozóan, és nem tekintendők a ténylegesen elvégzendő munkák és azok mennyiségi kimutatásának.
- műfüves sportpálya burkolat készítése, előre elkészített szilárd aljzatra, ütéscsillapító réteg nélkül, Flexigrass sportpálya műfűvel, 22 mm szálmagasságig, zöld, fehér vonalazással 800 m2 felületen;
- Térkő burkolat készítése 152 m2 felületen;
- Pálya világítás telepítése;
A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információkat és a feladatok részletes meghatározását, a műszaki és anyagminőséggel szemben támasztott követelményeket, mennyiségeket a közbeszerzési dokumentáció részét képező, kiviteli szintű tervdokumentáció, műszaki leírás, valamint az árazatlan költségvetés tartalmazzák.
Ajánlattevő köteles a közbeszerzés tárgyát képező építési beruházást a dokumentáció részeként kiadott kiviteli szintű tervdokumentáció, műszaki leírás, árazatlan költségvetés, a vonatkozó jogszabályok, szabványok, munkavédelmi és tűzvédelmi, illetve egyéb előírások és minőségi követelmények betartása mellett megvalósítani.
Nyertes ajánlattevő a munkavégzést a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben foglaltak alapján jogosult megkezdeni.
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi továbbá:
- minden olyan feladat elvégzése, dokumentum elkészítése, engedély beszerzése és átadása az Ajánlatkérőnek, valamint díjak befizetése, amely a Létesítményre vonatkozó használatbavételi eljárás megindításához, a Létesítmény üzemeltetéséhez, biztonságos működtetéséhez szükséges. Ennek költségét az ajánlati árnak tartalmaznia kell;
- az átadás-átvételi eljárás során a beépített anyagok, szerkezetek, berendezések megfelelőségi igazolását köteles átadni;
- átadási és megvalósulási terv elkészítése, a használatba vételi engedély benyújtásához szükséges dokumentáció elkészítése és átadása a Megrendelőnek.
A Létesítmény sikeres műszaki átadás-átvételének feltétele, a Közbeszerzési dokumentumok műszaki tartalmának, használatba vételre alkalmas, hiánymentes megvalósítása.
Nyertes Ajánlattevő feladata addig terjed, amíg a kiviteli szintű tervdokumentációban és az egyéb vonatkozó Közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak nem teljesülnek.
Ahol az eljárást megindító felhívás /dokumentáció meghatározott eredetű, típusú dologra való hivatkozást tartalmaz, ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő azzal egyenértékű teljesítést elfogad. Az egyenértékű kiváltást az ajánlatban egyértelműen jelezni kell.
Tekintettel arra, hogy a munkavégzés működő, üzemelő intézményben történik, 2018. június 15. - 2018. augusztus 31. között Ajánlatkérővel történő egyeztetés nélkül-, az ezt megelőző vagy (adott esetben) ezt követő időszakban Ajánlatkérővel egyeztetett időpontokban köteles nyertes Ajánlattevő szervezni és végezni az építési munkákat.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A jelen közbeszerzés eljárás során megvalósuló építési beruházásban résztvevő műszaki vezető szakember műfüves sportpálya kivitelezése során szerzett szakmai tapasztalata (hónap)(min: 0 hónap-max: 12) 20
2 A kötelezően előírt 12 hónap jótállási időn felül vállalt többlet jótállás időtartama (hónap) (min: 0 hónap - max: 24 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft) / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 3 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: A Nyírmártonfalvai Általános Iskola tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése (EFOP-4.1.3-17-2017-00247)
II.2.13) További információ Az AF. II.2.7) „A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama” pont pontosítása: a teljesítés határideje -a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása-: a vállalkozási szerződés hatályba lépésétől számított 3 hónap,., mely véghatáridő a szerződés teljesítése szempontjából kötbér terhes határidő.

II.2.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés a Kiss Zoltán Általános Iskola tanulást segítő tereinek fejlesztése (EFOP-4.1.3-17-2017-00328) tárgyú projekt kivitelezési munkálatainak elvégzésére vonatkozóan.
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak: 45210000-2
45262700-8
45111100-9
45111200-0
45262100-2
45262500-6
45410000-4
45261210-9
45320000-6
45321000-3
45421100-5
45331000-6
45310000-3
45430000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321
A teljesítés helye: Kiss Zoltán Általános Iskola
4288 Újléta, Magyar utca 15.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Kiss Zoltán Általános Iskola -továbbiakban „Létesítmény” tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztésére irányuló részleges épületfelújítási, kivitelezési munkálatainak elvégzése, vállalkozási szerződés keretében.
Beruházás főbb feladatai, mennyiségei a teljes projektre vetítve:
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az alábbiakban felsorolt munkák és munkamennyiségek csupán az Ajánlattevők tájékoztatásául szolgálnak a munka nagyságrendjére vonatkozóan, és nem tekintendők a ténylegesen elvégzendő munkák és azok mennyiségi kimutatásának.
Iskola épület:
- 250,5 m2 tantermi padló felújítása
- tanterem és szertár között válaszfal építés (21,7 m2)
- 530 m2 tetőhéjazat csere (léc, cserép)
- 2 db ajtócsere (100x210)
- fali bútorlap elhelyezése (30 m2)
- 862 m2 festés
- tantermek, szertár, közlekedő villamos rekonstrukciója
- ivókút áthelyezése
Mosdó felújítás:
- 26,3 m2 padló burkolás
- 81,45 m2 falburkolás
- 1 db kettes WC kabin készítése
- 147,25m2 festés
- villanyszerelés
- gépészeti szerelés (szerelvényekkel)
Tornaterem felújítás:
- 288 m2 tetőfelújítás (lécezés, cserép)
- tornaterem villamos rekonstrukciója
- 18 m2 szertár padló felújítása
- 1 db kétszárnyú ajtó elhelyezése
- 108,18 m2 szertár, közlekedő festés
- 544 m2 öltöző, WC, konditerem festés
- 264,6 m2 tornaterem festés
Udvar:
- 180 m2 térkő járda készítése
A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információkat és a feladatok részletes meghatározását, a műszaki és anyagminőséggel szemben támasztott követelményeket, mennyiségeket a közbeszerzési dokumentáció részét képező, kiviteli szintű tervdokumentáció, műszaki leírás, valamint az árazatlan költségvetés tartalmazzák.
Ajánlattevő köteles a közbeszerzés tárgyát képező építési beruházást a dokumentáció részeként kiadott kiviteli szintű tervdokumentáció, műszaki leírás, árazatlan költségvetés, a vonatkozó jogszabályok, szabványok, munkavédelmi és tűzvédelmi, illetve egyéb előírások és minőségi követelmények betartása mellett megvalósítani.
- A nyertes ajánlattevő köteles a munkavégzést úgy összehangolni, hogy az, az ott dolgozókra és a munkavégzés hatókörében tartózkodókra veszélyt ne jelentsen. Az iskolaépület felújítása működő, üzemelő intézményben történik. Ajánlattevő feladata a kivitelezés során az üzemelő intézményrészek működési feltételeinek állandó biztosítása.
- Nyertes ajánlattevő a munkavégzést a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben foglaltak alapján jogosult megkezdeni.
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi továbbá:
- minden olyan feladat elvégzése, dokumentum elkészítése, engedély beszerzése és átadása az Ajánlatkérőnek, valamint díjak befizetése, amely a Létesítményre vonatkozó használatbavételi eljárás megindításához, a Létesítmény üzemeltetéséhez, biztonságos működtetéséhez szükséges. Ennek költségét az ajánlati árnak tartalmaznia kell;
- az átadás-átvételi eljárás során a beépített anyagok, szerkezetek, berendezések megfelelőségi igazolását köteles átadni;
- átadási és megvalósulási terv elkészítése, a használatba vételi engedély benyújtásához szükséges dokumentáció elkészítése és átadása a Megrendelőnek.
A Létesítmény sikeres műszaki átadás-átvételének feltétele, a Közbeszerzési dokumentumok műszaki tartalmának, használatba vételre alkalmas, hiánymentes megvalósítása Nyertes Ajánlattevő feladata addig terjed, amíg a kiviteli szintű tervdokumentációban és az egyéb vonatkozó Közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak nem teljesülnek.
Ahol az eljárást megindító felhívás/dokumentáció meghatározott eredetű, típusú dologra való hivatkozást tartalmaz, ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő azzal egyenértékű teljesítést elfogad. Az egyenértékű kiváltást az ajánlatban egyértelműen jelezni kell.
Ahol az eljárást megindító felhívás /dokumentáció meghatározott eredetű, típusú dologra való hivatkozást tartalmaz, ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő azzal egyenértékű teljesítést elfogad. Az egyenértékű kiváltást az ajánlatban egyértelműen jelezni kell.
Tekintettel arra, hogy a munkavégzés működő, üzemelő intézményben történik, 2018. június 15. - 2018. augusztus 31. között Ajánlatkérővel történő egyeztetés nélkül-, az ezt megelőző vagy (adott esetben) ezt követő időszakban Ajánlatkérővel egyeztetett időpontokban köteles nyertes Ajánlattevő szervezni és végezni az építési munkákat.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A jelen közbeszerzés eljárás során megvalósuló építési beruházásban résztvevő műszaki vezető szakember magasépítési kivitelezés során szerzett szakmai tapasztalata (hónap) (min: 0 hónap-max: 36 hónap) 20
2 A kötelezően előírt 12 hónap jótállási időn felül vállalt többlet jótállás időtartama (hónap) (min. 0 hónap - max. 24 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft) / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 3 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: A Kiss Zoltán Általános Iskola tanulást segítő infrastrukturális fejlesztése ( EFOP-4.1.3-17-2017-00328)
II.2.13) További információ Az AF. II.2.7) „A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama” pont pontosítása: a teljesítés határideje -a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása-: a vállalkozási szerződés hatályba lépésétől számított 3 hónap, mely véghatáridő a szerződés teljesítése szempontjából kötbér terhes határidő.

II.2.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés a Nyíradonyi Kölcsei Ferenc Gimnázium és Általános Iskola tanulást segítő tereinek fejlesztése (EFOP-4.1.3-17-2017-00343) tárgyú projekt kivitelezési munkálatainak elvégzésére vonatkozóan.
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak: 45210000-2
45262700-8
45111100-9
45111200-0
45262100-2
45262500-6
45410000-4
45261210-9
45320000-6
45321000-3
45421100-5
45331000-6
45310000-3
45430000-0
45442100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321
A teljesítés helye: Nyíradonyi Kölcsey Ferenc Gimnázium és Általános Iskola
4254 Nyíradony, Jókai út. 2.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Nyíradonyi Kölcsei Ferenc Gimnázium és Általános Iskola -továbbiakban „Létesítmény” tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztésére irányuló részleges épületfelújítási, kivitelezési munkálatainak elvégzése, vállalkozási szerződés keretében.
Beruházás főbb feladatai, mennyiségei a teljes projektre vetítve:
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az alábbiakban felsorolt munkák és munkamennyiségek csupán az Ajánlattevők tájékoztatásául szolgálnak a munka nagyságrendjére vonatkozóan, és nem tekintendők a ténylegesen elvégzendő munkák és azok mennyiségi kimutatásának.
1 db tanterem felújítása:
- 71,4 m2 padlóburkolat csere
- 2 m2 falburkolat készítése
- 176,55 m2 festés
- 1 db ajtócsere (100x210)
2 db mosdó felújítása:
- 120 m2 lapburklat cseréje
- - 2 db 75x210-es és 2 db 100x210-es ajtócsere
- 1 db kettes WC kabin szerelése és 1 db ötös WC kabin szerelése
- 91,5 m2 festés
Aula felújtása:
- 43,7 m2 tornatermi közlekedő burkolat cseréje
- 8 db 90x210-es, 1 db 100x210-es és 2 db kétszárnyú ajtó cseréje- 2 db kétszárnyú ajtó mázolás
- 130 m2 tornatermi közlekedő festése
- 156 m2 alula és közlekedő lambéria lakkozása
Bejárat:
- 90 m2 előlépcső felújítása
- 1 db acéloszlop elhelyezése (80x60)
- 1 db kerítéskapu cseréje (500x203)
- 1 db kétszárnyú acélkapu mázolása (15 m2)
Ebédlő felújítása:
- 130 m2 PVC burkolat cseréje
- 72 m2 falburkolat cseréje
- 1 db kétszárnyú ajtó cseréje
- 267 m2 festés
- villamossági munkák
- 6 db mosdó cseréje
Lépcső, emeleti közlekedő felújítása:
- 18,9 m2 lépcsőházi pihenő burkolatcsere
- lambéria lakkozása (240 m2)
Tornaterem és öltözők felújítása
- 297 m2 tornateremi padló felújítása
- 395 m2 festés
- 146 m2 olajfestés
- 93,4 m2 falburkolat készítése
- 44,2 m2 padlóburkolat készítése
- 2 db 75x210-es és 4 db 90x210-es ajtócsere
- 105,3 m2 festés
- villamossági rekonstrukció
- mosdó és WC cseréje gépészeti szerelvényekkel
A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információkat és a feladatok részletes meghatározását, a műszaki és anyagminőséggel szemben támasztott követelményeket, mennyiségeket a közbeszerzési dokumentáció részét képező, kiviteli szintű tervdokumentáció, műszaki leírás, valamint az árazatlan költségvetés tartalmazzák.
Ajánlattevő köteles a közbeszerzés tárgyát képező építési beruházást a dokumentáció részeként kiadott kiviteli szintű tervdokumentáció, műszaki leírás, árazatlan költségvetés, a vonatkozó jogszabályok, szabványok, munkavédelmi és tűzvédelmi, illetve egyéb előírások és minőségi követelmények betartása mellett megvalósítani.
- A nyertes ajánlattevő köteles a munkavégzést úgy összehangolni, hogy az, az ott dolgozókra és a munkavégzés hatókörében tartózkodókra veszélyt ne jelentsen. Az iskolaépület felújítása működő, üzemelő intézményben történik. Ajánlattevő feladata a kivitelezés során az üzemelő intézményrészek működési feltételeinek állandó biztosítása.
- Nyertes ajánlattevő a munkavégzést a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben foglaltak alapján jogosult megkezdeni.
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi továbbá:
- minden olyan feladat elvégzése, dokumentum elkészítése, engedély beszerzése és átadása az Ajánlatkérőnek, valamint díjak befizetése, amely a Létesítményre vonatkozó használatbavételi eljárás megindításához, a Létesítmény üzemeltetéséhez, biztonságos működtetéséhez szükséges. Ennek költségét az ajánlati árnak tartalmaznia kell;
- az átadás-átvételi eljárás során a beépített anyagok, szerkezetek, berendezések megfelelőségi igazolását köteles átadni;
- átadási és megvalósulási terv elkészítése, a használatba vételi engedély benyújtásához szükséges dokumentáció elkészítése és átadása a Megrendelőnek.
A Létesítmény sikeres műszaki átadás-átvételének feltétele, a Közbeszerzési dokumentumok műszaki tartalmának, használatba vételre alkalmas, hiánymentes megvalósítása. Nyertes Ajánlattevő feladata addig terjed, amíg a kiviteli szintű tervdokumentációban és az egyéb vonatkozó Közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak nem teljesülnek.
Ahol az eljárást megindító felhívás /dokumentáció meghatározott eredetű, típusú dologra való hivatkozást tartalmaz, ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő azzal egyenértékű teljesítést elfogad. Az egyenértékű kiváltást az ajánlatban egyértelműen jelezni kell.
Tekintettel arra, hogy a munkavégzés működő, üzemelő intézményben történik, 2018. június 15. - 2018. augusztus 31. között Ajánlatkérővel történő egyeztetés nélkül-, az ezt megelőző vagy (adott esetben) ezt követő időszakban Ajánlatkérővel egyeztetett időpontokban köteles nyertes Ajánlattevő szervezni és végezni az építési munkákat.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A jelen közbeszerzés eljárás során megvalósuló építési beruházásban résztvevő műszaki vezető szakember magasépítési kivitelezés során szerzett szakmai tapasztalata (hónap) (min:0 hónap-max: 36 hónap) 20
2 A kötelezően előírt 12 hónap jótállási időn felül vállalt többlet jótállás időtartama (hónap) (min. 0 hónap - max. 24 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft) / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 3 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: A Nyíradonyi Kölcsey Ferenc Gimnázium és Általános Iskola tanulást segítő infrastrukturális fejlesztése (EFOP-4.1.3-17-2017-00343)
II.2.13) További információ Az AF. II.2.7) „A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama” pont pontosítása: a teljesítés határideje -a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása-: a vállalkozási szerződés hatályba lépésétől számított 3 hónap, mely véghatáridő a szerződés teljesítése szempontjából kötbér terhes határidő.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Valamennyi rész vonatkozásában
A Kbt. 114. § (1) bekezdése alapján az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján Ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőknek (közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevőnek külön-külön)
a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján, a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 17. § (1) bekezdésében foglaltak szerint csatolnia kell az előírt kizáró okok fenn nem állásáról szóló egyszerű nyilatkozatát, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját - a Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 8. § i) pont ib) alpontjában-, nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
A teljesítés során igénybevett alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján, a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 17. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani Ajánlattevő, a Kbt. 62. § (1) bek. g)-k), m) és q) pontjaiban foglalt kizáró okok fenn nem állása tekintetében.
A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumok a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján egyszerű másolatban is benyújthatók, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1.§ (7) bekezdésében foglaltakra figyelemmel.
Ajánlatkérő elfogadja, ha Ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásában felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be a kizáró okok fenn nem állásának igazolása céljából, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. Ajánlatkérő a kizáró ok hiányát a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján ellenőrzi.
Nem szükséges igazolás benyújtása amennyiben a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltak fennállnak.
A Kbt. 64. § alapján Ajánlattevő élhet az öntisztázás jogintézményével. Ebben az esetben a jogerős határozatot a formanyomtatvánnyal együtt köteles benyújtani.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13.§ apján folyamatban lévő változás bejegyzési eljárás esetében az
ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és annak érkeztetéséről
a cégbíróság által megküldött igazolást, a dokumentációban foglaltak szerint. Amennyiben ajánlattevő és
az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet tekintetében nincs folyamatban lévő cégbírósági
változásbejegyzési eljárás, abban az esetben az erre vonatkozó nemleges tartalmú változásbejegyzési
nyilatkozat benyújtása szükséges.
A kizáró okok igazolásával kapcsolatban irányadóak továbbá a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1.§ (7) bekezdésében-, a 4. §, 6.-7.§, 12.§ és a 14-16. §-ban foglaltak.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Valamennyi rész vonatkozásában
Ajánlatkérő az eljárásban nem kíván gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt előírni, figyelemmel a beruházás alacsony becsült értékére.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Valamennyi rész vonatkozásában
M.1. M.1. Ajánlattevő -a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet-ajánlatába csatolja be a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás megküldésének napjától visszafelé számított 5 (nyolc) évben (60) hónapban) teljesített legjelentősebb építési beruházásait ismertető, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. § alapján a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő - a szerződést kötő másik fél által adott - igazolást.
Az igazolásban meg kell adni:
- a szerződő fél (vállalkozó) és szerződést kötő másik fél nevét, székhelyét,
- a szerződés tárgyát,
- az elvégzett munkák nevesítését és mennyiségét (olyan részletezettséggel, amely alapján az előírt köv.-nek való megfelelés egyértelműen megállapítható.)
- a szerződés során az igazolást benyújtó gazdasági szereplő által megvalósított műszaki tartalom ismertetése olyan részletességgel, melyből az előírt alkalmassági követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható.
- - a teljesítés idejét (kezdés és befejezés naptári nap pontossággal) és helyét,
- külön feltüntetve a műszaki átadás-átvétel időpontját naptári nap pontossággal,
- nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A bemutatásnak a jogszabályi minimumon túl tartalmaznia kell minden olyan adatot, amely alapján az előírt műszaki alkalmassági minimum követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható.
Amennyiben az ismertetett építési beruházás teljesítésében az alkalmassági minimumkövetelményt igazoló gazdasági szereplő közös ajánlattevő tagjaként, vagy alvállalkozóként vett részt, úgy az ellátott feladat(ok) tárgya, százalékos aránya és ennek, vagy ezek nettó ellenértéke is meghatározandó, ugyanis Ajánlatkérő ezeket fogja figyelembe venni a tárgyi alkalmasság értékelése során.
A 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 22. § (5) bekezdése alapján, ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referenciaigazolás - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referenciaigazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.
Ebben az esetben a referenciaigazolásból - a kötelező tartalmi elemeken túl - a fenti kritériumoknak is (úgy, mint a teljesítés oszthatatlan-e, a teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás kiállítható-e az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, a teljesítés a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása mellett történt-e, valamint az igazolást benyújtó ajánlattevő által végzett teljesítés aránya) egyértelműen ki kell derülniük!
A Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltak alapján Ajánlattevőnek - a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek- - az alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolása vonatkozásában - előzetesen - csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. Ajánlattevő, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, eljárást megindító felhívásban előírt tartalmú igazolását, az ajánlatkérő 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására köteles benyújtani.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1. Alkalmatlan a szerződés teljesítésére az Ajánlattevő - a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet-, amennyiben az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 (öt) évben (60 (hatvan) hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően, átadás-átvétellel lezárva nem teljesített legalább az alábbi kivitelezési munkákat tartalmazó építési szerződést(eket):
M.1/1: Az 1. rész vonatkozásában:
- épület építést és/vagy átalakítást és/vagy bővítést, és/vagy felújítást, mely keretében megvalósult legalább 1800 m2 felület festése.
M.1/2: A 2. rész vonatkozásában:
- legalább 500 m2 területű sportpálya kivitelezése, mely tartalmazott kültéri világítási rendszer kiépítést is.
M.1/3: A 3. rész vonatkozásában:
- épület építést és/vagy átalakítást és/vagy bővítést, és/vagy felújítást, mely keretében megvalósult legalább 700 m2 felület festése.
M.1/4: A 4. rész vonatkozásában:
- épület építést és/vagy átalakítást és/vagy bővítést, és/vagy felújítást, mely keretében megvalósult legalább 800 m2 felület festése.
Ajánlattevő a fenti alkalmassági minimumkövetelményeknek maximum 2 (kettő) db. szerződés bemutatásával felelhet meg részenként.
Az 1., 3. és 4. részek tekintetében ugyanazt a referenciát Ajánlatkérő több részre történő ajánlattétel esetében is elfogadja. Amennyiben az 1., 3. és 4. részek tekintetében Ajánlattevő több részre kivan ajánlatot benyújtani, a megpályázott részekre irányadó elvárt referencia mennyiségek közül a legmagasabbat kell minimum követelményként teljesíteni és igazolni.
A 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 21.§ (2) bekezdés a) pontja alkalmazása során Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 21.§ (2a) bekezdés a) pontja alapján az M.1. pontban vizsgált időszak alatt - az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 (öt) évben (60 (hatvan) hónapban)- befejezett, de legfeljebb 8 (nyolc) éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.
Befejezettnek minősül a szerződés tárgyát képező referencia, amelynek sikeres műszaki átadás-átvételére az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított számított öt évben (60 hónapban) került sor.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az alkalmassági követelmények vonatkozásában a Kbt. 65. § (6), (7), (9) és (11) bekezdésében, a Kbt. 67. § (1) bek. és 67. § (3) bekezdésében, a 69.§ (11)-, 114. § (2) és a 140. § (9) bekezdésében, valamint a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 24. § (1) és (2) bekezdésében foglaltakra.
A Kbt. 65.§ (6) bekezdése alapján az M.1. pontokban előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az M.1.pont vonatkozásában Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik, továbbá a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot is, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Valamennyi rész vonatkozásában
Ajánlatkérő kötelező jelleggel 12 hónap jótállást ír elő.
Ajánlattevőt a Ptk. 6:171 .§ - 6:173-§- a alapján teljes körű jótállási kötelezettség terheli a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő naptól kezdődően. A jótállás ideje alatt az esetleges garanciális meghibásodások javítása, elhárítása díjtalan. A kötelezően előírt 12 hónap jótállási időn felül vállalt többlet jótállás időtartama értékelési szempont. Nyertes ajánlattevő a sikeres műszaki átadás-átvétel lezárásának napjától számítottan az általa vállalt teljes jótállás (kötelezően előírt 12 hónap) + az ajánlattevő által vállalt többletjótállás (min. 0 hónap - maximum 24 hónap) időtartamára teljes körű jótállást köteles vállalni.
A jótállás időtartamának lejártát követően a Ajánlatkérőt a Nyertes Ajánlattevő hibás teljesítése esetén a Ptk. előírásainak megfelelő szavatossági jogok illetik meg. A szavatossági igények érvényesítésére és a nyertes Ajánlattevő ezzel kapcsolatos kötelezettségeire a 2013. évi V. törvény (Ptk), rendelkezéseit kell alkalmazni.
A 2013. évi V. törvény 6:186. § (1) bekezdése szerint Ajánlattevő kötbér fizetésére köteles, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést (a szerződés késedelmes teljesítése, vagy meghiúsulása esetén). Ajánlattevő mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha szerződésszegését kimenti.
A szerződést megerősítő biztosítékok:
Késedelmi kötbér: A 2013. évi V. törvény (továbbiakban Ptk.) 6:186. § (1) bekezdése szerint Ajánlattevő késedelmi kötbér fizetésére köteles, ha olyan okból, amelyért felelős, a vállalt teljesítési határidőt késedelmesen teljesíti. A késedelmi kötbér mértéke a késedelem minden naptári napjára a szerződés szerinti - áfa nélkül számított - ellenszolgáltatás (vállalkozói díj) 0,5 %. Amennyiben Nyertes ajánlattevő késedelme meghaladja a 30 naptári napot, úgy Ajánlatkérő jogosult - anélkül, hogy érdekmúlását bizonyítania kellene - a szerződést a Nyertes ajánlattevőhöz intézett egyoldalú nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondani, Nyertes ajánlattevővel szembeni kártérítési kötelezettség nélkül. A Nyertes ajánlattevőt a késedelem esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítési kötelezettség alól.
Ebben az esetben a meghiúsulási kötbér kerül érvényesítésre, továbbá a Ajánlattevő viseli a szerződés nem teljesítéséből adódó következményeket.
Ajánlatkérő érvényesítheti kötbér feletti kárának megtérítésére vonatkozó igényét is.
Meghiúsulási kötbér: A Ptk. 6:186. § (1) bekezdése szerint Ajánlattevő meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, ha olyan okból, amelyért felelős, a szerződés teljesítése meghiúsul. A meghiúsulási kötbér mértéke az ÁFA nélkül számított vállalkozói díj 15 %-a. Ajánlattevő mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha szerződésszegését kimenti.
A szerződés akkor tekinthető meghiúsultnak, ha
- a nyertes ajánlattevő a teljesítést jogos/méltányolható ok nélkül megtagadja
- a teljesítés kizárólag a Nyertes Ajánlattevő érdekkörében felmerült okból lehetetlenül el
- 30 naptári napot meghaladó késedelem esetén Ajánlatkérő él a rendkívüli felmondás jogával vagy vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerződéstől eláll.
Ajánlatkérő érvényesítheti kötbér feletti kárának megtérítésére vonatkozó igényét is.
Hibás teljesítési kötbér: a vállalkozási díj 5%-a / hibás teljesítés. Hibás teljesítési kötbér legfeljebb 3 alkalommal érvényesíthető - figyelemmel a Ptk. 6:187.§ (2) bekezdésében foglaltakra- melyet követően Ajánlatkérő a szerződést felmondhatja, illetve attól elállhat, mely esetekben Ajánlatkérő meghiúsulási kötbért érvényesít.
A részletes szabályokat a Szerződéstervezet tartalmazza.
A szerződést megerősítő biztosítékokkal kapcsolatos előírásokra vonatkozó részletes szabályokat a Szerződéstervezet (Dokumentáció IV. fejezet) tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Valamennyi rész tekintetében, részenként
Jelen vállalkozási szerződés pénzügyi fedezetét, Ajánlatkérő, az EFOP 4.1.3-17 „Az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése” programja keretében, az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában finanszírozza. A támogatás mértéke a projekt elszámolható összköltségének 100%-a. Projekt száma: AFII.2.12) pontja szerint.
Kifizetés módja: utófinanszírozás
Támogatás intenzitása: 100 %.
Tartalékkeret: nem áll rendelkezésre.
A Szerződés egyösszegű (átalánydíjas) típusú. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: magyar forint.
Az ellenérték kifizetése számla ellenében átutalással történik.
Nyertes ajánlattevő az előlegszámlán túl 1 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult. A részszámla a teljes ellenszolgáltatás 50 %-ának megfelelő összegben, a műszaki tartalom 50 %-os igazolt teljesítésekor, a végszámla a teljes ellenszolgáltatás 50 %-ának megfelelő összegben, az igazolt sikeres műszaki átadás-átvételt követően nyújtható be.
A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 31. § alapján az ellenszolgáltatás kifizetésére csak az adott munkára, munkarészre vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását követően kerülhet sor. A teljesítés elismerése és az igazolás kiadására a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdésében foglalt feltétételek irányadók.
Az ellenszolgáltatás, a Nyertes ajánlattevő általi (rész)teljesítést, az Ajánlatkérő által ennek elismeréseként kiállított (rész)teljesítésigazolás alapján a szerződésszerű és a jogszabályoknak, tartalmilag és formailag megfelelő kiállított (rész)számla kézhezvételétől számított 30 napon belül, átutalással kerül kiegyenlítésre.
A mennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót nem vesz igénybe a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdésében,
- amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A §-ban és 32/B §-ban foglaltak alapján, és a Kbt. 135. § (5)-(6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.
Amennyiben az Ajánlattevő a fenti jogszabályban foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, az ebből adódó késedelmes kifizetésekből eredő jogkövetkezményekért az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget. Fizetési késedelem esetén a Ptk. 6:155. § (1) és (3) bekezdése az irányadó.
A szerződés tárgyát képező építés nem engedélyköteles tevékenység, a számlázás a számviteli-, illetve adózási jogszabályoknak megfelelően, a "egyenes ÁFA" szabályai szerint történik.
A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 31. § alapján az ellenszolgáltatás kifizetésére csak az adott munkára, munkarészre vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását követően kerülhet sor. A számla szerinti nettó ellenszolgáltatás a szerződés megvalósult értékét nem haladhatja meg.
A kifizetésre vonatkozó szabályok: a 322/2015. (X. 30.) Kr. 30.§ (2)-32.§ (2), továbbá alvállalkozó igénybevétele esetén a 32/A §, a Kbt. 135. § (1)-(3), (5)-(6) bek., Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bek, , 2007. évi CXXVII. törvény (ÁFA tv.) 142.§ (1) bek. b) pont.

• Előlegfizetés:
Ajánlatkérő - a Kbt. 135. § (7) bekezdésében foglaltakra tekintettel - az előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja a Nyertes ajánlattevő részére a megkötött szerződésben foglalt - tartalékkeret és áfa nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összegig, figyelembe véve a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30.§ (1) és (3) bekezdésében foglaltakat. Az előleg igénylése esetén a folyósított előleg elszámolása a benyújtott végszámlában történik egy részletben. Előleg lehívására a szerződés hatálybalépésétől van lehetőség.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé és nem követeli meg a nyertes Ajánlattevő(k) által gazdálkodó szervezet (projekttársaság), illetve személyes joga szerint jogképes szervezet létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2018/04/20 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 a következő dátumtól számítva: (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2018/04/20 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Hely: DEBKÖZ Közbeszerzés Tanácsadó Kft. 4032 Debrecen, Poroszlay út 27.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68.§ (3) bekezdésében meghatározottak szerinti személyek. A bontási eljárással kapcsolatban Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 68. § (1)-(4), illetve (6) bekezdésében foglaltakra.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-100
VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: Az ajánlatkérő az érvényes ajánlatotokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján, a legjobb ár-érték arány szempont alapján bírálja el valamennyi rész vonatkozásában.
1. rész-szempont: Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft)
1.-4. részek tekintetében:
A nettó ajánlati árat forintban kell megadni. Ajánlatkérő számára a nettó ajánlati árat illetően a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb. Ajánlatkérő a legalacsonyabb nettó ajánlati árra a maximális
pontot (100 pont) adja, a többi megajánlásra az alábbi képlet alapján számolja ki a pontszámokat: Hatóság 2016. december 21-i útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám) I. számú melléklet, A. Relatív értékelési módszerek, 1. pont ba) alpont szerinti relatív értékelési módszer, a "fordított arányosítás" módszere:
P = Alegkedvezőbb/ Avizsgált * (Pmax -Pmin) + Pmin
2. rész-szempont: A jelen közbeszerzés eljárás során megvalósuló építési beruházásban résztvevő műszaki vezető szakember magasépítési kivitelezés során szerzett szakmai tapasztalata (hónap) (min:0 hónap-max: 36 hónap)
1., 3. és 4. részek tekintetében:
A szerződés teljesítésében részt vevő (maximum 1 fő) műszaki vezető szakember az alábbiaknak megfelelő szakmai tapasztalatát kell megadni:
A szakmai tapasztalat időtartamát egész számmal kell megadni. (A nem egész számot tartalmazó ajánlatot Ajánlatkérő a kerekítési szabályoktól eltérően minden esetben lefelé kerekíti.) (Ajánlattevő 0 hónap megajánlást is tehet.)
Ajánlatkérő számára a legmagasabb érték a legkedvezőbb. Ajánlatkérő a legmagasabb (36 hónap szakmai tapasztalat időtartamára a maximális (100) pontot adja, a többi megajánlásra az alábbi képlet alapján számolja ki a pontszámokat: A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. számú melléklet A. A relatív értékelési módszerek 1. bb) alpont szerinti relatív értékelési módszer „egyenes arányosítás” módszere: P = Avizsgált / Alegkedvezőbb * (Pmax -Pmin) + Pmin
A 36 hónap feletti megajánlást tartalmazó ajánlatok nem kerülnek többlet pontozásra, ezen megajánlások a maximális (100) pontot kapják. A 0 hónap megajánlás minden esetben 0 pontot kap. A 36 hónapnál kedvezőbb megajánlás esetében Ajánlatkérő a legkedvezőbbnek meghatározott időtartamot, azaz a 36 hónapot helyettesíti be minden esetben a fentebbi képlet „Alegkedvezőbb” pontjába.
A részszempontra tett megajánlást ajánlatkérő a szakember által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzából (szakmai ajánlat) ellenőrzi, erre tekintettel az önéletrajzot olyan módon kell elkészíteni, hogy a jelen részszempont szempontjából releváns szakmai tapasztalat egyértelműen megállapítható, ellenőrizhető legyen. (Ajánlatkérő kiemelten felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a nyilatkozatban a projektek (építési szerződések) ismertetésének szövegszerűen kell tartalmaznia azokat a minimális fordulatokat, melyeket ajánlatkérő a szakmai tapasztalat esetén előír.)
Ajánlatkérő műszaki vezetőként elfogad minden olyan pozíciót, amely során az adott szakember legalább az alábbi feladatköröket (amelyik az adott munka során releváns) teljes körűen ellátta.
- a szakmunka irányítása
- szakszerű munkavégzés biztosítása
- az építési-szerelési munkára vonatkozó jogszabályok (szakmai és minőségi követelmények), munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi, természetvédelmi, közegészségügyi és más kötelező hatósági előírások betartatása, azok betartásának az általa vezetett építkezésen való ellenőrzése,
- az építmény, építményrész jogerős és végrehajtható építési engedélynek és a hozzá tartozó jóváhagyott engedélyezési terveknek, illetve a jogszabályban meghatározott kivitelezési terveknek megfelelő megvalósításának biztosítása, azok betartatása és betartásának az általa vezetett építkezésen való ellenőrzése
- az építési tevékenységre vonatkozó szakmai, minőségi és biztonsági előírások
- az építőipari kivitelezési tevékenység munkafolyamatainak szakszerű megszervezése,
- a kivitelezés során a technológiai előírások betartatása,
- a minőségi vizsgálatok és mintavételek elvégeztetése,
- az azonnali intézkedést igénylő építési műszaki feladatok meghatározása és irányítása,
- annak ellenőrzése, hogy az építménybe csak a tervező által a kivitelezési dokumentációban meghatározott, legalább az elvárt műszaki teljesítményű építési termék kerüljön beépítésre, és a szakszerű beépítés ellenőrzése.
A szakmai tapasztalat tekintetében azon hónap számítható be 1 hónapnak, amelyben a szakember legalább 15 naptári napot releváns munkakörben töltött.
Amennyiben ajánlattevő több részre tesz ajánlatot, úgy ugyanaz a szakember több részre vonatkozóan is megajánlható. Az értékelési szempont vonatkozásában megajánlott szakemberek(ek) személye a szerződés teljesítése során csak az Ajánlatkérő hozzájárulásával és abban az esetben változhat, ha az értékeléskor figyelembe vett minden releváns körülmény tekintetében az értékelttel egyenértékű szakember kerül bemutatásra.
2. rész-szempont: A jelen közbeszerzés eljárás során megvalósuló építési beruházásban résztvevő műszaki vezető szakember műfüves sportpálya kivitelezése során szerzett szakmai tapasztalata (hónap) (min: 0 hónap-max: 12 hónap)
2. rész tekintetében:
A szerződés teljesítésében részt vevő (maximum 1 fő) műszaki vezető szakember az alábbiaknak megfelelő szakmai tapasztalatát kell megadni:
A szakmai tapasztalat időtartamát egész számmal kell megadni. (A nem egész számot tartalmazó ajánlatot Ajánlatkérő a kerekítési szabályoktól eltérően minden esetben lefelé kerekíti.) (Ajánlattevő 0 hónap megajánlást is tehet.)
Ajánlatkérő számára a legmagasabb érték a legkedvezőbb. Ajánlatkérő a legmagasabb (12 hónap szakmai tapasztalat időtartamára a maximális (100) pontot adja, a többi megajánlásra az alábbi képlet alapján számolja ki a pontszámokat: A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. számú melléklet A. A relatív értékelési módszerek 1. bb) alpont szerinti relatív értékelési módszer „egyenes arányosítás” módszere: P = Avizsgált / Alegkedvezőbb * (Pmax -Pmin) + Pmin
A 12 hónap feletti megajánlást tartalmazó ajánlatok nem kerülnek többlet pontozásra, ezen megajánlások a maximális (100) pontot kapják. A 0 hónap megajánlás minden esetben 0 pontot kap. A 12 hónapnál kedvezőbb megajánlás esetében Ajánlatkérő a legkedvezőbbnek meghatározott időtartamot, azaz a 12 hónapot helyettesíti be minden esetben a fentebbi képlet „Alegkedvezőbb” pontjába.
A részszempontra tett megajánlást ajánlatkérő a szakember által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzából (szakmai ajánlat) ellenőrzi, erre tekintettel az önéletrajzot olyan módon kell elkészíteni, hogy a jelen részszempont szempontjából releváns szakmai tapasztalat egyértelműen megállapítható, ellenőrizhető legyen. (Ajánlatkérő kiemelten felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a nyilatkozatban a projektek (építési szerződések) ismertetésének szövegszerűen kell tartalmaznia azokat a minimális fordulatokat, melyeket ajánlatkérő a szakmai tapasztalat esetén előír.)
Ajánlatkérő műszaki vezetőként elfogad minden olyan pozíciót, amely során az adott szakember legalább az alábbi feladatköröket (amelyik az adott munka során releváns) teljes körűen ellátta.
- a szakmunka irányítása
- szakszerű munkavégzés biztosítása
- az építési-szerelési munkára vonatkozó jogszabályok (szakmai és minőségi követelmények), munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi, természetvédelmi, közegészségügyi és más kötelező hatósági előírások betartatása, azok betartásának az általa vezetett építkezésen való ellenőrzése,
- az építmény, építményrész jogerős és végrehajtható építési engedélynek és a hozzá tartozó jóváhagyott engedélyezési terveknek, illetve a jogszabályban meghatározott kivitelezési terveknek megfelelő megvalósításának biztosítása, azok betartatása és betartásának az általa vezetett építkezésen való ellenőrzése
- az építési tevékenységre vonatkozó szakmai, minőségi és biztonsági előírások
- az építőipari kivitelezési tevékenység munkafolyamatainak szakszerű megszervezése,
- a kivitelezés során a technológiai előírások betartatása,
- a minőségi vizsgálatok és mintavételek elvégeztetése,
- az azonnali intézkedést igénylő építési műszaki feladatok meghatározása és irányítása,
- annak ellenőrzése, hogy az építménybe csak a tervező által a kivitelezési dokumentációban meghatározott, legalább az elvárt műszaki teljesítményű építési termék kerüljön beépítésre, és a szakszerű beépítés ellenőrzése.
Amennyiben ajánlattevő több részre tesz ajánlatot, úgy ugyanaz a szakember több részre vonatkozóan is megajánlható. Az értékelési szempont vonatkozásában megajánlott szakemberek(ek) személye a szerződés teljesítése során csak az Ajánlatkérő hozzájárulásával és abban az esetben változhat, ha az értékeléskor figyelembe vett minden releváns körülmény tekintetében az értékelttel egyenértékű szakember kerül bemutatásra.
3. rész-szempont: A kötelezően előírt 12 hónap jótállási időn felül vállalt többlet jótállás időtartama (hónap) (min. 0 hónap - max. 24 hónap)
1.-4. részek tekintetében:
A kötelezően előírt 12 hónap jótállási időn felül vállalt többlet jótállás időtartamát egész számmal kell megadni. (A nem egész számot tartalmazó ajánlatot Ajánlatkérő a kerekítési szabályoktól eltérően minden esetben lefelé kerekíti.) (Ajánlattevő 0 hónap megajánlást is tehet.) Ajánlatkérő számára a kötelezően előírt 12 hónap jótállási időn felül vállalt többlet jótállás időtartamát (min. 0 hónap- max. 24 hónap) illetően a legmagasabb érték a legkedvezőbb. Ajánlatkérő a legmagasabb , azaz 24 hónap, vállalt többlet jótállás vállalásra a maximális (100) pontot adja, a többi megajánlásra az alábbi képlet alapján számolja ki a pontszámokat: A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. számú melléklet A. A relatív értékelési módszerek 1. bb) alpont szerinti relatív értékelési módszer „egyenes arányosítás” módszere:
P = Avizsgált / Alegkedvezőbb * (Pmax -Pmin) + Pmin
A 24 hónap feletti többlet jótállásra vonatkozó megajánlások nem kerülnek többlet pontozásra, ezen megajánlások is a maximális (100) pontot kapják. A 0 hónap megajánlás minden esetben 0 pontot kap. A 24 hónapnál kedvezőbb megajánlás esetében Ajánlatkérő a legkedvezőbbnek meghatározott időtartamot, azaz a 24 hónapot helyettesíti be minden esetben a fentebbi képlet „Alegkedvezőbb” pontjába.
A pontozás valamennyi rész-szempont esetében két tizedesjegy pontossággal történik.
Ajánlatkérő a rész-szempontok pontszámait megszorozza a rész-szempont eljárást megindító felhívásban meghatározott súlyszámával és ezeket a súlyozott pontszámokat összesíti. Az így kapott eredmény adja az ajánlat összesített pontszámát. A nyertes a legmagasabb összesített pontszámot elérő ajánlattevő lesz.
Ha több ajánlatnak azonos a fentiek szerint kiszámított összpontszáma, az az ajánlat minősül a legkedvezőbbnek, amely a nem egyenlő értékelési pontszámot kapott értékelési részszempontok közül a legmagasabb súlyszámú értékelési részszempontra nagyobb értékelési pontszámot kapott. Az ajánlatkérő jogosult közjegyző jelenlétében sorsolást tartani, ha a legkedvezőbb ajánlat e módszerrel sem határozható meg.
Az értékelési szempontrendszer részletes leírását a Szakmai ajánlat tartalmi követelményeit a Közbeszerzési dokumentáció/Segédlet az ajánlatok összeállításához kötete tartalmazza.
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.4 )
További információk: 1) Önálló eljárási szabályok: Jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 117. §-a alapján a Kbt. Második Részben foglalt szabályok által nem kötött, önálló eljárási szabályok kialakításával kerül lefolytatásra. Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 112. § (1) bekezdésének b) pontja szerint jár el - nyílt eljárást alkalmaz a nemzeti eljárásrend szabályai szerint - az alábbi eltérésekkel:- a.) Ajánlatkérő a Kbt. 113. § (1)-(4) bekezdéseit nem alkalmazza.
- b.) A Kbt. 113. § (6) bekezdése az eljárást megindító felhívás visszavonására is alkalmazandó.
-c.) Amennyiben nem hirdetményben közzétett, azaz jelen eljárást megindító felhíváson kívüli közbeszerzési dokumentumok módosulnak és a megfelelő ajánlattételhez még ésszerű időtartam áll rendelkezésre, az ajánlattételi határidő nem kerül meghosszabbításra, ajánlatkérő nem ad fel hirdetményt a módosításról, a közbeszerzési dokumentumok módosítását az ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen, közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi. A közbeszerzési dokumentumok módosításáról haladéktalanul és egyidejűleg értesíti ajánlatkérő valamennyi gazdasági szereplőt, akik az eljárás iránt érdeklődésüket az ajánlatkérőnél jelezték. Az ésszerű idő olyan reális időpontot jelent, mely időpontban az ajánlattevők számára még irreális nehézség nélkül értelmezhető és az ajánlat összeállításánál figyelembe vehető a közölt információ.
2) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdésére vonatkozóan.
3) Alvállalkozók: Ajánlatkérő az eljárásban nem írja elő és nem kéri a Kbt. 66.§ a) és b) pontjában foglaltak ajánlatban történő megjelölését.
4) Ajánlatkérő az ajánlattevők alkalmasságának feltételeit a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg (M.1.)
5) Képviseleti jogosultság igazolása: Az ajánlatban csatolni kell az ajánlattevő/alvállalkozó/alkalmasság igazolásába bevont (kapacitást nyújtó) gazdasági szereplő esetében
- azon cégjegyzésre jogosult(ak) aláírási címpéldányát vagy a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9.§-a szerinti ügyvéd-, vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintáját, vagy a letelepedése szerinti országában elfogadott más, a cégjegyzési jogosultságot igazoló dokumentumot (amennyiben ilyen dokumentum az adott országban nem ismert, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy ügyvéd/közjegyző előtt tett okiratba foglalt aláírás-minta), aki(k) akik az ajánlatot illetve az ajánlathoz csatolt nyilatkozatokat aláírja (aláírják),
- a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k), meghatalmazás alapján aláíró(k) esetén a cégjegyzésre jogosult(ak)tól származó közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű - a jelen közbeszerzési eljárásban, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) - magánokiratba foglalt meghatalmazás is csatolandó,
- Egyéni vállalkozó ajánlattevő csatolja a képviseletre jogosult személy által aláírt nyilatkozatot, amelyben az egyéni vállalkozó megjelöli a nyilvántartási számát, vagy az adószámát. Egyéni vállalkozó esetében az Ajánlatkérő elfogadja bármely olyan dokumentum egyszerű másolatának csatolását, amely alkalmas a képviseletre való jogosultság igazolására és feltüntetésre kerül benne az egyéni vállalkozó nyilvántartási száma, vagy az adószáma.
- Ajánlattevő ajánlatához csatolja nyilatkozatát, hogy vele szemben nincsen folyamatban változásbejegyzési eljárás, vagy folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. A nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni szükséges.
6) Felelősségbiztosítás: Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. § alapján építési beruházás esetében az Ajánlattevőként szerződő fél köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni az Ajánlatkérő által az eljárást megindító felhívásban vagy a dokumentációban előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra. Az Ajánlatkérő által előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosítás RÉSZENKÉNT: legalább 10.000.000 Ft/szerződéses időtartam és legalább 5.000.000 Ft/káresemény értéket elérő kivitelezői (építési-szerelési) felelősségbiztosítás, amelyet ki kell terjeszteni a tárgyi építési beruházásra. Abban az esetben, amennyiben a nyertes Ajánlattevő a szerződéskötés időpontjáig nem rendelkezik az előírt felelősségbiztosítással, azt Ajánlatkérő az ajánlattól való visszalépésként értékeli, amely esetben Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) alapján a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köthet szerződést.
7) Ajánlattal kapcsolatos egyéb követelmények: Az ajánlatot írásban 1 (egy) eredeti papír alapú példányban, zárt csomagolásban kell benyújtani a felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton. A postán feladott ajánlatokat az Ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor kerül. Postai feladás esetén postázási késedelem miatti kockázatot az ajánlattevő viseli. Az ajánlat átvétele az ajánlatok felbontását megelőző munkanapokon hétfőtől csütörtökig: 8.00-16.00 óra között, pénteken és az esetleges szombati munkanapokon 8.00-14.00 óra között az ajánlatok felbontásának napján 8.00 órától az ajánlatok felbontásának időpontjáig. A csomagolásnak biztosítani kell a következőket: - egyértelműen látható legyen, hogy a csomag, doboz sértetlen, annak lezárást követően abból semmit sem vettek ki és/vagy abba semmit sem tettek be, - Az ajánlat csomagolásán a következőket kell feltüntetni:
„Ajánlatkérő fenntartásában lévő köznevelési intézmények tanulást segítő terei infrastrukturális fejlesztésére irányuló kivitelezési munkálatok elvégzése az EFOP 4.1.3-17 számú program keretében, 4 rész ajánlattételi lehetőséggel, vállalkozási szerződés formájában (Debrecenen kívüli székhelyű intézmények).” Az ajánlattételi határidő lejártáig felbontani tilos!”
Amennyiben a csomagolást nem jelölik meg a fenti előírásnak megfelelően, az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget a benyújtott ajánlat elkeveredéséért és idő előtti felbontásáért. A közvetlenül benyújtott csomag átvételéről az Ajánlatkérő átvételi elismervényt ad. A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján a jelen felhívásban és a dokumentációban előírt dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatóak, kivéve ahol a dokumentáció ettől eltérően rendelkezik.
Kiegészítő tájékoztatás: A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 56. § (1)-(6) bekezdéseiben foglaltak - Kbt. 114. § (6) bekezdésben foglalt eltérésekkel, valamint a közbeszerzési dokumentumban foglaltak az irányadóak.
8) Hiánypótlás: Az ajánlatkérő a hiánypótlás lehetősségét a Kbt. 71. § szerint biztosítja azzal, hogy a Kbt. 71. § (6) bekezdése szerinti korlátozást nem alkalmazza új gazdasági szereplők bevonása esetén.
9) Irányadó jog: Az eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.), valamint annak végrehajtási rendeletei szerint kell eljárni. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni.
10) Közös ajánlattétel: Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ában foglaltaknak megfelelően kell eljárni. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban a közös ajánlattevőknek szolgáltatniuk kell egy cégszerűen aláírt megállapodást a dokumentáció I. fejezetében részletezett minimális tartalommal. Meg kell jelölni a vezető céget, és a közös ajánlattevőknek egyetemleges felelősséget kell vállalniuk.
11) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján, hogy a közbeszerzési dokumentumban a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra történő hivatkozások a közbeszerzés tárgyának egyértelmű, pontos és közérthető meghatározását szolgálják. Minden esetben a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell. Az egyenértékűség igazolása: a Közbeszerzési dokumentációban foglaltak szerint.
12) Átláthatóságra vonatkozó rendelkezés: Magyarország Alaptörvényének 39. cikk (1) bekezdése szerint csak olyan szervezet részére teljesíthető szerződés alapján kifizetés, amelynek tulajdonosi szerkezete átlátható. A nyertes ajánlattevő a szerződés aláírásával egyidejűleg nyilatkozni köteles arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdése 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül-e. Az átláthatósági nyilatkozat a szerződés mellékletét képezi.
13) Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
14) Az ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését.
15) A közbeszerzési eljárásban a Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó: Dr. Kerekes Ferenc (00140).
16) Az eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.), valamint annak végrehajtási rendeletei szerint kell eljárni. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni.
17) Ajánlatkérő helyszíni bejárást nem szervez, de Ajánlattevő a helyszínt az I.1) pontban megadott elérhetőségen előre egyeztetés után, nem konzultációs jelleggel, megtekintheti.
18) Ajánlattevő ajánlatához szakmai ajánlatot köteles csatolni.
1.) A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése alapján, a közbeszerzési dokumentumok részét képező árazatlan költségvetést hiánytalanul kitöltve és cégszerűen aláírva (az árazott költségvetés .xls vagy .xlsx formátumú verzióját is tartalmaznia kell az ajánlat adathordozón benyújtott elektronikus másolati példányának)
2.) A 2. értékelési résszempont vonatkozásában a bemutatott szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát.
19) Nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötéskor rendelkezni kell az általa, az Eljárást megindító felhívás II.2.5) pont Értékelési szempontok 2. minőségi rész-szempontja vonatkozásában megajánlott, az 1., 3., és 4. részek esetében magasépítési kivitelezés során szerzett-, míg a 2. rész esetében műfüves sportpálya kivitelezése során szerzett szakmai tapasztalattal rendelkező műszaki vezető szakemberrel, akinek/akiknek a szerződés teljesítésében való részvételét a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt folyamatosan biztosítani kell. A kötelezettség megszegése, a Nyertes ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépést jelenti és a Kbt. 131. § (4) alapján Ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtó ajánlattevővel kötheti meg a szerződést.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2018/03/29 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges