Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/182
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája: A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Közzététel dátuma: 2018.09.20.
Iktatószám: 17093/2018
CPV Kód: 79310000-0
Ajánlatkérő: Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zártkörűen működő Részvénytársaság
Teljesítés helye: Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt. 1145 Budapest, Róna utca 174., és egyéb magyarországi helyszínek.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Kantar Hoffmann Kft.
Ajánlatkérő típusa: Kbt.5. § (1) bek. e) pontja szerinti ajánlatkérő
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12056626
Postai cím: Róna Utca 174.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1145
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Budai Ákos
Telefon: +36 14611321
E-mail: budai.akos@filmalap.hu
Fax: +36 14611332
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mnf.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mnf.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Kbt.5. § (1) bek. e) pontja szerinti ajánlatkérő
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Piackutatási szolgáltatások
Hivatkozási szám: EKR000384212018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79310000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Piackutatási szolgáltatások igénybevétele: tesztvetítés és fókuszcsoportos kutatás, valamint exit interjú és egyes marketing anyagokat vizsgáló kutatások megrendelése keretszerződés alapján.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 30000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Piackutatási szolgáltatások
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79311000-7
További tárgyak: 79312000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt.
1145 Budapest, Róna utca 174., és egyéb magyarországi helyszínek.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Piackutatási szolgáltatások igénybevétele: tesztvetítés és fókuszcsoportos kutatás, valamint exit interjú és egyes marketing anyagokat vizsgáló kutatások megrendelése keretszerződés alapján.
A keretszerződés keretösszege 30.000.000 Ft, azaz harmincmillió forint. Ajánlatkérő nem köteles a szerződés keretösszegét kimeríteni, nyertes ajánlattevő a megrendelések elmaradása miatt ajánlatkérő felé követeléssel nem élhet.
A piackutatási szolgáltatásokkal érintett filmek hozzávetőleges darabszáma a keretszerződés időtartama alatt: 15-25 db
A kutatások során elvégzendő feladatok:
I. Feladatok a kutatások előkészítése során
I.1. A tesztvetítés résztvevőinek szervezése (a kutatásba min. 200 főt kell bevonni)
I.2. A fókuszcsoportos kutatás résztvevőinek szervezése (a kutatásba 8-10 főt kell bevonni csoportonként)
I.3. Az exit interjú és egyes marketing anyagok hatékonyságát vizsgáló kutatások résztvevőinek szervezése (a vizsgálandó anyagtól függően a résztvevők létszámának meghatározása: Ajánlattevő javaslatára ajánlatkérő dönti el:50 fős,100 fős, 200 fős, csoportokban)
II. Feladatok a kutatások elvégzése során
II.1. A tesztvetítések lebonyolítás
II.2. A fókuszcsoportos kutatások lebonyolítása (A fókusz csoportos kutatás időtartama: kb 90 perc)
II.3. Az exit interjúk és egyes marketing anyagok tesztelése (A tesztelendő anyagok master példányát az ajánlatkérő biztosítja. A tesztelendő anyagok lehetnek tipikusan:
• filmelőzetes, film teaser
• poszter
• film vetítése utáni „exit poll” típusú vélemény megkérdezése.)
III. Feladatok a kutatások elvégzését követően
III.1. Ajánlattevő feladatai a tesztvetítést követően:
A kérdőívek kiértékelése (max. 24 órán belül az ún. elsődleges eredmény, max. 72 órán belül ún. topline eredmény);
Személyes prezentáció
III.2. Ajánlattevő feladatai a fókuszcsoportos kutatást követően:
Az adatok rögzítése, feldolgozása, elemzése (a kutatást követő legkésőbb 10. munkanapon belül).
Az eredmények átadása CD (hangrögzítés) és kivonatos riport formátumban, személyes konzultációval:
Személyes prezentáció
III.3. Ajánlattevő feladatai az exit interjú és egyes marketing anyagok kutatását követően:
A kérdőívek kiértékelése (max. 72 órán belül ún. topline eredmény, max. 7. munkanapig részletes elemzés készítése a tesztkérdőív összes kérdésének feldolgozásával).
Személyes prezentáció
A részletes elvárások a közbeszerzési dokumentáció műszaki leírásában és a közbeszerzési dokumentumokban találhatók.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A tesztvetítések esetében az ún. elsődleges eredmény megküldésének vállalt határideje a kutatás befejezésétől számított (óra)  5
2 A tesztvetítések esetében az ún. topline adatok megküldésének vállalt határideje a kutatás befejezésétől számított (óra)  5
3 A tesztvetítések esetében a részletes elemzés elkészítésének és megküldésének vállalt határideje a kutatás befejezésétől számított (munkanap)  5
4 A fókuszcsoportos kutatások esetében a részletes elemzés elkészítésének és megküldésének vállalt határideje a kutatás befejezésétől számított (munkanap)  5
5 Exit interjú és egyes marketing anyagokat vizsgáló kutatások esetében az ún. topline adatok megküldésének vállalt határideje a kutatás befejezésétől számított (óra) 5
6 Exit interjú és egyes marketing anyagokat vizsgáló kutatások esetében a részletes elemzés elkészítésének és megküldésének vállalt határideje a kutatás befejezésétől számított (munkanap) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Teljes nettó ajánlati ár (forint) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
12423 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Piackutatási szolgáltatások
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/09/16 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Kantar Hoffmann Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_10301795
Postai cím: Vitkovics Mihály Utca 9
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
E-mail: gabor.karman@kantar-hoffmann.hu
Telefon: +36 309710920
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12674744
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23045765241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 30000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 30000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Kantar Hoffmann Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_10301795
Postai cím: Vitkovics Mihály Utca 9
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23045765241

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/09/17 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges