Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/71
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2018.04.13.
Iktatószám: 5796/2018
CPV Kód: 79340000-9
Ajánlatkérő: Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
Teljesítés helye: 4024 Debrecen, Piac u. 54.;4024 Debrecen, Piac u. 54.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2018.04.27.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: AK02857
Postai cím: Piac u. utca 54.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Dobi Csaba jegyző
Telefon: +36 52507505
E-mail: jegyzo@hbmo.hu
Fax: +36 52507514
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hbmo.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.hbmo.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: www.captatio.hu (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: T-CAPTATIONE Közbeszerzési Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Csigekert u. 75.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4027
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Dr. Tóth Csaba
Telefon: +36 305656168
E-mail: captatio@t-email.hu
Fax: +36 52504333
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.captatio.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikus úton: (URL)
  a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: T-CAPTATIONE Közbeszerzési Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Piac u. 77. (CÍVIS Inkubátorház), C lépcsőház II. emelet17. iroda
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4025
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Dr. Tóth Csaba
Telefon: +36 305656168
E-mail: captatio@t-email.hu
Fax: +36 52504333
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.captatio.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: A nyilvánosságot biztosító egyes feladatok ellátása a TOP-5.1.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében
Hivatkozási szám:
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79340000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: A nyilvánosságot biztosító egyes feladatok ellátása a TOP-5.1.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok benyújthatók
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: Paktum honlap létrehozása a széles körű platform biztosítása ér-dekében
Rész száma: 1.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72413000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321
A teljesítés helye: 4024 Debrecen, Piac u. 54.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Paktum honlap (1 db új önálló honlap) létrehozása a széles körű platform biztosítása érde-kében az alábbiak szerint:
Az oldal elsődleges feladata/célja az információszolgáltatás a megyei paktum projekt megvalósításával kapcsolatosan valamennyi érintett fél, és célcsoporti tagok részére.
Formai követelmények:
• könnyen navigálható,
• látványos, de minimalista design,
• a www.szechenyi2020.hu oldalon elérhető „Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötele-zettségei” című dokumentumban a honlapok készítéséhez kapcsolódó kötelező arcula-ti elemek használata kötelező.
Műszaki specifikációk:
• Saját domain névvel rendelkezzen, az ajánlattevő gondoskodik a weboldal grafikai megtervezéséről.
• Menürendszer bővíthető legyen.
• IE7-9, Firefox3+, Chrome, Safari 4+ támogatás.
• Szabványos HTML(5) és CSS(3).
• Javascript futtatása szerver oldalon.
• Mobil eszközök támogatása.
• Többszintű jogosultsági rendszer (admin, moderátor, szerkesztő).
• Web-es interfészen keresztül szerkeszthető, tölthető, bővíthető legyen.
• Egyes információk webformon keresztül jelszavas hozzáféréssel legyenek feltölthetők.
• Rendelkezzen kép-és videógalériával.
A honlap felépítésével kapcsolatos elvárások:
A következő menü funkciókkal rendelkezzen:
1. menü: PAKTUM, mely a következő legördülő almenüket tartalmazza (Paktum bemutatása, Irányító Csoport, Fórum, Paktumszervezeti tagok,Paktumiroda )
2. menü: Munkáltatóknak: mely a következő legördülő almenüket tartalmazza (hasznos információk, hírek)
3. menü: Álláskeresőknek: mely a következő legördülő almenüket tartalmazza (hasznos információk, hírek)
4. menü: LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK
5. menü: ELÉRHETŐSÉG, KAPCSOLAT
A nyertes ajánlattevő a honlapot a műszaki specifikációnak megfelelően, az iparági standardok szerint dokumentált forráskóddal, illetve annak teljes körű átadásával köteles elkészíteni.
Egyéb információkat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmaznak.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: / Súlyszám:
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 100
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-5.1.1-15-HB1-2016-00001
II.2.13) További információ A II.2.7) pontban szereplő információ naptári napban értendő.

II.2.1)
Elnevezés: Roll-up, B és D típusú táblák, tájékoztató füzet és fotódokumentáció készítése
Rész száma: 2.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79820000-8
További tárgyak: 79961000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321
A teljesítés helye: 4024 Debrecen, Piac u. 54.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Roll-up, B és D típusú táblák, tájékoztató füzet és fotódokumentáció készítése az alábbiak szerint:
1. A pályázatot népszerűsítő roll up készítése (2 db)
Műszaki specifikációk:
Méret: 100x200 cm, állvány + nyomtatás, kivitel: 4+0 szín, elhelyezésre kerüljön rajta: Kedvezményezetti infoblokk, Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat neve és címere, a konzorciumi partnerek neve, valamint a KTK által előírt kötelező tartalmi elemek, (https://www.palyazat.gov.hu/doc/25 elérési útvonalon a KTK_2016_07_05-tol_hatalyos.pdf (pdf, 802 kb) dokumentumban foglaltak szerint).
A grafikai tervezés az ajánlattevő feladata.
2. B típusú tábla (1 db)
Műszaki specifikációk:
- A kötelező nyilvánosság részét képező tevékenységek esetében a Széchenyi 2020 arculati kézikönyv előírásait kell betartatni.
- Mérete: 300 cm x 150 cm,
- A tábla elkészítéséhez egy ún. „táblagenerátor” program nyújt segítséget, amely a www.palyazat.gov.hu oldal <Részletes információk> menüpontjának <Arculati kis-okos> alpontjában, illetve az alábbi közvetlen linken https://emir.palyazat.gov.hu/nd/enIOBZqMZdayqxLpAUGM/ érhető el. A kötelező tartalmi elemek (projekt címe, projekt célja, kedvezményezett neve, támogatás összege) tekintetében a projekt egészére vonatkozó adatokat kell megjeleníteni.
- A táblagenerátor minden arculati elemet szabályosan jelenít meg, egy nyomdakész dokumentumban.
- A táblagenerátor használata kötelező. A tábla anyaga minimum 3 milliméter vastag műanyag, vagy ezzel megegyező mértékben tartós anyag legyen. A táblákon csak a kötelezően előírt adatok szerepelhetnek, ahogy az a táblagenerátor programmal meg-szerkeszthető.
3. Tájékoztató füzet (1000 db)
Műszaki specifikációk:
- színes kiadvány, szín: 4+4,
- formátum: A/5 álló,
- terjedelme: 8+4,
- anyaga: a borító 200g/m² műnyomó, bel ív 135 g/m² műnyomó,
- kötészet: irkatűzött.
- Az anyagokon, kiadványokon a kötelező arculati elemek (infoblokk) megjelenítése szükséges. (Az arculatra vonatkozó részletes előírásokat az Arculati kézikönyv tartalmazza.)
- A kiadvány tartalmát az ajánlatkérő állítja össze.
- Az ajánlattevő felelős a grafikai kialakításért, tördelésért, valamint a megfelelő példányszám nyomtatásáért.
4. D típusú tábla (1 db)
Műszaki specifikációk:
- A kötelező nyilvánosság részét képező tevékenységek esetében a Széchenyi 2020 arculati kézikönyv előírásait kell betartatni.
- Mérete: A3 (29,7 cm x 42,0 cm).
- A tábla elkészítéséhez egy ún. „táblagenerátor” program nyújt segítséget, amely a www.palyazat.gov.hu oldal <Részletes információk> menüpontjának <Arculati kis-okos> alpontjában, illetve az alábbi közvetlen linken https://emir.palyazat.gov.hu/nd/enIOBZqMZdayqxLpAUGM/ érhető el. A kötelező tartalmi elemek (projekt címe, projekt célja, kedvezményezett neve, támogatás összege) tekintetében a projekt egészére vonatkozó adatokat kell megjeleníteni.
- A táblagenerátor minden arculati elemet szabályosan jelenít meg, egy nyomdakész dokumentumban.
- A táblagenerátor használata kötelező. A tábla anyaga minimum 3 milliméter vastag műanyag, vagy ezzel megegyező mértékben tartós anyag legyen. A táblákon csak a kötelezően előírt adatok szerepelhetnek, ahogy az a táblagenerátor programmal meg-szerkeszthető.
5. Fotódokumentáció készítése
Műszaki specifikációk:
- A fotódokumentáció készítése esetében a cél, hogy a projektekről készült fotók központi kiadványokban, szórólapokon, stb. szerepelhessenek, szabad felhasználással.
- A fotódokumentációnak minimum 50 db, maximum 60 db fotót kell tartalmaznia.
- A fotók között kell lennie sajtónyilvános rendezvényen készült fotóknak, szakmai rendezvényeken készült fotóknak, valamint a célcsoport képzését dokumentáló fotóknak is. Ha a projekt keretében képzés/tanácsadás támogatása valósul meg, legalább 3 darab jó minőségű (nagy felbontású), nyomdai felhasználásra alkalmas fényképet kell készíteni. Törekedni kell arra, hogy a fotókon a képzésben/tanácsadásban résztvevők ne legyenek egyértelműen felismerhetők. Amennyiben ez nem lehetséges abban az esetben az érintett személy(ek) írásbeli hozzájárulása szükséges a fotó felhasználhatóságának biztosítása érdekében.
- A felbontás minimum 2448x3264 ~ 8,0 MP legyen.
Egyéb információkat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmaznak.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: / Súlyszám:
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/06/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/02/01 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-5.1.1-15-HB1-2016-00001
II.2.13) További információ A II.2.7) pontban szereplő kezdőidőpont a közbeszerzési eljárás elhúzódása miatt módosulhat a szerződő felek által történő aláírás napjára.
A II.2.7) pontban szereplő véghatáridőn belül a szerződéses részhatáridők a következők:
A pályázatot népszerűsítő roll up készítése: a szerződéskötéstől számított 30 naptári nap.
A B típusú tábla készítése: a szerződéskötéstől számított 20 naptári nap.
A tájékoztató füzet készítése: a megrendelés kézhezvételétől számított 20 naptári nap.
A D típusú tábla készítése: a megrendelés kézhezvételétől számított 20 naptári nap.
A fotódokumentáció készítése: a szerződés aláírásától folyamatosan a projekt megvalósítási szakaszának végéig.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: A közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában az a gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdés d) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá tartozik.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérő kizárja azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés alapján nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdés d) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontját az ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdés alapján nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdés d) pontja szerinti kizáró okok.
Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerint ellenőrzi a kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: nem releváns
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: nem releváns
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő a pénzügyi és gazdasági alkalmasság
tekintetében nem határoz meg követelményeket.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): -
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az I. részajánlat tekintetében
Ajánlattevő a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján - az alábbi dokumentumok csatolásával - mutassa be az(oka)t a szakember(eke)t, aki(ke)t be kíván vonni a teljesítésbe.
A csatolandó dokumentumok:
- a szakember(ek) honlap-készítési szakmai tapasztalatát havi bontásban ismertető, saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza;
- a szakember(ek) által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat.
A II. részajánlat tekintetében
Ajánlattevő a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattételi felhívás feladásától visszafelé számított három évben teljesített nyomtatási és/vagy nyomdai kivitelezési tevékenységre vonatkozó referenciák ismertetése a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. § szerint. A referenciának minimálisan az alábbiakat kell tartalmazni:
- a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe,
- a szerződés tárgyának és mennyiségének ismertetése [a kiadványok száma],
- a szerződés teljesítésének kezdő és befejező időpontja (év, hónap, nap),
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően történt-e.
Ajánlatkérő a referenciák igazolása tekintetében irányadónak tekinti a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. §-ában foglaltakat is.
Az alkalmasság megítélésére szolgáló dokumentumokat olyan részletezettséggel kell megadni, hogy abból az alkalmassági minimum követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Az ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére az I. részajánlat tekintetében, ha a szerződés teljesítésébe nem tud bevonni legalább 1 fő szakembert, aki minimum 6 hónapos honlap készítési szakmai tapasztalattal rendelkezik.
Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére a II. részajánlat tekintetében, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évből összesen legalább 500 db kiadvány nyomtatására és/vagy nyomdai kivitelezésére vonatkozó referenciával.
[Ajánlatkérő nem évenként vizsgálja a referenciákat, hanem a fenti időszakban kell teljesíteni az előírt referencia-követelményt, mely teljesíthető egy vagy több referencia által is. Ajánlatkérő a fenti vizsgált időszak alatt befejezett, de az ajánlattételi felhívás feladását megelőző hat éven belül megkezdett referenciákat fogadja el.]
A fenti alkalmassági feltételnek a közös ajánlattevők együttesen, illetve az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kap-csolat jogi jellegétől függetlenül. Irányadók továbbá a Kbt. 65. § (7), illetve (9) bekezdésében foglaltak, illetve az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 65. § (11) bekezdésére is.
Ha nyertes közös ajánlattevőként teljesített szolgáltatás megrendelésére vonatkozó referenciaigazolás vagy nyilatkozat - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett szolgáltatás tekintetében olyan arányban fogadja el, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdés].
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: Késedelmes teljesítés esetén a késedelmi kötbér mértéke a késedelemmel érintett feladat nettó ellenértékének (az I. részajánlat tekintetében a nettó szerződéses ár) 1%-a naponta azzal, hogy a késedelmi kötbér maximális összege legfeljebb a késedelemmel érintett feladat nettó ellenértékének (az I. részajánlat tekintetében a nettó szerződéses ár) 15%-a lehet.
Hibás teljesítési kötbér: Nem szerződésszerű teljesítés esetén a hibás teljesítési kötbér mértéke az I. részajánlat tekintetében a nettó szerződés 1%-a naponta, a hibás teljesítési kötbér maximuma: a nettó szerződéses ár 15%-a. Nem szerződésszerű teljesítés esetén a hibás teljesítési kötbér mértéke a II. részajánlat tekintetében hibás teljesítéssel érintett fel-adat nettó ellenértékének 5%-a esetenként.
Meghiúsulási kötbér (mindkét részajánlat tekintetében): a nettó szerződéses ár 15%-a.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Mindkét részajánlat tekintetében a szerződés ellenértéke a TOP-5.1.1.-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú pályázat keretében kerül elszámolásra. Az ellenszolgáltatás kifizetése támogatásból történik. A projekt támogatási intenzitása: 100%. A támogatás folyósítása és az ellenszolgáltatás kifizetése utófinanszírozással történik.
A szerződés, az elszámolás és a kifizetés pénzneme forint (HUF).
Ajánlatkérő előleget nem fizet egyik részajánlat tekintetében sem.
A nyertes ajánlattevő az I. részajánlat tekintetében csak végszámlát nyújthat be.
A II. rész tekintetében az egyes részfeladatok ellenértéke az adott részfeladat igazolt teljesítését követően kerül megfizetésre. Erre tekintettel a II. rész esetén összesen 5 db számla kiállítására van lehetőség.
A számlák kifizetése a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130. § (1)-(2) bekezdésével összhangban, a számla ajánlatkérő által történő kézhezvételétől számított 30 napos fizetési határidővel banki átutalás keretében történik, a a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben meghatározott utófinanszírozás szabályai szerint.
A teljesítésigazolás kiadására a Kbt. 135. (1) bekezdése az irányadó. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 135. § (6) bekezdésében foglaltakra is.
A fizetési feltételek kapcsán irányadó még az államháztartásról szóló 2011. évi CXC. törvény is.
A fizetési feltételek részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Az ajánlatkérő nem teszi lehetővé, illetve nem követeli meg gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását a szerződés teljesítése érdekében.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2018/04/27 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 a következő dátumtól számítva: 2018/04/27 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2018/04/27 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Hely: T-CAPTATIONE Közbeszerzési Tanácsadó Kft. (4024 Debrecen, Piac u. 77. (CÍVIS In-kubátorház), C lépcsőház II. emelet 17.).
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: a Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.4 )
További információk: 1. A közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie, az ajánlattételi határidő lejártáig. A közbeszerzési dokumentumok elektronikus elérhetők a www.captatio.hu honlapról, az ott található Közbeszerzési dokumentumok között. A letöltéshez szükséges jelszó: paktho18. A közbeszerzési dokumentumok másra nem ruházhatók át és nem tehetők közzé. Ajánlatkérő az eljárásban a bontási eljárásig keletkezett valamennyi dokumentumot haladéktalanul (pl.: adott esetben kiegészítő tájékoztatás) az előbbi elérhetőségen tesz közzé.
2. Az ajánlat elkészítésének formai követelményeire a közbeszerzési dokumentumban előírtak az irányadók.
3. Az ajánlatok leadásának helye: az ajánlatkérő nevében eljáró T-CAPTATIONE Közbe-szerzési Tanácsadó Kft. jelen felhívás I.3). pontjában szereplő irodájában (4024 Debrecen, Piac u. 77. (CÍVIS Inkubátorház), C lépcsőház II. emelet 17. iroda).
4. Az ajánlat - lehetőleg tartalomjegyzéket követő - első oldala(i)ként felolvasólap(ok) szerepeljen(ek), amelye(ke)n közölni kell az alábbi adatokat: az ajánlattevő nevét és az ajánlati árat [Kbt. 66. § (5) bekezdés].
5. Az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell a cégszerűen (képviseletre jogosult által) aláírt nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdése tekintetében.
6. Az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell a cégszerűen (képviseletre jogosult által) aláírt nyilatkozatát a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja tekintetében. A nemleges nyilatkozat(ok) is csatolandó(k).
A nyilatkozatok kitöltésével összefüggésben az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 138. § (1) bekezdésének utolsó mondatára.
7. Amennyiben az ajánlattevő a Kbt. 65. § (7), illetve (9) bekezdés szerint kíván eljárni, csatolnia kell a Kbt. 65. § (7) bekezdésben előírt cégszerűen (képviseletre jogosult által) aláírt nyilatkozatot és az egyéb dokumentumokat. [Amennyiben az ajánlattevő nem kíván az alkalmassági feltétel igazolása tekintetében más gazdasági szereplő kapacitásaira támaszkodni, az erről szóló nyilatkozat az ajánlat részeként csatolandó.]
8. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy az ajánlattétel során figyelembe vette azokat a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeket, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletében felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő.
9. Ajánlatkérő az eljárás során a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. § rendelkezéseinek megfelelően biztosítja. Ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás - ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást. (Kbt. 71. § (6) bekezdése).
10. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatba benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmát ajánlatkérő jogosult a Kbt. 69. § (13) és (14) bekezdésben leírtak szerint ellenőrizni.
11. Az ajánlatkérő jelen eljárás keretében benyújtandó valamennyi dokumentumot egy-szerű másolatban is elfogadja, kivéve a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot, melynek eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia az ajánlatnak.
12. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdés alapján felhívja az ajánlattevő figyelmét, hogy ajánlatkérő az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg. A szigorúbban megállapított feltételek: az I. részajánlat tekintetében a szakemberek szakmai tapasztalatához, a II. részajánlat tekintetében a referenciákhoz kapcsolódnak.
13. Ajánlatkérő jelen eljárás során nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont szerinti eredménytelenségi okot.
14. Jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 117. §-a alapján a Kbt. Második Részben foglalt szabályok által nem kötött, önálló eljárási szabályok kialakításával kerül lefolytatásra. A Kbt. 117. § (2) bekezdése alapján az önállóan kialakított eljárási szabályok a következők:
Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 112. § (1) bekezdésének b) pontja szerint jár el - nyílt eljárást alkalmaz a nemzeti eljárásrend szabályai szerint - az alábbi eltérésekkel:
- Ajánlatkérő a Kbt. 113. § (1)-(5) bekezdéseit nem alkalmazza.
- Amennyiben jelen hirdetményben nem közzétett, azaz jelen eljárást megindító felhíváson kívüli közbeszerzési dokumentumok módosulnak és a megfelelő ajánlattételhez még ésszerű időtartam áll rendelkezésre, az ajánlattételi határidő nem kerül meghosszabbításra, ajánlatkérő nem ad fel hirdetményt a módosításról, a közbeszerzési dokumentumok módosítását az ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen, közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi. A közbeszerzési dokumentumok módosításáról haladéktalanul és egyidejűleg értesíti ajánlatkérő valamennyi gazdasági szereplőt, akik az eljárás iránt érdeklődésüket az ajánlatkérőnél jelezték. Az ésszerű idő olyan reális, de az ajánlattételi határidőt legalább 3 munkanappal megelőző időpontot jelent, mely időpontban az ajánlattevők számára még irreális nehézség nélkül értelmezhető és az ajánlat összeállításánál figyelembe vehető a közölt információ.
- Az ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt hirdetmény közzététele nélkül meghosszabbíthatja, ha a kiegészítő tájékoztatást nem tudja a Kbt-ben meghatározott, az ajánlattételi határidő lejárta előtti ésszerű időben megadni. A határidő meghosszabbításáról haladéktalanul és egyidejűleg értesíti valamennyi gazdasági szereplőt, amely az eljárás iránt érdeklődését az ajánlatkérőnél jelezte.
- Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(9) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket nem alkalmazza, az ajánlatok bírálata egy lépcsőben, az ajánlatok részeként csatolt és adott esetben hiánypótolt dokumentumok alapján történik, utólagos igazolási procedúra nélkül. Az alkalmassági követelmények igazolási módja tekintetében jelen felhívásban foglaltak az irányadók.
15. Az eljárás (részajánlat) nyertese az az ajánlattevő, amely jelen felhívásban meghatározott értékelési szempont alapján az adott rész tekintetében a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette. Az ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján az eljárás (részajánlat) nyertesének visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során az adott rész tekintetében a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel köti meg a szerződést, amennyiben azt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelöli.
16. Ajánlatkérő az eljárás eredményéről a Kbt. 79. § (2) bekezdés szerint tájékoztatja az ajánlattevőket. A szerződéskötés időpontjára a Kbt. 131. § (6) bekezdése az irányadó a (8) bekezdésben foglalt eltérésekkel.
17. Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (5) bekezdése tekintetében rögzíti, hogy ajánlatkérő igényeinek kizárólag a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő szolgáltatás felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását jelen esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
18. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli.
19. Jelen felhívásban és az Ajánlati dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. az irányadó.
20. FAKSZ: Dr. Tóth Csaba (lajstromszám: 00473.).
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2018/04/12 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges