Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/128
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma:2018.07.05.
Iktatószám:10172/2018
CPV Kód:72262000-9
Ajánlatkérő:Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
Teljesítés helye:Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2. szám
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:SDA DMS Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közigazgatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
Nemzeti azonosítószám: AK10125
Postai cím: Kossuth Lajos út út 2.
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szegedi Béla
Telefon: + 36 56795747
E-mail: szegedi.bela@jnszmkh.hu
Fax: +36 56795789
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kormanyhivatal.hu/hu/jasz-nagykun-szolnok
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.kormanyhivatal.hu/hu/jasz-nagykun-szolnok
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Általános közigazgatás
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal részére „Az Egységes központi elektronikus irat- és dokumentumkezelési rendszer (EKEIDR) moduljainak, rendszerelemeinek szupport szolgáltatásainak biztosítása” tárgyú közbeszerzési eljárás
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:72262000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal részére „Az Egységes központi elektronikus irat- és dokumentumkezelési rendszer (EKEIDR) moduljainak, rendszerelemeinek szupport szolgáltatásainak biztosítása”
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 35000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal részére „Az Egységes központi elektronikus irat- és dokumentumkezelési rendszer (EKEIDR) moduljainak, rendszerelemeinek szupport szolgáltatásainak biztosítása”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:72262000-9
További tárgyak:72260000-5
72261000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2. szám
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az Egységes központi elektronikus irat- és dokumentumkezelési rendszer (EKEIDR) moduljainak, rendszerelemeinek szupport szolgáltatásainak biztosítása
Az eljárás eredményeképpen megkötendő szerződéssel Ajánlatkérő
• biztosítani kívánja a jelenleg használt EKEIDR Rendszer, moduljainak, rendszerelemeinek szupport szolgáltatásainak biztosítását,
• lehetővé kívánja tenni a szolgáltatások bővítését a jelenleg már létező, vagy a későbbiekben az EKEIDR Rendszerhez kifejlesztésre kerülő modulok és későbbi időpontban történő bevezetésével és szupportjával
a szerződéses keretösszeg mértékéig aláírás napjától - 2018. december 31. közötti időszakra vonatkozóan.
Az elvégzendő feladatok részletezése az ajánlattételi dokumentáció részét képező műszaki leírásban található.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó díj Súlyszám -
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Opciókra vonatkozó információk:
Ajánlatkérő által opcionálisan igénybe vehető kiegészítő szolgáltatások
Ajánlattevő a rendszer működtetése során felmerülő feladatok megoldására szükség szerint az alábbi kiegészítő szolgáltatásokat is igénybe kívánja venni:
• Program fejlesztési szolgáltatás*
• Tanácsadási, oktatási szolgáltatás*
• Helyszíni tanácsadási, oktatási szolgáltatás*
• Kiegészítő terméktámogatási szolgáltatás*
• EKEIDR Rendszer működésének felülvizsgálata, aktuális verzió kiterjesztése.
*Ezen szolgáltatásokra a bevezetési szolgáltatáshoz hasonlóan Ajánlatkérő előírja, hogy Ajánlattevő szakértői nettó óradíjakat állapítson meg a fenti feladatok ellátására három kategóriában (fejlesztő, tanácsadó, terméktámogató) adja meg és ezekhez kapcsolódóan vállalnia kell, hogy az árképzés során bármely feladat elvégzésének költségei meghatározása során ezen egységárak alkalmazásával állapítja meg a konkrét díjat.
Az opciókra vonatkozó további adatokat az ajánlati dokumentáció műszaki specifikáció tartalmazza.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke rész a becsült értéket tartalmazza az alábbi kiegészítéssel:
Az ár a szerződéses keretösszeg mértékéig aláírás napjától - 2018. december 31. közötti időszakra terjed ki.
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal által használt EKEIDR Rendszer szupport díjai: EKEIDR Rendszer és bevezetett moduljainak szupport havi díja
Mértékegység hónap
Mennyiség 1
Egységár 2.250.000 Ft
Nettó díj (Ft) 2.250.000 Ft
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal által használt EKEIDR Rendszer szupport díjai: EKEIDR Rendszer 795 számú felhasználói szám szerinti támogatás havi díja
Mértékegység fő
Mennyiség 795
Egységár 764 Ft
Nettó díj (Ft) 607.380 Ft
ÖSSZESEN NETTÓ AJÁNLATI ÁR 2.857.380 Ft

Opcionálisan igénybe vehető szolgáltatások díjai: EKEIDR Rendszer működésének felülvizsgálata, aktuális verzió kiterjesztése.
Mértékegység 1 db
Mennyiség 1
Egységár 4.286.070 Ft
Nettó díj (Ft)4.286.070 Ft
Opcionálisan igénybe vehető szolgáltatások díjai: EKEIDR Rendszer irathitelesítési szolgáltatás díja
Mértékegység 1 db hitelesítés
Mennyiség 1
Egységár 10 Ft
Nettó díj (Ft)10 Ft
Opcionálisan igénybe vehető szolgáltatások díjai: EKIDER Rendszer által biztosított e-learning modulok (LMS és LCMS) általános felhasználási díja
Mértékegység 1 óra
Mennyiség 1
Egységár 20 Ft
Nettó díj (Ft)20 Ft
Opcionálisan igénybe vehető szolgáltatások díjai: Fejlesztői óradíj (program fejlesztés, paraméterezés, workflow készítés)
Mértékegység 1 óra
Mennyiség 1
Egységár 15.000 Ft
Nettó díj (Ft)15.000 Ft
Opcionálisan igénybe vehető szolgáltatások díjai: Tanácsadói óradíj (tanácsadás, oktatás)
Mértékegység 1 óra
Mennyiség 1
Egységár 15.000 Ft
Nettó díj (Ft)15.000 Ft
Opcionálisan igénybe vehető szolgáltatások díjai: Terméktámogatási óradíj
Mértékegység 1 óra
Mennyiség 1
Egységár 15.000 Ft
Nettó díj (Ft)15.000 Ft

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
x Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
A közbeszerzési eljárást megalapozó körülmények:
A Kbt. 98. § (2) bekezdése c) pontja szerinti jogcímen lefolytatandó, hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapjának fennállását az alábbi körülmények támasztják alá:
1.) A Kormány az 1245/2010. (XI. 17.) Korm. határozatban és az ezt megvalósító EKOP-3.1.2 kiemelt projekt (1314/2010. (XII. 27) Korm. határozat) alapításával döntött az Egységes Központi Elektronikus Irat- és Dokumentumkezelési Rendszer (EKEIDR) minisztériumokba és más szervezeteknél történő bevezetéséről és az ezt követő kiterjesztéséről.
A Kormány az 1137/2016. (III. 21.) Korm. határozatában és az ezt megvalósító KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15 kiemelt projekt (1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat) alapításával döntött az EKEIDR Rendszer területi közigazgatásra történő kiterjesztésről.
A Magyar Állam és az SDA DMS Zrt. között írásba foglalt Felhasználói Licencszerződés (a továbbiakban: Licencszerződés) van érvényben az Poszeidon EKEIDR DMS Rendszerre vonatkozóan.
2.) A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) 1. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján szerzői jogvédelem alatt áll a számítógépi programalkotás és a hozzá tartozó dokumentáció (a továbbiakban: szoftver) akár forráskódban, akár tárgykódban vagy bármilyen más formában rögzített minden fajtája, ideértve a felhasználói programot és az operációs rendszert is.
Jelen közbeszerzési eljárás tárgya szerzői jogvédelem alatt álló Poszeidon EKEIDR DMS informatikai rendszer egyedi továbbfejlesztése, bővítése, kiterjesztése, ekként a szerzői jogról szóló törvény 16. § (1) bekezdése alapján a szerzőnek kizárólagos joga van a mű egészének vagy valamely azonosítható részének felhasználására. A szerzői jogról szóló törvény 16. § (1) bekezdése értelmében a szerzői jogi védelem alapján a szerzőnek kizárólagos joga van a mű egészének, vagy valamely azonosítható részének anyagi formában és nem anyagi formában történő bármilyen felhasználására és minden egyes felhasználás engedélyezésére. A törvény eltérő rendelkezése hiányában a felhasználásra engedély felhasználási szerződéssel szerezhető.
A SDA DMS Zrt. (székhely: 2030 Érd, Retyezáti u. 46.) 2018. február 21-én tett NYILATKOZATA alapján, az általuk működtetett Poszeidon EKEIDR DMS rendszer (továbbiakban: EKEIDR vagy Rendszer) szerzői jogai és a szoftver forráskódja kizárólag az SDA DMS Zrt. tulajdonában van(nak) és ezen vagyoni jogokkal kizárólag rendelkezik ezért a az Szjt. 1. § (2) bekezdés c) pontja alapján szerződi jogi védelem alatt áll.
Az EKEIDR rendszerre vonatkozóan - beleértve a rendszerbe integrált és a Rendszer elválaszthatatlan részét képező modulokat is - harmadik fel részére az SDA DMS Zrt. semmilyen jogot nem biztosított.
Mivel az EKEIDR rendszer - beleértve a Rendszer moduljait is - bevezetési, terméktámogatási, szupportálási, továbbfejlesztési - ideértve, de nem kizárólagosan a technológiai és jogszabály követési feladatokat, fejlesztéseket -, valamint az EKEIDR rendszer meghatározott funkcionalitásaihoz és azok üzemeltetéséhez elengedhetetlenül szükséges kapcsolódó szolgáltatások nyújtását, azok műszaki-technikai sajátosságaira tekintettel kizárólag a SDA DMS Zrt tudja ellátni, ezért „ Az Egységes központi elektronikus irat- és dokumentumkezelési rendszer (EKEIDR) moduljainak, rendszerelemeinek szupport szolgáltatásainak biztosítása” tárgyú közbeszerzési eljárás keretében létrejövő szerződés kizárólag vele köthető meg.
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
5117 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási szerződés keretében a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal részére az Egységes központi elektronikus irat- és dokumentumkezelési rendszer (EKEIDR) moduljainak, rendszerelemeinek szupport szolgáltatásainak biztosítása.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/24 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SDA DMS Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Retyezáti utca 46.
Város: Érd
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2030
Ország: HU
E-mail: bencze.gyorgy@sdadms.hu
Telefon: +36 1 381 0736
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24167789-2-13
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 35000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 35000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: SDA DMS Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Retyezáti utca 46.
Város: Érd
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2030
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24167789-2-13

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/02/22 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/07/03 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges