Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/25
Beszerzés tárgya: Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2018.02.05.
Iktatószám: 1657/2018
CPV Kód: 72250000-2
Ajánlatkérő: Emberi Erőforrások Minisztériuma
Teljesítés helye: Szolgáltatásmegrendelés
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: IC Kentaur Számítástechnikai Kft.
Ajánlatkérő típusa: Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Emberi Erőforrások Minisztériuma
Nemzeti azonosítószám: AK09959
Postai cím: Akadémia utca 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Főosztály
Telefon: +361 7954699; +36 18961789; +36 17956535;
E-mail: kozbeszerzes@emmi.gov.hu
Fax: +36 17950192
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kormany.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kormany.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés: Az Emberi Erőforrások Minisztériuma egyes informatikai rendszereihez kapcsolódó üzemeltetési feladatok ellátása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72250000-2
II.1.3) A szerződés típusa   Építési beruházás   Árubeszerzés x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: Az Emberi Erőforrások Minisztériuma egyes informatikai rendszereihez kapcsolódó üzemeltetési feladatok ellátása
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 23520000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1) Elnevezés: Az Emberi Erőforrások Minisztériuma egyes informatikai rendszereihez kapcsolódó üzemeltetési feladatok ellátása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72250000-2
További tárgyak: 72260000-5
72267100-0
72300000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: 1054 Budapest, Széchényi tér 7-8.
1051 Budapest, Arany János u. 6-8.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Az alábbi informatikai rendszerekhez kapcsolódó üzemeltetési feladatok ellátása a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás szerint havi átalánydíj ellenében:
1.) Civil Információs Portál szerverei üzemeltetői feladatainak ellátása;
2.) Egyházi Nyilvántartó Rendszer szerverei üzemeltetői feladatainak ellátása;
3.) Akadálymentesítési Portál - „A Közszolgálatot ellátó intézmények akadály-mentesítésének feltérképezése” elnevezésű TIOP 4.2.1-11/K-2011-0003. számú projekt - szervere üzemeltetői feladatainak ellátása;
4.) UNESCO.hu portál üzemeltetői feladatainak ellátása;
5.) Virtualizációs rendszerek üzemeltetői feladatainak ellátása;
6.) TEXTLIB szerver üzemeltetői feladatainak ellátása;
7.) A TÁMOP 5.2.6 kiemelt projekt keretében létrehozott és működtetett „Szülői Információforrás Központ” internetes oldalt kiszolgáló szerver üzemeltetése;
8.) Kérdőív alkalmazáson futtatott kérdőívekkel összefüggő és a kapcsolódó szerver üzemeltetői feladatok ellátása, ezen belül:
a) Munkahelyi szervezet és személyiség vizsgálatot támogató kérdőív alkalmazást kiszolgáló szerverek üzemeltetése;
b) Magyarország jó tanulója, jó sportolója felmérést támogató alkalmazást kiszolgáló szerverek üzemeltetése;
c) Vagyonkataszter felmérést támogató alkalmazást kiszolgáló szerverek üzemeltetése;
d) Homlokzati felmérést támogató alkalmazás archív állományának fenn-tartása.
9.) EESSI rendszer teszt üzemét kiszolgáló szerverek üzemeltetése.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Informatikai, Biztonsági és Dokumentációs Főosztálya végzi az infrastrukturális környezet egyes elemeinek üzemeltetését, amelyhez szerver oldali üzemeltetői támogatás szükséges:
1. EMMI Ügyfélszolgálati Portál üzemeltetői feladatai;
2. Hivatali Kapu VPN szerverei üzemeltetői feladatai;
3. Feladat Nyilvántartó Rendszer alkalmazást kiszolgáló szerverek üzemeltetésének támogatása;
4. Tűzfal szerver üzemeltetésének támogatása;
5. Monitoring és menedzsment szerverek üzemeltetésének támogatása.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány képzettsége és tapasztalata 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Opció keretében további, a fenti felsorolásban nem szereplő informatikai rendszerekhez kapcsolódó üzemeltetési feladatok ellátása az ajánlatkérő egyedi megrendelései alapján összesen nettó 5.440.000,- Ft értékben (mennyiségi egység: rendszergazdai óradíj)
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ: Részszempontok: Súlyszámok
1. Ajánlati ár 70
1.1. Üzemeltetési feladatok havi átalánydíja (nettó HUF) 50
1.2. Rendszergazdai óradíj (nettó HUF) 20
Minőségi kritériumok
2. A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány képzettsége és tapasztalata 30
2.1. Az alkalmassági feltétel teljesítéséhez szükséges szakemberigényen felül további Informatikus szakember bevonása (fő)
(informatikai rendszerek üzemeltetése ellátásához szükséges végzettséggel és 36 hónapot elérő vagy meghaladó szakmai tapasztalattal) 15
2.2. A teljesítéshez szükséges informatikai rendszerek, programozási nyelvek területén szerzett legalább egy éves gyakorlat, szakmai tapasztalat (az értékeléshez bemutatott szakemberek vonatkozásában) 15
2.2.1. CentOS Linux (igen/nem)
2.2.2. Microsoft SQL (igen/nem)
2.2.3. MySQL (igen/nem)
2.2.4. PHP (igen/nem)
2.2.5. VMWare (igen/nem)

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási szerződés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2018/01/12 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: IC Kentaur Számítástechnikai Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Dobó István u. 8.
Város: Budakalász
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2100
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12044320-2-13
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 29360000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 23520000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Az informatikai rendszerek üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok ellátása
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név: SIS Informatikai Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Nagy Jenő u. 12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1126
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 23994982-2-43
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 23920000 Pénznem: HUF
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: SIS Informatikai Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Nagy Jenő u. 12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1126
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23994982-2-43

Hivatalos név: IC Kentaur Számítástechnikai Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Dobó István u. 8.
Város: Budakalász
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2100
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12044320-2-13

Hivatalos név: FLEXMAN'97 Számítástechnikai, Kereskedelmi és Oktatási Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bocskai u. 126.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1053
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12349436-2-42

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2017/10/19 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2018/02/02 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges