Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/54
Beszerzés tárgya:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.03.19.
Iktatószám:4074/2018
CPV Kód:64221000-1
Ajánlatkérő:NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:Szolgáltatásmegrendelés
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:SCI-Hálózat zRt.
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:elektronikus közigazgatási informatikai és távközlési közszolgáltatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK10434
Postai cím: Csokonai utca 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1081
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kiss Dóra
Telefon: +36 18965404
E-mail: kozbeszerzes@nisz.hu
Fax: +36 14594217
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nisz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nisz.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: elektronikus közigazgatási informatikai és távközlési közszolgáltatás
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés: „Kormányhivatalok, Kormányhivatali főosztályok, osztályok helyszíni router üzembe helyezése”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:64221000-1
II.1.3) A szerződés típusa   Építési beruházás   Árubeszerzés x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: Routerek helyszínre szállítása, üzembe helyezése, illetve e feladatokhoz tartozó tesztelések, üzembe helyezési dokumentációk (munkalap, fotó dokumentáció) elkészítése 64.135.000 Ft keretösszeg erejéig.
A feladat elvégzése során országosan mintegy 1000 helyszín érintett.
Az érintett helyszínekkel, eszközökkel kapcsolatos információk:
A helyszíneken 600 új beszerzésű eszköz kiszállítása, üzembe helyezése tervezett.
Az 1000 helyszínből 300-500 olyan helyszín, melyen jelenleg üzemel router. Ezen routereket le kell szerelni, be kell szállítani a központi telephelyre, majd át kell helyezni másik helyszínre/telephelyre és ott üzembe kell helyezni.
20 darab olyan helyszín várható, ahol két router fog üzemelni.
A fenti mennyiségek - azaz a helyszínek, valamint az új és a jelenleg is üzemelő routerek száma - és az adott helyszíneken elvégzendő feladat típusok (azaz csak router kiszállítása és üzembe helyezése vagy router leszerelése, központi telephelyre beszállítása, majd másik telephelyre kiszállítása és üzembe helyezése) a felmérést követően pontosíthatóak.
A telephelyek listáját a műszaki leírás I-es számú függeléke tartalmazza, melynek tartalma a helyszíni felméréseket követően kerül véglegesítésre.
A közbeszerzés mennyiség:
64 135 000,- Ft keretösszeg a műszaki leírásban meghatározott feladatok teljesítésére.

Ajánlatkérő jelen szerződés időbeli hatálya alatt az alapmennyiség tekintetében maximálisan nettó 44 894 500.- Ft, azaz nettó Negyvennégymillió-nyolcszázkilencvennégyezer-ötszáz forint értékű munka megrendelésére jogosult.
Opcionális rész:
Ajánlatkérő opcionális jelleggel a szerződés időbeli hatálya alatt 19.240.500.- Ft, azaz nettó Tizenkilenc-millió-kettőszáznegyvenezer-ötszáz forint keretösszeget tart fenn.
Ajánlatkérő az opcionális tételek megrendelésére nem köteles, de a szerződés időbeli hatályán belül bármikor jogosult. Ajánlatkérő az opcionális tételek megrendeléséről saját diszkrecionális hatáskörében dönt, döntését az Ajánlattevő felé nem köteles indokolni.
Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget az opcionális mennyiség tekintetében a teljes keretösszeg erejéig történő megrendelésre.
Ajánlatkérő egyedi megrendelést bocsát ki a szerződés-tervezetben részletezettek szerint legkésőbb 2018. november 30-ig
A közbeszerzés tárgyának, mennyiségének, valamint az opcionális résznek a részletes leírását a dokumentáció részét képező közbeszerzési műszaki leírás, valamint a szerződéstervezet tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 64135000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1) Elnevezés: „Kormányhivatalok, Kormányhivatali főosztályok, osztályok helyszíni router üzembe helyezése”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:64221000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1 A teljesítés helye: A telephelyek listáját a műszaki leírás I-es számú függeléke tartalmazza, melynek tartalma a helyszíni felméréseket követően kerül véglegesítésre.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 64 135 000,- Ft keretösszeg a műszaki leírásban meghatározott feladatok teljesítésére.

Ajánlatkérő jelen szerződés időbeli hatálya alatt az alapmennyiség tekintetében maximálisan nettó 44 894 500.- Ft, azaz nettó Negyvennégymillió-nyolcszázkilencvennégyezer-ötszáz forint értékű munka megrendelésére jogosult.
Opcionális rész:
Ajánlatkérő opcionális jelleggel a szerződés időbeli hatálya alatt 19.240.500.- Ft, azaz nettó Tizenkilenc-millió-kettőszáznegyvenezer-ötszáz forint keretösszeget tart fenn.
Ajánlatkérő az opcionális tételek megrendelésére nem köteles, de a szerződés időbeli hatályán belül bármikor jogosult. Ajánlatkérő az opcionális tételek megrendeléséről saját diszkrecionális hatáskörében dönt, döntését az Ajánlattevő felé nem köteles indokolni.
Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget az opcionális mennyiség tekintetében a teljes keretösszeg erejéig történő megrendelésre.
Ajánlatkérő egyedi megrendelést bocsát ki a szerződés-tervezetben részletezettek szerint legkésőbb 2018. november 30-ig
A közbeszerzés tárgyának, mennyiségének, valamint az opcionális résznek a részletes leírását a dokumentáció részét képező közbeszerzési műszaki leírás, valamint a szerződéstervezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Ajánlatkérő által megadott feladatlista alapján az egyedi megrendelések teljesítésének megkezdése a meg-rendelés időpontjához képest (x munkanapon belül) (munkanap/egyedi megrendelés) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Megajánlott ellenszolgáltatás összege, nettó ajánlati ár (Ft) - 1 db eszköz kiszállítására és üzembe helyezésére / Súlyszám: 90
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Ajánlatkérő opcionális jelleggel a szerződés időbeli hatálya alatt 19.240.500.- Ft, azaz nettó Tizenkilenc-millió-kettőszáznegyvenezer-ötszáz forint keretösszeget tart fenn.
Ajánlatkérő az opcionális tételek megrendelésére nem köteles, de a szerződés időbeli hatályán belül bármikor jogosult. Ajánlatkérő az opcionális tételek megrendeléséről saját diszkrecionális hatáskörében dönt, döntését az Ajánlattevő felé nem köteles indokolni.
Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget az opcionális mennyiség tekintetében a teljes keretösszeg erejéig történő megrendelésre.
Ajánlatkérő egyedi megrendelést bocsát ki a szerződés-tervezetben részletezettek szerint legkésőbb 2018. november 30-ig
A közbeszerzés tárgyának, mennyiségének, valamint az opcionális résznek a részletes leírását a dokumentáció részét képező közbeszerzési műszaki leírás, valamint a szerződéstervezet tartalmazza.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00045 azonosítási számú "Területi államigazgatás egységes működését támogató rendszerfejlesztések"
II.2.9) További információ: Jelen eljárás vonatkozásában nincs volt lehetőség részajánlat benyújtására. Ennek indoka: A közbeszerzési műszaki leírásban meghatározott feladatok, folyamatok egymásra épülnek. Azokat jól szervezetten, komplex módon kell elvégeznie a nyertes Ajánlattevőnek. A feladatokat az egyenletes minőség fenntartása érdekében nem lehet részekre bontani, továbbá a a feladatok részekre bontása (pl. a telepítés és az ott lévő eszközök elbontása külön-külön részteljesítéssel) újabb ki/szállításokat eredményezne, amely jelentős többletköltséggel járna és gazdaságilag ésszerűtlen megoldás lenne.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási keretszerződés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2018/02/23 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SCI-Hálózat zRt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szihalom utca 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1142
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12402179242
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 64 135 000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 64 135 000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: SCI-Hálózat zRt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szihalom utca 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1142
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12402179242

Hivatalos név: Enterprise Communications Magyarország Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Váci út 117-119.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13835462241

Hivatalos név: Getronics Magyarország Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Henger utca 2/b
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1027
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10532782241

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2017/10/20 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk: A II.2.3) A teljesítés helye, NUTS kód a hirdetmény feladhatósága érdekében került kitöltésre.
A szerződés hatálybalépésének feltétele annak mindkét fél általi aláírása és az, hogy a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00045 azonosítási számú "Területi államigazgatás egységes működését támogató rend-szerfejlesztések” című Projekt Megvalósítása elszámolható költségeinek támogatására kiterjedő érvényes és hatályos Támogatási Szerződés módosítás jöjjön létre az Ajánlatkérő, mint támogatást igénylő és az Irányító Hatóság, mint Támogató között.
Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (6) bekezdése, 131. § (9) bekezdése, valamint 135. § (12) bekezdése alapján kiköti, hogy a támogatásra irányuló igény el nem fogadása, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadása, illetve a támogatási szerződés módosításának elmaradása esetén a szerződés csak Ajánlatkérő kifejezett nyilatkozata alapján lép hatályba. A szerződés azon a napon lép hatályba, amikor valamennyi, jelen pontban hivatkozott feltétel teljesül. A szerződés hatályba lépéséről Ajánlatkérő köteles haladéktalanul tájékoztatni nyertes Ajánlattevőt.
A szerződés alapján 2018. november 30-ig adható ki egyedi megrendelés. A Szerződés az előzőekben meghatározott határidőig kibocsátott egyedi megrendelések teljesítéséig, illetőleg a rendelkezésre álló keretösszeg erejéig tart.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2018/03/14 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges