Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/127
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2018.07.04.
Iktatószám: 11414/2018
CPV Kód: 45221110-6
Ajánlatkérő: MÁV Magyar Államvasutak Zrt. Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Teljesítés helye: A 102. számú Kál-Kápolna vv. 917+15 és 923+70 szelvények közötti szakasza és a 3209 jelű Heves-Pusztataskony összekötő út 26+164 és 27+066 szelvények közötti szakasza.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: A-Híd Zrt.
Ajánlatkérő típusa: Közszolgáltató
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Vasúti szolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MÁV Magyar Államvasutak Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK15784
Postai cím: Könyves Kálmán krt. 54-60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Kis Olívia
Telefon: +36 308332159
E-mail: kis.olivia@mav.hu
Fax: +36 15117526
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.mav.hu
 
Hivatalos név: Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK15427
Postai cím: Fényes Elek utca 7-13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1024
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Kis Olívia
Telefon: +36 308332159
E-mail: kis.olivia@mav.hu
Fax: +36 15117526
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.kozut.hu
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
x Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: MÁV Magyar Államvasutak Zrt. (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
x Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb: közjogi szervezet
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
x Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Kiskörei közös közúti-vasúti Tisza híd részleges felújítási, karbantartási munkái
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45221110-6
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A közbeszerzés a 102. sz. Kál-Kápolna - Kisújszállás vasútvonalon található Kisköre - Abádszalók állomásközben a 917+15 - 923+70 hm szelvények közötti híd és csatlakozó vágányszakaszok, valamint a 3209. jelű Heves - Pusztatasksony összekötő út 26+164 - 27+066 km szelvények közötti közút felújítási és karbantartási munkáira vonatkozik.
A Kiskörei Tisza-híd állapota leromlott, a forgalom akkor tudja biztonságosan használni, ha legalább részlegesen felújítják, jó karba helyezik. A híd vegyes forgalmú, a vasúti forgalom mellett közúti járművek is használják, így két szervezet - a MÁV Zrt. és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. - megállapodásban rögzített közös szándéka szerint kell elvégezni a részleges felújítást, karbantartása, a két szervezet arányos hozzájárulásával biztosított pénzügyi forrásból.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 1 514 642 099 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Kiskörei közös közúti-vasúti Tisza híd részleges felújítási, karbantartási munkái
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45221119-9
További tárgyak: 45233141-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU31 A teljesítés helye: A 102. számú Kál-Kápolna vv. 917+15 és 923+70 szelvények közötti szakasza és a 3209 jelű Heves-Pusztataskony összekötő út 26+164 és 27+066 szelvények közötti szakasza.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A híd teljes hossza a jobb és bal parti ártéri és a 3 nyílású mederszerkezetekkel együtt 589 m.
Ártéri szerkezetek:
A két ártéri hídszakasz kéttámaszú, vasbetonlemezzel együttdolgozó acélszerkezetű (öszvér) gerendahidak sorozatából áll. A kiskörei oldalon 16 db, az abádszalóki oldalon 20 db gerenda szerkezet található.
A kocsipálya szélessége 3,80 m. A befolyási oldalon 1,25 m széles üzemi járda, a kifolyási oldalán egy 75 cm széles, az osztott kábelcsatornát is magába foglaló kiemelt szegély található. A felszerkezet teljes szélessége: 5,95 m.
Mederszerkezetek:
A 3 db mederszerkezet csonkaszegmens alakú, oszlopos rácsozású, alsópályás, kéttámaszú rácsos acélhíd 46,8 m + 66,0 m + 46,8 m támaszköz kiosztással.
A kocsipálya szélessége 3,50 m. Kétoldalt 1,00 m széles gyalogjárdák futnak végig.
A felszerkezet teljes szélessége a két szélső mederhíd esetén 5,60 m, a középső mederhíd esetén 5,70 m.
Ártéri hidak közti töltésszakasz és a gerendahíd: A bal parti oldalon az árvédelmi töltés keresztezésében egy 6,66 m támaszközű vasbeton gerendahíd található. Keresztmetszeti kialakítása azonos az ártéri hidakéval.
Csatlakozó közúti szakaszok:
Az útépítési beavatkozás összhossza 238 m.
A keresztszelvényi elrendezés a Heves Megyei oldalon 6,40-8,90 méter szélesség között változik, 2,5 %-os egyoldali oldaleséssel; a Szolnok Megyei oldalon 7,20-11,80 méter szélesség között változik, 2,0-2,5 %-os egy-, illetve kétoldali oldaleséssel kerül kialakításra.
Kábelmunkák: A hídszerkezeteken átvezetett kábelek védelembe helyezése és/vagy kiváltása, új mederhíd kábelcsatorna építéssel.
A vasúti pályát érintő beavatkozás a Kisköre - Abádszalók állomásközben a 917+15 - 923+70 hm szelvények közötti szakaszon történik. Ennek összhossza 655 m, amelyből a híd teljes hossza a jobb és bal parti ártéri és a 3 nyílású mederszerkezetekkel együtt 589 m.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többletjótállás mértéke a minimálisan kötelező 36 hónap felett (minimum 0 hónap, maximum 24 hónap, előny a nagyobb, csak egész hónap ajánlható meg) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – . Ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A felhívás II.1.6. pontjában meghatározott összeg a tartalékkeretet is tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
18483 / 2017 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 41712-4/2017/MAV Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási szerződés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/16 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 1
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: A-Híd Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Karikás Frigyes u. 20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24857538-2-44
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1 120 000 000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1 514 642 099
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: - kiviteli, vágányzári, előtervek és részlettervek készítése, megvalósulási tervek, kézikönyvek készítése, tervezői művezetés, környezetvédelmi monitoring részfeladatok, szakfelügyeletek, irtási és bontási részfeladatok, földmunkák, földmű építés, földmű alapozási-talajkezelési részfeladatok,
- vasúti pálya bontási és építési részfeladatok, MÁV biztosító berendezés és távközlési kábelek, elektromos energiaellátás (nagy- közép- és kisfeszültségű kábelek) védelembehelyezési és átépítési részfeladatai,
- acél-és vasbeton szerkezetek bontási és építési részfeladatai, állványozási részfeladatok, vb. szerkezetek javítási (felület kiegyenlítési) részfeladatai, szigetelés bontási és építési részmunkák, acél- és lakatos, valamint betonszerkezetek korrózióvédelmi bevonatainak készítése/felújítása, acél- és lakatos szerkezetek javítása, gyártása, szerelése és beépítése, burkolatépítési részfeladatok, elektromos és érintésvédelmi részfeladatok, hídtartozékok javítási/felújítási és építési részfeladatai, szállítási és daruzási részfeladatok,
- segédszerkezet építési részfeladatok,
- dilatációs szerkezetek bontási és beépítési részfeladatai,
- ideiglenes és végleges utak bontási és építési részfeladatai, burkolási és burkolatépítési részfeladatok, úttartozékok, forgalomtechnika bontása és építése, acélszerkezetek javítási és korrózióvédelmi felújítási részfeladatai,
- ideiglenes forgalomtechnika kiépítése és bontása,
- környezetvédelem - veszélyes és kommunális hulladék/törmelék/bontott anyag elszállítás és ártalmatlanítás,
- őrzés-védelem, minőség-ellenőrzés és vizsgálatok, próbaterhelés, felvonulási terület és munkaterület kiépítés-lehatárolás, ideiglenes közműhálózat kiépítése és működtetése, geodéziai munkák, vízi (mentőcsónakos) felügyelet lakossági és utastájékoztatási részfeladatok.
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1 (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: A-Híd Zrt
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Karikás Frigyes u. 20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24857538-2-44

Hivatalos név: Híd-Tám Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Zsámbéki út 16.
Város: Herceghalom
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2053
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12902765-2-13

Hivatalos név: KG INVEST, s.r.o.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: SK-941 22
Város: Zemné
NUTS-kód: SK023
Postai irányítószám: 683
Ország: SK
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): SK2024068090

Hivatalos név: Kútház Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kálvinista utca 1/a.
Város: Győr
NUTS-kód: HU22
Postai irányítószám: 9025
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12661303-2-08

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/07/03 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges