Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/82
Beszerzés tárgya:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.04.27.
Iktatószám:6582/2018
CPV Kód:79000000-4
Ajánlatkérő:Budapesti Gazdasági Egyetem
Teljesítés helye:Szolgáltatásmegrendelés
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Organ Vidékfejlesztési és Gazdasági Tanácsadó Kft.
Ajánlatkérő típusa:Egyetem
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapesti Gazdasági Egyetem
Nemzeti azonosítószám: AK01328
Postai cím: Markó utca 29-31.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Kirchhof Attila
Telefon: +36 14696709
E-mail: kozbeszerzes@uni-bge.hu
Fax: +36 14696635
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.uni-bge.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.uni-bge.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Egyetem
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés: Pályaorientációs programok szervezése a Budapesti Gazdasági Egyetem részére az EFOP-3.4.4-16 projekt keretében
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79000000-4
II.1.3) A szerződés típusa   Építési beruházás   Árubeszerzés x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: Pályaorientációs programok szervezése a Budapesti Gazdasági Egyetem részére az EFOP-3.4.4-16 projekt keretében
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 33262905 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1) Elnevezés: Pályaorientációs programok szervezése a Budapesti Gazdasági Egyetem részére az EFOP-3.4.4-16 projekt keretében
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79000000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: Zalaegerszeg és más vidéki városok
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: A BGE a közgazdász és gazdaságinformatikus szakma népszerűsítése érdekében pályaorientációs tevékenységeket szervez kevésbé fejlett régiók középiskolásai részére, így interaktív élményközpontú előadások, képzések, felkészítések, versenyek, szakmai bemutató programok, és nyári egyetemek valósulnak meg az EFOP-3.4.4-16-2017-00013 pályázat keretében.
A projekt általános céljainak meghatározásánál figyelembe vettük azon szándékokat, amelyek hangsúlyozzák többek között az informatikai képzés vonatkozásában a megfelelő színvonalú hallgatói bemenet szükségességét, valamint stratégiai partnerség kötését a középiskolákkal a felsőoktatási képzés elősegítésére. A helybe vitt programok segítenek a hátrányok leküzdésében, így a földrajzi távolság és a szociális, gazdasági helyzet nem jelent hátrányt, a különböző szakmák megismerése pedig megkönnyíti és megalapozottabbá teszi a szakmaválasztást, csökkenő lemorzsolódást eredményezve.
A fejlesztés célja olyan egymásra épülő fejlesztési tevékenységek megvalósítása kedvezményezett, fejlesztendő, és komplex fejlesztési programokkal fejlesztendő járások diákjai számára, melyek elősegítik bekerülésüket a felsőoktatásba. A programok elősegítik a hátrányok leküzdését, a személyes fejlődést, valamint elmélyítik kiemelten a matematikai, informatikai ismereteket. Az egyetem profiljába illő - kiemelten a gazdaságinformatikus és üzleti-közgazdász - szakmák mélyebb megismerésén keresztül, nő ezek ismertsége és népszerűsége, így csökken a későbbi lemorzsolódás kockázata. Összességében így valósul meg a fejlesztendő régiók gazdaságának növeléséhez, és munkaerő-piac igényeinek kielégítéséhez való hozzájárulás, valamint a felsőfokú képzettségi szint növelésének célja.
A projekt közvetlen célja, hogy a középfokú intézményeknek szolgáltatott iskolai programcsomagokkal, azon belül is az egymásra épülő folytonos tevékenységek folyamatával biztosítsuk a valamilyen szempontból hátrányos helyzetű régiókból származó diákok felsőoktatásba való bekerülését úgy, hogy készségfejlesztő, személyiségfejlesztő és kommunikációs programokat, inspirációt és intellektuális kihívást jelentő életutakat bemutató találkozókat, mentor támogatást, 0. évfolyamos matematika felzárkóztató foglalkozásokat, valamint a korai pályaorientációt minél több fórumon keresztül támogató lehetőségeket teremtünk.
A rendezvények célja, hogy a középiskolai célcsoport a közgazdász és gazdaságinformatikus szakmákat jobban megismerje, valamint a felsőoktatásba való bekerülésüket elősegítsék.
A projekt során a tanulóknak nyújtott szolgáltatásokat elsősorban egy úgynevezett iskolai programcsomagban ajánlja fel az Egyetem. Ezek az iskolák Magyarország bármely területén működhetnek. A cél az, hogy a kevésbé fejlett régiók iskoláinak is tudjon a BGE szolgáltatást kiajánlani, a pályaorientációban segíteni, a hátrányos helyzetű tanulóknak támogatást nyújtani, az egyetem profiljába illő szakokat népszerűsíteni.
Vállalkozó feladatai
A projekt keretében a fentiek szerint számos rendezvényt valósít meg a BGE, azok előkészítését, szervezését, és lebonyolítását nyertes Ajánlattevő valósítja meg, a programok szakmai tartalmához a BGE biztosítja a szakemberei közreműködését.
A tervezett teljesítési időszak a szerződés hatálybelépésétől - 2020.08.31. A projekt során több rendezvénytípus szervezését és lebonyolítását kell biztosítani. A feladatok ismertetése során leírásra kerül az egyes rendezvénytípusokkal kapcsolatos elvárt szolgáltatások, illetve az adott rendezvénytípusok várható időpontjai és helyszíne. Megrendelő az egyes alkalmak pontos időpontját és helyszínét legkésőbb 15 nappal azok kezdete előtt közli a Szolgáltatóval.
Általános elvárások
A rendezvény koncepciójához és helyszínéhez illeszkedő színekben, stílusban és hangulatban legyen biztosítva a rendezvényterület berendezése, a terítékek, valamint a büféasztalok dekorációja.
Környezettudatos működtetés és kiszolgálás érdekében az ételek és italok tárolása, tálalása, felszolgálása alkalmával kerülendőek a műanyag poharak, eszközök használata, legyen előnybe részesítve az üveg-, fa, fém eszközök, tálcák használata.
Az árajánlat tartalmazza a catering szervezésének költségeit a megjelölt létszámra vonatkozóan.
A rendezvény kezdete előtt legalább egy órával legyen berendezve a helyszín, az időtartama alatt szakképzett személyzet segítse a folyamatos (vagy szünetekben) az étel és italfogyasztás zavartalanságát, amennyiben catering a rendezvényhez kapcsolódik.
A szervezési munkának tartalmaznia kell az összes, előkészítés, egyeztetés, végrehajtás során felmerült költséget.
A szerződés keretében megvalósítandó rendezvények: a tételes excel tábla szerint.
Az egyes alkalmakról tételes számlát, vagy számlarészletezőt kell készíteni, minimum étkezés/egyéb rendezvényszervezés részletezettséggel, valamint úgy, hogy az a Megrendelő esetleges EHO és SZJA fizetési kötelezettségének megállapításához alkalmas legyen.
Rendezvények bemutatása
Motivációs, pályaorientációs, kommunikációs workshop - 45 alkalom
Az iskoláknak nyújtott programcsomag tartalmaz egy iskolánként 10-15 fő diák részére felajánlott motivációs, pályaorientációs, kommunikációs workshop-ot melynek témái: motiváció, kommunikáció, időmenedzsment, pályaorientáció, célok kitűzése, szokások, tanulási stratégiák. A workshop támogatja a tanulási stratégiák oktatásán keresztül akár a természettudományos készségfejlesztést is. A trénert Megrendelő biztosítja. Az iskolákban plakátokon népszerűsítjük a rendezvényt.
Workshop kiemelt témái és ismeretei, melyek játékos módon kerülnek elsajátításra. gyakorlásra: célkitűzések, motiváció, időmenedzsment, proaktivitás, tanulási stratégiák (jegyzetkészítés, memorizálás, „mindmap” készítés, tanulási preferenciák megállapítása, intelligencia változatok), önismeret, együttműködés, kommunikációs készségfejlesztés.
Cinema Science Cafe - 50 alkalom
A Cinema Science Cafe (CSC) lényege, hogy egy moderator (őt a Megrendelő biztosítja) segítségével, a nézőközönség meghallgat egy beszélgetést vagy a BGE oktatójával életpályájáról, kutatásáról, vagy egy a Konzorciumi partner ajánlásával érkező vendéggel, vagy a BGE-vel együttműködésben álló cég munkavállalójával. A beszélgetést filmvetítés követi (egy híres kutatóról, professzorról), melyet a moderátorral folytatott beszélgetés, megbeszélés követ. A cél az, hogy a diákok megismerkedjenek olyan életutakkal, és olyan szereplőkkel, melyek kihívást és inspirációt jelentenek. Plakáton, meghívón, és a blogon toborozzuk a nézőket. A CSC rendezvényein szóróanyagot osztunk, mely tartalmazza a Cinema Science Cafe előadásainak címét, ismerteti a blog elérhetőséget, versenyeket hirdetünk meg. A meghívott vendégek közel 3 órát töltenek el a diákokkal. A moderátor kérdéseire válaszolva mesélnek szakmájukról, életútjukról, kutatásaikról. A moderátor feladata még a beszélgetés lebonyolítása, a vendéggel való kapcsolatfelvétel, előzetes tájékozódás, felkészülés. Emellett a film mondandójának, üzenetének megbeszélése a diákokkal, a diákok motiválása, biztatása.
A forgatókönyv tartalmazza a bemutatásra kerülő filmek háttéranyagát (kifejezetten tudósok életéről szóló filmek), arra épülő kérdéseket, meglátásokat, módszereket a diákok bevonására. Pontos módszertani útmutatót ad meg a meghívott vendéggel folytatott beszélgetés sikeres lebonyolítására. Legalább 2000 diákot kívánunk elérni.
Nyári Egyetem - 4 alkalom
A Nyári Egyetem délelőtti foglalkozásainak témája a tudomány. A főképp matematikával és informatikával foglalkozó előadásokon keresztül bemutatásra kerülnek a gazdaságinformatikus és üzleti-közgazdász szakmák érdekességei is.
A BGE oktatói és meghívott előadók tartanak színes, gyakorlatorientált és interaktív előadásokat a diákok számára. Összesen 4 Nyári Egyetem kerül megrendezésre. Mindegyik 5 napos, szállással, étkezéssel 65-70 fő (50 diák+mentorok+segítők) részvételével. Mind a 4 alkalommal 1 gyár, üzem vagy céglátogatásra sor kerül. A program népszerűsítése plakáton, a blogon, a versenyeken, a színházi előadásokon történik.
A Nyári Egyetem délutáni foglalkozásainak célja a felsőfokú tanulmányokra való felkészülés támogatása játékos, nem formális módon. Tanulási stratégiák, menekülős játékok, önismereti és logikai játékok tematikája és leírása kerül kidolgozásra évről évre igazodva az újabb trendekhez, igényekhez. Kiemelt témák: önismeret, érdekérvényesítés, asszertív kommunikáció, kommunikációs készségfejlesztés.
A tudomány területén magasan elismert előadó (celeb) meghívása motivációs (role model) céllal. A délutáni szakemberek, szakmájuk szerint; pszichológus, drámapedagógus, coach, tanulási stratégiákban jártas szakember, rendelkezésre állnak végig a tábor folyamán, segítenek a tábor vezetésében. A tábort nagyrészben kevésbé fejlett régióbeli lakhelyű középiskolásoknak, másrészben kifejezetten és kizárólag hátrányos helyzetű térségben lakó középiskolásoknak szervezzük, a helyszíneket is így választjuk.
Képzők Képzése - 2 alkalom
A Képzők Képzése nem formális tréning foglalkozásain keresztül a mentorok olyan ismeretanyagra tesznek szert, és olyan kompetenciákat és készségeket fejlesztenek ki, amelyek lehetővé teszik, hogy motiválni és segíteni tudják a diákokat, ők biztosítsák a folytonosságot a diákok és a projekt életében. A Képzők Képzése tananyag összefoglalja mindazokat az ismereteket, amelyekkel a képzésen résztvevő mentoroknak tisztában kell lennie ahhoz, hogy sikeresen vezessék a diákoknak tartott workshopokat, megfelelő módon tudják támogatni őket, és lebonyolítsák a Cinema Science Cafet. A tanulási stratégiák tartalom segíti a diákokat mind a humán, mind a természettudományos tárgyak tanulásában. A Képzők Képzése 2 külön helyszínen (kedvezményezett, vagy fejlesztendő járásban), 15-15 mentor részvételével és 2 tréner közreműködésével valósul meg 15 órában. A mentorok toborzásában az iskola segít, mivel a mentorok kiválasztásánál fontos lesz, hogy a kiválasztott mentor valamilyen társadalmi-civil szervezet tagjaként már ismerje az iskolát.
Tematikus középiskolai verseny - 8 alkalom
Az országos döntőt 2 online forduló előzi meg, valamint 2019-2021 között a mobil telefonos szerepjáték pályáinak kijátszása is feltétel lesz. Az online feladatok feltöltésének és megjelenésének koordinálása egy MOODLE portálon történik. Logisztika, gazdaságinformatika, üzleti-közgazdász, turizmus-vendéglátás területeken zajlanak a versenyek. A versenyfeladatok kidolgozásában középiskolai tanárok is részt vesznek, a koordinátorok segítenek a csapatok toborzásában, a döntő helyszínének kiválasztási szempontja lesz a hátrányos helyzetű régiók figyelembevétele. A verseny zsűrijébe vállalati partnerek képviselőit, középiskolai tanárokat, mentorokat hívunk meg, és a konzorciumi partner is delegál tagokat. A verseny meghirdetése országosan, az iskolák honlapján és a blogon lesz. Egy versenyre legalább 15 iskolából várunk jelentkezőket. A verseny egyik díja lesz egy a vállalatnál eltölthető 2-3 napos „gyakornoki állás”.
Tematikus Nyílt Nap - 11 alkalom
A tematikus nyílt napok a vállalatok, a konzorciumi partner, a kihelyezett kar, a budapesti karok együttműködésével megvalósuló, a diákokat aktívan foglalkoztató rendezvények lesznek, melyek célja a választható szakma bemutatása. Ezek nem a szokásos értelemben vett nyílt napok, inkább hasonlítanak a Kutatók Éjszakája élményközpontú bemutatóira. Tervezett helyszínek többek közt duális képző központok pl. Hatvan, de a zalaegerszegi karnak is jut szervező szerep. A részvevőket elektronikus meghívó útján, plakátok, szóróanyagok formájában érjük el. A pályaorientációs programokra becsalogató célzattal a szakmájában kiemelkedő teljesítményt elér hírességet „celebet” is hívunk.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A Vezető rendezvényszervező rendezvények és/vagy konferenciák lebonyolításában szerzett gyakorlata összesen 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Bruttó ajánlati ár / Súlyszám: 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.4.4-16 projekt
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Pályaorientációs programok szervezése a Budapesti Gazdasági Egyetem részére az EFOP-3.4.4-16 projekt keretében
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2018/04/05 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Organ Vidékfejlesztési és Gazdasági Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kossuth u. 27.)
Város: Szekszárd,
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 7100
Ország:
E-mail: -
Telefon:
Internetcím(ek): (URL) -
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10398207-2-17
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 34801420
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 33262905
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: étkezés, terembérlet, konferencia, rendezvényszervezési feladatok
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Organ Vidékfejlesztési és Gazdasági Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kossuth u. 27.)
Város: Szekszárd,
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 7100
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10398207-2-17

Hivatalos név: Omnifeszt Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fenyő u. 19
Város: Letenye
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8868
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14643034-2-20

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/01/15 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2018/04/26 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges