Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/112
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.06.13.
Iktatószám:10018/2018
CPV Kód:45233000-9
Ajánlatkérő:Komádi Városi Önkormányzat
Teljesítés helye:Komádi 0487/1, 0487/2, 0559/1, 0486/14, 0486/18, 0554/1, 0558/7, 0558/30, 0558/52, 0558/54, 1578/2, 1579 hrsz.;Komádi, Hajnal utca: 1662 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Berettyó-Útép Kft.;Berettyó-Útép Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Komádi Városi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: AK04060
Postai cím: Hősök tere 4.
Város: Komádi
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4138
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Berecz Orsolya Zsuzsa felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
Telefon: +36204101981
E-mail: drbereczorsolya@gmail.com
Fax: +3614801180
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.komadi.hu/onkormanyzat
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.komadi.hu/onkormanyzat
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „TOP-3.1.1.-15-HB1-2016-00014 azonosító számú projekt keretében „Kerékpárút fejlesztése Komádiban” és a „Komádi, Hajnal utca felújítása” című beruházáshoz kapcsolódó útépítési munkák kivitelezése”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45233000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„TOP-3.1.1.-15-HB1-2016-00014 azonosító számú projekt keretében „Kerékpárút fejlesztése Komádiban” és a „Komádi, Hajnal utca felújítása” című beruházáshoz kapcsolódó útépítési munkák kivitelezése”
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 175603864 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: „TOP-3.1.1.-15-HB1-2016-00014 azonosító számú projekt keretében „Kerékpárút fejlesztése Komádiban”
Rész száma: 1.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45233162-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: A teljesítés helye: Komádi 0487/1, 0487/2, 0559/1, 0486/14, 0486/18, 0554/1, 0558/7, 0558/30, 0558/52, 0558/54, 1578/2, 1579 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„TOP-3.1.1.-15-HB1-2016-00014 azonosító számú projekt keretében „Kerékpárút fejlesztése Komádiban”:
Komádi, 4219 j. ök. út 16+175 - 17+785 kmsz közötti kerékpárút építés és csapadékvíz elvezetés:
Az útszakasz leírása:
A tervezett kerékpárút csatlakozik a meglévő elválasztás nélküli gyalog-és kerékpárút végéhez. Az elválasztás nélküli gyalog és kerékpárút az öbölbe helyezett autóbusz megállóhelyig tart. Onnantól már csak kerékpárútként funkcionál.
A Munkás utcai csatlakozásnál a kerékpár utat 0,5x0,5 m méretű sárga színű tartós útburkolati jelek között terveztük átvezetni. Az útcsatlakozásban a felállási vonalat és a STOP feliratot fel kell festeni szintén tartós útburkolati jellel.
A 0+000 km szelvénytől a kerékpárút külön koronára kerül.
A 0+096,60 km szelvényben a közúton kerékpárút csatlakozást terveztünk.
A 0+179,75 km szelvényben a gázfogadó állomáshoz vezető aszfalt burkolaton sárga színű tartós útburkolati jelet terveztünk. A csapadékvíz elvezetés miatt a bejáró alá átereszt terveztünk. Az útcsatlakozás burkolatát a telekhatár és a közút burkolatszéle között 1 réteg AC 11 kopó aszfalttal újra kell aszfaltozni.
A 0+307,93 km szelvénybe a legelőről lefolyó csapadékvíz levezetésére átereszt terveztük a kerékpárút alá.
A 0+614,78 km szelvénybe 50,0 m hosszon 5,5 m szélességben 1,00 m széles padkával aszfalt burkolatú útcsatlakozást terveztünk. Az útcsatlakozás alá átereszt terveztünk.
Az útcsatlakozáson keresztül a kerékpárutat sárga színű 0,5x0,5 m méretű tartós útburkolati jelek között vezetjük.
A 0+815,76 km szelvényben a közúton kerékpárút csatlakozást terveztünk.
A 0+822,54 km szelvényben 22 kV-os légvezetéket keresztezünk. A kerékpárút pályaszintje ezen a helyen a közút szintjénél 0,45 m-rel alacsonyabb.
Az 1+007,47 km szelvénybe 50,0 m hosszon 5,5 m szélességben 1,00 m széles padkával aszfalt burkolatú útcsatlakozást terveztünk. Az útcsatlakozás alá átereszt terveztünk.
Az útcsatlakozáson keresztül a kerékpárutat sárga színű 0,5x0,5 m méretű tartós útburkolati jelek között vezetjük.
Az 1+100 és 1+129 km szelvények mellett az ivóvíz hálózat légtelenítő aknái mellett haladunk el.
Az 1+117,99 km szelvényben a kerékpárút keresztezi a Szöcsköd-Komádi III. csatornát a 6+820 km szelvényben. Ebben a szelvényben a csatorna üzemeltetője által előírt átereszt terveztük beépíteni. A keresztezésben mindkét oldalon 1,0-1,0 m széles padkát terveztünk és a támfal közepére elhelyezett kétsoros gyalogos csőkorlátot.
Az 1+598 km végszelvényben útcsatlakozást terveztünk megépíteni. Az útcsatlakozás 50,0 m hosszon 5,5 m szélességben 1,00 m széles padkával aszfalt burkolattal terveztük megépíteni.
Gyula irányából a párhuzamos kerékpárút kezdete táblát 150 m-re a kerékpárút kezdete előtt ki kell helyezni!
A megállóhely peronja 21 m hosszú és 1,50 m széles. Az öböl burkolatának szintjétől 13 cm-rel magasabban épül. Az öböl két vége lekerekítéssel épül. A peronon kívül kerül elhelyezésre az utasváró és annak burkolata. Ezek a burkolatok a kerékpárút burkolatéval azonos.
A peron és a járda közé 3,0 m széles járdát terveztünk. A belvízelvezető árok folytonossága érdekében átereszt és annak két oldalára támfalat terveztük. A támfal mellett kétsoros gyalogos csőkorlátot terveztünk.
A tervezett autóbusz megálló öböl burkolta bazaltbeton. Mivel a mellette lévő közút széle hullámos és a bazaltbeton nem építhető meg a meglévő szerkezethez, ezért ezen a szakaszon a meglévő pályát vissza kell marni és 4 cm AC 11 kopó aszfalt burkolattal kell megépíteni.
Vízelvezetés, csatornázás:
A tervezett burkolaton összegyülekezett csapadékvíz elvezetéséről gondoskodtunk.
A meglévő vízelvezető rendszerek vonalvezetésén, kapacitásán nem terveztünk változtatást. Ezeknek a tisztítását, valamint új átereszek építését terveztük.
Fontos: A kivitelezés megkezdése előtt a közművek szakfelügyeletét meg kell rendelni. A Magyar közút érvényes munkakezdési engedély birtokában kezdhető meg a munkavégzés.
Az autóbusz megálló környezetében a gázvezeték kutatása után egyeztetés szükséges a közmű üzemeltetővel és a tervezővel. Szükség esetén az utasváró helyének áttervezése szükséges.
A Szöcsköd-Komádi III. csatorna keresztezésénél első lépésben a növényzet eltávolítása szükséges. Ezt követően helyszíni egyeztetést kell tartani a csatorna üzemeltetőjével és a tervezővel. Szükség esetén az U-8 tervlapokat módosítani kell!
A kivitelezést a módosítások jóváhagyása után lehet folytatni ezen munkaterületeken!
Komádi, Fő utca (4215 j. út 25+788 - 26+977 kmsz között) kerékpárút építés:
Az útszakasz leírása:
A tervezési szakasz kezdete a 4215 j. ök. út 25+788 km szelvényben lévő útcsatlakozás, mely egyben a Fogyatékosok otthona útcsatlakozása is. Ehhez az útcsatlakozáshoz csatlakoztatjuk a kerékpárutat. A létesítmény nagy kerékpáros forgalom vonzó létesítmény. A kerékpárút továbbvezetése Magyarhomorog irányába nem indokolt.
A tervezett kerékpárutat a telekhatártól 0,50 m oldalakadály távolságra terveztük elhelyezni. A meglévő vízelvezető árok profilozására, valamint az átereszek átépítésére szükség van.
A Magyari utcai útcsatlakozás nem rendelkezik szilárd burkolattal. Ezért a biztonságos közlekedés miatt a kerékpárútig útcsatlakozást terveztünk. Az utca telekhatárok közötti távolsága nem biztosítja a kétirányú forgalmú út megvalósíthatóságát, ezért azt egyirányúsítottuk. A Tűrr J. utca aszfalt burkolattal rendelkezik.
A Vasvári Pál utca aszfalt burkolattal rendelkezik.
A Vasvári Pál utcától a meglévő kerékpáros burkolatot felújítva terveztük a kerékpárutat megépíteni a Széchenyi utcáig.
A Széchenyi utcai útcsatlakozás burkolatát a kerékpárút és a közút között új burkolattal terveztük ellátni.
A Széchenyi utcától a Furtai útig elválasztott gyalog és kerékpárutat terveztünk.
Vízelvezetés, csatornázás
A tervezett burkolaton összegyülekezett csapadékvíz elvezetéséről gondoskodtunk.
A meglévő vízelvezető rendszerek vonalvezetésén, kapacitásán nem terveztünk változtatást. Ezeknek a tisztítását, valamint új átereszek építését terveztük.
A Széchenyi utca és Furtai út között a meglévő folyóka nagyobb kapacitású vízelvezetésére és a tervezett kerékpárút vízelvezetésére zárt rendszert terveztünk mely egy része a Furtai úti vízelvezető árokba, a másik része pedig a Széchenyi úti vízelvezető árokba kerül bevezetésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember mélyépítési beruházásokban vagy közlekedési építmények építés-szerelési munkáiban szerzett szakmai tapasztalata (minimum 24 hónap) 20
2 Vállalja-e 1 fő hátrányos helyzetű munkavállaló foglalkoztatását (igen/nem) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (Ft-ban megadva) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.1.1.-15-HB1-2016-00014
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: „Komádi, Hajnal utca felújítása”
Rész száma: 2.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45233120-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Komádi, Hajnal utca: 1662 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„Komádi, Hajnal utca felújítása”
Komádi, Hajnal utca útburkolat-felújítás:
Meglévő állapot:
A meglévő pályaszerkezet erősen elhasználódott, kátyús, repedezett, megsüllyedt. A tervezési szakaszon buszforgalom nincs, ezért a buszforgalom miatti tönkremenetel nem tapasztalható. Nehézgépjárművek forgalma csak célforgalom esetén tapasztalható. Főleg lakossági forgalommal kell számolni.
A Hajnal utca burkolat-felújítását az Széles utcától terveztük a Bocskai utcáig.
A meglévő pálya aszfaltból, aszfaltmakadámból készült. A burkolatszélek letöredeztek, helyenként a padka felhízása miatt a burkolat széle földdel takart.
A burkolat szélesség: 3,5 m
A tervezés tárgyának leírása:
Komádi, Hajnal utca útburkolat-felújítás terve
Tervezési paraméterek:
Tervezési adatok:
Belterületen, önkormányzati úton:
- Útkategória: Lakóút (B.VI.C.)
- Tervezési sebesség: 40 km/h
- Forgalmi sávok száma: 1
- Forgalmi sáv szélessége: 3,50 m
- Padka szélessége: 1,00 m
- Rézsűhajlás: 1:1
Tervezői döntések, javaslatok indoklása:
A burkolat szemrevételezés alapján elhasználódott, javításra szorul, ezért az a tervezői döntés, hogy a burkolatot fel kell újítani. A felújítás előtt a megsüllyedt pályaszerkezeteket ki kell bontani, új szerkezetet kell építeni.
A felújítás alatt egy új kopóréteg gépi beépítését értjük, mely aszfaltréteg alá egy réteg kiegyenlítő kell kihúzni.
A földpadka helyi anyagból készült, s ennek a felújítását is el kell végezni. A padka felújításánál fontos, hogy megfelelő oldaleséssel kerüljön kialakításra, és ne legyen a burkolat és az aszfalt széle találkozásánál padka „felhízás”.
A tervezési szakaszon a közúti jelzőtáblákat és annak tartó oszlopait újra terveztük cserélni.
Az útszakasz leírása:
Az érintett útszakasz teljes útburkolat felújításra kerül, ami magában foglalja a burkolat felújítását, valamint az útcsatlakozások hullámmentes csatlakozásának kiépítését.
A kivitelezés során a földpadkák felhízásának megszüntetése az első fontos teendő, valamint a burkolatszélek szabaddá tétele.
A meglévő aszfaltfelület takarítása és kellősítése után kapott felületre a kiegyenlítő aszfaltréteg kerüljön felhordásra, mely művelettel a profilalakításnak is meg kell történnie, majd a kopóréteg. A beépítésre kerülő réteg miatti pályaszint emelkedés következtében a padkát, valamint a csatlakozó járdákat, kiépített kapubejárókat szintbe, akadálymentesen ki kell építeni.
A szilárd burkolattal kiépített útcsatlakozásoknál kialakuló szintkülönbségeket hullámmentes csatlakozással terveztük megoldani. A meglévő útcsatlakozásoknál a régi burkolatot teljes szélességben 5,00 cm vtg.-ban és 5,0 m hosszan ki kell bontani (ha lehetséges marni) és az új kopóréteget kell a helyére építeni.
Területrendezési és településrendezési terv:
A tervezés során figyelembe vettük a tervezési területre vonatkozó területrendezési és településrendezési terveket.
Helyi építési szabályzat:
A tervezés során figyelembe vettük a tervezési területre vonatkozó helyi építési szabályzatot, mellyel a tervezett létesítmény összhangban készült el.
Forgalmi vizsgálatok, forgalmi tervezés:
A tervezés során forgalmi vizsgálatot nem végeztünk mivel forgalomnövekedés a felújítás után nem várható. A felújítási szakaszon átmenő forgalom nem várható, csak lakossági forgalom lehetséges.
Keresztszelvényi kialakítás, földmű, pályaszerkezet:
A tervdokumentáció földmű és pályaszerkezet építésével nem foglalkozik, mivel csak burkolat felújításról beszélünk.
A felújítás tervezésénél a megfelelő vízelvezetés és egyenletes, szilárd és sima, kis gördülési ellenállású járófelület kialakítása a célunk.
A keresztszelvényeket és hossz-szelvényeket vizsgálva kiderül, hogy a kopó réteg nem dolgozható be egybe a kiegyenlítő réteggel, mivel a vastagság van, ahol eléri és meghaladja a 7,00 cm-t és ilyen vastagság már egy réteg nem alkalmazható. A kiegyenlítő és kopó rétegeket külön - külön kell bedolgozni.
A felújítás pályaszerkezete:
Vastagság Szerkezeti réteg
5,00 cm AC 11 kopó
átlag 2,50 cm AC 11 kopó kiegy. (az első erősítő réteggel egy rétegben építve)
meglévő pálya
A burkolatot bal oldali 2,5 %, a földpadkát 5% lejtésűre kell kialakítani.
A padka rendezését nemesített anyag felhasználásával kell megoldani, legalább TRγ 95 %-os tömörségi fokra kell tömöríteni.
Egyéb csatlakozások, keresztezések:
A tervezett létesítmény egyéb csomópontot, útlejárót, párhuzamos utat, szerviz utat nem érint.
Kapubejárók:
A tervezett létesítmény kapubejárók átépítését nem érinti, viszont a szintbeli csatlakozást meg kell oldani.
Útcsatlakozások:
A tervezési szakasz kezdetés és végén hullámmentes kialakításban terveztük a csatlakozásokat kiépíteni.
Műtárgyak:
A tervezési szakaszon nem érintünk műtárgyakat.
Környezetvédelem:
Az építési fázis légszennyező hatása csekély, az emberi egészséget, az élővilág fajait, a területhasználat lehetőségeit nem veszélyezteti.
Az építési munkák csupán rövid ideig és nem jelentős mértékben terhelik a települési környezetet.
Védendő létesítmény nincs.
Felszín alatti vizek:
Az útról lefolyó csapadékvíz a meglévő árokba jut. Az árkok rendeltetésszerű üzemeltetésével a felszín alatti vizek nem károsodnak.
Levegő:
A forgalom a kiépítést követően nem növekszik számottevően. Jelentősebb átmenő forgalom nem várható a csatlakozó útszakaszok paraméterei, a megközelíthetőség miatt, így a levegőszennyezés sem növekszik érdemlegesen
Föld:
A meglévő útterületeken történik az építés. Az építés alatt kell fokozott figyelmet fordítani a talajszennyezés elkerülésére, az aszfalt-burkolat építése során.
Élővilág, ökoszisztémák:
Természetvédelmi terület, vizes élőhely nincs a kiépítésre kerülő út mellett.
Művi elemek:
Nincs védendő.
Települési környezet:
Nincs különösebben védendő épület.
Hulladék elhelyezés:
Hulladék keletkezésére az útépítés és az üzemeltetés során egyaránt kell számítani. Be kell tartani a "hulladékgazdálkodásról" szóló 2000. évi XLIII. sz. törvény, a ,,települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről" szóló 213/2001. (XI .14.) Korm. rendelet és a hulladék-lerakásról szóló 20/2006. (IV.5.) KVVM. rendelet előírásait.
Az építés közben keletkező ún. építési maradékok, törmelékek, az útfeltöltés hulladékai a legközelebbi - engedéllyel rendelkező - települési szilárd hulladéklerakóban helyezhetők el.
Az útépítésből kitermelt humuszos termőtalaj felhasználható területek feltöltésére.
A keletkező aszfalthulladékot lehetőleg a Kivitelezőnél, illetve megállapodás esetén a gyártónál kell elhelyezni újrafelhasználásig.
Az üzemeltetés során minimális mennyiségben előforduló kommunális hulladékot az útról és környezetéből az utat üzemeltetőnek kell eltávolítania és a kommunális hulladéklerakóba szállítania.
Veszélyes hulladékok az építés során keletkezhetnek (talajra csöpögő olaj a munkagépekből, olajos rongy, stb.). Az előírások szerint ezeket egymástól elkülönítve, környezetszennyezést kizáró módon kell összegyűjteni, azokról nyilvántartást kell vezetni, elhelyezéséről gondoskodni.
Veszélyes hulladék kezelését, elhelyezését csak arra jogosult, engedéllyel rendelkező cég végezheti.
Veszélyes anyagok:
Az utak használata közben veszélyes anyag nem keletkezik.
Építés közben a munkagépekből olaj kerülhet az útra, vagy a munkaterületre, azt a Kivitelező köteles feltakarítani és veszélyes anyagként kezelni. Az aszfalt törmelék is veszélyes anyagként kezelendő.
Növényzet irtás és telepítés:
A tervezéssel érintett területen növényzetirtásra és telepítésére nem kerül sor.
Építés közbeni környezetvédelem:
Az építési fázis hatásai a táj képét érdemben nem befolyásolják.
A munkaterületen, a gépeken karbantartási munkát nem lehet végezni, csak a kivitelező telephelyein.
Szóródó és szennyező anyagot közúton csak ponyvázott gépkocsin szabad szállítani.
A hulladékot minden nap végén össze kell gyűjteni a munkaterületről és a keverőtelepre kell szállítani, deponálni. Amennyiben lehetséges, az összegyűjtött aszfalthulladékot hideg remixként újra kell hasznosítani (pl, párhuzamos földutak helyszíni stabilizációja).
Szemetet, törmeléket olyan lerakóhelyen szabad elhelyezni, amelyről a kivitelező befogadó nyilatkozattal rendelkezik. A keletkezett veszélyes hulladék lerakásához szintén az adott lerakóhely befogadó nyilatkozata szükséges. Olyan munkagépet, amelynek üzemanyaga, illetve hidraulika rendszere folyik, üzemeltetni nem szabad!
A gépekből, kocsikból esetlegesen elfolyt olajt, üzemanyagot homokkal le kell fedni, a szennyezett homokot ideiglenes lerakóhelyre - célszerűen a keverőtelepen elkülönített tároló helyre - kell szállítani a keverőtelep területén. Az üzemanyag tárolótereket földgáttal keli körülvenni az esetleges üzemanyag kiömlés szétterjedésének megakadályozására.
A vízelvezetést szolgáló árkokat szakaszolhatóvá kell tenni (ledugózás) és ezzel lehet biztosítani, hogy ha vízszennyezés történt, csak kis szakaszok válhassanak szennyezetté. A leszakaszolt részen így megindulhat az ártalmatlanítás.
Anyagátrendezés, földmunkák:
Az útalapozáshoz helyi anyag kerül felhasználásra. Ez egyúttal kizárja annak a veszélyét is, hogy a töltésekből szennyezőanyag mosódjon ki a környező területek alapkőzeteibe.
A földmunka akkor lehet jelentős hatótényező, ha magas ökológiai értékű területet, jelentős élőhely illetve lakóterület igénybevételével jár.
Anyagátrendezés, burkolatépítés:
A bitumen kötőanyagú aszfaltokból a csapadékvíz hatására kötőanyag gyakorlatilag nem mosódik ki, szennyeződés nem keletkezik (a bitumen oldhatósága vízben ezredszázalék körül van). Az aszfalt szállítása és terítése magas hőmérsékleten történik, ezért bitumengőzök keletkeznek. A tapasztalatok szerint e gőzök csak zárt térben végzett aszfaltozás esetén érhetnek el olyan koncentrációt (5 mg/m3), amely a helyszínen tartósan jelenlévő emberek (aszfaltozó munkások) egészségét veszélyeztetheti. A bitumengőzöket erős szaghatás jellemzi, azonban nyílt térben, illetve a beépítés viszonylag gyors folyamatában ez a hatás is csak átmeneti kellemetlenséget okozhat a lakóterületeken, ezért a tényező jelentéktelennek értékelhető.
Anyagszállítás (a szállítási útvonalak terhelése):
Az építési területen kívül az aszfalt szállítása forgalomnövekedést okoz. A kivitelezéshez szükséges aszfaltot keverőtelepről szállítják. A technológiai jellemzőknek megfelelően a kivitelezés időszakában óránként mintegy 2-3 tehergépkocsi-forduló jellemzi a szállítást, amely mennyiség nem tekinthető jelentősnek az igénybevett utak forgalma szempontjából.
Környezetszennyező kibocsátások:
Az építés során alkalmazott gépek kipufogó gázokkal, a meleg aszfalt illékony szerves anyagokkal (kipárolgás) a szállítójárművek kenő- és üzemanyag- csöpögéssel terhelhetik az építés fázisában a környezetet. Ezek mértéke azonban még autópályák építése esetében sem okozott ártalmakat, jelen esetben a gépekből eredő szennyezőanyag a tervezett forgalom hasonló kibocsátásainak mértéke alatt marad. Az építési fázis hulladékait csupán az esetlegesen gondatlan kivitelezés, munkavégzés következtében az építési területen visszamaradó eszközök, anyagmaradékok jelenthetik. Az anyagszállítás és a földmunkák - tervezett mennyiségek esetén számottevő porterhelést nem eredményeznek, legfeljebb átmeneti kellemetlenséget okozhatnak a belterületi szakaszon.
Zaj-rezgés:
Az építési terület alapkőzete homok/kötött, így a földmunkák során lényeges zajhatással járó műveletekre nem kerül sor. Az anyagszállításból eredő zaj-ill. rezgésterhelés az óránkénti 2-3 szállítójármű forgalmát figyelembe véve nem jelentős tényező.
Az üzemeltetés során az alábbi hulladékok, vagy annak minősülő anyagok keletkezhetnek:
• kommunális jellegű (zöld szemét, csomagoló anyagok, egyszer használatos termékek)
• autógumi, abroncs esetleg fémtárcsa
• olajszűrő
• akkumulátor
• elhagyott, letört fém, üveg és műanyag alkatrészek.
Az építés során keletkező bontott anyagokat jelen beruházás keretében felhasználni nem szabad!
A kivitelezés közben vezetni kell az építési hulladék tervlapot!
Táj-és természetvédelem:
A tervezett létesítmény nem (Natura 2000) táj-és természetvédelmi területen valósul meg.
Az önkormányzat nyilatkozata alapján a tervezési területen nincs helyi jelentő-ségű természetvédelmi terület és védett fa sem.
Hófúvás elleni védelem:
A közel vízszintes terepszinten, abból kismértékben kiemelkedő útburkolat védelmére nem tervezünk hófúvás elleni védelmet. Nincs különösen hófúvás veszélyt előidéző természetes képződmény, vagy mesterséges létesítmény.
Vízelvezetés, csatornázás:
A burkolatra hulló csapadékvíz az út baloldalán meglévő vízelvezető árokba kerül elvezetésre.
Vasúti és egyéb pályákkal való keresztezés:
A tervezett létesítmény vasúti és egyéb pályákkal való keresztezést nem tartalmaz.
Közműkeresztezések, közműkiváltások:
Az útépítés közműveket érint. A tervezés során közműegyeztetést nem végeztünk. Kivitelezés megkezdése előtt a közmű tulajdonosoktól a szakfelügyelet biztosítását meg kell rendelni (főleg a szennyvízaknák esetében)
A burkolatba, padkába eső egyéb aknákat szintbe kell emelni és akadálymentessé kell tenni.
Világítás:
A tervezési szakaszon meglévő közvilágítás található.
Úttartozékok:
A tervezési szakaszon az úttartozékokat az útügyi műszaki előírásoknak megfelelően a terveztük elhelyezni.
Baleseti adatok:
A tervezett létesítmény tervezéséhez baleseti adatok nem álltak rendelkezésre.
Egyéb létesítmények:
A tervezett létesítmény építéséhez nem tartozik egyéb létesítmény megvalósítása (pihenőhelyek, üzemanyagtöltő állomások, vendéglátó ipari építmények, üzemmérnökségek).
Terület igénybevétel:
A tervezett létesítmény csak a beruházó tulajdonában lévő területeken valósul meg.
Érintett épületek és egyéb létesítmények:
A tervezett létesítmény megvalósítása épületet és egyéb létesítményt nem érint.
Építés alatti forgalomi rend:
Az ideiglenes forgalomkorlátozás eszközeit és jelzéseit az ÚT 2-1.119 sz. „A közutakon folyó munkák elkorlátozásának és ideiglenes forgalomszabályozása" előírásai alapján kell kihelyezni és érvényben tartani. Az elemek leírását az e-UT 04.00.15 „A közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági szabályzata” (EFSZ, melléklet a 3/2001. (I. 31.) KöViM rendelethez) műszaki szabályzat és a kapcsolódó e-UT 04.05.11 „A közúti útlezárás, elkorlátozás és forgalomterelés elemei”, valamint az e-UT 04.05.12 „Közutakon folyó munkák elkorlátozása és ideiglenes forgalomszabályozása” útügyi műszaki előírás szabályozza.
Az elkorlátozott munkaárkot és építési területet éjszaka és korlátozott látási viszonyok esetén borostyán sárga villogóval kell jelezni.
A kiépítést a helyi forgalom fenntartása mellett kell végezni.
A munkát végző kivitelező felelős az út kezelője által meghatározott feltételeknek megfelelően az úton vagy annak közvetlen közelében végzett, a közúti forgalmat érintő munka miatt szükséges közúti jelzőtáblák, útépítési elkorlátozó elemek és eszközök, a forgalomirányító jelzőlámpák és az útelzáró jelzőlámpák elhelyezéséért és fenntartásáért továbbá eltávolításáért.
Építés utáni forgalomi rend:
A megépült közlekedési létesítmények végleges forgalomszabályozásának és útburkolati jeleinek kialakítását a meglévő forgalomszabályozási elemekkel összhangban kell elvégezni. A végleges jelzőtáblák elhelyezése az e-UT 04.02.11 jelű, műszaki előírásokban foglaltak szerint történhet.
Az útépítési tervlapon szereplő jelzőtáblák a hatályos útügyi előírások alapján helyeztük ki. A tervezett útjelző táblákat a kivitelezés során az út forgalomba helyezése előtt ki kell helyezni.
Az építés alatti ideiglenes forgalomkorlátozás megszüntetése előtt a tervezett végleges útburkolati jeleket, valamint a közúti jelzőtáblákat ki kell helyezni.
Aszfaltréteg minőségi követelményei:
Általános követelmény:
• A réteg felülete egységes szerkezetű legyen
• A réteg felületéről a víznek a tervezett esés irányába maradéktalanul el kell folyni
• A terítési sávok összedolgozásánál, valamint azok egyéb felülethez való csatlakozásánál hézag vagy repedés nem lehet.
• A réteg hatékonyan tapadjon az alatta lévő réteghez
• A kopóréteg terítési sávjainak hosszirányú összedolgozásánál, 3 mm-nél nagyobb szintkülönbség nem lehet
Vastagsági követelmény:
• A tervezett vastagságok megengedett eltérése egy réteg építése esetén a rétegvastagság legfeljebb 15 % lehet.
A kiegyenlítő réteg vastagságának nincs minősítési követelménye. Úgy kell megépíteni, hogy a kopóréteg vastagságát egyenletesen biztosítani lehessen.
A réteg hézagtartalmának követelménye:
• A beépített aszfaltréteg hézagtartalma legfeljebb 3 térfogatszázalékkal lehet nagyobb, mint a réteg aszfaltkeverékének keverékterv szerinti hézagtartalma.
Engedélyezés:
A munka nem építési engedélyköteles tevékenység.
A részletes műszaki tartalmat a Műszaki Leírás és a műszaki dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember mélyépítési beruházásokban vagy közlekedési építmények építés-szerelési munkáiban szerzett szakmai tapasztalata (minimum 24 hónap) 20
2 Vállalja-e 1 fő hátrányos helyzetű munkavállaló foglalkoztatását (igen/nem) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (Ft-ban megadva) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma: 352 414 igénylés azonosító számú Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása című BM pályázat
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: TOP-3.1.1.-15-HB1-2016-00014 azonosító számú projekt keretében „Kerékpárút fejlesztése Komádiban
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/07 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Berettyó-Útép Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Széchenyi utca 59.
Város: Berettyóújfalu
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4100
Ország: HU
E-mail: -
Telefon: -
Internetcím(ek): (URL) -
Fax: -
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14298903-2-09
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 154748032
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 161519595
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: D-PROFIL KFT.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Ozmán utca 9.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4030
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10680476-2-09

Hivatalos név: Road- 3 Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Borbíró tér 2. 2/8.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13299619-2-09

Hivatalos név: Berettyó-Útép Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Széchenyi utca 59.
Város: Berettyóújfalu
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4100
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14298903-2-09

Hivatalos név: "SKARABEUS" Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Rákóczi utca 11-13. 2. em. 6.
Város: Püspökladány
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4150
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12734849-2-09

Hivatalos név: Láberg Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Magyar u. 40.
Város: Berettyóújfalu
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4100
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13274252-2-09

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Komádi, Hajnal utca felújítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/07 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Berettyó-Útép Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Széchenyi utca 59.
Város: Berettyóújfalu
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4100
Ország: HU
E-mail: -
Telefon: -
Internetcím(ek): (URL) -
Fax: -
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14298903-2-09
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 13773936
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 14084269
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: D-PROFIL KFT.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Ozmán utca 9.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4030
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10680476-2-09

Hivatalos név: Road- 3 Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Borbíró tér 2. 2/8.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13299619-2-09

Hivatalos név: Berettyó-Útép Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Széchenyi utca 59.
Város: Berettyóújfalu
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4100
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14298903-2-09

Hivatalos név: "SKARABEUS" Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Rákóczi utca 11-13. 2. em. 6.
Város: Püspökladány
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4150
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12734849-2-09

Hivatalos név: Láberg Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Magyar u. 40.
Város: Berettyóújfalu
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4100
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13274252-2-09

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/04/12 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
x Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Ajánlatkérő az Ajánlattételi Felhívásban előírta, hogy az eljárás bírálata során élni kíván a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdése szerinti lehetőséggel, ezért az eljárás bírálati szakaszában csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot. A fentiek miatt Ajánlatkérő az alábbi ajánlattevők ajánlatának bírálatát nem végezte el, annak érvényességét nem vizsgálta egyik részajánlat tekintetében sem:
• Láberg Kft., 4100 Berettyóújfalu, Magyar u. 40.
• Road- 3 Kft., 4032 Debrecen, Borbíró tér 2. 2/8.
• D-PROFIL KFT., 4030 Debrecen, Ozmán utca 9.
• "SKARABEUS" Kft., 4150 Püspökladány, Rákóczi utca 11-13. 2. em. 6.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/08 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges