Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/169
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma: 2018.09.03.
Iktatószám: 15611/2018
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye: Budapest XI. ker. Keveháza u. 19-21.;Budapest XIII. ker. Kassák u. 78.;Budapest XIV. ker. Sárrét park 6.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: UNIVER Szerviz Kft.;UNIVER Szerviz Kft.;UNIVER Szerviz Kft.
Ajánlatkérő típusa: Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: vagyonkezelés, vagyongazdálkodás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK16428
Postai cím: Attila út 13/a
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1013
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Favrettó Gábor beszerzési vezető
Telefon: +36 13252476
E-mail: favretto.gabor@bfvk.hu
Fax: +36 13252444
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bfvk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bfvk.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: vagyonkezelés, vagyongazdálkodás
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Okosmérés kialakítása a (1) Budapest XI. ker. Keveháza u. 19-21., (2) Budapest XIII. ker. Kassák u. 78., (3) Budapest XIV. ker. Sárrét park 6. szám alatti lakóépületekben
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1. közbeszerzési rész - Budapest XI. ker. Keveháza u. 19-21. sz. alatti lakóépületben okosmérés kialakítása
A közbeszerzés pontos és részletes mennyiségeit a költségvetési kiírás tartalmazza. A közbeszerzés fő mennyiségei az alábbiak.
1
Lakásonkét 1 hideg, 1 meleg vízmérő szerelési anyagokkal, 1 db rádióadóval, hitelesítési és plombálási ügyintézés (lakásonként 2 db készlet)
400
készlet
2
Központi mérési adatgyűjtő, ethernet csatlakozással, vezetékes internet szükséglettel, rádiós adatgyűjtés és tárolás,
2
db
3
Rádiós jelismétlő (hálózati áramellátású 230V AC)
10
db
4
Modulok és vízmérők szoftveres illesztése
400
készlet
2. közbeszerzési rész - Budapest XIII. Kassák Lajos u. 78. sz. alatti lakóépületben okosmérés kialakítása
A közbeszerzés pontos és részletes mennyiségeit a költségvetési kiírás tartalmazza. A közbeszerzés fő mennyiségei az alábbiak.
1
Lakásonkét 1 hideg, 1 meleg vízmérő szerelési anyagokkal, 1 db rádióadóval, hitelesítési plombálási ügyintézés (lakásonként 2 db készlet)
160
készlet
2
Lepényépület 1 hideg (6,3m³/h), 2 hideg (16m³/h) 1 meleg (4m³/h) vízmérő szerelési anyagokkal, 1 db rádióadóval (1 készlet)
1
készlet
3
Központi mérési adatgyűjtő, ethernet csatlakozással, vezetékes internet szükséglettel, rádiós adatgyűjtés és tárolás,
1
db
4
Rádiós jelismétlő (hálózati áramellátású 230V AC)
7
db
5
Modulok és vízmérők szoftveres illesztése
84
db
3. közbeszerzési rész - Budapest XIV. Sárrét park 6. sz. alatti lakóépületben okosmérés kialakítása
A közbeszerzés pontos és részletes mennyiségeit a költségvetési kiírás tartalmazza. A közbeszerzés fő mennyiségei az alábbiak.
1
Lakásonkét 3 hideg, 2 meleg vízmérő beépítése szerelési anyagokkal, 1 db rádióadóval, hitelesítési és plombálási ügyintézés (1 készlet)
59
készlet
2
Központi mérési adatgyűjtő, ethernet csatlakozással, vezetékes internet szükséglettel, rádiós adatgyűjtés és tárolás,
1
db
3
Rádiós jelismétlő (hálózati áramellátású 230V AC)
10
db
4
Modulok és vízmérők szoftveres illesztése
59
készlet
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 12865750 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Okosmérés kialakítása a (1) Budapest XI. ker. Keveháza u. 19-21. szám alatti lakóépületekben
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262600-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest XI. ker. Keveháza u. 19-21.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. közbeszerzési rész - Budapest XI. ker. Keveháza u. 19-21. sz. alatti lakóépületben okosmérés kialakítása
A közbeszerzés pontos és részletes mennyiségeit a költségvetési kiírás tartalmazza. A közbeszerzés fő mennyiségei az alábbiak.
1
Lakásonkét 1 hideg, 1 meleg vízmérő szerelési anyagokkal, 1 db rádióadóval, hitelesítési és plombálási ügyintézés (lakásonként 2 db készlet)
400
készlet
2
Központi mérési adatgyűjtő, ethernet csatlakozással, vezetékes internet szükséglettel, rádiós adatgyűjtés és tárolás,
2
db
3
Rádiós jelismétlő (hálózati áramellátású 230V AC)
10
db
4
Modulok és vízmérők szoftveres illesztése
400
készlet
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. Szakmai ajánlat minősége (a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése alapján) - a szakmai terv minősége. - átviteliteljesítmény (mW) sw nélküli kiolvashatóság (igen/nem)  15
2 2. Előteljesítés időtartama a felhívás II.3 pontja szerinti teljesítési határidőhöz képest (nap) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – 3. Egyösszegű átalányár (Ft.) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Okosmérés kialakítása a (2) Budapest XIII. ker. Kassák u. 78. szám alatti lakóépületekben
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262600-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest XIII. ker. Kassák u. 78.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2. közbeszerzési rész - Budapest XIII. Kassák Lajos u. 78. sz. alatti lakóépületben okosmérés kialakítása
A közbeszerzés pontos és részletes mennyiségeit a költségvetési kiírás tartalmazza. A közbeszerzés fő mennyiségei az alábbiak.
1
Lakásonkét 1 hideg, 1 meleg vízmérő szerelési anyagokkal, 1 db rádióadóval, hitelesítési plombálási ügyintézés (lakásonként 2 db készlet)
160
készlet
2
Lepényépület 1 hideg (6,3m³/h), 2 hideg (16m³/h) 1 meleg (4m³/h) vízmérő szerelési anyagokkal, 1 db rádióadóval (1 készlet)
1
készlet
3
Központi mérési adatgyűjtő, ethernet csatlakozással, vezetékes internet szükséglettel, rádiós adatgyűjtés és tárolás,
1
db
4
Rádiós jelismétlő (hálózati áramellátású 230V AC)
7
db
5
Modulok és vízmérők szoftveres illesztése
84
db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. Szakmai ajánlat minősége (a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése alapján) - a szakmai terv minősége. - átviteliteljesítmény (mW) sw nélküli kiolvashatóság (igen/nem) 15
2 2. Előteljesítés időtartama a felhívás II.3 pontja szerinti teljesítési határidőhöz képest (nap) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – 3. Egyösszegű átalányár (Ft.) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Okosmérés kialakítása a (3) Budapest XIV. ker. Sárrét park 6. szám alatti lakóépületekben
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262600-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest XIV. ker. Sárrét park 6.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
3. közbeszerzési rész - Budapest XIV. Sárrét park 6. sz. alatti lakóépületben okosmérés kialakítása
A közbeszerzés pontos és részletes mennyiségeit a költségvetési kiírás tartalmazza. A közbeszerzés fő mennyiségei az alábbiak.
1
Lakásonkét 3 hideg, 2 meleg vízmérő beépítése szerelési anyagokkal, 1 db rádióadóval, hitelesítési és plombálási ügyintézés (1 készlet)
59
készlet
2
Központi mérési adatgyűjtő, ethernet csatlakozással, vezetékes internet szükséglettel, rádiós adatgyűjtés és tárolás,
1
db
3
Rádiós jelismétlő (hálózati áramellátású 230V AC)
10
db
4
Modulok és vízmérők szoftveres illesztése
59
készlet
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. Szakmai ajánlat minősége (a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése alapján) - a szakmai terv minősége. - átviteliteljesítmény (mW) sw nélküli kiolvashatóság (igen/nem) 15
2 2. Előteljesítés időtartama a felhívás II.3 pontja szerinti teljesítési határidőhöz képest (nap) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – 3. Egyösszegű átalányár (Ft.) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
A beszerzés tárgya építési beruházás, a becsült érték nettó 300 millió forint alatt marad, a beszerzés nem európai uniós alapokból finanszírozott és nem Magyarország országhatárán átnyúló projekttel kapcsolatos.
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: 1. közbeszerzési rész: Budapest, XI. ker. Keveháza u. 19-21. sz. alatti lakóépületben okosmérés kialakítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/08/24 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: UNIVER Szerviz Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Zsókavár u. 47.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1157
Ország: HU
E-mail: ferenczipal@univer-szerviz.hu
Telefon: +36 309496137
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 16882320
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11835765-2-42
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 13500000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 6372000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: víz-, gáz- és fűtésszerelés
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név: Zenner&Becker Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vöröskereszt u. 8-10.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1222
Ország: HU
E-mail: szabo.sandor@zenner.hu
Telefon: +36 309512414
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12175453
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 10710542-2-43
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 9785900 Pénznem: HUF
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Greensgreetings Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Táncsics u. 9.
Város: Ajka
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8400
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25059874-2-19

Hivatalos név: ista Magyarország Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Mázsa tér 2-6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1107
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12120978-2-42

Hivatalos név: UNIVER Szerviz Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Zsókavár u. 47.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1157
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11835765-2-42

Hivatalos név: Zenner&Becker Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vöröskereszt u. 8-10.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1222
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10710542-2-43

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: 2. közbeszerzési rész: Budapest, XIII. Kassák Lajos u. 78. sz. alatti lakóépületben okosmérés kialakítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/08/24 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: UNIVER Szerviz Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Zsókavár u. 47.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1157
Ország: HU
E-mail: ferenczipal@univer-szerviz.hu
Telefon: +36 309496137
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 16882320
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11835765-2-42
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 5800000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 2900600
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: víz-, gáz és fűtésszerelés
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név: Greensgreetings Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Táncsics u. 9.
Város: Ajka
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 8400
Ország: HU
E-mail: joy.zsolt@gmail.com
Telefon: +36 702034420
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 702034420
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 25059874-2-19
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 4699995 Pénznem: HUF
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Greensgreetings Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Táncsics u. 9.
Város: Ajka
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8400
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25059874-2-19

Hivatalos név: ista Magyarország Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Mázsa tér 2-6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1107
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12120978-2-42

Hivatalos név: UNIVER Szerviz Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Zsókavár u. 47.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1157
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11835765-2-42

Hivatalos név: Zenner&Becker Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vöröskereszt u. 8-10.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1222
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10710542-2-43

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: 3. közbeszerzési rész: Budapest, XIV. Sárrét park 6. sz. alatti lakóépületben okosmérés kialakítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/08/24 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: UNIVER Szerviz Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Zsókavár u. 47.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1157
Ország: HU
E-mail: ferenczipal@univer-szerviz.hu
Telefon: +36 309496137
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 16882320
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11835765-2-42
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 5800000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 3593150
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: víz-, gáz- és fűtésszerelés
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név: Zenner&Becker Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vöröskereszt u. 8-10.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1222
Ország: HU
E-mail: szabo.sandor@zenner.hu
Telefon: +36 309512414
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12175453
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 10710542-2-43
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 4051448 Pénznem: HUF
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Greensgreetings Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Táncsics u. 9.
Város: Ajka
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8400
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25059874-2-19

Hivatalos név: ista Magyarország Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Mázsa tér 2-6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1107
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12120978-2-42

Hivatalos név: UNIVER Szerviz Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Zsókavár u. 47.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1157
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11835765-2-42

Hivatalos név: Zenner&Becker Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vöröskereszt u. 8-10.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1222
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10710542-2-43

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/04/03 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/08/31 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges