Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/70
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2018.04.12.
Iktatószám: 5784/2018
CPV Kód: 72212781-7
Ajánlatkérő: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Teljesítés helye: 1133 Budapest, Visegrádi u. 106.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2018.04.23.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Média- és hírközlés felügyelet
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Nemzeti azonosítószám: AK05653
Postai cím: Ostrom utca 23-25.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1015
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyonkezelési Főosztály
Telefon: +36 14577369
E-mail: kozbeszerzes@nmhh.hu
Fax: +36 14577303
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nmhh.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nmhh.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://kba.kozbeszerzes.hu/apex/f?p=103:35:4237420311238496 (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: ENYD - Első Nyugat Dunántúli Közbeszerzési Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fő utca 21.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1011
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Dr. Daczuk Balázs ügyvezető
Telefon: +36 12698134
E-mail: iroda@enyd.hu
Fax: +36 12012861
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nmhh.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nmhh.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikus úton: (URL)
  a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: ENYD - Első Nyugat Dunántúli Közbeszerzési Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fő utca 21.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1011
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Dr. Daczuk Balázs ügyvezető
Telefon: +36 12698134
E-mail: iroda@enyd.hu
Fax: +36 12012861
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nmhh.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nmhh.hu
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Média- és hírközlés felügyelet
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Szoftverfejlesztési szolgáltatás beszerzése műszerek integrálása céljából mobil és fix mérőrendszerekhez
Hivatkozási szám:
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72212781-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: Vállalkozási szerződés - Szoftverfejlesztési szolgáltatás beszerzése műszerek integrálása céljából mobil és fix mérőrendszerekhez
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok benyújthatók
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: Szoftverfejlesztési szolgáltatás beszerzése műszerek integrálása céljából mobil és fix mérőrendszerekhez
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72212781-7
További tárgyak: 72228000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110
A teljesítés helye: 1133 Budapest, Visegrádi u. 106.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Szoftverfejlesztési szolgáltatás beszerzése műszerek integrálása céljából mobil és fix mérőrendszerekhez; a spektrum monitoring mérőrendszer állomásainak egy csoportjához (16 db régi Véda állomáshoz) és a 4 db új mobil mérőrendszerhez beszerzett hardveres fejlesztések szoftveres követése, mérőműszerek rendszerbe illesztése, beszerzésre került részegységek működtetéséhez a rendszert vezérlő szoftvereken módosítások elvégzése, vezérlőszoftverek bővítése az eszközök által biztosított új mérési képességekkel.
Az elmúlt évben a 16 db mérőállomáshoz SV-SPV1 jelút ellenőrző generátorok és Rohde&Schwarz gyártmányú EB500 típusú mérővevők kerültek megvásárlásra. Az új vevőkészülékek az elavult, ESVP és EB200 vevők kiváltására érkeztek. Az eszközök teljes értékű használatba vételéhez elengedhetetlen rendszerbe integrálásuk. A szoftver fejlesztés során a spektrummonitoring rendszer működését biztosító „Állomásvezérlő”, „Távvezérlő (operatív Kliens)”, „Mérési feladat generáló (Job)” és „Feladatközpont (VFK)” moduljai és a megújuló „SIMI” rendszerrel való együttműködés bővülnek újabb funkciókkal.
További feladat a 4 db új beszerzésű, mérő gépkocsikba telepített Narda NRA 6000 típusú spektrum analizátorok szoftverintegrációja.
Feladatok:
1. Állomásvezérlő továbbfejlesztés
1.1. Új Rohde&Schwarz EB500 mérővevő integrálása az állomásvezérlőhöz
1.2. SVALE SV-SPV1 jelút ellenőrző generátor integrálása
1.3. VedaNet modul továbbfejlesztése
1.4. A Feladatkezelő modul - „FelKezelo” fejlesztése.
1.5. A Hangátviteli modul - „SoundNet” fejlesztése
2. Távvezérlő (Véda Kliens) továbbfejlesztés
3. Feladat generáló (JOB) program továbbfejlesztés
4. Véda kliensközpont (VKK) továbbfejlesztés
5. Mobil sávvizsgáló program (Szimat) továbbfejlesztés
A továbbfejlesztésre kerülő szoftver korlátlan, kizárólagos, harmadik személy részére átruházható és átdolgozásra (továbbfejlesztésre) vonatkozó jogot is magában foglaló felhasználási jogaival Ajánlatkérő rendelkezik.
Jogszabályi kötelezettség (az Eht.) a zavarmentesség biztosítása, a polgári és nem polgári frekvenciasávok felügyelete (a 7/2015. NMHH rendelet, a 7/2012. NMHH rendelet és a 11/2011. NMHH rendelet, valamint a Dtv.).
További részletes elvárások a közbeszerzési dokumentumokban találhatók.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: / Súlyszám:
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 90
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ Kiegészítés a II.2.7) ponthoz: Ajánlatkérő a megjelöltnél korábbi teljesítést elfogad.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az Ajánlatkérő jelen eljárásban a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontjára, 114. § (1)-(2) bekezdéseire figyelemmel a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok érvényesítését határozza meg.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-q) pontjaiban, illetőleg (2) bekezdés a)-b) pontjaiban foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Az eljárásból kizárásra kerül az ajánlattevő, akivel szemben, illetőleg akinek alvállalkozójával és az alkalmasság igazolásában részt vevő, általa az eljárásba bevont gazdasági szereplővel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-q) pontjaiban, illetőleg (2) bekezdés a)-b) pontjaiban szereplő kizáró okok valamelyike fennáll vagy a részéről (részükről) a kizáró ok az eljárás során következett be. [Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontjára figyelemmel alkalmazott 74. § (1)]
A Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem kerül kizárásra a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság a Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolja a megbízhatóságát. [Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontjára figyelemmel alkalmazott 64. §]
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 114. § (2) bekezdésében és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban itt: Kr.) 17. § (1) bekezdésének megfelelően egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Kr. 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Ennek megfelelően a Magyarországon letelepedett és a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek egyaránt az ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. a)-b) vagy d) pont szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni (a nyilatkozatot a közbeszerzési dokumentumok részeként csatolt nyilatkozatminta tartalmazza).
Ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő vagy a részvételre jelentkező a Kr. 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. [Kr. 17. § (1)]
Előbbieken túl az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő más szerveztet. [Kbt. 67. § (4), illetve Kr. 17. § (2)]
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevő az ajánlatban a Kbt. 114. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozatban csak nyilatkozni köteles, hogy a III.1.3) pont szerinti alkalmassági követelmény(ek) teljesül(nek), az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. Az alkalmassági követelmény(ek) teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó III.1.3) pont szerinti alábbi nyilatkozatait valamint - adott esetben - igazolásait ajánlattevőknek csak az Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására kell benyújtaniuk.
Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására történő részletes igazolás módja:
M1) Az Ajánlattevő tekintetében az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított három év (36 hónap) legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti (rádiófrekvenciás mérőműszer spektrummonitoring rendszerbe történő integrációja (szoftveres fejlesztések)) legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetésével, megjelölve az ellenszolgáltatás összegét, a teljesítés idejét (megjelölve a teljesítés kezdő- és befejezési napját, év/hónap/nap bontásban), a szerződést kötő másik felet, a szerződés tárgyát (olyan részletességgel, hogy abból az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés kétséget kizáróan megállapítható legyen), továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e, azzal, hogy Ajánlatkérő a vizsgált időszak (felhívás megküldésétől visszafelé számított 3 év) alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe. [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) a)].
A referenciákat az ajánlattevő, illetve az az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott, előbbiek szerinti tartalmú igazolással kell igazolni [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. §];
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet IV. Fejezetében meghatározott, előbbiek szerinti igazolási módok a Korm. rendelet V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.
Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrizheti.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan az ajánlattevő műszaki, szakmai szempontból, ha
M1) nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított három évben (36 hónapban) egy vagy több szerződésből származó összességében legalább 12 darab rádiófrekvenciás mérőműszer spektrummonitoring rendszerbe történő integrációjára (szoftveres fejlesztések) irányuló referenciával,
[Kbt. 65. § (1) b), 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) a)];
A fentiekben megjelölt alkalmassági követelménynek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, azzal, hogy azon követelménynek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. [Kbt. 65. § (6)]
A fentiekben megjelölt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetőleg az alkalmassági követelménynek az ajánlattevő bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
Ebben az esetben az ajánlatban meg kell jelölni a kapacitást biztosító szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik, továbbá csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. [Kbt. 65. § (6)-(7)]
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Amennyiben Vállalkozó, olyan okból, amelyért felelős a teljesítéssel késdelembe esik, úgy Megrendelő késedelmi kötbérre jogosult, melynek alapja a teljes ellenérték, mértéke naponta 0,5%, de legfeljebb 15%. Amennyiben Vállalkozó határidőre minőségi hibásan teljesít, úgy a Megrendelő a nem szerződésszerű teljesítéstől számított 15 napos időtartamban szavatossági jogainak gyakorlására jogosult. Amennyiben a szavatossági kötelezettség teljesítése eredménytelen és a kötelezettséggel érintett hiba a meghatározott időtartamot követően is fennáll, úgy Megrendelő hibás teljesítési kötbérre jogosult, melynek alapja a hibás teljesítéssel érintett részteljesítés ellenértéke, mértéke annak 15%-a.
Megrendelőnek jogában áll felmondani a szerződést, amennyiben Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős bármely részteljesítési határidőt 60 nappal túllépi, ebben az esetben Megrendelő meghiúsulási kötbérre jogosult, melynek összege a teljes nettó vállalkozási díj 20%-a.
A további részletes szabályokat a közbeszerzési dokumentumok, illetőleg az annak részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő rendelkezik a szerződés teljesítését biztosító anyagi fedezettel. A beszerzés nem az Európai Unióból származó forrásból kerül finanszírozásra.
Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (1) bek. foglaltaknak megfelelően igazolt teljesítés alapján benyújtott számlát fogadja el. A kifizetés a szerződésszerű teljesítést követően utólag, egy összegben, a jogszabályoknak megfelelően kiállított számla ellenében, a 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint, a számla kézhezvételének napját követő 30 napon belül, átutalással történik.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF
Ajánlatkérő előleget és részszámlázási lehetőséget nem biztosít.
Fizetési késedelem esetén a Ptk. 6:155. § (1) bek. szerinti késedelmi kamat és a 2016. évi IX. törvény szerinti behajtási költségátalány érvényes. A fizetési feltételekre vonatkozó részletes szabályokat a közbeszerzési dokumentumok, illetőleg az annak részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Az ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását. [Kbt. 35. § (9)]
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2018/04/23 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 a következő dátumtól számítva: 2018/04/23 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2018/04/23 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Hely: ENYD - Első Nyugat-Dunántúli Közbeszerzési Tanácsadó Kft. (ajánlatkérő nevében eljáró szervezet), 1011 Budapest, Fő u. 21., II. emelet, 2. ajtó, I. tárgyaló
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Ajánlatok felbontásakor csak ajánlatkérő és ajánlattevő(k) képviselői és nevükben eljáró személyek lehetnek jelen. Ajánlatok felbontásakor ismertetésre kerülő adatok (jelen eljárásban: az ajánlati ár) és betekintés felolvasólapba Kbt. 68. § (3)-(4) bek. szerint. Bontási jegyzőkönyvre és annak megküldése Kbt. 68. § (6) bek. szerint

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.4 )
További információk: VI.3.4.1) Az ajánlat benyújtásának formai feltételei: az ajánlatot a következő formai követelményeknek is megfelelően írásban és zártan, az I.3) pontban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani a IV.2.2) pontban meghatározott ajánlattételi határidő lejártáig. Az Ajánlatkérő nevében eljáró szervezet munkanapokon 9:00 és 16:00 óra között (az ajánlattételi határidő lejártának napján 9:00 és 10:00 óra között) garantálja a személyes átvételt, illetőleg a postai küldemény átvételét. A zárt csomagoláson (borítékon/dobozon) belül az ajánlatot 1 papír alapú és 1 (a papír alapú példánnyal mindenben megegyező) elektronikus példányban kell benyújtani, a csomagoláson szerepelnie kell a következőknek: AJÁNLATTEVŐ(K) NEVE ÉS CÍME, illetve az „AJÁNLAT AZ NMHH RÉSZÉRE „SZOFTVERFEJLESZTÉSI SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSE MŰSZEREK INTEGRÁLÁSA CÉLJÁBÓL MOBIL ÉS FIX MÉRŐRENDSZEREKHEZ” TÁRGYBAN - CSAK AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ LEJÁRTAKOR HIVATALOS ELJÁRÁS KERETÉBEN BONTHATÓ FEL!” felirat.
Az ajánlat papír alapú példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen; az ajánlat eredeti példányát oldalszámozással kell ellátni olyan módon, hogy az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen azzal, hogy elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet, a címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni - az ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is elfogad, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható és az iratok helyére egyértelműen lehet hivatkozni; az ajánlatnak az elején, közvetlenül az Ajánlat előlapját követően tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, amely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak; az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.
Az ajánlatokat a fentieknek megfelelően elektronikus adathordozón (pl. CD/DVD lemezen) is be kell nyújtani 1 példányban, amelyet jelszó nélkül olvashatóan kell elkészíteni, és amelyeknek az eredeti példányú ajánlatról készített, nem módosítható pdf. file formátumú fájl(oka)t kell tartalmaznia. Az ajánlat eredeti papíralapú és az elektronikus példánya közötti eltérés esetén az Ajánlatkérő a papíralapú példányt tekinti irányadónak, illetőleg veszi figyelembe az ajánlat értékelése során.
A felolvasólapot és a nyilatkozatokat cégszerű aláírással kell ellátni, azaz olyan személynek, aki szerepel a cégkivonatban, aláírási címpéldányon, illetőleg aláírás-mintán vagy meghatalmazással rendelkezik ahhoz, hogy Ajánlattevő nevében eljárjon. Ez utóbbi esetben a meghatalmazást az ajánlathoz csatolni szükséges. A meghatalmazást közokirati, vagy teljes bizonyító erejű magánokirati formába kell foglalni, és azon szerepelnie kell a meghatalmazott személy aláírásának is.
VI.3.4.2) A közbeszerzési dokumentumokat (KD) ajánlatonként legalább 1 ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie az ajánlattételi határidőig, illetőleg az előbbi elérést vissza kell igazolni Ajánlatkérő (ajánlatkérő nevében eljáró szervezet) felhívás I.3) pontja szerinti kapcsolattartási pontjára [Kbt. 57. § (2)]
A KD letöltéséről értesítést kell küldeni az I.3) pont alatti elérhetőségre megadva a kiváltó gazdasági szereplő nevét/címét/adószámát/e-mail/telefon/telefax elérhetőségét (regisztráció). A regisztrációról Ajánlatkérő 2 munkanapon belül visszaigazolást küld (ha a kiváltó nem kapott visszaigazolást az úgy minősül, hogy Ajánlatkérőhöz nem érkezett meg a KD elektronikus letöltéséről szóló értesítés).
Az előbbiek szerinti értesítés helyett Ajánlattevő az ajánlatában nyilatkozhat a KD eléréséről.
VI.3.4.3) Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti az ajánlattevő nevét és címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint az ajánlat(ok) felbontásakor ismertetésre kerülő azon főbb, számszerűsíthető adato(ka)t, amely(ek) az értékelési szempont szerint értékelésre kerül(nek) [Kbt. 66. § (5)].
VI.3.4.4) Az ajánlati árat a teljes szerződéses mennyiségre egy összegben, ÁFA nélkül, magyar forintban (HUF) kell megadni azzal, hogy meg kell adni a termékek egységárát.
Az ajánlati árat az eljárást megindító felhívásban és az ajánlattételi dokumentációban (közbeszerzési dokumentumokban) meghatározott összes szerződéses kötelezettségre tekintettel kell megadni, vagyis az ajánlati árnak minden olyan költségtényezőt tartalmaznia kell, amelyet a nyertes ajánlattevő (szerződést teljesítő eladó) az Ajánlatkérővel szemben érvényesíteni kíván, és amelyek összességükben fedezetet nyújtanak a műszaki-szakmai és szerződéses feltételek szerinti teljesítésre.
VI.3.4.5) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az eljárást megindító felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan [Kbt. 66. § (2)].
VI.3.4.6) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e [Kbt. 66. § (4)].
VI.3.4.7) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a megajánlott termékek vonatkozásában gyártótól vagy a gyártó által erre feljogosítottól származó, vagy azzal egyenértékű egyéb nyilatkozatot arról, hogy Ajánlattevő jogosult a termék Magyarország területén történő forgalmazására és az azzal kapcsolatos vevőszolgálati tevékenység ellátására.
VI.3.4.8) Az ajánlatnak közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek csatolniuk kell a felelősségi hatásköröket bemutató együttműködésről szóló megállapodást, illetve a közös ajánlattevők nyilatkozatát arról, hogy közülük melyik ajánlattevő a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselő, akit a Kbt. 35. § (2) bekezdésében foglaltak szerint megjelölnek. Az együttműködési megállapodásnak tartalmaznia kell a közös ajánlattevők szerződés teljesítésére vonatkozó egyetemleges felelősségvállalási nyilatkozatát. [Kbt. 35. § (6)]
Az ajánlatkérő a közös ajánlattevőkkel való kapcsolattartás tekintetében felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (3)-(4) bekezdésében foglaltakra.
VI.3.4.9) Az ajánlatban a Kbt. 66. § (6) bekezdésének megfelelően meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, valamint (b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat (legalább a nevüket és székhelyüket/lakcímüket) azzal, hogy az előbbiekre vonatkozó nemleges nyilatkozat is csatolandó.
Az ajánlatban meg kell jelölni az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(ke)t (névvel és címmel) és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), amely(ek)nek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik azzal, hogy az ajánlatban csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt, kivéve, ha az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért [Kbt. 65. § (7) bek.].
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek - az ajánlatkérői felhívásra történő részletes igazolás(ok) benyújtása során - csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani [Kbt. 69. §(4) bek.].
VI.3.4.10) Az ajánlattevő illetőleg az alkalmasság igazolásában részt vevő, az ajánlattevő által az eljárásba bevont gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult, nyilatkozatot, dokumentumot aláíró képviselő aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját. Amennyiben az ajánlat cégjegyzésre jogosultak által meghatalmazott(ak) aláírásával kerül benyújtásra, úgy az előbbieken túl teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazást (is) kell csatolni, illetőleg csatolni kell a meghatalmazott aláírás mintáját is.
Az aláírási (cégjegyzési) jogosultságok ellenőrzése érdekében az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő cégkivonatát, amennyiben az Magyarországon nyilvánosan elérhető adatbázisokról, nyilvántartásokból nem érhető el. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §). Amennyiben az ajánlattevőnél (közös ajánlattevőknél) nincs változásbejegyzési eljárás folyamatban, úgy az ajánlatban csatolandó az erre vonatkozó (nemleges) nyilatkozat.
VI.3.4.11) Az ajánlattétellel vagy az eljárást megindító felhívással és a dokumentációval összefüggő tájékoztatási igény esetén az Ajánlattevő a kérdéseit kizárólag írásban teheti fel az I.3) pontban meghatározott címre telefaxon vagy e-mail útján küldött küldeményben [Kbt. 56. § (1) bekezdés].
VI.3.4.12) Az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése alapján, hogy a minősített ajánlattevők jegyzéke tekintetében meghatározottakhoz képest szigorúbban állapítja meg az Ajánlattevők a gazdasági és pénzügyi, valamint műszaki és szakmai alkalmassági feltételeit, azok igazolását, a III.1.3) pontban foglaltak szerint.
VI.3.4.13) Az ajánlatkérő ugyancsak felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatukban, hiánypótlásukban, valamint a Kbt. 72. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ide értve a védett ismeretet is) [Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja, figyelemmel a Kbt. 44. § (2) bekezdése szerinti korlátozásra. Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz az ajánlatban, hiánypótlásban és a Kbt. 72. § szerinti indokolásban indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra. [Kbt. 44. §].
VI.3.4.14) Az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevő figyelmét, hogy az idegen devizanemben megadott adatok forintra történő átszámítását az eljárást megindító felhívás feladásának napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által honlapján közzétett hivatalos középárfolyam figyelembevételével végzi el.
VI.3.4.15) Jelen eljárásban nem kerül sor keretmegállapodás kötésére, dinamikus beszerzési rendszer alkalmazására, elektronikus árlejtés alkalmazására.
VI.3.4.16) Az ajánlat benyújtásával kapcsolatos összes költség az ajánlattevőt terheli. Az eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. és annak végrehajtási rendeletei, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatói és ajánlásai szerint kell eljárni.
VI.3.4.17) Valamennyi időpont/határidő tekintetében az ajánlatkérő a közép-európai idő (CET) szerinti időpontokat tekinti irányadónak.
VI.3.4.18) A Kbt. 75. § (6) bekezdésére figyelemmel ajánlatkérő közli, hogy nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt eredménytelenségi okot jelen eljárás során.
VI.3.4.19) Jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 117. §-a alapján a Kbt. Második Részben foglalt szabályok által nem kötött, önálló eljárási szabályok kialakításával kerül lefolytatásra.
A Kbt. 117. § (2) bekezdése alapján az önállóan kialakított eljárási szabályok a következők:
Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 112. § (1) bekezdésének b) pontja szerint jár el - nyílt eljárást alkalmaz a nemzeti eljárásrend szabályai szerint - az alábbi eltérésekkel:
Ajánlatkérő a Kbt. 113. § (1)-(5) bekezdéseit nem alkalmazza.
Amennyiben nem hirdetményben közzétett, azaz jelen eljárást megindító felhíváson kívüli közbeszerzési dokumentumok módosulnak és a megfelelő ajánlattételhez még ésszerű időtartam áll rendelkezésre, az ajánlattételi határidő nem kerül meghosszabbításra, ajánlatkérő nem ad fel hirdetményt a módosításról, a közbeszerzési dokumentumok módosítását az ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen, közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi. A közbeszerzési dokumentumok módosításáról haladéktalanul és egyidejűleg értesíti ajánlatkérő valamennyi gazdasági szereplőt, akik az eljárás iránt érdeklődésüket az ajánlatkérőnél jelezték.
Az ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt hirdetmény közzététele nélkül meghosszabbíthatja, ha a kiegészítő tájékoztatást nem tudja az ajánlattételi határidő lejárta előtti ésszerű időben megadni. A határidő meghosszabbításáról haladéktalanul és egyidejűleg értesíti valamennyi gazdasági szereplőt, amely az eljárás iránt érdeklődését az ajánlatkérőnél jelezte.
Az ajánlatok elbírálására az ajánlatkérő a következő szabályokat alkalmazza: Kbt. 69-71.§-i, 73. § (1), (4) és (6) bekezdése, 74. §, 75. § (1) bekezdése és (2) bekezdése a)-d) és f) pontja (figyelemmel a VI.3.4.16) pontban foglaltakra), 76-78. §-i, 79. §-a, 80. §-a azzal, hogy a Kbt. 80. § (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben előzetes vitarendezés az ajánlattételi határidő lejártáig kezdeményezhető. Ajánlatkérő a Kbt. 71.§ (6) bekezdés második mondatával kapcsolatban tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) e) pontja szerinti eredménytelenségi okot [Kbt. 75. § (6)]
Jelen felhívásban és a további közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdések vonatkozásában az ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) Harmadik részében meghatározott szabályok szerint, a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet szabályai szerint, illetve a további vonatkozó jogszabályok előírásai szerint jár el. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre egyebekben a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni.
VI.3.4.20) Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárást a Kbt. 19. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján folytatja nemzeti eljárásrendben (a Kbt. Harmadik Része szerint).
VI.3.4.21) Ajánlatkérő kizárja a részajánlattétel lehetőségét figyelemmel arra, hogy az ellátandó feladatok egymásra épülése nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattétel biztosítását, illetve a részajánlattétel nem egyeztethető össze a gazdasági ésszerűséggel, a részekre történő ajánlattétel mellett az ajánlati ár(ak) jelentős emelkedésére lehet számítani. [Kbt. 61. § (4)]
VI.3.4.22) Az eljárás lefolytatásához igénybe vett független felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók (név/lajstromszám): dr. Daczuk Balázs/00313, dr. Illényi Péter Tamás/00316.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2018/04/11 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges