Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/66
Beszerzés tárgya: Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2018.04.06.
Iktatószám: 5025/2018
CPV Kód: 51300000-5
Ajánlatkérő: Antenna Hungária Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye: Szolgáltatásmegrendelés
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: MOBILEGAP Magyarország Zrt.
Ajánlatkérő típusa: Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Antenna Hungária Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK24060
Postai cím: Petzvál József utca 31-33.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Günther Balázs
Telefon: +36 207734580
E-mail: guntherb@ahrt.hu
Fax: +36 14642525
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ahrt.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.ahrt.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés: Keretmegállapodás alapján pont-pont kiépítésű mikrohullámú összeköttetések létesítéséhez szükséges eszközök telepítése a GINOP-3.4.5-VEKOP-16 azonosítószámú kiemelt projekt keretében
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 51300000-5
II.1.3) A szerződés típusa   Építési beruházás   Árubeszerzés x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: Keretmegállapodás alapján pont-pont kiépítésű mikrohullámú összeköttetések létesítéséhez szükséges eszközök telepítése a GINOP-3.4.5-VEKOP-16 azonosítószámú kiemelt projekt keretében
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 313.000.000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1) Elnevezés: Keretmegállapodás alapján pont-pont kiépítésű mikrohullámú összeköttetések létesítéséhez szükséges eszközök telepítése a GINOP-3.4.5-VEKOP-16 azonosítószámú kiemelt projekt keretében
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 51300000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU2, HU3 A teljesítés helye: Magyarország területe a teljesítéssel kapcsolatos 345 végpontot érintően
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Ajánlatkérő tervezetten 345 helyszínen (végponton) ezen belül várhatóan 200 ügyfél végponton és 145 újonnan létesített aggregációs állomáson kíván mikrohullámú technológiával távközlési szolgáltatást kiépíteni. Ennek során az előfizetői végpontok bekötéséhez, továbbá az újonnan létesített aggregációs állomásokon is gondoskodni kell a már korábban, Ajánlatkérő által beszerzésre került távközlési berendezések telepítéséről a nettó 313.000.000,- Ft keretösszeg erejéig. A keretmegállapodásban előirányzott teljes mennyiség a keretösszeg mértéke.
A telepítési munkák Ajánlatkérő tervei szerint folyamatosan fognak zajlani, egy időszakban várhatóan 135 végpontot érintően. Kérjük, hogy az egyes értékelési szempontok szerinti vállalások kapcsán szíveskedjenek ezt is figyelembe venni.
A telepítéssel kapcsolatos szolgáltatások részletes paramétereit és a teljesítéssel kapcsolatos valamennyi Ajánlatkérői előírást a Műszaki leírás (Telepítési utasítás) és a csomagárak, egységárak meghatározását segítő excel táblázatok tartalmazzák. A csomagárakra és a kapcsolódó egységárakra vonatkozó táblázatot Ajánlattevőknek kitöltve ajánlatukkal együtt be kell nyújtaniuk.
Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás eredményeként a Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontja szerinti keretmegállapodást kíván kötni.
A keretmegállapodás második részeként az egyes megrendelések (a továbbiakban: Eseti Megrendelés) további részletes szabályait a Keretmegállapodás tervezete tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Egy Eseti Megrendelés kapcsán 20 PP összeköttetés kiépítésének vállalt határideje (munkanap/Eseti Megrendelés)  13
2 Egy Eseti Megrendelés kapcsán 3 aggregációs „ugrópont” építés vállalt határideje (munkanap/Eseti Megrendelés 13
3 A telepített rendszerre vonatkozó jótállás időtartama a kötelező jótálláson felül (minimum 0-maximum 6 hónap, hónapban megadva)  4
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1db PP csomag telepítésének költsége,1 db passzív átjátszó állomás telepítésének költsége,1 db Aggregációs "ugrópont" állomás építés költsége,A telepítéshez szükséges további munkák/szolgáltatások összesített egységára / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: „Kormányzati hálózatok konszolidációja, kapacitásainak, teljesítményének növelése és intézmények hálózati hozzáféréseinek, kapcsolatainak fejlesztése” A projekt azonosító száma: GINOP-3.4.5-VEKOP-16
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Keretmegállapodás alapján pont-pont kiépítésű mikrohullámú összeköttetések létesítéséhez szükséges eszközök telepítése a GINOP-3.4.5-VEKOP-16 azonosítószámú kiemelt projekt keretében
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2018/03/08 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 6
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 6
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: MOBILEGAP Magyarország Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Oroszy u. 8.
Város: Balatonfüred
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8230
Ország: HU
E-mail: office@mobilegap.com
Telefon: +36 304433000
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24667870-2-19
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 313.000.000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 313.000.000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma: 1 (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
x Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név: NEC Eastern Europe Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Ungvár utca 64-66.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1142
Ország: HU
E-mail: lajos.veres@emea.nec.com
Telefon: +36 18146424
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 3218202
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 12836848-2-42
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 313.000.000 Pénznem: HUF
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: MOBILEGAP Magyarország Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Oroszy u. 8.
Város: Balatonfüred
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8230
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24667870-2-19

Hivatalos név: metALCOM Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fogadó utca 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1107
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25422359-2-42

Hivatalos név: HTM Magyarország Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Egressy út 67/b
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1149
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11942287-2-42

Hivatalos név: Globe.com Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Hungária krt. 64.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1143
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25887648-2-42

Hivatalos név: NEC Eastern Europe Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Ungvár utca 64-66.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1142
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12836848-2-42

Hivatalos név: Luder Építőipari Kivitelező és Szerelő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Martonffy utca 29
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1205
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14004131-2-43

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2017/09/08 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2018/04/05 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges