Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/106
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2018.06.05.
Iktatószám: 9385/2018
CPV Kód: 72000000-5
Ajánlatkérő: E-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye: 1037 Budapest, Montevideo u. 2/C
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2018.06.18.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Elektromobilitási közszolgáltatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: E-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96168222
Postai cím: Montevideo Utca 2/C
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kádas Veronika
Telefon: +36 12655029
E-mail: kadas@e-mobi.hu
Fax: +36 12655041
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://e-mobi.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://e-mobi.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000168302018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000168302018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Elektromobilitási közszolgáltatás
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Informatikai támogató rendszer beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000168302018
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: Elnevezés:
„Informatikai támogató rendszer beszerzése szolgáltatás-menedzsment és fizetési rendszerüzemeltetési feladatokhoz”
Tárgy:
Elektromos gépjárművek töltésére szolgáló töltőberendezések szolgáltatásmenedzsment- és fizetési rendszerét magában foglaló szoftver licenszének, valamint a hozzá tartozó terméktámogatásnak a beszerzése, és további szolgáltatások teljesítése.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok benyújthatók
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: Informatikai támogató rendszer beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72261000-2
További tárgyak: 72000000-5
48000000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110
A teljesítés helye: 1037 Budapest, Montevideo u. 2/C
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Elnevezés:
„Informatikai támogató rendszer beszerzése szolgáltatás-menedzsment és fizetési rendszerüzemeltetési feladatokhoz”
Elektromos gépjárművek töltésére szolgáló töltőberendezések szolgáltatásmenedzsment- és fizetési rendszerét magában foglaló 1 db, legalább 3000 töltőberendezés támogatására alkalmas szoftver (Szoftver) licenszének, valamint a hozzá tartozó terméktámogatásnak a beszerzése.

Nyertes Ajánlattevő feladatát képezi továbbá:
- a Szoftver Ajánlatkérő jelenlegi informatikai rendszereibe történő integrációja,
- a KEF által lebonyolított, elektromos autók töltésére alkalmas töltőberendezésekre vonatkozó szerződés keretei közt kapható töltőberendezések, továbbá Ajánlatkérő által jelenleg használt üzemeltetéstámogató informatikai rendszer integrációja
- a kulcsfelhasználói és üzemeltetői oktatás.
- felhasználói kézikönyv elkészítése, és átadása,
-műszaki leírásban meghatározott további dokumentumok átadása.
A beszerzendő szoftverlicensszel kapcsolatos elvárásokat, valamint a teljesítendő szolgáltatások részletes meghatározását a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező Műszaki Leírás és a Szerződés Tervezet tartalmazza.
A részajánlattétel mellőzésének indokolása:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt, mivel a jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező Szoftver elvárt funkcionalitását homogén fejlesztés eredményét képező szoftver üzembiztosabban tudja kielégíteni, továbbá jelen közbeszerzési eljárás tárgya esetében kedvezőbb ár érhető el a beszerzés egy egységben történő megvalósítása esetén, ezért a beszerzés tárgya nem osztható oly módon, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné.
Jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 117 . §-a alapján a Kbt. Második Részben foglalt szabályok által nem kötött, önálló eljárási szabályok kialakításával kerül lefolytatásra. A Kbt. 117. § (2) bekezdése alapján az önállóan kialakított eljárási szabályok a következők:
Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 112. § (1) bekezdésének b) pontja szerint jár el - nyílt eljárást alkalmaz a nemzeti eljárásrend szabályai szerint - az alábbi eltérésekkel:
-1. Ajánlatkérő a Kbt. 113. § (1)-(5) bekezdéseit nem alkalmazza.
-2. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(9) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket nem alkalmazza, az ajánlatok bírálata egy lépcsőben, az ajánlatok részeként csatolt és adott esetben hiánypótolt dokumentumok alapján történik, utólagos igazolási procedúra nélkül. Az alkalmassági követelmények igazolási módja tekintetében jelen felhívásban foglaltak az irányadók.
A hirdetmény VI.3.2. pontjához:
Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján az alábbi értékelési szemponttal összefüggő ajánlati elemekkel kapcsolatban meghatározza az adott ajánlati elemmel kapcsolatos olyan elvárását, amelynél kedvezőtlenebb az adott megajánlás nem lehet. Amennyiben az ajánlattevő az alábbiaknál az ajánlatkérőre nézve kedvezőtlenebb megajánlást tesz, abban az esetben az ajánlata érvénytelennek minősül:
2. Vállalt jótállási időszak hossza a kötelező 6 hónap jótálláson felül (hónap): 0 hónap (az ezen érték alatti megajánlás érvénytelen)
3. Teljesítési határidő a használatra kész szoftverlicensz vonatkozásában: 60 naptári nap (az ezen érték feletti megajánlás érvénytelen)
Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján az alábbi értékelési szemponttal összefüggő ajánlati elemekkel kapcsolatban meghatározza az adott ajánlati elem azon legkedvezőbb szintjét, melyre az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az adható pontszám felső határával azonos számú pontszámot ad és ebben az esetben az ajánlatkérő a pontszámok meghatározását úgy végzi el, hogy a legkedvezőbb szintnek megfelelő értéket veszi figyelembe a pontszámok meghatározásánál:
2. Vállalt jótállási időszak hossza a kötelező 6 hónap jótálláson felül (hónap): 30 hónap (legkedvezőbb érték)
3. Teljesítési határidő a használatra kész szoftverlicensz vonatkozásában: 20 naptári nap (legkedvezőbb érték, kedvezőtlenebb az ennél hosszabb teljesítési határidő)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Vállalt jótállási időszak hossza a kötelező 6 hónap jótálláson felül (hónap) 10
2 3. Teljesítési határidő a használatra kész szoftverlicensz vonatkozásában (naptári nap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Nettó ajánlati ár (Ft) / Súlyszám: 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ A II.2.7. ponthoz:
A közbeszerzés tárgyát képező szolgáltatások teljesítésére –a terméktámogatást kivéve- a szerződés hatálybalépésétől számítottan, Nyertes Ajánlattevő által megajánlott napon belül (legkedvezőtlenebb érték: 60 naptári nap) kerül sor. A teljesítési határidő értékelési szempont a II.2.5) pont szerint.
A terméktámogatás időtartama a szoftver üzembe helyezésétől számított 12 hónap.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 114. § (2) bekezdés és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §-a szerint az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá a következő eltéréssel: a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontját a Kbt. vonatkozó rendelkezésének megfelelően a 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont r) pont a)–b) vagy d) alpontja szerinti, valamennyi tényleges tulajdonos megnevezésével kell igazolni. Amennyiben az ajánlattevőnek nincsen 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont r) pont a)–b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
A 321/2015. (X.30.) Korm. r. 17.§-a alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
Továbbá az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerint, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a kizáró okok hatálya alá tartozik, és aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Az ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdés szerinti öntisztázás lehetőségére.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 1. § (7) bekezdésében, valamint a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében foglaltakra.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Ajánlatkérő nem ír elő szakmai tevékenység végzésre vonatozó alkalmassági követelményt.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P.1. Csatolni kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőzően mérlegfordulónappal lezárt utolsó három üzleti évben elért teljes nettó árbevételről szóló nyilatkozatot üzleti évenkénti bontásban, attól függően, hogy a gazdasági szereplő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Az alkalmassági követelményeknek való megfelelésre vonatkozó részletes adatokat és a fentiekben előírt igazolásokat Ajánlattevőnek - és adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek - az ajánlat részeként be kell nyújtania.
Amennyiben ajánlattevő más személy, vagy szervezet kapacitására támaszkodva kíván megfelelni az előírt alkalmassági követelménynek, az alkalmasság igazolása tekintetében irányadó a Kbt. 65. § (7)-(8) és (11) bekezdése.
Az alkalmasság igazolása történhet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (7) bekezdése szerint is.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): P.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen legalább nettó 50 millió Ft teljes árbevétellel.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadó a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése, azaz ha az ajánlattevő olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának az ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M.1. Csatolni kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján és a 23. § szerint az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben befejezett, a felhívás III.1.3) pont alkalmassági minimumkövetelmény(ek) rovat M.1. pontjában előírt követelményeknek megfelelő, legjelentősebb (közbeszerzés tárgya szerinti) szolgáltatásainak ismertetését. Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadó a Korm. rendelet 23.§-a.
Az ismertetésnek (ismertetéseknek) tartalmaznia kell legalább a szerződést kötő másik fél megnevezését, székhelyét, a szolgáltatás tárgyát, mennyiségét (olyan részletességgel melyből megállapítható az alkalmassági követelménynek való megfelelés), a teljesítés idejét (a kezdési és befejezési határidő – legalább év hónap és nap – megjelölésével), valamint nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 22. § (2) bekezdésének alkalmazása során a teljesítés ideje tekintetében a kezdő időpont hat év, befejező időpont az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben, figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 21. § (3a) bek. a) pontjára.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadó a Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése.
M.2. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bek. b) pontja alapján az eljárást megindító felhívás III.1.3.) Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) M.2. pontja vonatkozásában csatolni kell az előírt követelményeknek megfelelő szakemberekről szóló nyilatkozatot, amely tartalmazza ezen személyek nevét, végzettségét, és az eljárást megindító felhívás feladásáig, elektromos gépjárművek töltésére szolgáló töltőberendezések szolgáltatásmenedzsment-támogatását és fizetési rendszerét biztosító szoftver üzembe helyezésében és terméktámogatási folyamataiban szerzett releváns szakmai tapasztalatának időtartamát, továbbá azt, hogy a szakember munkaviszony, vagy milyen más jogviszony (pl. megbízási, vállalkozási) alapján kerül a teljesítésbe bevonásra. Mindezek alátámasztására az ajánlatban csatolni kell a szakember végzettséget igazoló okiratának (pl. bizonyítvány, oklevél, diploma) másolatát, a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát, valamint a szakember arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a szerződés teljesítéséhez az ajánlatkérő rendelkezésére fog állni a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az önéletrajzból megállapíthatónak kell lennie az alkalmassági követelménynek való megfelelésnek.
A figyelembe vehető szakmai tapasztalatok között időbeli átfedés nem megengedett. Azaz ugyanazon időpontban csak egy szakmai tapasztalat vehető figyelembe a tapasztalati idő kiszámítása és megadása során. A szakmai tapasztalat számításánál minden megkezdett hónap egész hónapnak számít.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
Amennyiben ajánlattevő más személy, vagy szervezet kapacitására támaszkodva kíván megfelelni az előírt alkalmassági követelményeknek, irányadóak a Kbt. 65. § (7) (9) és (11) bekezdései.
Az alkalmassági követelményeknek való megfelelésre vonatkozó részletes adatokat és a fentiekben előírt igazolásokat Ajánlattevőnek - és adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek - az ajánlat részeként be kell nyújtania.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított három évben befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett legalább 1 db szerződésszerűen teljesített referenciával, amely legalább 2000 darab elektromos gépjárművek töltésére szolgáló töltőberendezés szolgáltatásmenedzsment-támogatását és fizetési rendszerét biztosító szoftver teljes körű vagy korlátozott felhasználási jogának értékesítésére vonatkozott.
M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 5 fő, információs technológiai vagy villamossági szakirányú felsőfokú végzettséggel, és az eljárást megindító felhívás feladásáig, elektromos gépjárművek töltésére szolgáló töltőberendezések szolgáltatásmenedzsment-támogatását és fizetési rendszerét biztosító szoftver üzembe helyezésében és terméktámogatási folyamataiban legalább 36 hónapos szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Nyertes ajánlattevő késedelmi, hibás teljesítési, meghiúsulási kötbér vállalására köteles a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező Szerződéstervezetben foglaltak szerint.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
1. Támogatásból megvalósuló közbeszerzés.
Projekt elnevezése: Nemzeti E-Mobilitási Platform Projekt (GZR-03)
2. Az ellenszolgáltatás teljesítése a Kbt. 135. § (10) bekezdésében hivatkozott általános szabályok és a 2017. évi CL. törvény, szabályai szerint átutalással történik.
3. Ajánlatkérő előleget nem fizet. Nyertes Ajánlattevő előteljesítésre jogosult.
4. Ajánlatkérő részszámlázásra nem biztosít lehetőséget.
5. A Kbt. 135. § (1), (6) bekezdés közvetlenül alkalmazandó. A Kbt. 135. § (2) (3) és (7) bekezdése nem alkalmazandó, mert nem építési beruházás jelen közbeszerzési eljárás tárgya. Ajánlatkérő Kbt. 135. § (9) bekezdés kapcsán rögzíti, hogy tekintettel arra, hogy nem szállítói kifizetés irányadó, így ezen szabályok nem alkalmazandók. Az ajánlattétel, a szerződéskötés és az elszámolás is magyar forintban történik, az ellenszolgáltatás összege magyar forintban kerül kifizetésre. Ellenszolgáltatás teljesítésére a Ptk. 6:130. § (l)-(2) bekezdése, a fizetési késedelem esetén a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése irányadó. Az ÁFA megfizetése a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően történik.
6. Irányadó jogszabályok:
• Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény
• Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII törvény
• A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő kizárja a nyertes ajánlattevő(k) számára a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2018/06/18 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 a következő dátumtól számítva: 2018/06/18 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2018/06/18 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Hely: https://ekr.gov.hu/ 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet 14. § (3) bekezdés
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontása a 424/2017. (XII.19.) Korm. r. 15. §-a szerint történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: 1. értékelési szempont: Fordított arányosítás, 2. értékelési szempont: Egyenes arányosítás, 3. értékelési szempont: Fordított arányosítás Részletesen a Közbeszerzési Dokumentumok XII. fejezete szerint.
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.4 )
További információk: 1.Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárást a Miniszterelnökség által üzemeltetett EKR rendszerben bonyolítja le, így a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: EKR.r.) rendelkezései alkalmazandóak.
2. A közbeszerzési eljárás során a kommunikáció az EKR.r. előírásai szerint történik. Az eljárásban való ajánlattétel feltétele, hogy ajánlattevő az EKR.r. 6. § (6)-(8) szerint regisztráltassa magát az EKR rendszerben. Az EKR működtetését a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Kft. végzi http://nekszt.hu. A rendszer működésével, használatával kapcsolatosan Ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatást nem nyújt.
3. Az ajánlatban előírt dokumentumok benyújthatók az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával, vagy amennyiben elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre, a papír alapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában (EKR.r. 10. § (1)-(3).
4.Az értékelési szempont szerinti megajánlást az EKR.r. 11. § (1) bekezdése szerint az AK által elektronikus űrlapként létrehozott felolvasólapon kell ajánlattevőnek az ajánlat részeként kitölteni.
5. Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) és a (6) bek.-ben foglaltak szerint.
6. Közös ajánlattétel esetén az ajánlattételnek meg kell felelnie a Kbt. 35. §-ában foglalt feltételeknek. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni kell az EKR.r. 13. § (3) bekezdése szerinti meghatalmazást.
7. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a értelmében az ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Ha az ajánlattevő vonatkozásában nincsen folyamatban változásbejegyzési eljárás, akkor erről nemleges tartalmú nyilatkozat csatolása szükséges az ajánlatba.
8. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 25. § (3)–(4) bekezdése vonatkozásában.
9. Ajánlattevőnek ajánlatában - szakmai ajánlatként - csatolni kell a megajánlott szoftver vonatkozásában
- az annak részét képező, a felhasználók által elérhető funkciók felsorolását, ismertetését,
- informatikai rendszertechnikai felépítésének ismertetését.
10. Az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat/dokumentumokat az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő nevében aláíró személy vonatkozásában csatolni kell az ajánlathoz a képviseleti jogosultságot igazoló dokumentumot részletesen lsd. Közbeszerzési Dokumentumok.
11. Hiánypótlás a Kbt. 71. § szerint. Ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
12. Jelen felhívásban az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére való műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit és ennek igazolását Ajánlatkérő a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg az alábbi pontok esetében: III.1.2), III.1.3) pont.
13. Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar, így az eljárás során kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el. Az ajánlat magyar nyelven kívül más nyelven nem nyújtható be.
14. Ajánlatkérő kizárja a nyertes Ajánlattevő(-k) számára a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
15. Az eljárással kapcsolatos valamennyi határidővel kapcsolatban a közép-európai idő az irányadó.
16. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (6) bekezdés alapján jelen eljárásban nem alkalmazza a 75. § (2) bekezdés e) pontját.
17. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81.§ (5) bekezdésben foglaltakat.
18. Ajánlatkérő a Kbt. 45. § (1) bekezdése alkalmazása tekintetében munkaidőnek az alábbi időszakokat tekinti: hétfőtől csütörtökig, 10-15 óráig, pénteken, és amennyiben a szombati nap munkanap, szombaton 10-14 óráig terjedő időintervallum.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2018/06/04 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges