Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/103
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.05.31.
Iktatószám:9066/2018
CPV Kód:72253200-5
Ajánlatkérő:Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Teljesítés helye:1015 Budapest, Ostrom utca 23-25., 1133 Budapest, Visegrádi u. 106.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.06.12.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Média-és hírközlés felügyelet
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91006350
Postai cím: Ostrom Utca 23-25
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1015
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyonkezelési Főosztály Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyonkezelési Főosztály
Telefon: +36 14577369
E-mail: kozbeszerzes@nmhh.hu
Fax: +36 14577303
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nmhh.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000156952018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000156952018/reszletek (URL)
  a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Média-és hírközlés felügyelet
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Az ELHISZ és (al)rendszerei támogatása
Hivatkozási szám: EKR000156952018
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72253200-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: Vállalkozási (alkalmazástámogatási) szerződés – Az ELHISZ és kapcsolódó (al)rendszerei támogatása tárgyában
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok benyújthatók
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: Az ELHISZ és (al)rendszerei támogatása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72250000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110
A teljesítés helye: 1015 Budapest, Ostrom utca 23-25., 1133 Budapest, Visegrádi u. 106.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: A közbeszerzés tárgya és mennyisége: az ELHISZ és kapcsolódó (al)rendszerei támogatása
Az Ajánlatkérő telephelyén üzemelő, harmadik fél alrendszereivel integráltan működő elektronikus aláíró és aláírás-hitelesítő ELHISZ (Elektronikus Hitelesítési Infrastruktúra Szolgáltatásokat nyújtó rendszer) és HALK (Hitelesítéskezelő Alkalmazás) alkalmazások, valamint űrlappublikációra alkalmas E-NMHH rendszer (a továbbiakban: Rendszer) éles, teszt és dev környezetének alkalmazástámogatása, karbantartása, üzemeltetésének támogatása, hibáinak elhárítása, az esetleges meghibásodások bejelentésének fogadása érdekében ügyeleti rendszer biztosítása. A fentieken túlmenően nyertes Ajánlattevő köteles EKK (Elektronikuskormányzat-központ) műszaki támogatást biztosítani az EKK által üzemeltetett teszt és éles ügyfélkapu/hivatali kapu rendszer hibáinak azonosítására, elhárítás kezdeményezésére az EKK helpdesknél.
1. Átalánydíjas szolgáltatások:
a) Fejlesztői környezet fenntartása
b) Polysys által biztosított komponens frissítések beépítése
c) Hibabejelentő szolgáltatás (az év 365 napján 7x24 órás elérési felületen keresztül)
d) Bejelentett hibák javítása
e) Rendszerállapot követés (Felhasznált diszk területek; CPU kihasználtság, memória kapacitás; Adatbázis táblaterek kihasználtsága; Háttérfolyamatok lefutására vonatkozó információk; Alkalmazás szerver, adatbázis kezelő naplóállományok ellenőrzése, ebből levonható következtetések; Összefoglalás)
f) Telefonos és elektronikus levelezésen keresztül nyújtott támogatás (havi szinten 2 nap)
g) Frissítések tesztelése / beépítése [a Rendszer használatához szükséges operációs rendszerelemek és alaprendszer-elemekhez (JAVA, adatbázis-kezelő, alkalmazás szerver stb.) megjelenő frissítések, biztonsági és működést támogató javítókészletek Rendszerre vonatkozó hatásának elemzése]
h) Oktatás
i) Dokumentáció naprakészen tartása
j) Forráskód konzisztens kezelés
k) Telepítőkészlet, fejlesztői dokumentáció, forráskód átadás
2. Munkalap elszámolású szolgáltatások:
a) Helyszíni támogatás (Ajánlatkérő havi szinten 2 nap szabadon felhasználható helyszíni felhasználói támogatást igényel)
b) Számítógépes támogatás (Ajánlatkérő havi szinten 1 nap számítógépes támogatást igényel felhasználói felületen keresztül nem elvégezhető leválogatások, adattisztítások, adatbázis műveletek elvégzése céljából)
c) Konzultáció, integrációs tesztelésben való közreműködés (Ajánlatkérő éves szinten 12 nap nyertes Ajánlattevő által szabadon lehívható konzultációs keretnapot igényel)
3. Megrendelő által igényelt paraméterezési feladatok
Ajánlatkérő a támogatási szerződés keretében éves szinten 30 db (a szerződés időtartama alatt 60 db) Ajánlatkérő által szabadon lehívható fejlesztői keretnapot igényel. A fejlesztői erőforrás felhasználás a Rendszerrel kapcsolatos paraméterezési / jogszabály követési / módosítási, illetve oktatási feladatokra hívható le.
A támogatandó rendszerek rövid ismertetését valamint az elvégzendő feladatok további részletes leírását a jelen közbeszerzési dokumentumok Műszaki leírás fejezete tartalmazza azzal, hogy Ajánlatkérő az ELHISZ rendszer forráskódja és rendszerterve tekintetében betekintési lehetőséget biztosít azokba a felhívás II.2.13) pontjában foglaltak szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány képzettsége és tapasztalata 30
2 A jelen részszempont alszempontjait, azok súlyszámait a felhívás III.1.4) pontja tartalmazza. 
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ Ajánlatkérő az ELHISZ rendszer forráskódja és rendszerterve tekintetében betekintési lehetőséget biztosít azokba 2018. június 4. -2018. június 6. között előre egyeztetett időpontban, telephelyén (1015 Budapest, Ostrom utca 23-25.) azzal, hogy a betekintést megelőzően előzetes bejelentkezés szükséges a szaller.david @nmhh.hu e-mail címen vagy a +36 30 274 5389-es telefonszámon.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az Ajánlatkérő jelen eljárásban a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontjára, 114. § (1)-(2) bekezdéseire figyelemmel a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok érvényesítését határozza meg.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-q) pontjaiban, illetőleg (2) bekezdés a)-b) pontjaiban foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Az eljárásból kizárásra kerül az ajánlattevő, akivel szemben, illetőleg akinek alvállalkozójával és az alkalmasság igazolásában részt vevő, általa az eljárásba bevont gazdasági szereplővel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-q) pontjaiban, illetőleg (2) bekezdés a)-b) pontjaiban szereplő kizáró okok valamelyike fennáll vagy a részéről (részükről) a kizáró ok az eljárás során következett be. [Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontjára figyelemmel alkalmazott 74. § (1)]
A Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem kerül kizárásra a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság a Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolja a megbízhatóságát. [Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontjára figyelemmel alkalmazott 64. §]
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint a kizáró okok hatálya alatt nem állás igazolására szolgáló nyilatkozato(ka)t az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elérhető elektronikus űrlapon kell kitölteni. Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatot a közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 114. § (2) bekezdésében és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban itt: Kr.) 17. § (1) bekezdésének megfelelően egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Kr. 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Ennek megfelelően a Magyarországon letelepedett és a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek egyaránt az ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; valamint nyilatkozni kell a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) pont szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni (a nyilatkozatot a közbeszerzési dokumentumok részeként csatolt nyilatkozatminta tartalmazza).
Ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő vagy a részvételre jelentkező a Kr. 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. [Kr. 17. § (1)]
Előbbieken túl az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő más szerveztet. [Kbt. 67. § (4), illetve Kr. 17. § (2)]
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A 424/2017.(XII.19.) Korm. rend. szerint az alkalmassági minimumkövetelmény(ek)nek való megfelelés igazolására szolgáló nyilatkozato(ka)t az EKR-ben kell megtenni. Az ajánlatban a Kbt. 114.§(2) szerinti egyszerű nyilatkozat csatolandó arról, hogy a III.1.2) pont szerinti követelmény teljesül, az alkalmassági követelmény teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó alábbi nyilatkozatot/igazolást ajánlattevőnek csak Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására kell benyújtania.
A Kbt. 69.§(4) szerinti felhívásra történő részletes igazolás módja: P1) Ajánlattevő felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, közbeszerzés tárgya (lásd: P1) alk. köv.) szerinti áfa nélkül számított árbevételéről szóló nyilatkozata, attól függően, hogy mikor jött létre, ill. mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 19.§(3)-ban és V. fejezetében foglaltakra is
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): P1) Alkalmatlan az Ajánlattevő gazdasági és pénzügyi szempontból, ha a közbeszerzés tárgya szerinti (Elektronikus hitelesítési szolgáltatásokat biztosító rendszer támogatása és/vagy Ügyfélkapu vagy Hivatali kapu vagy Perkapu vagy Cégkapu kapcsolatot megvalósító rendszerre vonatkozó támogatás nyújtásából származó) éves nettó árbevétele az előző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összességében nem érte el legalább a nettó 35.000.000,- Ft-ot.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (5) bekezdésében foglaltakra tekintettel az ajánlatkérő a teljes árbevétel tekintetében nem határoz meg alkalmassági követelményt.
A fentiekben megjelölt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. [Kbt. 65. §(6)]).
Az alkalmassági követelmény(ek)nek az ajánlattevő bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben az ajánlatban meg kell jelölni a kapacitást biztosító szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelmény(eke)t, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik, azzal, hogy az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. [Kbt. 65. § (6)-(8)].
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevő az ajánlatban a Kbt. 114. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozatban csak nyilatkozni köteles, hogy a III.1.3) pont szerinti alkalmassági követelmény(ek) teljesül(nek), az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. Az alkalmassági követelmény(ek) teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó III.1.3) pont szerinti alábbi nyilatkozatait valamint – adott esetben – igazolásait ajánlattevőknek csak az Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására kell benyújtaniuk.
Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására történő részletes igazolás módja:
M1) Az Ajánlattevő tekintetében az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított három év (36 hónap) legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetésével, megjelölve az ellenszolgáltatás összegét, a teljesítés idejét (megjelölve a teljesítés kezdő- és befejezési napját, év/hónap/nap bontásban), a szerződést kötő másik felet, a szerződés tárgyát (olyan részletességgel, hogy abból az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés kétséget kizáróan megállapítható legyen), továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e, azzal, hogy Ajánlatkérő a vizsgált időszak (felhívás megküldésétől visszafelé számított 3 év) alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe. [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) a)].
A referenciákat az ajánlattevő, illetve az az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott, előbbiek szerinti tartalmú igazolással kell igazolni [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. §];
M2) A teljesítésbe bevonni kívánt szakember(ek) megnevezésének, végzettségének és szakmai tapasztalatuk ismertetésével, valamint saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzuk [feltüntetve legalább az alkalmasság megállapításához szükséges adatokat, így különösen a releváns szakmai gyakorlat időtartamát (az A) pont tekintetében a gyakorlat megszerzésének kezdő és befejező időpontját, legalább év/hónap pontossággal azzal, hogy a szakmai gyakorlat rendelkezésre állása szempontjából az ajánlatkérő a megkezdett hónapokat egész hónapként veszi figyelembe), a B)-D) pontok tekintetében a szerződés/projekt megnevezését, időtartamát az előbbiek szerinti pontossággal, megrendelőjét, tárgyát, a szakember által kifejtett tevékenység leírását], és saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatuk vagy azok egyszerű másolatának csatolásával. Az önéletrajzokat olyan részletességgel kell összeállítani, hogy abból egyértelműen kiderüljön az előírt követelményeknek való megfelelés. [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.§ (3) b)]
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet IV. Fejezetében meghatározott, előbbiek szerinti igazolási módok a Korm. rendelet V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.
Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrizheti.
A VI.3.4.14. pont kiegészítése: az értékelési alszempontra történő megajánlás esetén (amely tekintetében ajánlattevő ajánlatot tesz) esetében az ajánlatban csatolni kell a szakember szakmai önéletrajzát (benne a releváns szakmai tapasztalat bemutatását oly módon, amelyből a vállalás tartalma megállapítható) és rendelkezésre állási nyilatkozatát azzal, hogy ez esetben a Kbt. 69. § (4) bek.ben foglaltak nem alkalmazhatók.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan az ajánlattevő műszaki, szakmai szempontból, ha
M1) az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) nem rendelkezik összességében legalább nettó 35.000.000,- Ft értékű, egy vagy több szerződésből teljesített olyan szolgáltatási referenciával (referenciákkal), amely(ek) tárgya
- Hivatali Kapu gépi interfész kapcsolat (Ügyfélkapu vagy Hivatali kapu vagy Perkapu vagy Cégkapu) megvalósításra, vagy üzemeltetés támogatására irányult;
- JEE7 alkalmazásfejlesztésre és üzemeltetésre vonatkozott Wildfly 10 alkalmazás szerverre Linux operációs rendszeren, és Oracle RDBMS Oracle Solaris (Risk processzoros architektúrán) környezetben;
- Java desktop alkalmazás fejlesztésre és támogatásra irányult Microsoft Windows környezetben;
- aláírás létrehozását biztosító PKCS11 interfésszel rendelkező HSM modul integráció teljesítésére vonatkozott [Kbt. 65. § (1) bek. b) pont, 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bek. a) pont]
M2) nem vonja be a teljesítésbe az alábbi szakmai tapasztalattal rendelkező szakembereket az alábbi területeken:
A) legalább 1 fő felsőfokú végzettséggel rendelkező szakembert, aki igazolt 3 éves fejlesztési tapasztalattal rendelkezik Polysys Cryptosigno Interop API, A2 Commons API illetve A2AdES API termékek integrációjával kapcsolatosan
B) legalább 1 fő felsőfokú végzettséggel rendelkező szakembert, aki saját jogán vagy munkavállalóként részt vett fejlesztőként és/vagy üzemeltetőként/támogatóként legalább 2 darab, egyenként legalább 6 hónapos folyamatos teljesítésű olyan szerződés/projekt teljesítésében, amelynek tárgya részben vagy egészben JEE7 alkalmazás fejlesztésére és/vagy üzemeltetésére irányult Linux operációs rendszeren működő Wildfly alkalmazás szerveren, amely Oracle Solaris Risk processzoros architektúrán működtetett Oracle RDBMS kapcsolattal rendelkezik
C) legalább 1 fő felsőfokú végzettséggel rendelkező szakembert, aki saját jogán vagy munkavállalóként részt vett tervezőként és/vagy fejlesztőként legalább 2 darab, egyenként legalább 6 hónapos folyamatos teljesítésű olyan szerződés/projekt teljesítésében, amelynek tárgya részben vagy egészben NISZ központi rendszer központi szolgáltatások integrációja területét (Ügyfélkapu vagy Hivatali kapu vagy Perkapu vagy Cégkapu) illető tervezésre és/vagy fejlesztésre irányult
D) legalább 1 fő felsőfokú végzettséggel rendelkező szakembert, aki saját jogán vagy munkavállalóként részt vett fejlesztőként és/vagy üzemeltetőként/ támogatóként legalább 2 darab, egyenként legalább 6 hónapos folyamatos teljesítésű olyan szerződés/projekt teljesítésében, amelynek tárgya részben vagy egészben Java desktop alkalmazás fejlesztésre és/vagy támogatásra irányult Microsoft Windows környezetben.
azzal, hogy egy szakember csupán egy pozícióra jelölhető.
A fentiekben megjelölt alkalmassági követelménynek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, azzal, hogy azon követelménynek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. [Kbt. 65. § (6)]
A fentiekben megjelölt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetőleg az alkalmassági követelménynek az ajánlattevő bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
Ebben az esetben az ajánlatban meg kell jelölni a kapacitást biztosító szervezetet és a felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alk. követelményt, amelynek igazolása érdekében az aj.tevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik, továbbá csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerz. telj. időtartama alatt. [Kbt. 65. § (6)-(7)]
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése: Ajánlatkérő a II.2.5) pont kiegészítéseként – terjedelmi okokból - jelen pontban közli a 1. A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány képzettsége és tapasztalata értékelési részszempont alszempontjait, azok súlyszámait:
1. A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány képzettsége és tapasztalata súlyszám: 30
1.1. Az M2 pont B) alpontja szerinti egy fő szakembernek az alkalmassági követelmény körében bemutatott szakmai tapasztalatában nem szereplő azon további szerződések/projektek száma, amelyeket a szakember az M2 pont B) alpontnak megfelelően teljesített (tevékenység és időtartam szempontjából egyaránt) (a további szerződések/projektek száma)/ súlyszám: 10
1.2. Az M2 pont C) alpontja szerinti egy fő szakembernek az alkalmassági követelmény körében bemutatott szakmai tapasztalatában nem szereplő azon további szerződések/projektek száma, amelyek alapján a szakember az M2 pont C) alpontnak megfelelően teljesített (tevékenység és időtartam szempontjából egyaránt) (a további szerződések/projektek száma)/ súlyszám: 10
1.3. Az M2 pont D) alpontja szerinti egy fő szakembernek az alkalmassági követelmény körében bemutatott szakmai tapasztalatában nem szereplő azon további szerződések/projektek száma, amelyek alapján a szakember az M2 pont D) alpontnak megfelelően teljesített (tevékenység és időtartam szempontjából egyaránt) (a további szerződések/projektek száma)/ súlyszám: 10
A 2. Ajánlati ár (ellenszolgáltatás összege) (súlyszám:70) részszempont tekintetében a következő bontásban kell megadni az ajánlatokat (az alább 2.1 – 2.3. pontok nem képeznek alszempontokat, nem rendelkeznek külön súlyszámokkal, az egyes pontok tekintetében adott ajánlatok összesített összege adja az egyösszegű – 70 súlyszámú - ajánlati árat):
2.1. Átalánydíjas támogatás ellenértéke 24 hónapra összesen (Ft+ÁFA)
2.2. Munkalap elszámolású szolgáltatás díja 768 munkalap elszámolású órakerettel összesen (Ft+ÁFA/óra)
2.3. Paraméterezési keretnapok díja 60 fejlesztői keretnapra összesen (Ft+ÁFA/nap)
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Nyertes ajánlattevő (szerződést teljesítő vállalkozó) kötbér fizetésére köteles az alábbiak szerint.
Hibajavítások:
Amennyiben egy adott hiba sikeres elhárítása nem történik meg a műszaki leírás 5. fejezetében definiált határidőn belül, úgy Ajánlatkérő jogosult a fizetendő havi átalánydíjat az alábbi módon csökkenteni:
Adott hiba késedelmes javítására vonatkozó csökkentés = Szolgáltató szerződésben megadott paraméterezési napidíja * határidőn túli napok száma * súlyozási állandó
ahol a súlyozási állandó rendszerpéldánytól nem függő értéke:
A típusú hiba esetén: 0.1
B típusú hiba esetén: 0.05
C típusú hiba esetén: 0.02
Csökkentés havi összege: Az összes késedelemben levő hibajavításra számított csökkentés összege. Az elszámolható maximális csökkentés az átalánydíjas havi támogatási díj 25%-a.
Paraméterezések
Amennyiben egy, a műszaki leírás 2.5 fejezet szerinti megrendelt paraméterezési feladat tesztelésre történő átadása nem történik meg a megrendelésben rögzített határidőre, úgy Ajánlatkérő késedelmi kötbérre jogosult az alábbiak szerint:
Amennyiben a késedelem meghaladja a 10 munkanapot, úgy ezen türelmi időszakon felül a kötbér összege = paraméterezési megrendelés nettó vállalkozási díjának 1%-a/nap, de legfeljebb a paraméterezési megrendelés nettó díjának 20%-a.
Dokumentáció naprakészen tartása
Nyertes Ajánlattevő köteles az Ajánlatkérő által a dokumentációban talált hibákat két héten belül kijavítani. Adott funkcionalitást leíró dokumentáció hiánya esetén Ajánlatkérő kérésére nyertes Ajánlattevő köteles 10 munkanapon belül egy rövid ismertetést biztosítani.
Ennek késedelmes teljesítése esetén Ajánlatkérő késedelmi kötbérre jogosult az alábbiak szerint:
Amennyiben a késedelem meghaladja a 10 napot, úgy ezen türelmi időszakon felül a kötbér összege = Havi átalánydíjas nettó támogatási díj 1%-a/nap, de legfeljebb a paraméterezési megrendelés nettó díjának 10%-a.
A további részletes szabályokat a közbeszerzési dokumentumok, illetőleg az annak részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő rendelkezik a szerződés teljesítését biztosító anyagi fedezettel. A beszerzés nem az Európai Unióból származó forrásból kerül finanszírozásra.
Nyertes Aj.tevő átalánydíjas, valamint a munkalap elszámolású szolgáltatások teljesítésének elvégzéséről havonta készre jelentést készít. A szerződésszerű, hibátlan szolgáltatásról a teljesítésigazolást – mind az átalánydíjas, mind a keretnapokban lehívható szolgáltatás tekintetében – Aj.kérő a Kbt. 135. § (1) bek. szerint állítja ki.
Nyertes Aj.tevő a paraméterezési feladatok elvégzését követően készre jelentést készít és ad át Aj.kérő részére. Amennyiben a teljesítés szerződésszerű, és az egyedi megrendelésben foglaltak feltételeknek is maradéktalanul megfelel, Aj.kérő a Kbt. 135. § (1) bek. szerint kiállítja a teljesítésigazolást.
A kifizetés a szerződésszerű teljesítést követően havonta utólag, a jogszabályoknak megfelelően kiállított számlák ellenében, a 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint, a számla kézhezvételének napját követő 30 napon belül, átutalással történik.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF
Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
Fizetési késedelem esetén a Ptk. 6:155. § (1) bek. szerinti késedelmi kamat és a 2016. évi IX. törvény szerinti behajtási költségátalány érvényes. A fizetési feltételekre vonatkozó részletes szabályokat a közbeszerzési dokumentumok, illetőleg az annak részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Az ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé és nem követeli meg gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását. [Kbt. 35. § (9)]
Kiegészítés a VI.3.4) pont 13) alponthoz:
AK az eljárás során a Kbt. 112. § (1) b) pont szerint jár el - nyílt eljárást alkalmaz a nemzeti eljárásrend szabályai szerint - az alábbi eltérésekkel:
- a Kbt. 113. § (1)-(5)-t nem alkalmazza
Az eljárást megindító felhívás feltételeit nem befolyásoló KD módosítása esetén, ha az ajánlattételhez még ésszerű időtartam áll rendelkezésre az AK nem ad fel hirdetményt, hanem a KD módosítását teszi elérhetővé az EKR-ben
Az AK az ajánlattételi határidőt hirdetmény közzététele nélkül meghosszabbíthatja, ha a kiegészítő tájékoztatást nem tudja az ajánlattételi határidő lejárta előtti ésszerű időben megadni
Az ajánlatok elbírálására vonatkozó szabályok: Kbt. 69-71.§-i, 72. §, 73. § (1), (4) és (6), 74. §, 75. § (1) és (2) a)-d) és f) (figyelemmel a fenti 11) pontban foglaltakra), 76-78. §-i, 79. §-a, 80. §-a azzal, hogy a Kbt. 80. § (1) b) szerinti esetben előzetes vitarendezés az ajánlattételi határidő lejártáig kezdeményezhető
Jelen felhívásban és KD-ban nem szabályozott kérdések vonatkozásában Kbt. Harmadik részében meghatározott szabályok és végrehajtási rendeletek irányadók, a megkötött szerződésre a 2013. évi V. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2018/06/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 a következő dátumtól számítva: 2018/06/12 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2018/06/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Hely: Az ajánlatok elektronikus bontásának szabályait a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a tartalmazza.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: Az Ajánlatkérő az 2. részszempontot (ár) az értékarányosítás (fordított arányosítás) módszere szerint, a 1. részszempontot és annak alszempontjait az abszolút pontkiosztási (pontozásos) (értékelési) módszerével értékeli. További szab.ok a közbesz. dok.ban
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.4 )
További információk: VI.3.4.1) Jelen közbeszerzési eljárás az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR) alkalmazásával kerül lefolytatásra, részletes szabályok a 424/2017.(XII.19.) Korm. rend.-ben
Közbeszerzési dokumentumok (KD) az EKR-ben érhetőek el, Ajánlatkérő (AK) ezen a felületen tart kapcsolatot a gazdasági szereplőkkel/ajánlattevőkkel (AT)
Az ajánlatot (annak részeként a felhívás és a KD által előírt nyilatkozatokat) az EKR-en keresztül kell benyújtani elektronikus formában (amely nyilatkozat tekintetében az EKR-ben űrlap áll rendelkezésre, ott a nyilatkozatot ezen űrlap használata mellett kell benyújtani)
VI.3.4.2) Az ajánlatnak felolvasólapot, amely feltünteti az ajánlati árat (a teljes szerződéses mennyiségre kifejezve, ÁFA nélkül, magyar forintban (HUF))
VI.3.4.3) Az ajánlatnak tartalmaznia kell Kbt. 66. § (2) szerinti nyilatkozatot
VI.3.4.4) Az ajánlatnak tartalmaznia kell közös ajánlattétel esetén együttműködési megállapodást [Kbt. 35. §]
EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők/kapacitás nyújtók képviseletében az AT teszi meg (a más nevében tett nyilatkozatok megtételére meghatalmazott felel azért, hogy a meghatalmazásnak és a számára rendelkezésre bocsátott nyilatkozatoknak/adatoknak az általa elektronikusan megtett nyilatkozatok megfelelnek, ez a szabály azonban nem érinti a közös ajánlattevők Kbt. 35. § (6) bekezdése szerinti egyetemleges felelősségét)
VI.3.4.5) Az ajánlathoz csatolni kell ajánlattevő alvállalkozókkal érintett részekről és már ismert alvállalkozókról, ill. az alkalmasság igazolásában részt vevő személyekről/szervezetekről szóló nyilatkozatát (nemleges nyilatkozatot is) [Kbt. 66.§(6), 65.§(7)]
VI.3.4.6) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő illetőleg az alkalmasság igazolásában részt vevő, az ajánlattevő által az eljárásba bevont gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult, nyilatkozatot, dokumentumot aláíró képviselő aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját.
VI.3.4.7) Kiegészítő tájékoztatás iránti igényt (kérdés) küldése kizárólag írásban az EKR-en keresztül
VI.3.4.8) Ajánlatkérő a minősített ajánlattevők jegyzéke tekintetében meghatározottakhoz képest szigorúbban állapítja meg az Ajánlattevők műszaki és szakmai alkalmassági feltételeit, azok igazolását, a III.1.3) pontban foglaltak szerint.
VI.3.4.9) Üzleti titokra vonatkozó rendelkezések a Kbt. 44. § szerint
VI.3.4.10) Idegen devizanemben megadott adatok forintra történő átszámítása a felhívás feladásának napján érvényes MNB középárfolyam alapján
VI.3.4.11) Jelen eljárásban nem kerül sor keretmegállapodás kötésére, dinamikus beszerzési rendszer alkalmazására, elektronikus árlejtés alkalmazására.
VI.3.4.12) A Kbt. 75. § (6) bekezdésére figyelemmel ajánlatkérő közli, hogy nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt eredménytelenségi okot jelen eljárás során.
VI.3.4.13) Jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 117. §-a alapján a Kbt. Második Részben foglalt szabályok által nem kötött, önálló eljárási szabályok kialakításával kerül lefolytatásra.
A Kbt. 117. § (2) bekezdése alapján az önállóan kialakított eljárási szabályok a következők:
Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 112. § (1) bekezdésének b) pontja szerint jár el - nyílt eljárást alkalmaz a nemzeti eljárásrend szabályai szerint – a közbeszerzési dokumentumokban részletezett eltérésekkel
VI.3.4.14) Az eljárás lefolytatásához igénybe vett független felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók (név/lajstromszám): dr. Daczuk Balázs/00313, dr. Illényi Péter Tamás/00316
VI.3.4.15) VI.3.4.15) A részajánlattétel kizártságának indokolása: a megrendelésre kerülő szolgáltatás természete, egységessége nem teszi lehetővé a gazdasági ésszerűséggel összeegyeztethető részekre történő ajánlattétel biztosítását, annak mind tárgyi, mind időbeli megbontása is indokolatlan többletköltséggel járna.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2018/05/30 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges