Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/85
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.05.04.
Iktatószám:4795/2018
CPV Kód:80420000-4
Ajánlatkérő:Belügyminisztérium
Teljesítés helye:Remeteszőlős
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:HRK Consulting Kft.
Ajánlatkérő típusa:Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Közrend és biztonság
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Belügyminisztérium
Nemzeti azonosítószám: AK15589
Postai cím: József Attila utca 2-4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1051
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy:
Telefon: +36 14411131
E-mail: tkfo@bm.gov.hu
Fax: +36 19994846
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
x Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: SZEMmodell rendvédelem-specifikus jellemzőire épülő e-learning tananyag elkészítése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:80420000-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Jelen beszerzés keretében egy e-learning tananyag kerül kidolgozásra a belügyi szervek hivatásos állománya számára, amelynek célja a szilárd erkölcsiség mérésére megalkotott elméleti SZEMmodell egyes elemeinek specifikusan a rendvédelmi szervekre vonatkozó jellegzetességeit feltáró tudományos kutatás gyakorlati eredményeinek elektronikus tananyaggá formálása a minél szélesebb körben való megismertetés céljából.
Az e-learning tananyaggal kapcsolatban elvárás, hogy a SZEMmodell - fentiekben ismertetett - négy alap és hét kiegészítő tényezőjét, egy specifikus vezetői tananyagot, valamint a három fő rendvédelmi szervre (Rendőrségre, Büntetés-végrehajtási Szervezetre, Katasztrófavédelmi Szervezetre) vonatkozó specifikumokat egy-egy további modul keretében (összesen 15 modul) mutassa be az elkészített forgatókönyv alapján, modulonként kiegészítve statisztikailag értékelhető, összesen 8 db megelőző és 8 db befejező kérdéssorral.
Az alábbiakban az e-learning tananyagra vonatkozó mennyiségi és strukturális követelményeket foglaljuk össze.
- A teljes képzési anyag összesen 15 db e-learning tananyag modulból épül majd fel (11 db mindenkinek egységes, 1 db vezetői (csak a vezetői beosztást betöltőknek szóló); 3 db szervspecifikus (rendőrségi, büntetés-végrehajtási, katasztrófavédelmi, melyből mindenki csak egyet fog elvégezni a szolgálati helyének megfelelően);
- A modulok egyenként kb. 30 perc önálló tanulási idővel teljesíthetők.
- Mind az egyes modulokra, mind a teljes 15 db e-learning tananyag modulra vonatkozó pontos képernyő számokat a nyertes ajánlattevőnek átadott forgatókönyvek tartalmazzák.
- Az egyes képernyőkhöz 1-4 kulcsszót kell rendelni, melyek lefedik az e-learning tananyag mondanivalóját. A képernyőkhöz rendelt kulcsszavakat szintén a nyertes ajánlattevőnek átadott forgatókönyvek tartalmazzák.
- A nyertes ajánlattevőnek minden képernyőn kulcsszavanként egy szöveges és egy multimédiás részt, valamint az adott modulon, illetve a teljes e-learning tananyagon belüli navigációt és a fogalomtár elérését segítő - szükséges számú - linket kell elhelyeznie. Ez azt jelenti, hogy képernyőnként legalább egy, de legfeljebb öt multimédiás elem beépítését várja el az ajánlatkérő.
- Az e-learning tananyagok kivitelezése során a nyertes ajánlattevőnek követnie kell az átadott forgatókönyvekben megadott képernyő-felépítését. Ettől abban az esetben térhet el, ha olyan szakmai javaslata van a leírt tartalom megjelenítésére, mely elfogadható az ajánlatkérő számára.
Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV kód):
80427000-3 CPV kód a Személyiségfejlesztési szolgáltatások.
80420000-4 E-oktatással kapcsolatos szolgáltatások
A részletes követelményeket az egyéb közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 17850000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: SZEMmodell rendvédelem-specifikus jellemzőire épülő e-learning tananyag elkészítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Remeteszőlős
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A beszerzés keretében elvárt feladatok pontos meghatározása:
Jelen beszerzés keretében egy e-learning tananyag kerül kidolgozásra a belügyi szervek hivatásos állománya számára, amelynek célja a szilárd erkölcsiség mérésére megalkotott elméleti SZEMmodell egyes elemeinek specifikusan a rendvédelmi szervekre vonatkozó jellegzetességeit feltáró tudományos kutatás gyakorlati eredményeinek elektronikus tananyaggá formálása a minél szélesebb körben való megismertetés céljából.
Az e-learning tananyaggal kapcsolatban elvárás, hogy a SZEMmodell - fentiekben ismertetett - négy alap és hét kiegészítő tényezőjét, egy specifikus vezetői tananyagot, valamint a három fő rendvédelmi szervre (Rendőrségre, Büntetés-végrehajtási Szervezetre, Katasztrófavédelmi Szervezetre) vonatkozó specifikumokat egy-egy további modul keretében (összesen 15 modul) mutassa be az elkészített forgatókönyv alapján, modulonként kiegészítve statisztikailag értékelhető, összesen 8 db megelőző és 8 db befejező kérdéssorral.
Az alábbiakban az e-learning tananyagra vonatkozó mennyiségi és strukturális követelményeket foglaljuk össze.
- A teljes képzési anyag összesen 15 db e-learning tananyag modulból épül majd fel (11 db mindenkinek egységes, 1 db vezetői (csak a vezetői beosztást betöltőknek szóló); 3 db szervspecifikus (rendőrségi, büntetés-végrehajtási, katasztrófavédelmi, melyből mindenki csak egyet fog elvégezni a szolgálati helyének megfelelően);
- A modulok egyenként kb. 30 perc önálló tanulási idővel teljesíthetők.
- Mind az egyes modulokra, mind a teljes 15 db e-learning tananyag modulra vonatkozó pontos képernyő számokat a nyertes ajánlattevőnek átadott forgatókönyvek tartalmazzák.
- Az egyes képernyőkhöz 1-4 kulcsszót kell rendelni, melyek lefedik az e-learning tananyag mondanivalóját. A képernyőkhöz rendelt kulcsszavakat szintén a nyertes ajánlattevőnek átadott forgatókönyvek tartalmazzák.
- A nyertes ajánlattevőnek minden képernyőn kulcsszavanként egy szöveges és egy multimédiás részt, valamint az adott modulon, illetve a teljes e-learning tananyagon belüli navigációt és a fogalomtár elérését segítő - szükséges számú - linket kell elhelyeznie. Ez azt jelenti, hogy képernyőnként legalább egy, de legfeljebb öt multimédiás elem beépítését várja el az ajánlatkérő.
- Az e-learning tananyagok kivitelezése során a nyertes ajánlattevőnek követnie kell az átadott forgatókönyvekben megadott képernyő-felépítését. Ettől abban az esetben térhet el, ha olyan szakmai javaslata van a leírt tartalom megjelenítésére, mely elfogadható az ajánlatkérő számára.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az ajánlattevő nyilatkozatában a szerződés teljesítésére megjelölt szakember által készített e-learning tananyagok száma [db] 20
2 szempont - Az ajánlattevő nyilatkozatában a szerződés teljesítésére megjelölt szakember által volt-e rendészeti továbbképzés keretében fejlesztett e-learning tananyag [igen/nem] 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár [Ft]
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: false
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: A szerződés pénzügyi fedezetét KÖFOP-2.2.3-VEKOP-16 kódszámú „Kapacitásfejlesztés és szemléletformálás a korrupciós esetek nagyobb arányú felderítése, illetve megelőzése érdekében” kiemelt projekt biztosítja 100%-ban.
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: SZEMmodell rendvédelem-specifikus jellemzőire épülő e-learning tananyag elkészítése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/03/21 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 6
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 6
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: HRK Consulting Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Mártonhegyi út 20/C.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1121
Ország: HU
E-mail: office@hrk.hu
Telefon: +36 1 214 6344
Internetcím(ek): (URL) https://www.hrk.hu/
Fax: +36 1 214 6355
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10966042-2-43
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 32500000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 17850000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név: OKT-FULL Tanácsadó Kft. és Ex Ante Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 1165 Budapest, Futórózsa u. 70.; 1037 Budapest, Seregély u. 20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1165; 1037
Ország: HU
E-mail: info@oktfull.hu
Telefon: +36 70 451 8630
Internetcím(ek): (URL) www.oktfull.hu
Fax: +36 1 700 2640
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 23755347-2-42; 12951501-2-41
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 23340000 Pénznem: EUR
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: OKT-FULL Tanácsadó Kft. és Ex Ante Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 1165 Budapest, Futórózsa u. 70.; 1037 Budapest, Seregély u. 20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1165; 1037
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23755347-2-42; 12951501-2-41

Hivatalos név: HRK Consulting Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Mártonhegyi út 20/C.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1121
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10966042-2-43

Hivatalos név: Onlearn-tech Informatikai Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Eszék u. 13-15. fsz.2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1114
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23054196-2-43

Hivatalos név: Comtrans Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kisavas I. sor 4.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3530
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10500109-2-05

Hivatalos név: StudyAid Kft. és ALPHANET Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 2310 Szigetszentmiklós, Fészek u. 14.; 1039 Budapest, Pünkösdfürdő u. 52.
Város: Szigetszentmiklós; Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 2310; 1039
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14841934-2-13; 14153833-2-41

Hivatalos név: Edumind Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Csejtei u. 15-19. F.ép.1.em. 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1025
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25588239-2-41

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2017/12/05 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
A közbeszerzési eljárásban 6 db ajánlatot nyújtottak be. Az ajánlattételi felhívás XII. fejezete tartalmazza, hogy az ajánlatkérő az ajánlatok bírálata és értékelése során a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdései szerint kíván eljárni. Ennek megfelelően az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végezte el.
Az ajánlattételi felhívásban rögzített pontszámítási módszer alapján:
Ajánlattevő neve Összpontszám Sorrend
HRK Consulting 1000,00 I.
OKT-FULL - Ex Ante 859,00 II.
Comtrans 812,20 III.
Edumind Kft. 751,00 IV.
StudyAid - Alphanet 563,00 V.
Kbt. 69. § (6) bekezdése szerint ajánlatkérő megállapította, hogy az értékelés alkalmazott szempontjait és módszerét figyelembe véve valamely ajánlat érvénytelensége esetén a többi ajánlat egymáshoz viszonyított sorrendje nem változna, így a Kbt. 69. § (6) bekezdésében foglalt lehetőséggel jogszerűen élhet.
Ennek megfelelően és a Kbt. 81. § (5) bekezdésében foglaltak alapján ajánlatkérő az értékelési sorrendben legkedvezőbb Onlearn-tech Kft., valamint az azt követő legkedvezőbb kettő ajánlattevő, azaz a HRK Consulting Kft. ajánlattevő és az OKT-FULL Kft. - Ex Ante Kft. közös ajánlattevők tekintetében végezte el a bírálatot.
A bíráló bizottság a Kbt. 81. § (5) bekezdés alapján nem bírálta el a következő ajánlattevők ajánlatát:
Ajánlattevő neve: Comtrans Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Ajánlattevő címe: 3530 Miskolc, Kisavas I. sor 4.
Közös Ajánlattevők neve: StudyAid Kft. és ALPHANET Zrt.
Közös Ajánlattevők címe: 2310 Szigetszentmiklós, Fészek u. 14.;
1039 Budapest, Pünkösdfürdő u. 52.
Ajánlattevő neve: Edumind Kft.
Ajánlattevő címe: 1025 Budapest, Csejtei u. 15-19. F.ép.1.em. 4.
Ajánlatkérő a Kbt. 66. § (6) bekezdést az eljárásban nem alkalmazta, ezért az V.2.5) pont nem releváns.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/05/03 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges