Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/55
Beszerzés tárgya:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.03.20.
Iktatószám:4165/2018
CPV Kód:72000000-5
Ajánlatkérő:MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.
Teljesítés helye:Szolgáltatásmegrendelés
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:itelligence Hungary Informatika Kft.
Ajánlatkérő típusa:Közszolgáltató
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Vasúti szolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK15459
Postai cím: Könyves Kálmán körút 54-60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dobos Marianna
Telefon: +36 304830726
E-mail: dobos.marianna@mav-start.hu
Fax: +36 1 5111891
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.mavcsoport.hu/mav-start/bemutatkozas/bemutatkozas-mav-start-zrt
A felhasználói oldal címe (URL): www.mav-start.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
x Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
x Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés: A MÁV-START Zrt. vasútüzemi rendszerei továbbfejlesztéséhez és konszolidációjához kapcsolódóan meglévő adatbázis alapú folyamatmodellező (ARIS) rendszer követési szolgáltatása és kapcsolódó feladatok (oktatás, szakértői támogatás) elvégzése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:72000000-5
II.1.3) A szerződés típusa   Építési beruházás   Árubeszerzés x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: A MÁV-START Zrt. vasútüzemi rendszerei továbbfejlesztéséhez és konszolidációjához kapcsolódóan meglévő adatbázis alapú folyamatmodellező (ARIS) rendszer követési szolgáltatása és kapcsolódó feladatok (oktatás, szakértői támogatás) elvégzése
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 22491844 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1) Elnevezés: A MÁV-START Zrt. vasútüzemi rendszerei továbbfejlesztéséhez és konszolidációjához kapcsolódóan meglévő adatbázis alapú folyamatmodellező (ARIS) rendszer követési szolgáltatása és kapcsolódó feladatok (oktatás, szakértői támogatás) elvégzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: A szoftverek követésének tekintetében a teljesítés helye: a szoftverek telepítési helye (1087 Budapest, Könyves Kálmán Krt. 54-60.), a MÁV-START Zrt, mint megrendelő kijelölt szervere, ill. munkaállomásai.
Oktatás helyszíne: az Ajánlattevő által biztosított budapesti helyszínen (oktatóteremben)
Workshop: az ajánlattevő által biztosításra kerülő budapesti helyszínen
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Szoftverkövetési szerződés keretében a MÁV-START Zrt. vasútüzemi rendszerei továbbfejlesztéséhez és konszolidációjához kapcsolódóan meglévő adatbázis alapú folyamatmodellező (ARIS) rendszer követési szolgáltatása és kapcsolódó feladatok (oktatás, szakértői támogatás) elvégzése
A MÁV START Zrt. számára szükséges a fentebb megnevezett, már meglévő rendszer moduljainak követése (szoftver frissítése, [software upgrade-je]) /továbbiakban rendszerkövetés/, azzal kapcsolatos feladatok (oktatás, szakértői támogatás) elvégzése.
Ajánlattevő feladatát képezi:
I) Szakértői támogatás (workshop) rendszerkövetési feladatokra (az informatikai rendszerek és egyéb társasági üzleti folyamatok adatbázis alapú modellezése/leképzése/ tárgyában), az ajánlattevő által biztosításra kerülő budapesti helyszínen - 15 szakértő nap keretében,
II) Felhasználói oktatás a rendszerkövetéssel kapcsolatosan: 12-20 fő részére - 10 szakértő nap keretében
III) A MÁV-START Zrt. alább felsorolt, meglévő ARIS moduljainak jogfolytonos követése, mely csomag (Part number) az alábbi modulokat foglalja magában:
- 1 db YPS csomag moduljainak követése; tartalmazza: 1 intranetes publikációs folyamati dokumentációs portál megoldás (1 szerver legalább 100 megtekintő felhasználóval - ARIS Publisher Server + 100 viewer);
- 1 db M2E csomag moduljainak követése, mely az alábbi modulokat tartalmazza:
• 1 központi szerver modul (ARIS Design Server),
• 1 kiemelt felhasználói és modellezői modul (ARIS Architect) M2E es EAM add-on,
• 1 fejlesztői kliens modul (webMethodsDesigner);
- 1 db Designer modul követése 20 db klienssel.
A részleteket, pontos követelményt a Közbeszerzési Dokumentumok II. Fejezetében található Műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Ajánlati felhívás III.1.3. M/2 pontjában megjelölt alkalmassági követelmény szerinti felsőfokú végzettséggel rendelkező szakember 24 hónap feletti szakmai tapasztalatának időtartama 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Összesen ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám: 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ: A benyújtott ajánlatok elbírálásának szempontja: legjobb ár-érték arány
Minőségi szempont pontos megjelölése: Teljesítésbe bevonni kívánt, ajánlati felhívás III.1.3. M/2 pontjában megjelölt alkalmassági követelmény szerinti felsőfokú végzettséggel rendelkező szakember 24 hónap feletti, ARIS rendszer vagy azzal egyenértékű adatbázis alapú folyamatmodellező és informatikai rendszer használatára, működtetésére, rendszerkövetési szolgáltatás és ahhoz kapcsolódó feladatok (oktatás, szakértői támogatás) elvégzésére vonatkozó szakmai tapasztalatának időtartama (hónapokban kifejezve, minimum 0 hónap, maximum 36 hónap)

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: A MÁV-START Zrt. vasútüzemi rendszerei továbbfejlesztéséhez és konszolidációjához kapcsolódóan meglévő adatbázis alapú folyamatmodellező (ARIS) rendszer követési szolgáltatása és kapcsolódó feladatok (oktatás, szakértői támogatás) elvégzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2018/03/09 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: itelligence Hungary Informatika Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Neumann János u. 1. Infopark A ép. fsz.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
E-mail: info@itelligence.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10960273-2-43
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 18249465
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 22491844
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma: 1 (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
x Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: itelligence Hungary Informatika Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Neumann János u. 1. Infopark A ép. fsz.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10960273-2-43

Hivatalos név: POTENCIAL SERVICES KFT.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fürdő u. 17/B.
Város: Balatonfüred
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8230
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12515123-2-19

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2017/12/21 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk: A nyertes érvényes ajánlatot benyújtó Ajánlattevő megjelölése:
itelligence Hungary Informatika Kft.
1117 Budapest, Neumann János u. 1. Infopark A ép. fsz.
Adószáma: 10960273-2-43
Nyertes Ajánlattevő ajánlata:
Teljesítésbe bevonni kívánt, ajánlati felhívás III.1.3. M/2 pontjában megjelölt alkalmassági követelmény szerinti felsőfokú végzettséggel rendelkező szakember 24 hónap feletti, ARIS rendszer vagy azzal egyenértékű adatbázis alapú folyamatmodellező és informatikai rendszer használatára, működtetésére, rendszerkövetési szolgáltatás és ahhoz kapcsolódó feladatok (oktatás, szakértői támogatás) elvégzésére vonatkozó szakmai tapasztalatának időtartama (hónapokban kifejezve, minimum 0 hónap, maximum 36 hónap): 60 hónap
Összesen ajánlati ár (nettó Ft): nettó 22.491.844,- Ft
Érvénytelen ajánlatot benyújtó Ajánlattevő megjelölése:
POTENCIAL SERVICES KFT. részére
8230 Balatonfüred, Fürdő u. 17/B.
Adószám: 12515123-2-19
Érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő által benyújtott ajánlat részeként csatolt Felolvasólapon a „Teljesítésbe bevonni kívánt, ajánlati felhívás III.1.3. M/2 pontjában megjelölt alkalmassági követelmény szerinti felsőfokú végzettséggel rendelkező szakember 24 hónap feletti, ARIS rendszer vagy azzal egyenértékű adatbázis alapú folyamatmodellező és informatikai rendszer használatára, működtetésére, rendszerkövetési szolgáltatás és ahhoz kapcsolódó feladatok (oktatás, szakértői támogatás) elvégzésére vonatkozó szakmai tapasztalatának időtartama (hónapokban kifejezve, minimum 0 hónap, maximum 36 hónap)” értékelési részszempont vonatkozásában 32 hónap érték került megajánlásra. Ajánlattevő által ajánlat részeként csatolt szakember szakmai tapasztalatát ismertető cégszerűen aláírt nyilatkozatban Ajánlatkérő megítélése szerint 32 hónapnál rövidebb időtartamú, azaz csak 22 hónap időtartamú szakmai tapasztalat került bemutatásra.
Fentiek figyelembe vételével az Ajánlatkérő kérte, hogy az Ajánlattevő hiánypótlás keretében igazolja a szakemberre vonatkozó értékelési szempont vonatkozásában a Felolvasólapon megjelölt 32 hónap szakmai tapasztalatot, a szakember szakmai tapasztalatát ismertető nyilatkozat kiegészítésével/pontosításával.
Az ajánlattevő által benyújtott hiánypótlás alapján Ajánlatkérő megállapította, hogy a hiánypótlás keretében benyújtott, szakember szakmai gyakorlatát bemutató nyilatkozatban továbbra is 22 hónap szakmai gyakorlat került alátámasztásra az előírt tárgyban.
Továbbá az ajánlattevő hiánypótlása részeként benyújtotta a felolvasólapot is (mely vonatkozásában hiánypótlás nem került kiküldésre), melyen a „Teljesítésbe bevonni kívánt, ajánlati felhívás III.1.3. M/2 pontjában megjelölt alkalmassági követelmény szerinti felsőfokú végzettséggel rendelkező szakember 24 hónap feletti, ARIS rendszer vagy azzal egyenértékű adatbázis alapú folyamatmodellező és informatikai rendszer használatára, működtetésére, rendszerkövetési szolgáltatás és ahhoz kapcsolódó feladatok (oktatás, szakértői támogatás) elvégzésére vonatkozó szakmai tapasztalatának időtartama (hónapokban kifejezve, minimum 0 hónap, maximum 36 hónap) értékelési szempont vonatkozásában ajánlatban benyújtott, felolvasólapon megjelölt értékhez képest módosította az ajánlatát 32 hónapról 22 hónapra.
A Kbt. 71. § (9) bekezdése szerint abban az esetben, ha a 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti értékeléshez bemutatott szakemberekre vonatkozó, a felolvasólapon feltüntetett adat és az ajánlatban a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentum tartalma között ellentmondás van, és nem sikerül a már bemutatott szakemberre vonatkozó dokumentum hiánypótlása keretében a felolvasólapon feltüntetett adatot alátámasztani, az ajánlatkérő az értékeléskor - feltéve, hogy az a felolvasólapon szereplő adatnál az értékeléskor kevésbé kedvező - azt az adatot veszi figyelembe, amelyet a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentumok alátámasztanak. Az ajánlatkérő az értékelt adat ezen megállapított értékéről az eljárásban részt vevő minden ajánlattevőt, az érték megállapítását követően haladéktalanul, egyidejűleg értesít.
A hivatkozott jogszabályi rendelkezés figyelembe vételével ajánlatkérőnek lehetősége lett volna a felolvasólapon megjelölt érték és az azt alátámasztó dokumentum közötti ellentmondás feloldására a hiánypótlást követően, de az ellentmondás a hiánypótlás részeként csatolt dokumentumok figyelembe vételével már nem áll fenn, mivel a szakemberre vonatkozó értékelési szempontra megjelölt ajánlat (22 hónap) és az azt alátámasztó dokumentumban igazolt szakmai gyakorlat időtartama (azaz 22 hónap) megegyezik.
A Kbt. 55 § (7) bekezdése szerint az ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártáig új ajánlat benyújtásával módosíthatja az ajánlatát. Ebben az esetben az elsőként benyújtott ajánlatot visszavontnak kell tekinteni.
A Kbt. 81. § (11) bekezdése szerint az ajánlattevő az ajánlatához az ajánlattételi határidő lejártától kötve van és fentiekben hivatkozott jogszabályi rendelkezést is figyelembe véve azt követően már nincs lehetőség az ajánlat módosítására.
Továbbá a jogszabály hiánypótlási szabályokra vonatkozó előírásai sem teszik lehetővé az ajánlattevő értékelési szempontra tett megajánlásának hiánypótlás keretében történő módosítását. A hiánypótlás csak arra irányulhat, hogy az ajánlat megfeleljen a közbeszerzési dokumentumok vagy a jogszabályok előírásainak, de nem eredményezheti az értékelési szempontokra megjelölt ajánlat módosítását.
Fentiek figyelembe vételével, tekintettel arra, hogy az ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártát követően módosította az értékelési szempontra ajánlat részeként csatolt Felolvasólapon tett megajánlását, az ajánlata nem felel meg a jogszabályban foglalt követelménynek.
A Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja szerint érvénytelen az ajánlat, mivel egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit.
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról tárgyú dokumentum Ajánlattevők részére történő megküldésének dátuma: 2018.02.26.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2018/03/19 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges