Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/105
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2018.06.04.
Iktatószám: 6978/2018
CPV Kód: 72254000-0
Ajánlatkérő: MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye: Budapest.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: T-Systems Magyarország Zrt.
Ajánlatkérő típusa: Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Gazdasági és pénzügyek
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK05103
Postai cím: Nádor u. 31.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1051
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy:
Telefon: +36 14281730
E-mail: kozbeszerzes@mfb.hu
Fax: +36 14281732
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.mfb.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
x Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „IFRS analitikus és főkönyvi rendszerek tesztelése”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72254000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Megrendelő a számára rendelkezésre álló tesztelési erőforrás keretet a Bank IFRS átállásban érintett rendszerei (SAP CML, SAP CFM, AFI, IWP, Inforex) kapcsán felmerülő tesztelési feladatok elvégzésére kívánja igénybe venni. A fejlesztési és az ebből fakadó tesztelési feladatok a Bank által elkészített és jóváhagyott IFRS koncepció alapján állnak elő, és kerülnek átadásra az IFRS tesztelőnek.
Megrendelő a tesztelési feladatokat az általa üzemeltetett SpiraTeam teszt menedzsment rendszerben kezeli, melyhez Vállalkozónak hozzáférést biztosít.
A Vállalkozó tesztelési feladat elvégzése címén a következő tevékenységek ellátására köteles:
• A Bank által kidolgozott IFRS koncepció, kapcsolódó specifikációk megértése, illetve ezen koncepció, specifikációk érvényesülésének szem előtt tartása a tesztelés során
• Követelmények, tesztesetek összegyűjtése,
• Tesztesetek kidolgozása az IFRS standardok figyelembe vételével
• Követelmények, tesztesetek rögzítése a Megrendelő által meghatározott tesztelés támogató eszközbe (jelenleg SpiraTeam)
• Részvétel a Tesztelési tervek kidolgozásában, a határidők kitűzésében
• Tesztelendő rendszerek funkcióinak elsajátítása
• Részvétel a tesztelést megelőző, harmadik fél által tartott oktatásokon
• Tesztesetek kiosztása saját, illetve banki tesztelők között a banki iránymutatások szerint
• Igény szerint kapcsolattartás az üzleti területekkel és egyéb külső szállítóval
• Tesztelési feladatok határidőre történő elvégzése
• A tesztelési eredmények alapos és részletes, IFRS standardok figyelembe vételével történő értelmezése, javaslat a tesztek sikerességéről
• Tesztelések, hibajavítások folyamatos nyomon követése, szükség esetén egyeztető megbeszélések összehívása, levezetése
• Rendszeres státuszriportok készítése a tesztelés előre haladásáról
• Tesztelési feladatok dokumentálása, adminisztrációja
• Igény szerint a teszteléssel kapcsolatos oktatások támogatása, megtartása (pl. Spira Team használat)
• Harmadik fél által készített dokumentációk validálása
A Vállalkozónak valamennyi fejlesztési feladat elvégzésekor be kell tartania az MFB Informatikai Fejlesztési Szabályzatában foglaltakat. A Szabályzat azon részei, amelyek a teszteléshez relevánsak, jelen dokumentum mellékletét képezik.
Ajánlatkérő a közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatásokat 2018. május 1-től maximum a rendelkezésre álló nettó 40.000.000,-Ft keretösszeg erejéig, de legkésőbb 2019. február 28. napjáig kívánja igénybe venni. Ajánlatkérő tájékoztatja a Tisztelt Ajánlattevőket, hogy a szolgáltatások kapcsán az ajánlattételi dokumentációban közölt mennyiségi adatok kizárólag tájékoztatás céljából kerültek meghatározásra, a szolgáltatások tekintetében Ajánlatkérő a keretösszeg 70 %-áig vállal megrendelési kötelezettséget.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 40.000.000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 115.000,-Ft/nap / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Váálalkozási keretszerződés
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72254000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: Budapest.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Megrendelő a számára rendelkezésre álló tesztelési erőforrás keretet a Bank IFRS átállásban érintett rendszerei (SAP CML, SAP CFM, AFI, IWP, Inforex) kapcsán felmerülő tesztelési feladatok elvégzésére kívánja igénybe venni. A fejlesztési és az ebből fakadó tesztelési feladatok a Bank által elkészített és jóváhagyott IFRS koncepció alapján állnak elő, és kerülnek átadásra az IFRS tesztelőnek.
Megrendelő a tesztelési feladatokat az általa üzemeltetett SpiraTeam teszt menedzsment rendszerben kezeli, melyhez Vállalkozónak hozzáférést biztosít.
A Vállalkozó tesztelési feladat elvégzése címén a következő tevékenységek ellátására köteles:
• A Bank által kidolgozott IFRS koncepció, kapcsolódó specifikációk megértése, illetve ezen koncepció, specifikációk érvényesülésének szem előtt tartása a tesztelés során
• Követelmények, tesztesetek összegyűjtése,
• Tesztesetek kidolgozása az IFRS standardok figyelembe vételével
• Követelmények, tesztesetek rögzítése a Megrendelő által meghatározott tesztelés támogató eszközbe (jelenleg SpiraTeam)
• Részvétel a Tesztelési tervek kidolgozásában, a határidők kitűzésében
• Tesztelendő rendszerek funkcióinak elsajátítása
• Részvétel a tesztelést megelőző, harmadik fél által tartott oktatásokon
• Tesztesetek kiosztása saját, illetve banki tesztelők között a banki iránymutatások szerint
• Igény szerint kapcsolattartás az üzleti területekkel és egyéb külső szállítóval
• Tesztelési feladatok határidőre történő elvégzése
• A tesztelési eredmények alapos és részletes, IFRS standardok figyelembe vételével történő értelmezése, javaslat a tesztek sikerességéről
• Tesztelések, hibajavítások folyamatos nyomon követése, szükség esetén egyeztető megbeszélések összehívása, levezetése
• Rendszeres státuszriportok készítése a tesztelés előre haladásáról
• Tesztelési feladatok dokumentálása, adminisztrációja
• Igény szerint a teszteléssel kapcsolatos oktatások támogatása, megtartása (pl. Spira Team használat)
• Harmadik fél által készített dokumentációk validálása
A Vállalkozónak valamennyi fejlesztési feladat elvégzésekor be kell tartania az MFB Informatikai Fejlesztési Szabályzatában foglaltakat. A Szabályzat azon részei, amelyek a teszteléshez relevánsak, jelen dokumentum mellékletét képezik.
Ajánlatkérő a közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatásokat 2018. május 1-től maximum a rendelkezésre álló nettó 40.000.000,-Ft keretösszeg erejéig, de legkésőbb 2019. február 28. napjáig kívánja igénybe venni. Ajánlatkérő tájékoztatja a Tisztelt Ajánlattevőket, hogy a szolgáltatások kapcsán az ajánlattételi dokumentációban közölt mennyiségi adatok kizárólag tájékoztatás céljából kerültek meghatározásra, a szolgáltatások tekintetében Ajánlatkérő a keretösszeg 70 %-áig vállal megrendelési kötelezettséget.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány alkalmassági minimumkövetelményen felüli tapasztalata 40
2 2.1. M.2. alkalmassági követelménynek való megfelelés érdekében bemutatott szakemberek, ha rendelkeznek gyakorlattal SpiraTeam alkalmazás életciklus menedzsment eszköz használatában.(hónap) 6
3 2.2. M.2. alkalmassági követelménynek való megfelelés érdekében bemutatott szakemberek, ha rendelkeznek pénzügyi intézményi területen, hitelezési vagy pénzügyi befektetési vagy banki garancia kezelő i 24
4 2.3. M.2. alkalmassági követelménynek való megfelelés érdekében bemutatott szakemberek, ha rendelkeznek IFRS relevanciájú tapasztalattal audit, tanácsadás, átvilágítás, IFRS bevezetés területén (hónap 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Vállalkozói napidíj (nettó Ft/nap) A vállalkozót megillető 1 munkanapra (8 munkaóra) járó vállalkozói díj. Súlyszám - 60
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GOP, KMOP, GINOP, VEKOP, EFOP
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási keretszerződés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/04/10 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: -
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: -
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: -
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: -
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: T-Systems Magyarország Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Budafoki út 56.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 2928099-2-44
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 40.000.000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 115.000,-Ft/nap / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Külső erőforrásként az egyik teljesítésbe bevonni kívánt szakember biztosítása.
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: T-Systems Magyarország Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Budafoki út 56.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 2928099-2-44

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/01/18 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/01 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges