Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/121
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma: 2018.06.26.
Iktatószám: 10505/2018
CPV Kód: 72262000-9
Ajánlatkérő: Magyar Export-Import Bank Zrt.
Teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye, telephelye.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: FX SOFTWARE ZRT.
Ajánlatkérő típusa: Bank
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Gazdasági és pénzügyek
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Export-Import Bank Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK16280
Postai cím: Nagymező utca 46-48
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1065
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Szakszon-Kanta Renáta
Telefon: +36 13749360
E-mail: kanta.renata@exim.hu
Fax: +36 12694476
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.exim.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.exim.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Bank
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
x Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Inforex fejlesztése és működtetésének támogatása 2018 - 2019.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72262000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A közbeszerzés tárgya az Inforex alkalmazás továbbfejlesztése és a szoftver működtetéséhez, üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok elvégzése.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 65200000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Inforex fejlesztése és működtetésének támogatása 2018 - 2019.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72262000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye, telephelye.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A közbeszerzés terjedelme kizárólag a szerzői joggal érintett Inforex alkalmazás fejlesztésére vonatkozik, amely fejlesztés megvalósítására az FX Software Zrt.-n kívül más gazdasági szereplő nem képes, tekintettel az FX Software Zrt. kizárólagos jogára.
A megkötendő keretszerződés határozott időtartamra vonatkozik a szerződés megkötésétől 2 éves időszakra vagy a meghatározott pénzügyi keret, azaz nettó 65,2 millió forint kimerüléséig terjed.
Az Inforex rendszerhez kapcsolódó fejlesztési feladatok:
• Inforex - BOSS számlavezető rendszer kapcsolat megvalósítása
• Inforex - VIBER/SWIFT kapcsolat megvalósítása
• Inforex - KELER kapcsolat megvalósítása
• Inforex - Értékesítést támogató alkalmazás kapcsolat
• Egyéb modernizációs feladatok
A fenti műszaki-fejlesztési feladatok részletes specifikálására az eseti megrendelések alkalmával kerül sor.
A fejlesztési folyamat során az alábbi tevékenységek kerülnek elvégzésre:
1. konzultáció és specifikálás,
2. dokumentációk elkészítése, frissítése: funkcionális specifikáció, logikai rendszerterv , felhasználói kézikönyv, fejlesztői tesztjegyzőkönyv, üzemeltetési leírás,
3. fejlesztés (kódolás),
4. tesztelés és tesztelés támogatása,
5. telepítési csomag összeállítása, telepítési leírás, üzemeltetői telepítés támogatása.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár Súlyszám -
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
x Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
A közbeszerzési eljárás a Kbt. Harmadik Rész szerinti, uniós értékhatár alatti, Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pont szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás a Kbt. 112. § (1) bekezdésére tekintettel.
A Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: Bank) a Kbt. 113. § szerinti nyílt közbeszerzési eljárást követően 2016. október 11-én szerződést kötött az FX Software Zrt.-vel (továbbiakban Vállalkozó). A szerződés eredményeként 2017-ben bevezetésre került az Inforex Integrált Treasury rendszer. Felek a szerződést 2017. december 18-án, valamint 2018. március 29-én módosították.
Mivel a Treasury műveletek a Bank alapvető kompetenciái közé tartoznak, ezért elengedhetetlen az Inforex rendszer kapcsolatának megvalósítása a Bank által már használt rendszerekkel, a jelenlegi folyamatokat támogató informatikai megoldásokkal. Mivel a Bank további informatikai rendszerek létrehozását tervezi, ezért az alkalmazás továbbfejlesztése az eszközök modernizációjával ebben az új rendszer-együttesben és platformon történne meg. A Bank a 2018-as és 2019-es években az Inforex rendszer új modulokkal való kibővítését, a meglévő modulok továbbfejlesztését, a jogszabálykövetés és pénzintézetekre vonatkozó előírások által támasztott követelmények implementálását tervezi. Mivel az Inforex rendszer már a Bank igényeinek és követelményeinek megfelelően testreszabott Treasury alkalmazás, helyettesítése más termékekkel nem megoldható.
Az FX Software Zrt. 2018. április 13. napján kelt Kizárólagossági nyilatkozatában rögzíti, hogy az Inforex rendszernek ő a szerzői jogi jogosultja és a rendszer forráskódjának kizárólagos tulajdonosa. Jelenleg az Inforex rendszerrel kapcsolatos bármilyen fejlesztési, módosítási és migrációs tevékenységre az FX Software Zrt.-n kívül más nem rendelkezik jogosultsággal.
A Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontjának második fordulatára tekintettel a Bank megvizsgálta, hogy létezik-e számára reális alternatíva beszerzési igényének kielégítésére, mely során a következő megállapítások tehetők:
• Az eljárás tárgyát képező fejlesztési igények szorosan kapcsolódnak és ráépülnek az Inforex rendszerre, a leszállított és élesített üzleti funkciókra.
• Az Inforex rendszer a Társaság egyedi igényei, követelményei szerint kialakított treasury üzleti alkalmazás, melynek helyettesítése a piacon jelenleg megtalálható termékekkel nem valósítható meg, mivel:
o a jelenleg elérhető, ún. dobozos szoftverek nem tartalmazzák az Inforex Bank egyedi igényei alapján kifejlesztett minden egyes funkcióját, ez jelentős testreszabási fejlesztést indukálna az ilyen termékek esetében, ami további költségeket jelentene a Bank számára, ennél fogva nincs olyan szoftver a piacon, amely teljes körűen tartalmazná a Bank üzleti igényeit,
o új rendszer esetén meg kellene teremteni az adatkapcsolatokat a meglévő rendszerekkel, ami a forrásrendszerek esetén is jelentős többletköltség- és időráfordítással járna,
o az új rendszerhez kapcsolódó funkciókat, folyamatokat is kezelni kellene (pl. felhasználó kezelés, változáskezelési rend),
o új rendszer kialakítása, a nagyobb fejlesztési munkák (az alaprendszer kifejlesztése miatt) lényegesen hosszabb időt vennének igénybe.
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
8792 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási keretszerződés - Inforex fejlesztése és működtetésének támogatása 2018 - 2019.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/06 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: FX SOFTWARE ZRT.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Weiner Leó utca 16. 7. emelet
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1066
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12503263-2-42
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 65200000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 65200000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: FX SOFTWARE ZRT.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Weiner Leó utca 16. 7. emelet
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1066
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12503263-2-42

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/25 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges