Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/57
Beszerzés tárgya:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.03.22.
Iktatószám:4256/2018
CPV Kód:72225000-8
Ajánlatkérő:Országos Bírósági Hivatal
Teljesítés helye:Szolgáltatásmegrendelés
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Magyar Informatikai Tanácsadó Kft.
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Igaszságszolgáltatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Országos Bírósági Hivatal
Nemzeti azonosítószám: AK05960
Postai cím: Szalay utca 16.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Lacza Krisztián, főosztályvezető
Telefon: +36 1 3544218
E-mail: kozbeszerzes@obh.birosag.hu
Fax: +36 13730079
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.birosag.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.birosag.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Igaszságszolgáltatás
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés: „KÖFOP-1.0.0 VEKOP-15-2017-00052 azonosítószámú „A bírósági igazgatás további elektronizálása (Digitális Bíróság)” című kiemelt projekt (a továbbiakban: Projekt) keretében „Szakmai minőségbiztosítási szolgáltatás nyújtása-100717”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:72225000-8
II.1.3) A szerződés típusa   Építési beruházás   Árubeszerzés x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: Ajánlatkérő a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2017-00052 azonosítószámú „A bírósági igazgatás további elektronizálása (Digitális Bíróság)” című kiemelt projekt megvalósítása keretében „Szakmai minőségbiztosítási szolgáltatás nyújtása - 100717” a dokumentációban lévő műszaki leírásban, valamint a szerződéstervezetben foglaltak szerint.
A független minőségbiztosító feladata, hogy a projekt keretében elkészült dokumentum és rendszerfejlesztési eredménytermékek minőségellenőrzési feladatait ellássa. A minőségbiztosítás célja hogy a projekt során elkészült dokumentum és rendszerfejlesztési eredménytermékek maradéktalanul megfeleljenek a projekt megvalósítója által támasztott követelményeknek, a TDL-eknek és az általános szakmai és minőségi elvárásoknak.
Véghatáridő 2018. december 31.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 54 450 000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1) Elnevezés: „KÖFOP-1.0.0 VEKOP-15-2017-00052 azonosítószámú „A bírósági igazgatás további elektronizálása (Digitális Bíróság)” című kiemelt projekt (a továbbiakban: Projekt) keretében „Szakmai minőségbiztosítási szolgáltatás nyújtása-100717”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:72225000-8
További tárgyak:79421100-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: A teljesítés helye Országos Bírósági Hivatal 1055 Budapest, Szalay utca 16. szám alatti székhelye.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: KÖFOP-1.0.0 VEKOP-15-2017-00052 azonosítószámú „A bírósági igazgatás további elektronizálása (Digitális Bíróság)” című kiemelt projekt (a továbbiakban: Projekt) teljes időtartama alatt szakmai minőségbiztosítás nyújtása 5000 óra keretében
1. A feladat bemutatása
Az „A bírósági igazgatás további elektronizálása (Digitális Bíróság)” projekt minőségbiztosítási feladatrendszere az alábbi két feladatcsoport mentén kerül végrehajtásra:
· Projekt folyamatos minőségbiztosítás: A projekt teljes életciklusa során, mérföldköveivel párhuzamosan a projekt és szakmai végrehajtás folyamatos nyomon követése, amely a problémák és kockázatok (konfliktus-hordozó területek) feltárásával és kezelésükre vonatkozó javaslattétellel folyamatosan vizsgálja, hogy a projekt megvalósítása a tervdokumentumokban (elsődlegesen az RMT, TSZ, PAD és részletes projektterv, munkacsoport tervek, projektértekezlet emlékeztetők stb.) meghatározott szakmai alapelveknek, elvárásoknak és eljárásoknak, illetve a projekt működésére vonatkozó belső és külső szabályzóknak megfelelően működik-e.
A projekt folyamatos minőségbiztosítási feladatait a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség végzi.
· Szakmai minőségbiztosítás: A projekt e leírásban bemutatott fő fejlesztési feladatainak teljes életciklusa - a szállítói szerződéskötésektől egészen azoknak az utolsó éles indulást követő lezárásáig tartó időszaka - során elkészült, dokumentum és rendszerfejlesztési eredménytermékek független szakmai minőségbiztosítása, hogy azok maradéktalanul megfeleljenek a projekt megvalósítója által készített szállítói kiírásokban rögzített követelményeknek, a TDL-eknek és az általános szakmai, minőségi elvárásoknak. A projekt szakmai minőségbiztosítását - a projekt folyamatos minőségbiztosítóval (KIFÜ) történő együttműködésben - a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként kiválasztásra kerülő nyertes Ajánlattevő végzi.
2. Feladatok
A minőségbiztosító feladata, hogy a projektben leszállításra kerülő írásos anyagok (a továbbiakban: termékek) vizsgálatával feltárja projekt termékeiben rejlő hiányosságokat, illetve a korábban megfogalmazott igényekkel szembeni ellentmondásokat.
• Szakmai minőségbiztosítási terv készítése a projekttervekkel összhangban;
• A használt módszerekkel, valamint a rész- vagy végtermékekkel kapcsolatos észrevételek megtétele.
• A termékek készítése során észlelt kockázatok és szakmai problémák feltárása, megoldásuk követése és jelzése, szükség szerinti eszkalálása. Javaslatokat megfogalmazása a kockázatok megfelelő kezelésére.
• Az elkészült termékek minőségének ellenőrzése, annak vizsgálatával, hogy a létrehozott termék maradéktalanul kielégíti-e a szerződéses követelményeket, minőségi célokat, a specifikációkban, termék definíciókban, rendszertervekben meghatározottakat és megfelel-e a termékkel szemben elvárható szakmai sztenderdeknek;
• Változáskezelési egyeztetésében való közreműködés, a szerződéskehez, specifikációkhoz, tervekhez képesti eltérések elemzésének támogatásával;
• Véleményezés készítése az átvételre felkínált termékekről a projekt- és munkacsoport-vezetés számára;
• Az átadás-átvételi eljárásokban közreműködés, a végteljesítések ellenőrzése és minősítése, és erről minőségbiztosítási jelentés készítése;
• Műszaki, szakmai problémák és döntési helyzetek minőségbiztosítói támogatása, megoldási javaslatok.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány (minimum 0- maximum 3 fő) 40
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Óradíj (nettó értékben Ft-ban meghatározva) / Súlyszám: 60
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KÖFOP-1.0.0 VEKOP-15-2017-00052 azonosítószámú „A bírósági igazgatás további elektronizálása (Digitális Bíróság)” című kiemelt projekt. Támogatás intenzitás: 100,000000 %.
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés - „A bírósági igazgatás további elektronizálása (Digitális Bíróság)” című kiemelt projekt (a továbbiakban: Projekt) keretében „Szakmai minőségbiztosítási szolgáltatás nyújtása-100717”
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2018/03/10 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Magyar Informatikai Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Barack utca 13.
Város: Solymár
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2083
Ország: HU
E-mail: iroda@magyar-it.hu
Telefon: +36 30 267 4600
Internetcím(ek): (URL) http://magyar-it.hu/
Fax: +36 26 360 608
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24099190-2-13
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 59 900 000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 54 450 000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: ISControll Informatikai és Szolgáltató Kft. (adószám:13645278-2-08)
AVIDA Toys Bt. (adószám:22156549-2-41)
Optimo Bussiness Tanácsadó Iroda Kft. (adószám:14702286-2-42)
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Magyar Informatikai Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Barack utca 13.
Város: Solymár
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2083
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24099190-2-13

Hivatalos név: Answare Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Lajos u. 74-76.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1036
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10900963-2-41

Hivatalos név: Ernst & Young - MultiContact Konzorcium
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Váci út 20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1132
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12715244-2-44

Hivatalos név: GRID CEE Tanácsadó Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Lajos utca 80. IV.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1036
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14301531-2-41

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2017/11/30 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2018/03/21 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges