Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/128
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.07.05.
Iktatószám:10328/2018
CPV Kód:71310000-4
Ajánlatkérő:NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:Kállósemjén közigazgatási területe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:UTIBER Közúti Beruházó Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: AK18470
Postai cím: Pap Károly utca 4-6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Sasi Nagy Edit
Telefon: +36 12390420
E-mail: beszerzes@nefpi.hu
Fax: +36 12390420
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nfp.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nfp.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Megbízási szerződés a KEHOP-2.2.1. azonosítószámú projekt keretében „a kállósemjéni szennyvíztisztító telep bővítése és korszerűsítése” megvalósításához szükséges FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri tevékenység ellátására
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71310000-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Megbízási szerződés a KEHOP-2.2.1. azonosítószámú projekt keretében „a kállósemjéni szennyvíztisztító telep bővítése és korszerűsítése” megvalósításához szükséges FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri tevékenység ellátására
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71520000-9
További tárgyak:71318000-0
71631300-3
71248000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Kállósemjén közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Megbízási szerződés a KEHOP2.2.1.
azonosítószámú projekt keretében „a
kállósemjéni szennyvíztisztító telep bővítése és korszerűsítése” megvalósításához
szükséges FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri tevékenység ellátására.
Projekt: KEHOP2.2.1.
Megbízási szerződés a KEHOP2.2.1.
azonosítószámú
projekt keretében A kállósemjéni szennyvíztisztító telep bővítése és korszerűsítése
Becsült érték (nettó Ft): 303.353.794,Ft
Kállósemjén szennyvíztisztító telep bővítés és korszerűsítés
(KEHOP2.2.115201500004)
A projekt megvalósításának helye Magyarország, Kállósemjén település
közigazgatási területe. A Kállósemjén központú szennyvízelvezetésiagglomeráció a hatályos 25/2002. (II.27.) Korm.rendelet 5. sz. táblázatában szerepel, "TF"
fejlesztési feladattal érintett. A projekt műszaki tartalma a rendelet szerinti
szennyvízagglomerációs
besorolást követi. Az elszámolandó csatornahálózati
rekonstrukció mértéke nem haladja meg az elszámolható költségek 5 %át.
Kállósemjén 3 600 4 403 TF
Kállósemjén 3 600
Meglévő állapot: A működés mintegy 14 éve alatt a telepre érkező szennyvíz
mennyisége folyamatosan növekszik. A szennyvíztisztító telep jelentősen
túlterhelt. Emiatt a szennyvíztisztító telep nem tudja teljesíteni a régi 33/1993.
(XII.23.)KTM rendelet IVes
vízminőségi kategóriájának, sem a vállalt IIes
vízminőségi kategóriájának határértékeit, még kevésbé a jelenleg érvényben lévő
szigorúbb 29/2004. (XII.25.)KvVm rendelet időszakos vízfolyás befogadóra
vonatkozó 3. területi kategóriára vonatkozó határértékeket. Kállósemjénben a
bekötött ingatlanok száma tovább emelkedik, és ezzel párhuzamosan a
szennyvíztisztító telep túlterhelése is tovább növekszik, ezért halaszthatatlan a
bővítés megvalósítása. Tervezett állapot: A szennyvíztisztító telep akkor érheti el
tervezett kapacitásának csúcsát, ha Kállósemjén, és a közigazgatási területén élők
valamennyi szennyvize beérkezik a telepre. A tisztított szennyvíz befogadója a
VII/4 Baromlaki csatorna, mely a szennyvíztisztító teleptől kb. 2 kmel
északra
halad keletnyugati
irányban. Ez időszakos jellegű vízfolyás. Ezért a tisztított
szennyvíznek meg kell felelnie a 28/2004. (XII.25.)KvVm rendelet technológiai és
területi határértékeinek, esetünkben a 3. területi kategória, az időszakos vízfolyás
befogadó előírásainak. A korszerűsítés érinti a szennyvíztisztító telep teljes
működését, a tisztítási folyamatok korszerűbbek lesznek mind a mechanikai, mind
pedig a biológiai műveletek, illetve a szennyvíziszap kezelése és elhelyezése terén.
A bővítés után a szennyvíztisztító telep a megfelelő mennyiségű szennyvíz
fogadására lesz alkalmas a jelenlegi szennyezettség mellett. Jelen projekt
segítségével a kibővült szennyvíztelep megfelelhet a kívánalmak és szükségletek
szerinti kapacitásnak.
1477/2014. (VIII. 27.) Korm. határozat alapján a projekt támogatási intenzitása
86,772338 %.
A fenti mennyiségek tájékoztató mennyiségek, a kivitelezés során a fenti
tájékoztató adatoktól eltérés lehetséges.
I/1 A Megbízott által elvégzendő feladatok
A Megbízottnak a jelen Szerződésben, valamint a Projekt megvalósítására létrejövő
szerződésekben foglaltakra tekintettel kell eljárnia. A Megbízott felelőssége a
Projekt megvalósításához szükséges építési és árubeszerzési szerződések
felügyeletére terjed ki az alábbi részletezésben leírtak szerint.
A Megbízott a Projekt műszaki és költségellenőre.
A Megbízott feladata a Projekt megvalósításának ellenőrzése a Támogatási
Szerződésben a Projektre meghatározott műszaki és pénzügyi ütemezések
alapján. Ennek keretében, mint független mérnök szervezet, objektíven kell
eljárnia az Európai Uniótól és a magyar költségvetésből érkező források
legeredményesebb és leghatékonyabb felhasználása céljából és a
projektütemezések betartatásában. Megbízott köteles a Projekt fizikai
megvalósulásának, pénzügyi előrehaladásának ellenőrzését átlátható módon
végezni.
A Megbízott köteles ellenőrizni:
a
szükséges engedélyek és a helyszín(ek) vállalkozási szerződés(ek)nek,
vonatkozó jogszabályoknak, műszaki és hatósági előírásoknak való megfelelőségét;
a
vállalkozók által az építési munkákra és építési helyszín(ek)re kötött biztosítás,valamint a teljesítési biztosíték megfelelőségét és folyamatos érvényben tartását;
a
kivitelezésnek, az anyagoknak, valamint a szakértelemnek a vállalkozási
szerződésnek és a jóváhagyott kiviteli terveknek való megfelelőségét,
az
építési munkák műszaki és pénzügyi előrehaladásának megfelelőségét a
vállalkozási szerződésben foglaltak szerint.
A Megbízott a következő feladatok végrehajtásában vesz részt:
A kivitelezés előkészítésének időszakában:
A
Megbízó szakszerű támogatása az építésre irányuló vállalkozási szerződés(ek)
előkészítésében és megkötésében.
Előkészítő feladat a kivitelezés időszakában (előkészítő feladat az alap vállalkozási
szerződéshez kapcsolódó esetleges újabb szerződéskötés vagy szerződésmódosítás,
tartalékkeret lehívás, kiegészítő vagy pótmunka megrendelés esetén):
a
Projekt megvalósítására irányuló, az I. pontban meghatározott közbeszerzési
dokumentáció(k) szakmai előkészítésének koordinációja, szakmai véleményezése.
Magának a közbeszerzési dokumentációnak az elkészítése azonban nem tárgya e
Szerződésnek;
a
Projekt megvalósítására benyújtott közbeszerzési ajánlatok tekintetében
szakmai szempontok szerinti vizsgálat és nyilatkozattétel. Megbízott ennek
érdekében közreműködik a vonatkozó közbeszerzési eljárás(ok)ban, és segíti a
Megbízó bíráló bizottsági tevékenységét. Megbízó erre irányuló felkérése esetén a
Bíráló Bizottságba tagot is delegál. Megbízott ismeri a közbeszerzési eljárások
szabályait, ezért felelősséggel tartozik, ha személyével vagy az általa delegált bíráló
bizottsági taggal szemben összeférhetetlenségi ok áll fenn.
A Projekt kivitelezésének időszakában:
a
szükséges tervegyeztetések megszervezése, lebonyolítása, dokumentálása;
a
tervezők/vállalkozók által a vállalkozási szerződésük értelmében benyújtott
tervek átvizsgálása, ellenőrzése és észrevételek hozzáfűzése a tervezés
valamennyi fázisában, majd azok jóváhagyásra való felterjesztése a Megbízónak;
írásbeli
javaslat a Megbízó számára a Szolgáltató üzemeltetési követelményeinek
a tervekbe való beépítése tekintetében;
az
engedélyes tervek felülvizsgálata valamennyi vállalkozási szerződésnél;
írásbeli
vélemény megfogalmazása a Megbízó számára a Projekt megvalósításával
kapcsolatos folyamatokra, technológiai, illetve egyéb eljárásokra vonatkozóan;
javaslattétel
indokolt tervmódosításokra, illetve tervmódosítási kezdeményezések
véleményezése, dokumentálása, a tervmódosítások engedélyeztetésében való
közreműködés. A szükséges engedélyek és engedélymódosítások beszerzésében
való közreműködés;
az
ajánlattevői/fővállalkozói és az alvállalkozói teljesítés, valamint a
munkafolyamatok ellenőrzése különös tekintettel a közbeszerzésekről szóló 2015.
évi CXLIII. törvény 65. § (10) bekezdésében és a 138. §ában,
továbbá a
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27. §ában
foglaltakra (A Mérnök ellenőrzi,
hogy adott munkafolyamatokat maga a Fővállalkozó végez e (amennyiben ennek
előírására sor került Ajánlatkérő részéről). Mérnök feladata a szerződés teljesítése
során folyamatosan figyelemmel kísérni és dokumentálni az alvállalkozói
teljesítéseket és azok %os
arányát az ajánlattevői/fővállalkozói teljesítéshez
képest, valamint az alvállalkozó alvállalkozóinak teljesítési arányát az alvállalkozói
teljesítéshez képest, továbbá a teljesítés során bevont új alvállalkozók kapcsán
meggyőződni arról, hogy azok nem állnak kizáró okok hatálya alatt);
kitűzési
alappontok helyességének ellenőrzése és jegyzékük átadása a
vállalkozóknak;
hatósági
és közüzemi engedélyek, nyilatkozatok átadása a vállalkozók részére;
munkahelymunkaterület
átadása a vállalkozóknak jegyzőkönyv készítése
mellett;
közreműködik
az esetleges hibák, eltérések feltérképezésében. A Megbízott
köteles eljárni az esetleges kiegészítő vagy pótmunkák tekintetében;
a
Kbt. 142. § alapján dokumentálja a szerződés teljesítésére vonatkozó adatokat,
ennek keretében ellenőrzi és dokumentálja azon szerződéses kötelezettségek
teljesítését, amelyeket a közbeszerzési eljárásban az értékelés során Ajánlatkérőfigyelembe vett, valamint minden, a szerződésben foglaltaktól eltérő teljesítést,
annak okait és adott esetben a szerződésszegéssel kapcsolatos igények
érvényesítését.
Folyamatos műszaki ellenőrzés ellátása:
az
adott helyszín ellenőrzése keretében digitálisan rögzített álló felvételeket
tartalmazó dokumentáció készítése nyomtatott és elektronikus formában;
köteles
gondoskodni az építési munkák szükség szerinti, akár napi gyakoriságú
műszaki ellenőrzéséről az adott építési helyszínen folyó munka ellenőrzéséhez
szükséges szakértelemmel rendelkező, a jelen Szerződésben megjelölt szakembere
helyszíni jelenlétének biztosításával;
a
műszaki ellenőri dokumentációk és iratok kezelése. A tervdokumentációk és a
hatósági engedélyek, előírások alapján a kivitelezés folyamatos és állandó
figyelemmel kísérése, mennyiségi és minőségi ellenőrzés, hiba, illetve eltérés
esetén a szükséges intézkedések megtétele;
köteles
rendszeres (az adott helyszíne(ke)n folyó munkák bonyolultságától és
időtartamától függően, de legalább kéthetente) építéshelyszíni értekezletek
(kooperációs megbeszélés) összehívására, tartására, az ezeken való elnöklésre.
Köteles gondoskodni arról, hogy a Felek a felmerülő problémákat mindenkor
megfelelően rendezzék az esetleges késedelem elkerülése érdekében. Köteles a
kooperációs megbeszéléseken elhangzottak teljes körű rögzítése céljából
jegyzőkönyv készítésére. A jegyzőkönyveket, tájékoztatásul köteles haladéktalanul
a Megbízó rendelkezésére bocsátani;
az
építési és felmérési naplók folyamatos figyelemmel kísérése, szükséges
bejegyzések előírt időn belüli megírása;
a
vállalkozók számára a vállalkozási szerződésekben előírt jelentések ellenőrzése,
jóváhagyása;
az
építési munkákra előírt határidők és részhatáridők szerződés szerinti
betartásának ellenőrzése;
a
vállalkozók minőségbiztosítási programjának ellenőrzése;
együttműködés
a Megbízó, a finanszírozásban résztvevő szervezetek, a Megbízó
által felkért szervezetek, az üzemeltető megbízottjaival, észrevételeik közlése és
képviselete a vállalkozókkal, szállítókkal, megbízottakkal szemben;
a
változtatási javaslatok és vállalkozói követelések (a FIDIC 13.2, 13.3 és 20.1.
pontjai szerint) indokoltságának vizsgálata és szükség esetén azok intézése és
jóváhagyása a vonatkozó szabályozás szerint;
közreműködés
a Megbízó érdekkörében esetlegesen felmerülő építési akadályok
elhárításában;
annak
ellenőrzése, hogy azon áruk kerülnek leszállításra és/vagy beépítésre a
kivitelezés során, amelyeknek a Kbt. 2.§ (5) bekezdése szerint nemzeti elbánást
kell nyújtani.
Koordináció:
a
Projektben dolgozó vállalkozó(k), szállító(k) és megbízott(ak) munkájának az
összehangolása és lebonyolítása;
valamennyi
építési helyszín tekintetében a munka,
környezet,
balesetvédelmi
és biztonsági kérdések ellenőrzése;
kivitelezési
munkák során a kooperációs megbeszélések biztosítása, koordinációk
levezetése, jegyzőkönyvezése.
Elszámolások, jelentések valamennyi építésre és árubeszerzésre vonatkozó
szerződésre vonatkozóan:
a
Projekt megvalósítása során kibocsátott számlák (részés
végszámlák) alaki és
tartalmi megfelelőségének igazolása (teljesítés igazolásra előterjesztés);
az
esetleges számlaviták eldöntéséhez szükséges bizonylatok összeállítása, a
számlaegyeztetések lefolytatása.
Az átadásátvételi
eljárások szabályszerű lefolytatása:
a
vállalkozók és szállítók által kért időpontra az átadásátvételi
eljárás
összehívása, valamennyi érdekelt és érintett fél meghívása;
a
vállalkozók és szállítók által biztosított, az átvételi eljáráshoz szükségesdokumentumok ellenőrzése és felügyelete;
a
minőségi bizonylatok dokumentációjának átvétele, ellenőrzése;
a
műszakilag szükséges kontrollvizsgálatok elkészíttetése és kiértékelése, a
minősítéssel kapcsolatos dokumentáció átadása a Megbízónak;
a
hibajegyzék összeállítása, összegszerű meghatározása, az azonnali javíttatások
elvégeztetése, a javíthatatlan hibák miatti értékcsökkenés megállapítása;
nyilatkozattétel
az átvétel tekintetében a FIDIC szerinti átadásátvételi
igazolás
(FIDIC 10.1 pontja) kibocsátásával.
Használatba vétel és birtokbaadás:
a
birtokbaadásban való közreműködés;
az
aktiválásban való közreműködés;
a
használatbavételi eljárásban való közreműködés;
az
üzembe helyezéshez szükséges engedélyek megszerzésében való
közreműködés;
A kivitelezési szakasz lezárása:
a
megvalósulási tervek és az átadási dokumentáció átvizsgálása és igazolása;
a
pénzügyi lezáráshoz, aktiváláshoz adatok, bizonylatok szolgáltatása;
a
különféle támogatások és források elszámolása, számítógépes nyilvántartás
működtetése;
a
végleges pénzügyi elszámolás elkészítése, szükség esetén annak kiegészítése;
a
számlák és vállalkozói kifizetések ellenőrzése;
a
keletkezett dokumentációk és iratanyagok rendszerezése és átadása a
Megbízónak;
A jótállási időszak alatt és annak végén:
az
egyes építmények, illetve létesítmények állapotának folyamatos figyelemmel
kísérése; az előírt időn belüli utófelülvizsgálati
eljárás lefolytatása; a feltárt, illetve
az üzemeltetőtől kapott hibajegyzékben jelzett és a jótállási, szavatossági
felelősség körébe tartozó hibák, hiányosságok kijavíttatása;
A
FIDIC 11.9 pontja szerinti teljesítési igazolás kiadása;
A PR szolgáltatási szerződés végrehajtása közben a Megbízott:
együttműködik
a PRtanácsadóval;
tájékoztatja
a Projekt fontos eseményeiről, ütemtervéről, hogy a PRtanácsadó
sajtó,
illetve egyéb tájékoztatási tevékenységét ehhez tudja igazítani;
megadja
azokat a műszaki adatokat, melyek ahhoz szükségesek, hogy a PRtanácsadó
elkészíthesse a tájékoztatóés
szóróanyagokat;
kérésre
tájékoztatja a PRtanácsadót
a Projekt műszaki tartalmáról, a rendszer
működéséről, alapelveiről stb.;
a
PRtanácsadó
által készített anyagokat a Projekt műszaki szempontjai alapján
ellenőrzi;
lehetővé
teszi, hogy a PRtanácsadó
a Projekt helyszínén filmet forgasson,
fotózzon a tájékoztató anyagok (filmek, kiadványok), archívumok elkészítéséhez
stb.;
részt
vesz a PR szerződés keretében rendezendő lakossági fórumokon, nyílt
napokon és egyéb rendezvényeken a Megbízó szakértőjeként.
Egyéb feladatok:
adatszolgáltatással
közreműködés a Projekt megvalósítása során felmerülő
felügyeleti ellenőrzések előkészítésében, illetve részvétel azokon. A Megbízott
köteles a Projekt ellenőrzésére, felügyeletére kirendelt, Magyarország Kormánya
és/vagy az Európai Bizottság illetékes szervei által delegált vagy független
szervezetek szakértőinek rendelkezésére állni, kérésükre a Projekt
adminisztrációjába betekintést biztosítani, azonban a Megbízót az ellenőrök felé
továbbított dokumentációkról, információkról előzetesen tájékoztatni köteles;
a
Megbízottnak biztosítania kell, hogy szükség esetén a Mérnök vagy a Mérnök
képviselője haladéktalanul a kívánt helyszínen megjelenik és a szükséges
intézkedést megteszi;A
Megbízott feladatait szoros együttműködésben végzi a területileg illetékes
környezetvédelmi hatóságokkal, a térség környezetvédelmi civil szervezeteivel és a
Projekt sikere szempontjából releváns egyéb hatóságokkal, szervezetekkel és
személyekkel;
a
beruházásra, illetve a beruházás megvalósítására vonatkozó magyar hatósági
előírások folyamatos és maradéktalan betartásának biztosítása;
a
projekttel kapcsolatos építéshelyszínen és/vagy Megbízó konzorciumi tagjánál
tárolt dokumentumok megfelelő nyilvántartásának, archiválásának,
irattárazásának támogatása, a műszaki jellegű dokumentáció folyamatos
rendelkezésre állásának ellenőrzése és biztosítása;
részt
vesz a projektet érintő hatóságok által kezdeményezett megbeszéléseken,
tárgyalásokon, amennyiben azok műszaki kérdéseket is érintenek;
folyamatos
rendelkezésre állás, műszaki jellegű tanácsadás Megbízó részére,
valamint együttműködés a projektben közreműködő azon vállalkozókkal,
megbízottakkal, akikre nem terjed ki Megbízott ellenőrzési feladatköre;
folyamatosan
kapcsolatot tart a közbeszerzési eljárások lebonyolításáért felelős
tanácsadóval és egyeztet a tervezési feladatokat végző szakértőkkel;
koordinálja
a projekt műszakiszakmai
jellegű kockázatelemzését, kockázatés
változáskezelését. A projekt megvalósítása során felmerülő lehetséges
kockázatokat felméri, azokat lehetőség szerint kezeli, vagy kezelésükre javaslatot
tesz;
koordinálja
és kontrollálja a projekt kapcsán megkötött vállalkozási és megbízási
szerződésekben foglaltak határidőre történő teljesülését, ellenőrzi és vizsgálja az
ütemterveket és azok teljesítését, teljesítés esetén koordinálja az ellenőrzése alatt
álló vállalkozók teljesítésigazolási folyamatát, a teljesítés igazolás és a számla
Megbízóhoz történő eljutásáig;
megszervezi
és lebonyolítja a projektet érintő műszakiszakmai
jellegű
megbeszéléseket;
biztosítja
a saját feladatkörébe tartozó tervszerű, átlátható és hatékony
munkavégzést, és a hatékony munkaerő felhasználást;
köteles
megismerni a Megbízó belső működését érintő valamennyi a Projekt
szempontjából releváns és a Megbízó által a részére átadott szabályzatot,
eljárásrendet, ügyrendet;
segíti,
nyomon követi a támogatási szerződésben lefektetett szakmai célok
elérését;
Megbízóval
együttműködésben műszakilag előkészíti az esetleges támogatási
szerződés módosításokat, változásbejelentéseket;
közreműködik
az időszaki és záró beszámolók műszaki részeinek elkészítésében;
nyomon
követi a projekt költségvetésének alakulását, folyamatosan aktualizálja
a költségvetési kimutatásokat, esetleges változások, módosulások esetén
tájékoztatja Megbízót;
nyilvántartást
vezet a projekt végrehajtásának legfontosabb dokumentumairól,
különösen a hatósági engedélyekről, az ellenőrzési dokumentumokról, és a
szerződések végrehajtásának mellékkötelezettségét jelentő biztosítékokról;
figyelemmel
kíséri a projektben érintett területek tulajdonviszonyai kapcsán,
hogy a tulajdonviszonyok esetleges rendezetlensége ne akadályozza a projekt
megvalósítását, illetve javaslatot fogalmaz meg a rendezettség biztosítása
érdekében.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 54 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-2.2.1. azonosítószámú projekt keretében „a kállósemjéni szennyvíztisztító telep bővítése és korszerűsítése”

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
3633 / 2016 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Megbízási szerződés a KEHOP-2.2.1. azonosítószámú projekt keretében „a kállósemjéni szennyvíztisztító telep bővítése és korszerűsítése” megvalósításához szükséges FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri tevékenység ellátására
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2016/03/10 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: UTIBER Közúti Beruházó Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Csóka u. 7-13
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1115
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 8450000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71310000-4
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71520000-9
További tárgyak:71318000-0
71631300-3
71248000-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Kállósemjén közigazgatási területe
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Megbízási szerződés a KEHOP2.2.1.
azonosítószámú projekt keretében „a
kállósemjéni szennyvíztisztító telep bővítése és korszerűsítése” megvalósításához
szükséges FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri tevékenység ellátására.
Projekt: KEHOP2.2.1.
Megbízási szerződés a KEHOP2.2.1.
azonosítószámú
projekt keretében A kállósemjéni szennyvíztisztító telep bővítése és korszerűsítése
Becsült érték (nettó Ft): 303.353.794,Ft
Kállósemjén szennyvíztisztító telep bővítés és korszerűsítés
(KEHOP2.2.115201500004)
A projekt megvalósításának helye Magyarország, Kállósemjén település
közigazgatási területe. A Kállósemjén központú szennyvízelvezetésiagglomeráció a hatályos 25/2002. (II.27.) Korm.rendelet 5. sz. táblázatában szerepel, "TF"
fejlesztési feladattal érintett. A projekt műszaki tartalma a rendelet szerinti
szennyvízagglomerációs
besorolást követi. Az elszámolandó csatornahálózati
rekonstrukció mértéke nem haladja meg az elszámolható költségek 5 %át.
Kállósemjén 3 600 4 403 TF
Kállósemjén 3 600
Meglévő állapot: A működés mintegy 14 éve alatt a telepre érkező szennyvíz
mennyisége folyamatosan növekszik. A szennyvíztisztító telep jelentősen
túlterhelt. Emiatt a szennyvíztisztító telep nem tudja teljesíteni a régi 33/1993.
(XII.23.)KTM rendelet IVes
vízminőségi kategóriájának, sem a vállalt IIes
vízminőségi kategóriájának határértékeit, még kevésbé a jelenleg érvényben lévő
szigorúbb 29/2004. (XII.25.)KvVm rendelet időszakos vízfolyás befogadóra
vonatkozó 3. területi kategóriára vonatkozó határértékeket. Kállósemjénben a
bekötött ingatlanok száma tovább emelkedik, és ezzel párhuzamosan a
szennyvíztisztító telep túlterhelése is tovább növekszik, ezért halaszthatatlan a
bővítés megvalósítása. Tervezett állapot: A szennyvíztisztító telep akkor érheti el
tervezett kapacitásának csúcsát, ha Kállósemjén, és a közigazgatási területén élők
valamennyi szennyvize beérkezik a telepre. A tisztított szennyvíz befogadója a
VII/4 Baromlaki csatorna, mely a szennyvíztisztító teleptől kb. 2 kmel
északra
halad keletnyugati
irányban. Ez időszakos jellegű vízfolyás. Ezért a tisztított
szennyvíznek meg kell felelnie a 28/2004. (XII.25.)KvVm rendelet technológiai és
területi határértékeinek, esetünkben a 3. területi kategória, az időszakos vízfolyás
befogadó előírásainak. A korszerűsítés érinti a szennyvíztisztító telep teljes
működését, a tisztítási folyamatok korszerűbbek lesznek mind a mechanikai, mind
pedig a biológiai műveletek, illetve a szennyvíziszap kezelése és elhelyezése terén.
A bővítés után a szennyvíztisztító telep a megfelelő mennyiségű szennyvíz
fogadására lesz alkalmas a jelenlegi szennyezettség mellett. Jelen projekt
segítségével a kibővült szennyvíztelep megfelelhet a kívánalmak és szükségletek
szerinti kapacitásnak.
1477/2014. (VIII. 27.) Korm. határozat alapján a projekt támogatási intenzitása
86,772338 %.
A fenti mennyiségek tájékoztató mennyiségek, a kivitelezés során a fenti
tájékoztató adatoktól eltérés lehetséges.
I/1 A Megbízott által elvégzendő feladatok
A Megbízottnak a jelen Szerződésben, valamint a Projekt megvalósítására létrejövő
szerződésekben foglaltakra tekintettel kell eljárnia. A Megbízott felelőssége a
Projekt megvalósításához szükséges építési és árubeszerzési szerződések
felügyeletére terjed ki az alábbi részletezésben leírtak szerint.
A Megbízott a Projekt műszaki és költségellenőre.
A Megbízott feladata a Projekt megvalósításának ellenőrzése a Támogatási
Szerződésben a Projektre meghatározott műszaki és pénzügyi ütemezések
alapján. Ennek keretében, mint független mérnök szervezet, objektíven kell
eljárnia az Európai Uniótól és a magyar költségvetésből érkező források
legeredményesebb és leghatékonyabb felhasználása céljából és a
projektütemezések betartatásában. Megbízott köteles a Projekt fizikai
megvalósulásának, pénzügyi előrehaladásának ellenőrzését átlátható módon
végezni.
A Megbízott köteles ellenőrizni:
a
szükséges engedélyek és a helyszín(ek) vállalkozási szerződés(ek)nek,
vonatkozó jogszabályoknak, műszaki és hatósági előírásoknak való megfelelőségét;
a
vállalkozók által az építési munkákra és építési helyszín(ek)re kötött biztosítás,valamint a teljesítési biztosíték megfelelőségét és folyamatos érvényben tartását;
a
kivitelezésnek, az anyagoknak, valamint a szakértelemnek a vállalkozási
szerződésnek és a jóváhagyott kiviteli terveknek való megfelelőségét,
az
építési munkák műszaki és pénzügyi előrehaladásának megfelelőségét a
vállalkozási szerződésben foglaltak szerint.
A Megbízott a következő feladatok végrehajtásában vesz részt:
A kivitelezés előkészítésének időszakában:
A
Megbízó szakszerű támogatása az építésre irányuló vállalkozási szerződés(ek)
előkészítésében és megkötésében.
Előkészítő feladat a kivitelezés időszakában (előkészítő feladat az alap vállalkozási
szerződéshez kapcsolódó esetleges újabb szerződéskötés vagy szerződésmódosítás,
tartalékkeret lehívás, kiegészítő vagy pótmunka megrendelés esetén):
a
Projekt megvalósítására irányuló, az I. pontban meghatározott közbeszerzési
dokumentáció(k) szakmai előkészítésének koordinációja, szakmai véleményezése.
Magának a közbeszerzési dokumentációnak az elkészítése azonban nem tárgya e
Szerződésnek;
a
Projekt megvalósítására benyújtott közbeszerzési ajánlatok tekintetében
szakmai szempontok szerinti vizsgálat és nyilatkozattétel. Megbízott ennek
érdekében közreműködik a vonatkozó közbeszerzési eljárás(ok)ban, és segíti a
Megbízó bíráló bizottsági tevékenységét. Megbízó erre irányuló felkérése esetén a
Bíráló Bizottságba tagot is delegál. Megbízott ismeri a közbeszerzési eljárások
szabályait, ezért felelősséggel tartozik, ha személyével vagy az általa delegált bíráló
bizottsági taggal szemben összeférhetetlenségi ok áll fenn.
A Projekt kivitelezésének időszakában:
a
szükséges tervegyeztetések megszervezése, lebonyolítása, dokumentálása;
a
tervezők/vállalkozók által a vállalkozási szerződésük értelmében benyújtott
tervek átvizsgálása, ellenőrzése és észrevételek hozzáfűzése a tervezés
valamennyi fázisában, majd azok jóváhagyásra való felterjesztése a Megbízónak;
írásbeli
javaslat a Megbízó számára a Szolgáltató üzemeltetési követelményeinek
a tervekbe való beépítése tekintetében;
az
engedélyes tervek felülvizsgálata valamennyi vállalkozási szerződésnél;
írásbeli
vélemény megfogalmazása a Megbízó számára a Projekt megvalósításával
kapcsolatos folyamatokra, technológiai, illetve egyéb eljárásokra vonatkozóan;
javaslattétel
indokolt tervmódosításokra, illetve tervmódosítási kezdeményezések
véleményezése, dokumentálása, a tervmódosítások engedélyeztetésében való
közreműködés. A szükséges engedélyek és engedélymódosítások beszerzésében
való közreműködés;
az
ajánlattevői/fővállalkozói és az alvállalkozói teljesítés, valamint a
munkafolyamatok ellenőrzése különös tekintettel a közbeszerzésekről szóló 2015.
évi CXLIII. törvény 65. § (10) bekezdésében és a 138. §ában,
továbbá a
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27. §ában
foglaltakra (A Mérnök ellenőrzi,
hogy adott munkafolyamatokat maga a Fővállalkozó végez e (amennyiben ennek
előírására sor került Ajánlatkérő részéről). Mérnök feladata a szerződés teljesítése
során folyamatosan figyelemmel kísérni és dokumentálni az alvállalkozói
teljesítéseket és azok %os
arányát az ajánlattevői/fővállalkozói teljesítéshez
képest, valamint az alvállalkozó alvállalkozóinak teljesítési arányát az alvállalkozói
teljesítéshez képest, továbbá a teljesítés során bevont új alvállalkozók kapcsán
meggyőződni arról, hogy azok nem állnak kizáró okok hatálya alatt);
kitűzési
alappontok helyességének ellenőrzése és jegyzékük átadása a
vállalkozóknak;
hatósági
és közüzemi engedélyek, nyilatkozatok átadása a vállalkozók részére;
munkahelymunkaterület
átadása a vállalkozóknak jegyzőkönyv készítése
mellett;
közreműködik
az esetleges hibák, eltérések feltérképezésében. A Megbízott
köteles eljárni az esetleges kiegészítő vagy pótmunkák tekintetében;
a
Kbt. 142. § alapján dokumentálja a szerződés teljesítésére vonatkozó adatokat,
ennek keretében ellenőrzi és dokumentálja azon szerződéses kötelezettségek
teljesítését, amelyeket a közbeszerzési eljárásban az értékelés során Ajánlatkérőfigyelembe vett, valamint minden, a szerződésben foglaltaktól eltérő teljesítést,
annak okait és adott esetben a szerződésszegéssel kapcsolatos igények
érvényesítését.
Folyamatos műszaki ellenőrzés ellátása:
az
adott helyszín ellenőrzése keretében digitálisan rögzített álló felvételeket
tartalmazó dokumentáció készítése nyomtatott és elektronikus formában;
köteles
gondoskodni az építési munkák szükség szerinti, akár napi gyakoriságú
műszaki ellenőrzéséről az adott építési helyszínen folyó munka ellenőrzéséhez
szükséges szakértelemmel rendelkező, a jelen Szerződésben megjelölt szakembere
helyszíni jelenlétének biztosításával;
a
műszaki ellenőri dokumentációk és iratok kezelése. A tervdokumentációk és a
hatósági engedélyek, előírások alapján a kivitelezés folyamatos és állandó
figyelemmel kísérése, mennyiségi és minőségi ellenőrzés, hiba, illetve eltérés
esetén a szükséges intézkedések megtétele;
köteles
rendszeres (az adott helyszíne(ke)n folyó munkák bonyolultságától és
időtartamától függően, de legalább kéthetente) építéshelyszíni értekezletek
(kooperációs megbeszélés) összehívására, tartására, az ezeken való elnöklésre.
Köteles gondoskodni arról, hogy a Felek a felmerülő problémákat mindenkor
megfelelően rendezzék az esetleges késedelem elkerülése érdekében. Köteles a
kooperációs megbeszéléseken elhangzottak teljes körű rögzítése céljából
jegyzőkönyv készítésére. A jegyzőkönyveket, tájékoztatásul köteles haladéktalanul
a Megbízó rendelkezésére bocsátani;
az
építési és felmérési naplók folyamatos figyelemmel kísérése, szükséges
bejegyzések előírt időn belüli megírása;
a
vállalkozók számára a vállalkozási szerződésekben előírt jelentések ellenőrzése,
jóváhagyása;
az
építési munkákra előírt határidők és részhatáridők szerződés szerinti
betartásának ellenőrzése;
a
vállalkozók minőségbiztosítási programjának ellenőrzése;
együttműködés
a Megbízó, a finanszírozásban résztvevő szervezetek, a Megbízó
által felkért szervezetek, az üzemeltető megbízottjaival, észrevételeik közlése és
képviselete a vállalkozókkal, szállítókkal, megbízottakkal szemben;
a
változtatási javaslatok és vállalkozói követelések (a FIDIC 13.2, 13.3 és 20.1.
pontjai szerint) indokoltságának vizsgálata és szükség esetén azok intézése és
jóváhagyása a vonatkozó szabályozás szerint;
közreműködés
a Megbízó érdekkörében esetlegesen felmerülő építési akadályok
elhárításában;
annak
ellenőrzése, hogy azon áruk kerülnek leszállításra és/vagy beépítésre a
kivitelezés során, amelyeknek a Kbt. 2.§ (5) bekezdése szerint nemzeti elbánást
kell nyújtani.
Koordináció:
a
Projektben dolgozó vállalkozó(k), szállító(k) és megbízott(ak) munkájának az
összehangolása és lebonyolítása;
valamennyi
építési helyszín tekintetében a munka,
környezet,
balesetvédelmi
és biztonsági kérdések ellenőrzése;
kivitelezési
munkák során a kooperációs megbeszélések biztosítása, koordinációk
levezetése, jegyzőkönyvezése.
Elszámolások, jelentések valamennyi építésre és árubeszerzésre vonatkozó
szerződésre vonatkozóan:
a
Projekt megvalósítása során kibocsátott számlák (részés
végszámlák) alaki és
tartalmi megfelelőségének igazolása (teljesítés igazolásra előterjesztés);
az
esetleges számlaviták eldöntéséhez szükséges bizonylatok összeállítása, a
számlaegyeztetések lefolytatása.
Az átadásátvételi
eljárások szabályszerű lefolytatása:
a
vállalkozók és szállítók által kért időpontra az átadásátvételi
eljárás
összehívása, valamennyi érdekelt és érintett fél meghívása;
a
vállalkozók és szállítók által biztosított, az átvételi eljáráshoz szükségesdokumentumok ellenőrzése és felügyelete;
a
minőségi bizonylatok dokumentációjának átvétele, ellenőrzése;
a
műszakilag szükséges kontrollvizsgálatok elkészíttetése és kiértékelése, a
minősítéssel kapcsolatos dokumentáció átadása a Megbízónak;
a
hibajegyzék összeállítása, összegszerű meghatározása, az azonnali javíttatások
elvégeztetése, a javíthatatlan hibák miatti értékcsökkenés megállapítása;
nyilatkozattétel
az átvétel tekintetében a FIDIC szerinti átadásátvételi
igazolás
(FIDIC 10.1 pontja) kibocsátásával.
Használatba vétel és birtokbaadás:
a
birtokbaadásban való közreműködés;
az
aktiválásban való közreműködés;
a
használatbavételi eljárásban való közreműködés;
az
üzembe helyezéshez szükséges engedélyek megszerzésében való
közreműködés;
A kivitelezési szakasz lezárása:
a
megvalósulási tervek és az átadási dokumentáció átvizsgálása és igazolása;
a
pénzügyi lezáráshoz, aktiváláshoz adatok, bizonylatok szolgáltatása;
a
különféle támogatások és források elszámolása, számítógépes nyilvántartás
működtetése;
a
végleges pénzügyi elszámolás elkészítése, szükség esetén annak kiegészítése;
a
számlák és vállalkozói kifizetések ellenőrzése;
a
keletkezett dokumentációk és iratanyagok rendszerezése és átadása a
Megbízónak;
A jótállási időszak alatt és annak végén:
az
egyes építmények, illetve létesítmények állapotának folyamatos figyelemmel
kísérése; az előírt időn belüli utófelülvizsgálati
eljárás lefolytatása; a feltárt, illetve
az üzemeltetőtől kapott hibajegyzékben jelzett és a jótállási, szavatossági
felelősség körébe tartozó hibák, hiányosságok kijavíttatása;
A
FIDIC 11.9 pontja szerinti teljesítési igazolás kiadása;
A PR szolgáltatási szerződés végrehajtása közben a Megbízott:
együttműködik
a PRtanácsadóval;
tájékoztatja
a Projekt fontos eseményeiről, ütemtervéről, hogy a PRtanácsadó
sajtó,
illetve egyéb tájékoztatási tevékenységét ehhez tudja igazítani;
megadja
azokat a műszaki adatokat, melyek ahhoz szükségesek, hogy a PRtanácsadó
elkészíthesse a tájékoztatóés
szóróanyagokat;
kérésre
tájékoztatja a PRtanácsadót
a Projekt műszaki tartalmáról, a rendszer
működéséről, alapelveiről stb.;
a
PRtanácsadó
által készített anyagokat a Projekt műszaki szempontjai alapján
ellenőrzi;
lehetővé
teszi, hogy a PRtanácsadó
a Projekt helyszínén filmet forgasson,
fotózzon a tájékoztató anyagok (filmek, kiadványok), archívumok elkészítéséhez
stb.;
részt
vesz a PR szerződés keretében rendezendő lakossági fórumokon, nyílt
napokon és egyéb rendezvényeken a Megbízó szakértőjeként.
Egyéb feladatok:
adatszolgáltatással
közreműködés a Projekt megvalósítása során felmerülő
felügyeleti ellenőrzések előkészítésében, illetve részvétel azokon. A Megbízott
köteles a Projekt ellenőrzésére, felügyeletére kirendelt, Magyarország Kormánya
és/vagy az Európai Bizottság illetékes szervei által delegált vagy független
szervezetek szakértőinek rendelkezésére állni, kérésükre a Projekt
adminisztrációjába betekintést biztosítani, azonban a Megbízót az ellenőrök felé
továbbított dokumentációkról, információkról előzetesen tájékoztatni köteles;
a
Megbízottnak biztosítania kell, hogy szükség esetén a Mérnök vagy a Mérnök
képviselője haladéktalanul a kívánt helyszínen megjelenik és a szükséges
intézkedést megteszi;A
Megbízott feladatait szoros együttműködésben végzi a területileg illetékes
környezetvédelmi hatóságokkal, a térség környezetvédelmi civil szervezeteivel és a
Projekt sikere szempontjából releváns egyéb hatóságokkal, szervezetekkel és
személyekkel;
a
beruházásra, illetve a beruházás megvalósítására vonatkozó magyar hatósági
előírások folyamatos és maradéktalan betartásának biztosítása;
a
projekttel kapcsolatos építéshelyszínen és/vagy Megbízó konzorciumi tagjánál
tárolt dokumentumok megfelelő nyilvántartásának, archiválásának,
irattárazásának támogatása, a műszaki jellegű dokumentáció folyamatos
rendelkezésre állásának ellenőrzése és biztosítása;
részt
vesz a projektet érintő hatóságok által kezdeményezett megbeszéléseken,
tárgyalásokon, amennyiben azok műszaki kérdéseket is érintenek;
folyamatos
rendelkezésre állás, műszaki jellegű tanácsadás Megbízó részére,
valamint együttműködés a projektben közreműködő azon vállalkozókkal,
megbízottakkal, akikre nem terjed ki Megbízott ellenőrzési feladatköre;
folyamatosan
kapcsolatot tart a közbeszerzési eljárások lebonyolításáért felelős
tanácsadóval és egyeztet a tervezési feladatokat végző szakértőkkel;
koordinálja
a projekt műszakiszakmai
jellegű kockázatelemzését, kockázatés
változáskezelését. A projekt megvalósítása során felmerülő lehetséges
kockázatokat felméri, azokat lehetőség szerint kezeli, vagy kezelésükre javaslatot
tesz;
koordinálja
és kontrollálja a projekt kapcsán megkötött vállalkozási és megbízási
szerződésekben foglaltak határidőre történő teljesülését, ellenőrzi és vizsgálja az
ütemterveket és azok teljesítését, teljesítés esetén koordinálja az ellenőrzése alatt
álló vállalkozók teljesítésigazolási folyamatát, a teljesítés igazolás és a számla
Megbízóhoz történő eljutásáig;
megszervezi
és lebonyolítja a projektet érintő műszakiszakmai
jellegű
megbeszéléseket;
biztosítja
a saját feladatkörébe tartozó tervszerű, átlátható és hatékony
munkavégzést, és a hatékony munkaerő felhasználást;
köteles
megismerni a Megbízó belső működését érintő valamennyi a Projekt
szempontjából releváns és a Megbízó által a részére átadott szabályzatot,
eljárásrendet, ügyrendet;
segíti,
nyomon követi a támogatási szerződésben lefektetett szakmai célok
elérését;
Megbízóval
együttműködésben műszakilag előkészíti az esetleges támogatási
szerződés módosításokat, változásbejelentéseket;
közreműködik
az időszaki és záró beszámolók műszaki részeinek elkészítésében;
nyomon
követi a projekt költségvetésének alakulását, folyamatosan aktualizálja
a költségvetési kimutatásokat, esetleges változások, módosulások esetén
tájékoztatja Megbízót;
nyilvántartást
vezet a projekt végrehajtásának legfontosabb dokumentumairól,
különösen a hatósági engedélyekről, az ellenőrzési dokumentumokról, és a
szerződések végrehajtásának mellékkötelezettségét jelentő biztosítékokról;
figyelemmel
kíséri a projektben érintett területek tulajdonviszonyai kapcsán,
hogy a tulajdonviszonyok esetleges rendezetlensége ne akadályozza a projekt
megvalósítását, illetve javaslatot fogalmaz meg a rendezettség biztosítása
érdekében.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 54 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 8450000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: UTIBER Közúti Beruházó Kft. (
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Csóka u. 7-13
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1115
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/05/22 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A szerződés korábban nem módosult.
-----

II. A szerződés módosítás tárgya
1. A szerződés Általános Szerződési Feltételek 18. pontját a Felek az alábbiak szerint módosítják:
18 Fizetés
A díjfizetés esetén követendő eljárásról a Különös szerződési feltételek rendelkeznek.
A szerződés finanszírozása a „A kállósemjéni szennyvíztisztító telep bővítése és korszerűsítése” elnevezésű KEHOP-2.2.1. azonosítószámú projektben az Európai Unió és a Megbízó saját forrásaiból történik.
A támogatási intenzitás mértéke a projekthez tartozó mindenkor hatályos támogatási szerződés szerint kerül megállapításra.
A nem elszámolható költségeket teljes egészében Megbízó finanszírozza.
Megbízó 3 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására ad lehetőséget az alábbi ütemezésben:
Az 1. résszámla benyújtásának időpontja: az építési vállalkozási szerződés 25%-os teljesítettsége (25 %-os készültségi fok). A részszámla mértéke a nettó megbízási díj 25 %-a.
A 2. résszámla benyújtásának időpontja: az építési vállalkozási szerződés 50%-os teljesítettsége (50 %-os készültségi fok). A részszámla mértéke a nettó megbízási díj 25 %-a.
A 3. résszámla benyújtásának időpontja: az építési vállalkozási szerződés 75%-os teljesítettsége (75 %-os készültségi fok). A részszámla mértéke a nettó megbízási díj 25 %-a.
A végszámla benyújtásának időpontja: az építési vállalkozási szerződés teljesítésében az Átadás-átvételi Igazolás a Megbízott részéről kiadásra került. A végszámla mértéke a nettó megbízási díj 25 %-a.
Az ajánlattétel, az elszámolás, a szerződéskötés és a kifizetés pénzneme: HUF.
Az Megbízó a szerződésben rögzített tartalom teljesítését követően a Kbt. 130. § (1) bekezdésének megfelelően nyilatkozik a (rész)teljesítésről, és az igazolt (rész)teljesítés alapján benyújtott (rész)számlát fogadja be. Megbízó kizárólag az igazolt (rész)teljesítés alapján benyújtott (rész)számlát fogadja be.
Az ellenérték a Megbízott általi (rész)teljesítést, és ennek a Megbízó általi igazolását követően kiállított (rész)számla ellenében átutalással - forintban - kerül kiegyenlítésre a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 130. § (1) és (5)-(6) bekezdései vonatkozó előírásait figyelembe véve, utófinanszírozással a helyesen kiállított (rész)számla kézhezvételétől számított 30 napon belül.
A számlák benyújtásának formai feltétele a támogatott és az esetlegesen nem támogatott munkarészre eső összegek elkülönítése a számlákban és a számlarészletezőben.
A Megbízott előleget igényelhet, de az előleg igénylése nem kötelező. Amennyiben a Megbízott előleget igényel, úgy Megbízó azt az alábbiak szerint tudja biztosítani:

Különös tekintettel az alábbi vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartása szükséges a kifizetés során:
- 2011. évi CVIII. törvény,
- 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet,
- 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről,
- az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII törvény 36/A §-a.
A szerződés és annak teljesítése esetén a kifizetés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. § hatálya alá esik.
Megbízó felhívja a figyelmet a Kbt. 125. § (4)-(7) bekezdésében foglaltakra.
A végszámla befogadása - amennyiben a Pénzügyi ütemterv eltérően nem rendelkezik - a Megbízottnak valamennyi Szolgáltatás teljesítésétől és a Szolgáltatások befejező ütemének vagy utolsó részének a Megbízó általi jóváhagyásától függ. A végszámla kifizetését csak azután lehet teljesíteni, hogy a Megbízott benyújtotta a zárójelentést és azt a Megbízó elfogadta.
2. A szerződés Különös Szerződési Feltételek V. 5.1. pontját a Felek az alábbiak szerint módosítják
5.1 A megbízási díj: 8.450.000 forint + ÁFA, azaz nyolcmillió-négyszázötvenezer forint + általános forgalmi adó. A jelen szerződés fázis alapú szerződés. A Megbízott a Szerződésben foglalt feladatok ellátásáért a teljesített és a Megbízó által leigazolt tevékenysége alapján a Projekt megvalósításának a fázisaihoz igazodóan jogosult a díjazásra. A jóváhagyott és elszámolható költségen felüli rész finanszírozása teljes egészében a Megbízót terheli. Számlák kifizetése utófinanszírozással történik, Megbízó az ellenszolgáltatás összegét az igazolt teljesítést követően a Pénzügyi Ütemtervben meghatározottak szerint, a kivitelezési munkák előrehaladásával arányosan átutalással fizeti meg Megbízott részére a KEHOP-2.2.1. azonosító számú program keretében kötött Támogatási szerződés és a KEHOP IH eljárásrendje szerint. Az ÁFA összege Megbízót terheli.
3. A szerződés Különös Szerződési Feltételek V. 5.9. pontját a Felek az alábbiak szerint módosítják
5. 9. Törlésre kerül.
4. A szerződés Különös Szerződési Feltételek V. 5.10. pontját a Felek az alábbiak szerint módosítják
5. 10. Törlésre kerül.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Megbízó, mint Ajánlatkérő közbeszerzési eljárást indított a fent megjelölt tárgyban. A közbeszerzési eljárás megindításakor, az akkor hatályos Támogatási Szerződésnek megfelelően az eljárást megindító ajánlattételi felhívás 9. pontjában szállítói finanszírozás került feltüntetésre, és a vonatkozó jogszabályok alapján ennek megfelelően a szerződés fenti pontjaiban a szállítói finanszírozás és szállítói előleg igénybevételének lehetősége került előírásra, szabályozásra.
Ezt követően Megbízó kezdeményezte a finanszírozási forma módosítását a Támogatási Szerződésekben, amelyet a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság 2016. december 5-én kelt levelében jóváhagyott. Ezen jóváhagyó levél, valamint a finanszírozási formáról szóló Megbízói nyilatkozat jelen módosításhoz csatolásra kerül.
Ennek eredményeként a finanszírozási forma utófinanszírozásra változott. Tekintettel a finanszírozási forma módosulására, a megkötött megbízási szerződés módosítása szükséges.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 8450000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 8450000 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/07/02 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben