Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/120
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2018.06.25.
Iktatószám: 10690/2018
CPV Kód: 72000000-5
Ajánlatkérő: HUNGAROFEST Nemzeti Rendezvényszervező Nonprofit Kft.
Teljesítés helye: 1027 Budapest, Bem rkp. 52.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Tigra Computer- és Irodatechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa: Nonprofit szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Rendezvényszervező
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: HUNGAROFEST Nemzeti Rendezvényszervező Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK15785
Postai cím: Bem rakpart 52
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Pándi Márk
Telefon: +36 308456801
E-mail: pandi.mark@hungarofest.hu
Fax: +36 308456801
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Nonprofit szervezet
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Rendezvényszervező
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Hungarofest Nemzeti Rendezvényszervező Nonprofit Kft. nemzeti rendezvényeihez kapcsolódó applikációfejlesztés és support biztosítása”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„Hungarofest Nemzeti Rendezvényszervező Nonprofit Kft. nemzeti rendezvényeihez kapcsolódó applikációfejlesztés és support biztosítása”
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 43200000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: „Hungarofest Nemzeti Rendezvényszervező Nonprofit Kft. nemzeti rendezvényeihez kapcsolódó applikációfejlesztés és support biztosítása”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72000000-5
További tárgyak: 72250000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1027 Budapest, Bem rkp. 52.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Mennyisége:
1. Beszerzés tárgya:
Vállalkozási szerződés a Hungarofest Nemzeti Rendezvényszervező Nonprofit Kft által megvalósítandó nemzeti rendezvényekhez kapcsolódó mobil applikáció fejlesztésére és informatikai támogatásának biztosítására
2. Feladat meghatározás:
A nemzeti ünnepek, valamint a kiemelt fontosságú rendezvények előkészítésének és lebonyolításának rendjéről szóló 1256/2017 (V.10.) Korm. határozat alapján ajánlatkérő látja el a nemzeti rendezvények szervezését, valamint a műszaki, művészeti, produkciós, logisztikai, feladatainak előkészítését és lebonyolítását.
A nemzeti ünnepek kapcsán kiemelt célként fogalmazódik meg a fiatalabb, elsősorban középiskolai generáció elérése, a rendezvényekhez kapcsolódó külsőségeknek a kor követelményeihez igazodó megújítása, a multimédiás eszközök, valamint a fiatalos, kreatív elemek bevonása. A középiskolásokat a saját eszköztárukon (digitális platformokon) keresztül kell megszólítani úgy, hogy egyúttal bevonjuk őket.
3. Kiemelt célok:
A projekt célja, hogy a nemzeti ünnepekkel kapcsolatos ismereteket az általuk leggyakrabban használt csatornákon, ingyenes mobil applikáción keresztül juttassa el a fiatalokhoz, amelynek eredményeképp játékos módon sajátíthatják el az ünnepekkel kapcsolatos ismeretanyagot.
4. Elvárások:
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét, hogy a szerződés teljes időtartama alatt a kivitelezések sikerének érdekében együtt kell, hogy működjön Ajánlatkérő egyéb partnereivel, szakembereivel.
Vállalkozási szerződés a nemzeti ünnepekhez kapcsolódó applikáció fejlesztésére , informatikai hátterének biztosítására
• Az alkalmazás elsődleges célcsoportja a középiskolás korosztály. Az alkalmazás használóinak történelmi helyszíneket kell meglátogatnia, (GPS koordináta vagy BEACON segítségével),ahol kérdéseket/feladatokat kell teljesíteni( feladatválasztás, kifejtés, képfeltöltés) és beküldeni,. A beküldött feladatokat zsűri értékeli és választja ki a nyerteseket.
• Az alkalmazásokat Android (legalább 4. verzió) és IOS (legalább 9. verzió) alapú telefonokra kell fejleszteni. Az alkalmazások fejlesztése során lehetővé kell tenni a hatékony frissítés lehetőségét is.
• az alkalmazásnak szerveralapú tárolással kell rendelkeznie, a szerveralapú tárolásról Ajánlattevő köteles gondoskodni ,azzal, hogy az alkalmazás Ajánlatkérő szerveréről is elérhető legyen
• az alkalmazásnak biztosítania kell a regisztrációt, a fényképrögzítés, valamint a szövegrögzítés lehetőségét a GPS és BEACON alapú helymeghatározást , valamint a tartalomletöltést és megjelenítést.
• Nyertes ajánlattevő a szerződés hibátlan teljesítésének biztosítására valamennyi eredmény, ill. elvégzett munka vonatkozásában a sikeres átadás-átvételtől számított 12 hónapig tartó jótállást köteles vállalni
• minimum Java 8-as verzió és MySqL vagy Oracle rendszer,
• legyen lehetőség egy központi szerveren vagy több kisebb bővíthető szerveren( pl, de nem kizárólagosan Raspberry Pi) történő tárolásra SSL titkosítással
• Ajánlattevő ajánlatában részletesen be kell mutatnia a szakmai koncepciót és a design(kreatív) tervet, valamint a részletesen kidolgozott felületi tervet. A szakmai koncepcióban ki kell térnie a játék leírására, működésére ,annak továbbfejlesztési lehetőségeire,utánkövetése.
• Az üzemeltetési szolgáltatás során köteles folyamatosan (7/24) órában az üzemeltetést akként ellátni, hogy a felmerülő hibákat köteles annak felmerülésétől (naplózásától ill. annak hiányában a hiba bekövetkezésétől számított 48 órán (2 nap) belül teljes körűen kijavítani. Továbbá az üzemetetés során nyertes ajánlattevő a megfelelő szakember útján köteles a (design) kreatívterv módosításában, az azzal kapcsolatos egyeztetésen részt venni.
• Ajánlattevő árajánlatának minden a fejlesztéssel és a szerződéskötéstől számított 48 hónapig tartó üzemeltetéssel kapcsolatos valamennyi díjat és költséget tartalmaznia kell beleértve az applikáció működtetéséhez szükséges supportot (alkalmazás frissítése a legújabb mobil operációs rendszernek megfelelően, online segítségnyújtás a működéssel kapcsolatban, hibakezelés, adatfeltöltés Google Play és App Store értékelések kezelése ) ,a kreatívok mutációja és a kapcsolódó honlapfejlesztést is.
• Ajánlattevőnek szavatolnia kell azért, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely Ajánlatkérő applikáció használatához fűződő jogait akadályozná vagy kizárná
• Az árajánlatnak részét kell képezze a korlátlan felhasználói jogok átruházásának ellenértéke is. Az átruházható szerzői, iparjogvédelmi felhasználói jogok, amelyek az nyertes ajánlattevőtől vagy az általa esetlegesen megbízott harmadik személytől származóan a vállalkozási szerződés keretei között létrejönnek, területileg, időben és tartalmilag korlátlanul és kizárólagosan Ajánlatkérőre szállnak át. Ajánlattevő az elkészült szoftver forráskódját köteles átadni Ajánlatkérő részére.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A support szolgáltatás biztosításának nettó ajánlati ára (nettó HUF/ negyedév) 15
2 Előteljesítés vállalása (ajánlati elem legkedvezőtlenebb értéke: 0 nap, legkedvezőbb értéke 60 nap. Ajánlatkérő a 0 naptól 60. napig terjedő megajánlásokat értékeli. Ajánlattevőnek a felolvasólapon 0  10
3 M2. alkalmassági minimumkövetelményre megajánlott szakemberek mobilalkalmazás fejlesztése és mobilalkalmazás szerveroldali kommunikációjának biztosítása területén szerzett szakmai többlettapasztalata  20
  Költség szempont –
x Ár szempont – A fejlesztés egyösszegű nettó ajánlati ára (Nettó HUF) Súlyszám - 55
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Hungarofest Nemzeti Rendezvényszervező Nonprofit Kft. nemzeti rendezvényeihez kapcsolódó applikációfejlesztés és support biztosítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/04/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Tigra Computer- és Irodatechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Törökőr utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1145
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12218778-2-42
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 47250000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 43200000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Tigra Computer- és Irodatechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Törökőr utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1145
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12218778-2-42

Hivatalos név: DBX Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bem rakpart 56.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1027
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14312421-2-41

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/02/06 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/20 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges