Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/55
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Előzetes közzététel nélküli tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma:2018.03.20.
Iktatószám:4335/2018
CPV Kód:72260000-5
Ajánlatkérő:Tolna Megyei Kormányhivatal
Teljesítés helye:Tolna Megyei Kormányhivatal és szervezeti egységei
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:SDA DMS Zrt.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános igazgatási tevékenység
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény
A Kbt. 137. § (2) bekezdés esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Tolna Megyei Kormányhivatal
Nemzeti azonosítószám: AK10241
Postai cím: Augusz I. utca 7.
Város: Szekszárd
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nemes Árpád
Telefon: +36 74 412-564/109
E-mail: nemes.arpad@tolna.gov.hu
Fax: +36 74415686
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): http://kormanyhivatal.hu
 
I.2) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.3) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Általános igazgatási tevékenység
I.4) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Az Egységes központi elektronikus irat- és dokumentumkezelési rendszer (EKEIDR) moduljainak, rendszerelemeinek szupport szolgáltatásainak biztosítása a műszaki leírásban részletezettek szerint, a Tolna Megyei Kormányhivatal számára - 2018.
Hivatkozási szám:
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:72260000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás: Az EKEIDR rendszer Ajánlatkérő által jelenleg is használt elemeinek technológiai és jogszabályi követése, támogatása, a kapcsolódó szolgáltatások nyújtása, valamint a későbbiekben elérhetővé váló, vagy már meglévő, de Ajánlatkérő által a jelen eljárás időpontjában még nem használt funkcionalitások, szolgáltatások lehívása a műszaki leírásban részletezettek szerint.
II.1.5) Részekre vonatkozó információ
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 31000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződes(ek) érteke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Az Egységes központi elektronikus irat- és dokumentumkezelési rendszer (EKEIDR) moduljainak, rendszerelemeinek szupport szolgáltatásainak biztosítása a műszaki leírásban részletezettek szerint, a Tolna Megyei Kormányhivatal számára - 2018.
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:72261000-2
További tárgyak:72266000-7
72267000-4
72262000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233
A teljesítés helye: Tolna Megyei Kormányhivatal és szervezeti egységei
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az EKEIDR rendszer Ajánlatkérő által jelenleg is használt elemeinek technológiai és jogszabályi követése, támogatása, a kapcsolódó szolgáltatások nyújtása, valamint a későbbiekben elérhetővé váló, vagy már meglévő, de Ajánlatkérő által a jelen eljárás időpontjában még nem használt funkcionalitások, szolgáltatások lehívása a műszaki leírásban részletezettek szerint.
a) Havi support szolgáltatások
I. Az Ajánlatkérő által használt funkcionalitáshoz kapcsolódó support
II. Az Ajánlatkérő által jelenleg nem használt, de a későbbiekben opcionálisan a keretszerződés alapján bevezetésre kerülő, makd azt követően igénybe venni tervezett support szolgáltatások
III. Jelenleg nem elérhető, de a későbbiekben kifejlesztendő, és a keretszerződés alapján opcionálisan bevezetésre kerülő, majd ezt követően igénybe venni tervezett support szolgáltatások a bevezetett modulok tekintetében
b) Opcionálisan rendelhető kiegészítő szolgáltatások:
• fejlesztői óradíj (programfejlesztés, paraméterezés, workflow készítés)
• Tanácsadói napidíj (tanácsadás, oktatás)
• Terméktámogatási óradíj
c) Opcionálisan igénybe vehető tranzakciós szolgáltatások:
• EKEIDR Rendszer irathitelesítési szolgáltatás díja
• EKEIDR Rendszer által biztosított e-learning modulok (LMS és LCMS) felhasználási díja
Mennyiség:
Ajánlatkérő által használt EKEIDR rendszer felhasználói száma jelenleg 372.
Ajánlatkérő a vállalkozási keretszerződés hatálya alatt legfeljebb nettó 31.000.000,- Ft erejéig jogosult a fentiekben részletezett support és bevezetési szolgáltatásokat igénybe venni.
E keretösszeg magába foglalja a terméktámogatási (support) szolgáltatásokra vonatkozó havi alapdíjat (support díj és felhasználói támogatás havi díja), valamint az opcionálisan bevezetésre kerülő support szolgáltatások, az opcionálisan rendelhető kiegészítő és tranzakciós szolgáltatások díját. Az opcionális szolgáltatások igénybevétele írásban, egyedi megrendelés alapján kerülhet sor.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: / Súlyszám: A Kbt. 76.§ (2) bekezdésének a) pontja alapján a legalacsonyabb ár, a Kbt. 76. (5) bekezdésé-ben foglaltak figyelembe vételével - tekintettel arra, hogy az ajánlatkérő igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő szolgáltatás felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Opcionálisan rendelhető kiegészítő szolgáltatások:
• fejlesztői óradíj (programfejlesztés, paraméterezés, workflow készítés)
• Tanácsadói napidíj (tanácsadás, oktatás)
• Terméktámogatási óradíj
Opcionálisan igénybe vehető tranzakciós szolgáltatások:
• EKEIDR Rendszer irathitelesítési szolgáltatás díja
• EKEIDR Rendszer által biztosított e-learning modulok (LMS és LCMS) felhasználási díja
Mennyiség:
Ajánlatkérő által használt EKEIDR rendszer felhasználói száma jelenleg 372.
Ajánlatkérő a vállalkozási keretszerződés hatálya alatt legfeljebb nettó 31.000.000,- Ft erejéig jogosult a fentiekben részletezett support és bevezetési szolgáltatásokat igénybe venni.
E keretösszeg magába foglalja a terméktámogatási (support) szolgáltatásokra vonatkozó havi alapdíjat (support díj és felhasználói támogatás havi díja), valamint az opcionálisan bevezetésre kerülő support szolgáltatások, az opcionálisan rendelhető kiegészítő és tranzakciós szolgáltatások díját. Az opcionális szolgáltatások igénybevétele írásban, egyedi megrendelés alapján kerülhet sor.
II.2.7) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.8) További információ

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Előzetes közzététel nélküli tárgyalásos eljárás
  Előzetes versenyfelhívás nélküli tárgyalásos eljárás
  Koncesszió odaítélése koncessziós hirdetmény előzetes közzététele nélkül
  Eljárást megindító felhívásnak a Közbeszerzési Értesítőben történő közzététele nélkül odaítélt szerződés
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 1 Elnevezés: Az Egységes központi elektronikus irat- és dokumentumkezelési rendszer (EKEIDR) moduljainak, rendszerelemeinek szupport szolgáltatásainak biztosítása a műszaki leírásban részletezettek szerint, a Tolna Megyei Kormányhivatal számára - 2018.
V.1) Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés odaítélésének dátuma:
2018/03/09 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SDA DMS Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Retyezáti utca 46.
Város: Érd
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2030
Ország:
E-mail: bencze.gyorgy@sdadms.hu
Telefon: +36 13810736
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13866022
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24167789-2-13
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 31000000
A szerződés/rész végleges összértéke: 31000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat (ÁFA nélkül)
Pénznem: HUF
keretmegállapodások esetében – maximális összérték e tételre vonatkozóan
keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke
V.1.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/03/14 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges