Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/55
Beszerzés tárgya:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.03.20.
Iktatószám:4054/2018
CPV Kód:48218000-9
Ajánlatkérő:Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:Szolgáltatásmegrendelés
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Webtown-Informatika Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK15575
Postai cím: Bánk bán utca 8-12
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1115
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Kovács Kinga Júlia
Telefon: +36 305000175
E-mail: kozbeszerzes@budapestkozut.hu
Fax: +36 17766211
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.budapestkozut.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.budapestkozut.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés: „Liferay licenszek gyártói supportjának beszerzése és kapcsolódó fejlesztési feladatok ellátása”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:48218000-9
II.1.3) A szerződés típusa   Építési beruházás   Árubeszerzés x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: „Liferay licenszek gyártói supportjának beszerzése és kapcsolódó fejlesztési feladatok ellátása”
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 35000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1) Elnevezés: „Liferay licenszek gyártói supportjának beszerzése és kapcsolódó fejlesztési feladatok ellátása”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:48218000-9
További tárgyak:72000000-5
72260000-5
72212218-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: 1115 Budapest, Bánk bán utca 8-12.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: I. Liferay licenszek gyártói supportjának beszerzése
Ajánlatkérő részére 2 db produktív Liferay Portal EE Server gyártói támogatási szolgáltatás beszerzése a 2018. december 19-ig tartó időszakra.
Ajánlattevő feladat a fenti időszakra szóló szolgáltatás nettó egységárat és a két termék együttes nettó árát megadni.
II. Egyedi fejlesztések a Társaság által használt Liferay Portal alkalmazáson és a Közút Figyelő rendszeren
A Liferay Portálokhoz kapcsolódó fejlesztések jellemzően - de nem kizárólagosan - az alábbi témakörökből kerülnek ki jelenlegi igényeink alapján:
1. A budapestkozut.hu portál arculati továbbfejlesztése
A jelenlegi arculati elemek és színvilág megtartása mellett a www.budapestkozut.hu portál reszponzívvá tétele, valamint a Szakrendszerek alrendszer integrálása a külső portálba.
2. Intranet design
A jelenlegi arculati elemek és színvilág megtartása mellett ajánlatkérő belső (intranetes) portál felületének reszponzívvá tétele.
3. Munkavállalói törzsadat-nyilvántartó modul
Centralizált munkavállalói törzsadat-nyilvántartó modul fejlesztése, amelyben különböző jogosultsági szintekkel különböző adatokat lehet megtekinteni és szerkeszteni. Elsődleges célja a munkavállalói adatok nyilvántartása (személyes adatok, szervezeti egység, jogkörgyakorló, költséghely, stb.), valamint a kereshetőség biztosítása.
Minden munkavállalót illetően kialakításra kerülne egy a szervezet tagjai számára publikus adatlap alapadatokkal (pl. név, fotó, szobaszám, szervezeti egység). Ezen profilok között egy kereső felület segítségével lehet választani és szűkíteni a találatokat.
A Liferay-ben szereplő adatok mellett integrálni szükséges további adatokat a JDolBer rendszerből és az AD-ból. A rendszernek képesnek kell lennie a kivétel kezelésre, az esetleges inkonzisztenciák elkerülése okán.
4. Szabadság-kezelő modul
A különböző típusú szabadságok nyilvántartását, igénylését és jóváhagyását kezelő modul fejlesztése. A rendszernek képesnek kell lennie a szabadságokhoz tartozó nyomtatható szabadság nyilvántartó lap generálására.
A nyilvántartott szabadságkereteket a Tárasaságnál üzemeltetett JDolBer szoftver biztosítja.
5. Munkaidő-nyilvántartás modul
Elektronikus munkaidő nyilvántartás támogató felület fejlesztése, ahol munkavállalónként beállítható az alapértelmezett munkarend, de ezt a konkrét napokon felülírhatja a felhasználó. A rendszernek képesnek kell lennie a szabadságok figyelembe vételére, így azon napok esetében automatikusan módosul az alapértelmezett munkarend (a szabadság-kezelő modul adatai szerint). Globális változóként éves szinten adminisztrálhatónak kell lennie a munkaszüneti napoknak is.
Az egyes munkavállalók vonatkozásában naptári hónap bontásban PDF formátumú jelenléti ív generálása szükséges, aláírás és nyomtatás céljából.
6. Igénybejelentő modul
Szervezeten belüli kérések, hibák online bejelentésére szolgáló felület fejlesztése. A bejelentésekből feladat jön létre, ami a bejelentés típusától függően kerül felelőshöz. A feladatoknak különböző státuszai lehetnek, a státuszváltozásokról e-mailt kapnak az érintettek.
Az egyes bejelentés típusokhoz rendelt felhasználók köre adminisztrálható kell, hogy legyen.
Az aktuális és az archív feladatok is megtekinthetőek bizonyos felhasználói kör számára.
7. E-bérjegyzék modul
A funkció célja a bérpapírok felhasználókhoz kötött tárolása és elektronikus elérhetőségének biztosítása a munkavállalók számára.
A rendszernek képesnek kell lennie automatikus e-mail értesítések küldésére új bérpapír érkezésekor, szerepeltetve benne a közvetlen elérést segítő hivatkozást. Biztosítani kell, hogy a bérpapírok csak a tulajdonos felhasználó számára, bejelentkezést követően legyen elérhetőek.
A PDF típusú bérjegyzékeket a JDolber alkalmazás biztosítja.
8. Szakszervezeti felületek létrehozása
Az intranet portálon belül két külön weboldal kialakítása, ahol a szakszervezetek híreket, információkat tudnak a tagokkal megosztani, valamint ezeket szerkeszteni. Arculati elemekben és funkciókban az intranet már meglévő lehetőségeit felhasználva.
9. Oktatási keretrendszer
A keretrendszernek az alábbi lehetőséggel kell minimálisan rendelkeznie.
ADMINISZTRÁTORI FUNKCIÓK
A felületen az alábbi adatokat szükséges rögzíteni minden oktatóanyagról / vizsgáról:
• Oktatóanyag adatai:
• Oktatóanyag neve
• Oktatóanyag rövid leírása
• Oktatóanyag feltöltése (PDF / WORD / PPT / XLS) formátumban
• Vizsga leírása:
• Vizsga általános megnevezése
• Vizsga leírása
• Az elégséges eredményhez szükséges pontszám megadása
• Rendelkezésre álló időkeret percben megadva
• Vizsgakérdések száma (A felvitt vizsgakérdésekből ennyi lesz random kiválasztva)
• Vizsga érvényessége (napban megadva)
• Vizsgakérdések: (Tetszőleges számú vizsgakérdés felvihető, amelyek esetén mindig 1 jó válasz van, melyet a kérdések felvitelénél lehet megadni.)
2 típusú vizsgakérdés lehetséges:
A.) Fix válaszok esetén (választható checkboxok a usereknek - 1 jó válaszlehetőség van)
• Kérdés neve
• Kérdés rövid leírása
• Válasz 1... Válasz n. (tetszőleges válaszlehetőség felvitele) + jelölhető, ha ez a helyes válasz
• Helyes választás esetén pontszám.
B.) Szöveges válasz esetén (textfield) (Ebben az esetben csak a pontosan azonos beviteli érték lehet a helyes)
• Kérdés neve
• Kérdés rövid leírása
• Helyes válasz megadása (csak pontosan azonos beviteli érték számít helyesnek)
• Helyes választás esetén pontszám.
FELHASZNÁLÓI FUNKCIÓ
TANNET Felhasználó az oktatóanyagokat egy listában látja, a kiválasztott oktatóanyagot letöltheti, a vizsga leírását megtekintheti, hogy felkészülhessen a szükséges vizsgákra.
Felhasználó a szükséges vizsga kiválasztást követően az alábbi tevékenységeket végezheti:
• Egy vizsga többször is elvégezhető mindaddig, amíg nem lesz sikeres.
• A vizsgakérdése egymás után random jelennek meg, egyszerre 1 db. A felhasználó látja összesen hány kérdés lesz és hányadiknál tart.
• A rendelkezésre álló maradék időkeret mindig látszik a felületen. (visszaszámlálás)
• A vizsgakérdések megválaszolása után egy záróképernyőn látható a vizsga eredménye (mely kérdésekre adott a felhasználó jó választ és melyeket rontotta el. PL. 1 kérdés: helyes, 2. Kérdés: Hibás, stb... A helyes válasz nincs megmutatva ott ahol elrontotta felhasználó.)
• Sikeres vizsga esetén letölthető a Certificate:
o A Certificate egy előre átadott 1 oldalas PDF, amely minden vizsga esetén egyforma és tartalmazza a vizsga megnevezését, leírását, az elért eredményt az érvényesség idejét és a vizsgázó nevét.
A fenti jellegű feladatokhoz kapcsolódóan fejlesztői szolgáltatások nettó napidíj megadására kérünk ajánlatot.
Ajánlatkérő a keretösszegből tervezetten 1500 fejlesztői órának megfelelő szolgáltatást kíván megrendelni.
A beszerzés tárgyára és mennyiségére vonatkozó további információkat a Közbeszerzési Dokumentumok III. köteteként kiadott Műszaki Leírás tartalmaz.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Alkalmazott szakemberek száma 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (mintafeladat „mindösszesen” sora alapján) / Súlyszám: 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Liferay licenszek gyártói supportjának beszerzése és kapcsolódó fejlesztési feladatok ellátása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2018/02/23 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Webtown-Informatika Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 1117 Budapest, Hauszmann Alajos utca 3/b. 4. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13644387-2-43
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 32500000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 35000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Webtown-Informatika Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 1117 Budapest, Hauszmann Alajos utca 3/b. 4. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13644387-2-43

Hivatalos név: WSH Számítástechnikai, Oktató és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 1117 Budapest, Budafoki út 97.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12048898-2-43

Hivatalos név: WEBGARDEN Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 1143 Budapest, Stefánia út 16. I. em. 2/a
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1143
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13799195-2-42

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2017/12/19 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2018/03/12 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges