Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/123
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2018.06.28.
Iktatószám: 11120/2018
CPV Kód: 79212000-3
Ajánlatkérő: Klebelsberg Központ Kormányzati Fejlesztési Informatikai Ügynökség
Teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye: 1054 Budapest, Bajcsy - Zsilinszky út 42-46. 1027 Budapest, Csalogány utca 9-11.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Focus Audit Kft.
Ajánlatkérő típusa: Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Oktatás igazgatása
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Klebelsberg Központ
Nemzeti azonosítószám: AK17644
Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Zsinka-Tóth Beáta
Telefon: +36 17958263
E-mail: gazdasagivezeto@kk.gov.hu
Fax: -
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kk.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kk.gov.hu
 
Hivatalos név: Kormányzati Fejlesztési Informatikai Ügynökség
Nemzeti azonosítószám: AK06203
Postai cím: Csalogány utca 9-11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1027
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Zsinka-Tóth Beáta
Telefon: +36 17952871
E-mail: info@kifu.gov.hu
Fax: +36 17950036
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kifu.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kifu.gov.hu
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Regionális vagy helyi hatóság
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Oktatás igazgatása
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Könyvvizsgálati feladatok ellátása az EFOP 3.2.4-16-2016-00001 azonosító számú Digitális kompetencia fejlesztése című kiemelt uniós projekt keretében
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79212000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Könyvvizsgálói tevékenység ellátása az EFOP 3.2.4-16-2016-00001 azonosító számú „Digitális kompetencia fejlesztése” című kiemelt uniós projekt keretében. A könyvvizsgálattal érintett Projekt összes elszámolható költsége bruttó 45.350.000.000,- Ft, azaz bruttó Negyvenötmilliárd-háromszázötvenmillió Forint (nettó 35.708.661.417,- Ft.), amelyből a Klebelsberg Központra eső összeg bruttó 34.818.870.000,- Ft (nettó 27.416.433.071,- Ft), míg a Kormányzati Fejlesztési Informatikai Ügynökségre (KIFÜ) eső összeg bruttó 10.531.130.000,- Ft (nettó 8.292.228.346,- Ft).
A Projekt rövid bemutatása:
Az EFOP 3.2.4-16-2016-00001 azonosító számú, „Digitális kompetencia fejlesztése” című kiemelt projekt (továbbiakban: Projekt) céljai:
• Tanulás-tanítás pedagógiai módszertanának megújítása: a digitális pedagógia elterjesztése érdekében a pedagógusok módszertani tudásának célzott fejlesztése.
• Korszerű informatikai infrastruktúra biztosítása a köznevelési intézmények számára.
• A korszerű pedagógiai módszerek szerinti tanítási-tanulási folyamat támogatása a tankerületi központok által fenntartott valamennyi köznevelési intézmény WiFi lefedettségének biztosításával.
A tevékenység keretében a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok a következők:
• Évenként könyvvizsgálói jelentés készítése, és projekt záró jelentés készítése.
• Projekt időtartama alatt keletkező eszközbeszerzéshez és 40.000 pedagógus képzéséhez kapcsolódó bizonylatok és HR anyagok vizsgálata
• a projektben történő WiFi kiépítéshez kapcsolódó dokumentumok, bizonylatok és HR anyagok vizsgálata (KIFÜ projektrész)
• Kifizetési kérelmek ellenőrzése
• Konzultáció lehetőségének biztosítása a projekt időtartama alatt, egy évben legalább egyszer személyes találkozó útján a megbízó székhelyén, egyéb esetekben elektronikus levelezés formájában, valamint telefonos egyeztetés útján a megbízó igényei szerint.
• a projekt könyvvizsgálata a Magyar Könyvvizsgálati Standardok figyelembevételével a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Bizottsága által jóváhagyott, az Államháztartás Szervezetei Könyvvizsgálatának Módszertani Útmutatója, továbbá az EU-s projektek vizsgálatára vonatkozó „Az Uniós támogatások Könyvvizsgálói ellenőrzése” című módszertani útmutató alapján, a vonatkozó jogszabályi előírásokkal összhangban,
• a támogatási szerződésben rögzített elszámolásra vonatkozó feltételeknek való megfelelés vizsgálata a 4400-as könyvvizsgálati standard alapján;
• a számviteli bizonylatoknak a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény, valamint a vonatkozó adójogszabályok előírásainak való megfelelőségének ellenőrzése;
• a gazdasági események főkönyvi nyilvántartásokban való rögzítése helyességének ellenőrzése; a gazdasági események más szakértők nyilatkozataival való összhangjának ellenőrzése;
• a támogatás terv és tényadatainak rögzítése és az ezek közötti összefüggések vizsgálata
• a támogatás költségtételei közötti átcsoportosítás ellenőrzése
• a projekttel kapcsolatos számlák, szerződések, teljesítési igazolások, pénzügyi igazolások és más számviteli bizonylatok ellenőrzése;
• a 100 ezer forint feletti tételek esetében: szerződéses feltételeknek való megfelelés ellenőrzése (szerződés, teljesítési igazolás, megrendelés, szállítólevél, árajánlat stb. alapján)
• a pénzügyi kifizetést igazoló bizonylatok, a felhasználás időbeliségének vizsgálata;
• személyi jellegű ráfordítások dokumentumainak teljeskörű ellenőrzése;
• tárgyi eszközök esetén: állományba vételi bizonylatok, leltár ellenőrzése;
• a könyvvizsgálat eredményéről könyvvizsgálói jelentés készítése;
• az ellenőrzés eredményeképpen hiánypótlás összeállítása vagy a beszámoló elfogadására történő javaslat tétele a főbb költségsorok részletezésével;
• a könyvvizsgálati feladatokhoz kapcsolódó szakmai tanácsadás, szakmai kapcsolattartás;
• Nyertes ajánlattevő a feladatokat valamennyi konzorciumi tag esetében köteles ellátni
Időszaki könyvvizsgálat:
• 2017. január 1. - december 31. közötti időszak könyvvizsgálata, illetve interim könyvvizsgálói jelentés készítése,
• 2018. január 1. - december 31. közötti időszak könyvvizsgálata, illetve interim könyvvizsgálói jelentés készítése,
• 2019. január 1. - december 31. közötti időszak könyvvizsgálata, illetve interim könyvvizsgálói jelentés készítése,
• 2020. január 1. - december 31. közötti 3időszak könyvvizsgálata, illetve interim könyvvizsgálói jelentés készítése.
Záró könyvvizsgálat:
• A projekt fizikai zárását (jelenleg: 2020.12.31.) követően záró vizsgálat, arról záró jelentés készítése, a záró kifizetési igénylés záradékolása.
• A záró beszámoló elfogadását és a záró helyszíni ellenőrzést követően a jelentés - a felmerülő szükséges módosítások elvégzését követő - véglegesítése, amely véglegesített jelentés a Projekt könyvvizsgálati záradéka lesz.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a fent megjelölt elvégzendő feladatokat a nyertes ajánlattevő mind a Kormányzati Fejlesztési Informatikai Ügynökség, mind a Klebelsberg Központ ajánlatkérő tekintetében külön-külön köteles elvégezni.
A Projekt jelenleg tervezett megvalósítási időszaka: 2017. január 01. - 2020. december 31.
A Projekt támogatási szerződése szerint a Projekt összes elszámolható költsége bruttó 45.350.000.000 Ft, azaz Negyvenötmilliárd-háromszázötvenmillió Forint.
A 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet 5. melléklete, a „Nemzeti szabályozás az elszámolható költségekről 2014-2020 programozási időszak útmutató” az összes elszámolható költség 0,5%-ában maximalizálja a könyvvizsgálatra fordítható összeget.
A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 17780000,- (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Könyvvizsgálati feladatok ellátása az EFOP 3.2.4-16-2016-00001 azonosító számú Digitális kompetencia fejlesztése című kiemelt uniós projekt keretében
Rész száma: -
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79212000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye:
1054 Budapest, Bajcsy - Zsilinszky út 42-46.
1027 Budapest, Csalogány utca 9-11.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Könyvvizsgálói tevékenység ellátása az EFOP 3.2.4-16-2016-00001 azonosító számú „Digitális kompetencia fejlesztése” című kiemelt uniós projekt keretében. A könyvvizsgálattal érintett Projekt összes elszámolható költsége bruttó 45.350.000.000,- Ft, azaz bruttó Negyvenötmilliárd-háromszázötvenmillió Forint (nettó 35.708.661.417,- Ft.), amelyből a Klebelsberg Központra eső összeg bruttó 34.818.870.000,- Ft (nettó 27.416.433.071,- Ft), míg a Kormányzati Fejlesztési Informatikai Ügynökségre (KIFÜ) eső összeg bruttó 10.531.130.000,- Ft (nettó 8.292.228.346,- Ft).
A Projekt rövid bemutatása:
Az EFOP 3.2.4-16-2016-00001 azonosító számú, „Digitális kompetencia fejlesztése” című kiemelt projekt (továbbiakban: Projekt) céljai:
• Tanulás-tanítás pedagógiai módszertanának megújítása: a digitális pedagógia elterjesztése érdekében a pedagógusok módszertani tudásának célzott fejlesztése.
• Korszerű informatikai infrastruktúra biztosítása a köznevelési intézmények számára.
• A korszerű pedagógiai módszerek szerinti tanítási-tanulási folyamat támogatása a tankerületi központok által fenntartott valamennyi köznevelési intézmény WiFi lefedettségének biztosításával.
A tevékenység keretében a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok a következők:
• Évenként könyvvizsgálói jelentés készítése, és projekt záró jelentés készítése.
• Projekt időtartama alatt keletkező eszközbeszerzéshez és 40.000 pedagógus képzéséhez kapcsolódó bizonylatok és HR anyagok vizsgálata
• a projektben történő WiFi kiépítéshez kapcsolódó dokumentumok, bizonylatok és HR anyagok vizsgálata (KIFÜ projektrész)
• Kifizetési kérelmek ellenőrzése
• Konzultáció lehetőségének biztosítása a projekt időtartama alatt, egy évben legalább egyszer személyes találkozó útján a megbízó székhelyén, egyéb esetekben elektronikus levelezés formájában, valamint telefonos egyeztetés útján a megbízó igényei szerint.
• a projekt könyvvizsgálata a Magyar Könyvvizsgálati Standardok figyelembevételével a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Bizottsága által jóváhagyott, az Államháztartás Szervezetei Könyvvizsgálatának Módszertani Útmutatója, továbbá az EU-s projektek vizsgálatára vonatkozó „Az Uniós támogatások Könyvvizsgálói ellenőrzése” című módszertani útmutató alapján, a vonatkozó jogszabályi előírásokkal összhangban,
• a támogatási szerződésben rögzített elszámolásra vonatkozó feltételeknek való megfelelés vizsgálata a 4400-as könyvvizsgálati standard alapján;
• a számviteli bizonylatoknak a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény, valamint a vonatkozó adójogszabályok előírásainak való megfelelőségének ellenőrzése;
• a gazdasági események főkönyvi nyilvántartásokban való rögzítése helyességének ellenőrzése; a gazdasági események más szakértők nyilatkozataival való összhangjának ellenőrzése;
• a támogatás terv és tényadatainak rögzítése és az ezek közötti összefüggések vizsgálata
• a támogatás költségtételei közötti átcsoportosítás ellenőrzése
• a projekttel kapcsolatos számlák, szerződések, teljesítési igazolások, pénzügyi igazolások és más számviteli bizonylatok ellenőrzése;
• a 100 ezer forint feletti tételek esetében: szerződéses feltételeknek való megfelelés ellenőrzése (szerződés, teljesítési igazolás, megrendelés, szállítólevél, árajánlat stb. alapján)
• a pénzügyi kifizetést igazoló bizonylatok, a felhasználás időbeliségének vizsgálata;
• személyi jellegű ráfordítások dokumentumainak teljeskörű ellenőrzése;
• tárgyi eszközök esetén: állományba vételi bizonylatok, leltár ellenőrzése;
• a könyvvizsgálat eredményéről könyvvizsgálói jelentés készítése;
• az ellenőrzés eredményeképpen hiánypótlás összeállítása vagy a beszámoló elfogadására történő javaslat tétele a főbb költségsorok részletezésével;
• a könyvvizsgálati feladatokhoz kapcsolódó szakmai tanácsadás, szakmai kapcsolattartás;
• Nyertes ajánlattevő a feladatokat valamennyi konzorciumi tag esetében köteles ellátni
Időszaki könyvvizsgálat:
• 2017. január 1. - december 31. közötti időszak könyvvizsgálata, illetve interim könyvvizsgálói jelentés készítése,
• 2018. január 1. - december 31. közötti időszak könyvvizsgálata, illetve interim könyvvizsgálói jelentés készítése,
• 2019. január 1. - december 31. közötti időszak könyvvizsgálata, illetve interim könyvvizsgálói jelentés készítése,
• 2020. január 1. - december 31. közötti 3időszak könyvvizsgálata, illetve interim könyvvizsgálói jelentés készítése.
Záró könyvvizsgálat:
• A projekt fizikai zárását (jelenleg: 2020.12.31.) követően záró vizsgálat, arról záró jelentés készítése, a záró kifizetési igénylés záradékolása.
• A záró beszámoló elfogadását és a záró helyszíni ellenőrzést követően a jelentés - a felmerülő szükséges módosítások elvégzését követő - véglegesítése, amely véglegesített jelentés a Projekt könyvvizsgálati záradéka lesz.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a fent megjelölt elvégzendő feladatokat a nyertes ajánlattevő mind a Kormányzati Fejlesztési Informatikai Ügynökség, mind a Klebelsberg Központ ajánlatkérő tekintetében külön-külön köteles elvégezni.
A Projekt jelenleg tervezett megvalósítási időszaka: 2017. január 01. - 2020. december 31.
A Projekt támogatási szerződése szerint a Projekt összes elszámolható költsége bruttó 45.350.000.000 Ft, azaz Negyvenötmilliárd-háromszázötvenmillió Forint.
A 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet 5. melléklete, a „Nemzeti szabályozás az elszámolható költségekről 2014-2020 programozási időszak útmutató” az összes elszámolható költség 0,5%-ában maximalizálja a könyvvizsgálatra fordítható összeget.
A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. M.1. alkalmassági feltétel szerinti 1 fő szakember többlettapasztalata (hónapokban megadva, min. 0, max. 24 hónap) 40
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó HUF) Súlyszám - 60
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP 3.2.4-16-2016-00001
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: - Elnevezés: Könyvvizsgálati feladatok ellátása az EFOP 3.2.4-16-2016-00001 azonosító számú Digitális kompetencia fejlesztése című kiemelt uniós projekt keretében
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/11 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 12
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 12
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Focus Audit Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Rákóczi út 9. I/7.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: HU
E-mail: peter.juhasz@focusaudit.hu
Telefon: +36 205000404
Internetcím(ek): (URL) www.focusaudit.hu
Fax: -
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12423161-2-03
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 41.340.000,-
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 17780000,-
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt igen
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Dr. Printz és Társa Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Barcsay u. 36.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1181
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10869354-2-43

Hivatalos név: MOORE STEPHENS K-E-S AUDIT Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Báthori u. 20. III/1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11883816-2-41

Hivatalos név: KARANTA AUDIT Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Reviczky ezredes u. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1033
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14606063-2-41

Hivatalos név: CONSULTATIO Gazdasági és Adóügyi Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Zugligeti út 6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1121
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10250976-2-43

Hivatalos név: NC & C Könyvszakértő, Vállalkozásszervező és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vihorlát u. 14.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1025
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10649936-2-41

Hivatalos név: Focus Audit Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Rákóczi út 9. I/7.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12423161-2-03

Hivatalos név: Dialog Plusz Audit Könyvvizsgáló Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Katona József u. 14.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1137
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12140732-2-41

Hivatalos név: EAST-AUDIT Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Széchenyi u. 15.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4025
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12476963-2-09

Hivatalos név: GLOBKONT Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Lidérc utca 27.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1121
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14677483-2-43

Hivatalos név: „GY&GY” PERFEKT AUDIT Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Lidérc utca 27.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1121
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11580513-2-05

Hivatalos név: OPTICASH Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Nagybányai út 92.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1025
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12354306-2-41

Hivatalos név: TRIÁSZ-AUDIT Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Jutas u. 54.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11966461-2-41

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/02/05 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/22 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges