Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/220
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma:2018.11.15.
Iktatószám:20893/2018
CPV Kód:72260000-5
Ajánlatkérő:SZENT PANTALEON KÓRHÁZ - RENDELŐINTÉZET DUNAÚJVÁROS
Teljesítés helye:A Szent Pantaleon Kórház - Rendelőintézet Dunaújváros 2400 Dunaújváros, Korányi S. u. 4-6.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa:Egészségügyi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: SZENT PANTALEON KÓRHÁZ - RENDELŐINTÉZET DUNAÚJVÁROS
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59166937
Postai cím: KORÁNYI SÁNDOR UTCA 4-6.
Város: DUNAÚJVÁROS
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kubovicsné Harsányi Márta
Telefon: +36 25550200
E-mail: kozbeszerzes@pantaleon.hu
Fax: +36 25403599
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.pantaleon.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Egészségügyi intézmény
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: MedSolution/e-MedSolution informatikai rendszer
Hivatkozási szám: EKR000340872018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72260000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
MedSolution/e-MedSolution egészségügyi informatikai rendszer karbantartása, jogszabálykövetése és emelt szintű támogatása 2018
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 30177120 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: MedSolution/e-MedSolution informatikai rendszer
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72260000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: A Szent Pantaleon Kórház - Rendelőintézet Dunaújváros
2400 Dunaújváros, Korányi S. u. 4-6.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Jelen közbeszerzés tárgya ajánlatkérőnél működő MedSolution/e-MedSolution informatikai rend-szer karbantartása, jogszabálykövetése és emelt szintű támogatása. 600 db e-MedSolution integrált kórházi rendszer nevesített felhasználói licenc, az alábbi modulokkal:
 e-MedSolution gyógyszertári rendszer interfész,
 e-MedSolution garanciális modul,
 e-MedSolution gyógyszerezés modul,
 e-MedSolution kódolás optimalizálás modul,
 e-MedSolution előjegyzés modul,
 e-MedSolution ápolási modul,
 e-MedSolution betegfogadási jelentés modul,
 e-MedSolution HL7 interfész,
 e-MedSolution teljesítőhely előjegyzés modul,
 e-MedSolution SBO-triage modul,
 e-MedSolution EFI modul,
 adatbáziskezelő,
 e-MedSolution EESZT kapcsolódási modul (közepes kórházi intézmény)
Ajánlatkérő az alábbi modulok rendelkezésére bocsátását kéri:
e-MedSolution EFI-modul, valamint az e-MedSolution SBO triage modul felhasználási engedélyét külön bevezetési szolgáltatás nélkül.
Ajánlatkérőnél meglévő e-MedSolution műtéti modulra karbantartás, jogszabálykövetés nem vonatkozik.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ellenszolgáltatás összege (Ft/hó) Súlyszám -
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
1. Szerződés valamennyi szerződő fél általi aláírása napján lép hatályba, és a hatálybalépésétől számított 24 hónapig hatályos.
2. Értékelési szempont: Kbt. 75. § (2) bek. a) pont szerinti legalacsonyabb ár a Kbt. 100. § (5) bekezdése alapján.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
x Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény Harmadik Rész, uniós értékhatár alatti értékű,
Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja alapján lefolytatott, hirdetmény nélküli tárgyalásos (Kbt. 98. §
(2) bekezdés c) pontja szerinti) közbeszerzési eljárás alkalmazásának indoklása:
Beszerzési igény, a szolgáltatás céljai és szempontjai:
Az e-MedSol rendszer működtetése a kórház mindennapi működéséhez elengedhetetlen. Ezen
rendszerben történik az összes járóbeteg, fekvőbeteg és a diagnosztikai osztály
betegdokumentáció rögzítése. Ilyen dokumentációnak számít a beteg előjegyzés, a különféle
diagnosztikai vizsgálatok (labor, RTG, CT, konzílium) beutalása, a járóbeteg szakrendelések által
kiállított ambuláns lap, a diagnosztikák leletei, a fekvőbeteg-ellátó osztályokon a teljes
betegdokumentáció (kórlap, zárójelentés, műtéti leírás). A rendszer biztosítja a járóbeteg
szakrendelések, diagnosztikai munkahelyek és az osztályok között betegellátáshoz szükséges
on-line kommunikációt. A törvényi elírásoknak (1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről; 1997.
évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és
védelméről; 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási
Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól; 9/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet az
Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg-szakellátási tevékenységek
meghatározásáról, az igénybevétel során alkalmazandó elszámolhatósági feltételekről és
szabályokról, valamint a teljesítmények elszámolásáról; 10/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet a
gyógyító-megelőző ellátás jogcímén az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható
homogén betegségcsoportok kódolási és besorolási szabályairól) megfelelően a várólista
kezelés, a szakmai regiszterek (implantátum, protézis, szívinfarktus, onkológiai, stb.) is innen
veszik az adatokat. Az e-Medsolban tárolódnak a szakmai dokumentációk mellett a
finanszírozáshoz szükséges adatok a mindenkori jogszabályoknak megfelelően, amikből készül
a finanszírozáshoz szükséges összes NEAK jelentés is.
2. A kizárólagos jogosultság igazolása
A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 1. § (2) bekezdés c) pontja alapján „Szerzői jogi
védelem alá tartozik – függetlenül attól, hogy e törvény megnevezi-e – az irodalom, a tudomány
és a művészet minden alkotása. Ilyen alkotásnak minősül különösen: a számítógépi
programalkotás és a hozzá tartozó dokumentáció (a továbbiakban: szoftver) akár forráskódban,
akár tárgykódban vagy bármilyen más formában rögzített minden fajtája, ideértve a
felhasználói programot és az operációs rendszert is” szerzői jogvédelem alatt áll.
Jelen közbeszerzési eljárás tárgya a szerzői jogvédelem alatt álló MedSolution/e-MedSolution
egészségügyi informatikai rendszer karbantartása, jogszabálykövetése és emelt szintű
támogatása, így a szerzői jogról szóló törvény 16. § (1) alapján a szerzőnek kizárólagos joga van
a mű egészének vagy valamely azonosítható részének felhasználására (16. § (1) „A szerzői jogi
védelem alapján a szerzőnek kizárólagos joga van a mű egészének vagy valamely azonosítható
részének anyagi formában és nem anyagi formában történő bármilyen felhasználására és
minden egyes felhasználás engedélyezésére.”).
A szerző - azaz a T-Systems Magyarország Zrt. (1117 Budapest, Budafoki út 56.) - kizárólagossági
nyilatkozatot tett az ajánlatkérő felé, amelynek értelmében a MedSolution/e-MedSolution
egészségügyi informatikai rendszerhez fűződő szerzői jogainak felhasználási jogát nem kívánja
átruházni, vállalkozik a rendszer karbantartására, jogszabálykövetésére és emelt szintű
támogatására a Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézetben.
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
18091 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: MedSolution/e-MedSolution informatikai rendszer
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/10/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12541232
Postai cím: Budafoki út 56.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: tenderiroda@t-systems.hu
Telefon: +36 303519110
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14521297
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12928099244
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 30177120
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 30177120
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12541232
Postai cím: Budafoki út 56.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12928099244

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/07/02 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/11/14 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges