Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/128
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.07.05.
Iktatószám:10333/2018
CPV Kód:71310000-4
Ajánlatkérő:NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:Adony közigazgatási területe.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:UTIBER Közúti Beruházó Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: AK18470
Postai cím: Pap Károly utca 4-6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Sasi Nagy Edit
Telefon: +36 12390420
E-mail: beszerzes@nefpi.hu
Fax: +36 12390420
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nfp.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nfp.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Megbízási szerződés a KEHOP2.2.2. azonosítószámú projekt keretében „Adony szennyvíztisztító telep bővítése, és fejlesztése” megvalósításához szükséges FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri tevékenység ellátására.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71310000-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Megbízási szerződés a KEHOP2.2.2. azonosítószámú projekt keretében „Adony szennyvíztisztító telep bővítése, és fejlesztése” megvalósításához szükséges FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri tevékenység ellátására.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71520000-9
További tárgyak:71318000-0
71631300-3
71248000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: Adony közigazgatási területe.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Adony szennyvíztisztító telep bővítése, és fejlesztése
(KEHOP2.2.215201500007)
Adony Város a számára előírt derogációs kötelezettségek alapján tervezi a mármeglévő szennyvíztisztító telepének fejlesztését, nagyrészt a régi technológia
felhagyásával és új műtárgyak beépítésével.
A szennyvíztelep új technológiája az alábbi elemekből áll:
Meglévő
TFH fogadó állás és puffer medence felújítva
Új
vegyszeradagoló akna
Gépi
rács, homokfogó, uszadék fogó kombinált technológiai egység
Kézi
tisztítású rács
Új
puffer medence Vh=180 m3
Átemelő
akna
Új
előülepítő műtárgy
Tervezett
koagulációs vegyszer adagolók (2 db)
Új
komplett biológiai egység (2 párhuzamos ág)
Új
utóülepítők (2 db)
Meglévő
ülepítő átalakítása iszap sűrítővé
Megmaradó
reaktorok vészüzemi pufferré alakítva
Új
csigaprés
Új
fúvók
Új
csurgalékvíz gyűjtő akna
Meglévő
fertőtlenítő műtárgy
Meglévő
befogadóba vezetés
25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet értelmében a település 5. sz. táblázatában
szerepel, a település meglévő szennyvíztisztító telep fejlesztése (TF) feladattal
érintett. A projekt műszaki tartalma a rendelet szerinti szennyvízagglomerációs
besorolást követi. Az elszámolandó csatornahálózati rekonstrukció mértéke nem
haladja meg az elszámolható költségek 5 %át.
1318/2015. (V. 21.) Korm. határozat rendelkezik a projekt támogatási összegéről,
mely 380.871.040 Ft.
A projektelőkészítés során elkészített CBA alapján a támogatási arány 95,000000
%.
A fenti mennyiségek tájékoztató mennyiségek, a kivitelezés során a fenti
tájékoztató adatoktól eltérés lehetséges.
I/1 A Megbízott által elvégzendő feladatok
A Megbízottnak a jelen Szerződésben, valamint a Projekt megvalósítására létrejövő
szerződésekben foglaltakra tekintettel kell eljárnia. A Megbízott felelőssége a
Projekt megvalósításához szükséges építési és árubeszerzési szerződések
felügyeletére terjed ki az alábbi részletezésben leírtak szerint.
A Megbízott a Projekt műszaki és költségellenőre.
A Megbízott feladata a Projekt megvalósításának ellenőrzése a Támogatási
Szerződésben a Projektre meghatározott műszaki és pénzügyi ütemezések
alapján. Ennek keretében, mint független mérnök szervezet, objektíven kell
eljárnia az Európai Uniótól és a magyar költségvetésből érkező források
legeredményesebb és leghatékonyabb felhasználása céljából és a
projektütemezések betartatásában. Megbízott köteles a Projekt fizikai
megvalósulásának, pénzügyi előrehaladásának ellenőrzését átlátható módon
végezni.
A Megbízott köteles ellenőrizni:
• a szükséges engedélyek és a helyszín(ek) vállalkozási szerződés(ek)nek,
vonatkozó jogszabályoknak, műszaki és hatósági előírásoknak való megfelelőségét;
• a vállalkozók által az építési munkákra és építési helyszín(ek)re kötött biztosítás,
valamint a teljesítési biztosíték megfelelőségét és folyamatos érvényben tartását;
• a kivitelezésnek, az anyagoknak, valamint a szakértelemnek a vállalkozási
szerződésnek és a jóváhagyott kiviteli terveknek való megfelelőségét,
• az építési munkák műszaki és pénzügyi előrehaladásának megfelelőségét a
vállalkozási szerződésben foglaltak szerint.
A Megbízott a következő feladatok végrehajtásában vesz részt:
A kivitelezés előkészítésének időszakában:
• A Megbízó szakszerű támogatása az építésre irányuló vállalkozási szerződés(ek)
előkészítésében és megkötésében.
Előkészítő feladat a kivitelezés időszakában (előkészítő feladat az alap vállalkozási
szerződéshez kapcsolódó esetleges újabb szerződéskötés vagy szerződésmódosítás,tartalékkeret lehívás, kiegészítő vagy pótmunka megrendelés esetén):
• a Projekt megvalósítására irányuló, az I. pontban meghatározott közbeszerzési
dokumentáció(k) szakmai előkészítésének koordinációja, szakmai véleményezése.
Magának a közbeszerzési dokumentációnak az elkészítése azonban nem tárgya e
Szerződésnek;
• a Projekt megvalósítására benyújtott közbeszerzési ajánlatok tekintetében
szakmai szempontok szerinti vizsgálat és nyilatkozattétel. Megbízott ennek
érdekében közreműködik a vonatkozó közbeszerzési eljárás(ok)ban, és segíti a
Megbízó bíráló bizottsági tevékenységét. Megbízó erre irányuló felkérése esetén a
Bíráló Bizottságba tagot is delegál. Megbízott ismeri a közbeszerzési eljárások
szabályait, ezért felelősséggel tartozik, ha személyével vagy az általa delegált bíráló
bizottsági taggal szemben összeférhetetlenségi ok áll fenn.
A Projekt kivitelezésének időszakában:
• a szükséges tervegyeztetések megszervezése, lebonyolítása, dokumentálása;
• a tervezők/vállalkozók által a vállalkozási szerződésük értelmében benyújtott
tervek átvizsgálása, ellenőrzése és észrevételek hozzáfűzése a tervezés
valamennyi fázisában, majd azok jóváhagyásra való felterjesztése a Megbízónak;
• írásbeli javaslat a Megbízó számára a Szolgáltató üzemeltetési követelményeinek
a tervekbe való beépítése tekintetében;
• az engedélyes tervek felülvizsgálata valamennyi vállalkozási szerződésnél;
• írásbeli vélemény megfogalmazása a Megbízó számára a Projekt
megvalósításával kapcsolatos folyamatokra, technológiai, illetve egyéb eljárásokra
vonatkozóan;
• javaslattétel indokolt tervmódosításokra, illetve tervmódosítási
kezdeményezések véleményezése, dokumentálása, a tervmódosítások
engedélyeztetésében való közreműködés. A szükséges engedélyek és
engedélymódosítások beszerzésében való közreműködés;
• az ajánlattevői/fővállalkozói és az alvállalkozói teljesítés, valamint a
munkafolyamatok ellenőrzése különös tekintettel a közbeszerzésekről szóló 2015.
évi CXLIII. törvény 65. § (10) bekezdésében és a 138. §ában,
továbbá a
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27. §ában
foglaltakra (A Mérnök ellenőrzi,
hogy adott munkafolyamatokat maga a Fővállalkozó végez e (amennyiben ennek
előírására sor került Ajánlatkérő részéről). Mérnök feladata a szerződés teljesítése
során folyamatosan figyelemmel kísérni és dokumentálni az alvállalkozói
teljesítéseket és azok %os
arányát az ajánlattevői/fővállalkozói teljesítéshez
képest, valamint az alvállalkozó alvállalkozóinak teljesítési arányát az alvállalkozói
teljesítéshez képest, továbbá a teljesítés során bevont új alvállalkozók kapcsán
meggyőződni arról, hogy azok nem állnak kizáró okok hatálya alatt);
• kitűzési alappontok helyességének ellenőrzése és jegyzékük átadása a
vállalkozóknak;
• hatósági és közüzemi engedélyek, nyilatkozatok átadása a vállalkozók részére;
• munkahelymunkaterület
átadása a vállalkozóknak jegyzőkönyv készítése
mellett;
• közreműködik az esetleges hibák, eltérések feltérképezésében. A Megbízott
köteles eljárni az esetleges kiegészítő vagy pótmunkák tekintetében;
• a Kbt. 142. § alapján dokumentálja a szerződés teljesítésére vonatkozó
adatokat, ennek keretében ellenőrzi és dokumentálja azon szerződéses
kötelezettségek teljesítését, amelyeket a közbeszerzési eljárásban az értékelés
során Ajánlatkérő figyelembe vett, valamint minden, a szerződésben foglaltaktól
eltérő teljesítést, annak okait és adott esetben a szerződésszegéssel kapcsolatos
igények érvényesítését.
Folyamatos műszaki ellenőrzés ellátása:
• az adott helyszín ellenőrzése keretében digitálisan rögzített álló felvételeket
tartalmazó dokumentáció készítése nyomtatott és elektronikus formában;
• köteles gondoskodni az építési munkák szükség szerinti, akár napi gyakoriságú
műszaki ellenőrzéséről az adott építési helyszínen folyó munka ellenőrzéséhez
szükséges szakértelemmel rendelkező, a jelen Szerződésben megjelölt szakembere
helyszíni jelenlétének biztosításával;
• a műszaki ellenőri dokumentációk és iratok kezelése. A tervdokumentációk és a
hatósági engedélyek, előírások alapján a kivitelezés folyamatos és állandófigyelemmel kísérése, mennyiségi és minőségi ellenőrzés, hiba, illetve eltérés
esetén a szükséges intézkedések megtétele;
• köteles rendszeres (az adott helyszíne(ke)n folyó munkák bonyolultságától és
időtartamától függően, de legalább kéthetente) építéshelyszíni értekezletek
(kooperációs megbeszélés) összehívására, tartására, az ezeken való elnöklésre.
Köteles gondoskodni arról, hogy a Felek a felmerülő problémákat mindenkor
megfelelően rendezzék az esetleges késedelem elkerülése érdekében. Köteles a
kooperációs megbeszéléseken elhangzottak teljes körű rögzítése céljából
jegyzőkönyv készítésére. A jegyzőkönyveket, tájékoztatásul köteles haladéktalanul
a Megbízó rendelkezésére bocsátani;
• az építési és felmérési naplók folyamatos figyelemmel kísérése, szükséges
bejegyzések előírt időn belüli megírása;
• a vállalkozók számára a vállalkozási szerződésekben előírt jelentések ellenőrzése,
jóváhagyása;
• az építési munkákra előírt határidők és részhatáridők szerződés szerinti
betartásának ellenőrzése;
• a vállalkozók minőségbiztosítási programjának ellenőrzése;
• együttműködés a Megbízó, a finanszírozásban résztvevő szervezetek, a Megbízó
által felkért szervezetek, az üzemeltető megbízottjaival, észrevételeik közlése és
képviselete a vállalkozókkal, szállítókkal, megbízottakkal szemben;
• a változtatási javaslatok és vállalkozói követelések (a FIDIC 13.2, 13.3 és 20.1.
pontjai szerint) indokoltságának vizsgálata és szükség esetén azok intézése és
jóváhagyása a vonatkozó szabályozás szerint;
• közreműködés a Megbízó érdekkörében esetlegesen felmerülő építési akadályok
elhárításában;
• annak ellenőrzése, hogy azon áruk kerülnek leszállításra és/vagy beépítésre a
kivitelezés során, amelyeknek a Kbt. 2.§ (5) bekezdése szerint nemzeti elbánást
kell nyújtani.
Koordináció:
• a Projektben dolgozó vállalkozó(k), szállító(k) és megbízott(ak) munkájának az
összehangolása és lebonyolítása;
• valamennyi építési helyszín tekintetében a munka,
környezet,
balesetvédelmi
és biztonsági kérdések ellenőrzése;
• kivitelezési munkák során a kooperációs megbeszélések biztosítása, koordinációk
levezetése, jegyzőkönyvezése.
Elszámolások, jelentések valamennyi építésre és árubeszerzésre vonatkozó
szerződésre vonatkozóan:
• a Projekt megvalósítása során kibocsátott számlák (részés
végszámlák) alaki és
tartalmi megfelelőségének igazolása (teljesítés igazolásra előterjesztés);
• az esetleges számlaviták eldöntéséhez szükséges bizonylatok összeállítása, a
számlaegyeztetések lefolytatása.
Az átadásátvételi
eljárások szabályszerű lefolytatása:
• a vállalkozók és szállítók által kért időpontra az átadásátvételi
eljárás
összehívása, valamennyi érdekelt és érintett fél meghívása;
• a vállalkozók és szállítók által biztosított, az átvételi eljáráshoz szükséges
dokumentumok ellenőrzése és felügyelete;
• a minőségi bizonylatok dokumentációjának átvétele, ellenőrzése;
• a műszakilag szükséges kontrollvizsgálatok elkészíttetése és kiértékelése, a
minősítéssel kapcsolatos dokumentáció átadása a Megbízónak;
• a hibajegyzék összeállítása, összegszerű meghatározása, az azonnali javíttatások
elvégeztetése, a javíthatatlan hibák miatti értékcsökkenés megállapítása;
• nyilatkozattétel az átvétel tekintetében a FIDIC szerinti átadásátvételi
igazolás
(FIDIC 10.1 pontja) kibocsátásával.
Használatba vétel és birtokbaadás:
• a birtokbaadásban való közreműködés;
• az aktiválásban való közreműködés;
• a használatbavételi eljárásban való közreműködés;
• az üzembe helyezéshez szükséges engedélyek megszerzésében való
közreműködés;
A kivitelezési szakasz lezárása:• a megvalósulási tervek és az átadási dokumentáció átvizsgálása és igazolása;
• a pénzügyi lezáráshoz, aktiváláshoz adatok, bizonylatok szolgáltatása;
• a különféle támogatások és források elszámolása, számítógépes nyilvántartás
működtetése;
• a végleges pénzügyi elszámolás elkészítése, szükség esetén annak kiegészítése;
• a számlák és vállalkozói kifizetések ellenőrzése;
• a keletkezett dokumentációk és iratanyagok rendszerezése és átadása a
Megbízónak;
A jótállási időszak alatt és annak végén:
• az egyes építmények, illetve létesítmények állapotának folyamatos figyelemmel
kísérése; az előírt időn belüli utófelülvizsgálati
eljárás lefolytatása; a feltárt, illetve
az üzemeltetőtől kapott hibajegyzékben jelzett és a jótállási, szavatossági
felelősség körébe tartozó hibák, hiányosságok kijavíttatása;
• A FIDIC 11.9 pontja szerinti teljesítési igazolás kiadása;
A PR szolgáltatási szerződés végrehajtása közben a Megbízott:
• együttműködik a PRtanácsadóval;
• tájékoztatja a Projekt fontos eseményeiről, ütemtervéről, hogy a PRtanácsadó
sajtó,
illetve egyéb tájékoztatási tevékenységét ehhez tudja igazítani;
• megadja azokat a műszaki adatokat, melyek ahhoz szükségesek, hogy a PRtanácsadó
elkészíthesse a tájékoztatóés
szóróanyagokat;
• kérésre tájékoztatja a PRtanácsadót
a Projekt műszaki tartalmáról, a rendszer
működéséről, alapelveiről stb.;
• a PRtanácsadó
által készített anyagokat a Projekt műszaki szempontjai alapján
ellenőrzi;
• lehetővé teszi, hogy a PRtanácsadó
a Projekt helyszínén filmet forgasson,
fotózzon a tájékoztató anyagok (filmek, kiadványok), archívumok elkészítéséhez
stb.;
• részt vesz a PR szerződés keretében rendezendő lakossági fórumokon, nyílt
napokon és egyéb rendezvényeken a Megbízó szakértőjeként.
Egyéb feladatok:
• adatszolgáltatással közreműködés a Projekt megvalósítása során felmerülő
felügyeleti ellenőrzések előkészítésében, illetve részvétel azokon. A Megbízott
köteles a Projekt ellenőrzésére, felügyeletére kirendelt, Magyarország Kormánya
és/vagy az Európai Bizottság illetékes szervei által delegált vagy független
szervezetek szakértőinek rendelkezésére állni, kérésükre a Projekt
adminisztrációjába betekintést biztosítani, azonban a Megbízót az ellenőrök felé
továbbított dokumentációkról, információkról előzetesen tájékoztatni köteles;
• a Megbízottnak biztosítania kell, hogy szükség esetén a Mérnök vagy a Mérnök
képviselője haladéktalanul a kívánt helyszínen megjelenik és a szükséges
intézkedést megteszi;
• A Megbízott feladatait szoros együttműködésben végzi a területileg illetékes
környezetvédelmi hatóságokkal, a térség környezetvédelmi civil szervezeteivel és a
Projekt sikere szempontjából releváns egyéb hatóságokkal, szervezetekkel és
személyekkel;
• a beruházásra, illetve a beruházás megvalósítására vonatkozó magyar hatósági
előírások folyamatos és maradéktalan betartásának biztosítása;
• a projekttel kapcsolatos építéshelyszínen és/vagy Megbízó konzorciumi tagjánál
tárolt dokumentumok megfelelő nyilvántartásának, archiválásának,
irattárazásának támogatása, a műszaki jellegű dokumentáció folyamatos
rendelkezésre állásának ellenőrzése és biztosítása;
• részt vesz a projektet érintő hatóságok által kezdeményezett megbeszéléseken,
tárgyalásokon, amennyiben azok műszaki kérdéseket is érintenek;
• folyamatos rendelkezésre állás, műszaki jellegű tanácsadás Megbízó részére,
valamint együttműködés a projektben közreműködő azon vállalkozókkal,
megbízottakkal, akikre nem terjed ki Megbízott ellenőrzési feladatköre;
• folyamatosan kapcsolatot tart a közbeszerzési eljárások lebonyolításáért felelős
tanácsadóval és egyeztet a tervezési feladatokat végző szakértőkkel;
• koordinálja a projekt műszakiszakmai
jellegű kockázatelemzését, kockázatés
változáskezelését. A projekt megvalósítása során felmerülő lehetséges
kockázatokat felméri, azokat lehetőség szerint kezeli, vagy kezelésükre javaslatottesz;
• koordinálja és kontrollálja a projekt kapcsán megkötött vállalkozási és megbízási
szerződésekben foglaltak határidőre történő teljesülését, ellenőrzi és vizsgálja az
ütemterveket és azok teljesítését, teljesítés esetén koordinálja az ellenőrzése alatt
álló vállalkozók teljesítésigazolási folyamatát, a teljesítés igazolás és a számla
Megbízóhoz történő eljutásáig;
• megszervezi és lebonyolítja a projektet érintő műszakiszakmai
jellegű
megbeszéléseket;
• biztosítja a saját feladatkörébe tartozó tervszerű, átlátható és hatékony
munkavégzést, és a hatékony munkaerő felhasználást;
• köteles megismerni a Megbízó belső működését érintő valamennyi a Projekt
szempontjából releváns és a Megbízó által a részére átadott szabályzatot,
eljárásrendet, ügyrendet;
• segíti, nyomon követi a támogatási szerződésben lefektetett szakmai célok
elérését;
• Megbízóval együttműködésben műszakilag előkészíti az esetleges támogatási
szerződés módosításokat, változásbejelentéseket;
• közreműködik az időszaki és záró beszámolók műszaki részeinek elkészítésében;
• nyomon követi a projekt költségvetésének alakulását, folyamatosan aktualizálja
a költségvetési kimutatásokat, esetleges változások, módosulások esetén
tájékoztatja Megbízót;
• nyilvántartást vezet a projekt végrehajtásának legfontosabb dokumentumairól,
különösen a hatósági engedélyekről, az ellenőrzési dokumentumokról, és a
szerződések végrehajtásának mellékkötelezettségét jelentő biztosítékokról;
• figyelemmel kíséri a projektben érintett területek tulajdonviszonyai kapcsán,
hogy a tulajdonviszonyok esetleges rendezetlensége ne akadályozza a projekt
megvalósítását, illetve javaslatot fogalmaz meg a rendezettség biztosítása
érdekében.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 54 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: „Adony szennyvíztisztító telep bővítése, és fejlesztése” elnevezésű KEHOP2.2.2. azonosítószámú projekt

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
3607 / 2016 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Megbízási szerződés a KEHOP2.2.2. azonosítószámú projekt keretében „Adony szennyvíztisztító telep bővítése, és fejlesztése” megvalósításához szükséges FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri tevékenység ellátására.
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2016/03/10 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: UTIBER Közúti Beruházó Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Csóka u. 7-13
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1115
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 10300000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71310000-4
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71520000-9
További tárgyak:71318000-0
71631300-3
71248000-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: Adony közigazgatási területe.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Adony szennyvíztisztító telep bővítése, és fejlesztése
(KEHOP2.2.215201500007)
Adony Város a számára előírt derogációs kötelezettségek alapján tervezi a mármeglévő szennyvíztisztító telepének fejlesztését, nagyrészt a régi technológia
felhagyásával és új műtárgyak beépítésével.
A szennyvíztelep új technológiája az alábbi elemekből áll:
Meglévő
TFH fogadó állás és puffer medence felújítva
Új
vegyszeradagoló akna
Gépi
rács, homokfogó, uszadék fogó kombinált technológiai egység
Kézi
tisztítású rács
Új
puffer medence Vh=180 m3
Átemelő
akna
Új
előülepítő műtárgy
Tervezett
koagulációs vegyszer adagolók (2 db)
Új
komplett biológiai egység (2 párhuzamos ág)
Új
utóülepítők (2 db)
Meglévő
ülepítő átalakítása iszap sűrítővé
Megmaradó
reaktorok vészüzemi pufferré alakítva
Új
csigaprés
Új
fúvók
Új
csurgalékvíz gyűjtő akna
Meglévő
fertőtlenítő műtárgy
Meglévő
befogadóba vezetés
25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet értelmében a település 5. sz. táblázatában
szerepel, a település meglévő szennyvíztisztító telep fejlesztése (TF) feladattal
érintett. A projekt műszaki tartalma a rendelet szerinti szennyvízagglomerációs
besorolást követi. Az elszámolandó csatornahálózati rekonstrukció mértéke nem
haladja meg az elszámolható költségek 5 %át.
1318/2015. (V. 21.) Korm. határozat rendelkezik a projekt támogatási összegéről,
mely 380.871.040 Ft.
A projektelőkészítés során elkészített CBA alapján a támogatási arány 95,000000
%.
A fenti mennyiségek tájékoztató mennyiségek, a kivitelezés során a fenti
tájékoztató adatoktól eltérés lehetséges.
I/1 A Megbízott által elvégzendő feladatok
A Megbízottnak a jelen Szerződésben, valamint a Projekt megvalósítására létrejövő
szerződésekben foglaltakra tekintettel kell eljárnia. A Megbízott felelőssége a
Projekt megvalósításához szükséges építési és árubeszerzési szerződések
felügyeletére terjed ki az alábbi részletezésben leírtak szerint.
A Megbízott a Projekt műszaki és költségellenőre.
A Megbízott feladata a Projekt megvalósításának ellenőrzése a Támogatási
Szerződésben a Projektre meghatározott műszaki és pénzügyi ütemezések
alapján. Ennek keretében, mint független mérnök szervezet, objektíven kell
eljárnia az Európai Uniótól és a magyar költségvetésből érkező források
legeredményesebb és leghatékonyabb felhasználása céljából és a
projektütemezések betartatásában. Megbízott köteles a Projekt fizikai
megvalósulásának, pénzügyi előrehaladásának ellenőrzését átlátható módon
végezni.
A Megbízott köteles ellenőrizni:
• a szükséges engedélyek és a helyszín(ek) vállalkozási szerződés(ek)nek,
vonatkozó jogszabályoknak, műszaki és hatósági előírásoknak való megfelelőségét;
• a vállalkozók által az építési munkákra és építési helyszín(ek)re kötött biztosítás,
valamint a teljesítési biztosíték megfelelőségét és folyamatos érvényben tartását;
• a kivitelezésnek, az anyagoknak, valamint a szakértelemnek a vállalkozási
szerződésnek és a jóváhagyott kiviteli terveknek való megfelelőségét,
• az építési munkák műszaki és pénzügyi előrehaladásának megfelelőségét a
vállalkozási szerződésben foglaltak szerint.
A Megbízott a következő feladatok végrehajtásában vesz részt:
A kivitelezés előkészítésének időszakában:
• A Megbízó szakszerű támogatása az építésre irányuló vállalkozási szerződés(ek)
előkészítésében és megkötésében.
Előkészítő feladat a kivitelezés időszakában (előkészítő feladat az alap vállalkozási
szerződéshez kapcsolódó esetleges újabb szerződéskötés vagy szerződésmódosítás,tartalékkeret lehívás, kiegészítő vagy pótmunka megrendelés esetén):
• a Projekt megvalósítására irányuló, az I. pontban meghatározott közbeszerzési
dokumentáció(k) szakmai előkészítésének koordinációja, szakmai véleményezése.
Magának a közbeszerzési dokumentációnak az elkészítése azonban nem tárgya e
Szerződésnek;
• a Projekt megvalósítására benyújtott közbeszerzési ajánlatok tekintetében
szakmai szempontok szerinti vizsgálat és nyilatkozattétel. Megbízott ennek
érdekében közreműködik a vonatkozó közbeszerzési eljárás(ok)ban, és segíti a
Megbízó bíráló bizottsági tevékenységét. Megbízó erre irányuló felkérése esetén a
Bíráló Bizottságba tagot is delegál. Megbízott ismeri a közbeszerzési eljárások
szabályait, ezért felelősséggel tartozik, ha személyével vagy az általa delegált bíráló
bizottsági taggal szemben összeférhetetlenségi ok áll fenn.
A Projekt kivitelezésének időszakában:
• a szükséges tervegyeztetések megszervezése, lebonyolítása, dokumentálása;
• a tervezők/vállalkozók által a vállalkozási szerződésük értelmében benyújtott
tervek átvizsgálása, ellenőrzése és észrevételek hozzáfűzése a tervezés
valamennyi fázisában, majd azok jóváhagyásra való felterjesztése a Megbízónak;
• írásbeli javaslat a Megbízó számára a Szolgáltató üzemeltetési követelményeinek
a tervekbe való beépítése tekintetében;
• az engedélyes tervek felülvizsgálata valamennyi vállalkozási szerződésnél;
• írásbeli vélemény megfogalmazása a Megbízó számára a Projekt
megvalósításával kapcsolatos folyamatokra, technológiai, illetve egyéb eljárásokra
vonatkozóan;
• javaslattétel indokolt tervmódosításokra, illetve tervmódosítási
kezdeményezések véleményezése, dokumentálása, a tervmódosítások
engedélyeztetésében való közreműködés. A szükséges engedélyek és
engedélymódosítások beszerzésében való közreműködés;
• az ajánlattevői/fővállalkozói és az alvállalkozói teljesítés, valamint a
munkafolyamatok ellenőrzése különös tekintettel a közbeszerzésekről szóló 2015.
évi CXLIII. törvény 65. § (10) bekezdésében és a 138. §ában,
továbbá a
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27. §ában
foglaltakra (A Mérnök ellenőrzi,
hogy adott munkafolyamatokat maga a Fővállalkozó végez e (amennyiben ennek
előírására sor került Ajánlatkérő részéről). Mérnök feladata a szerződés teljesítése
során folyamatosan figyelemmel kísérni és dokumentálni az alvállalkozói
teljesítéseket és azok %os
arányát az ajánlattevői/fővállalkozói teljesítéshez
képest, valamint az alvállalkozó alvállalkozóinak teljesítési arányát az alvállalkozói
teljesítéshez képest, továbbá a teljesítés során bevont új alvállalkozók kapcsán
meggyőződni arról, hogy azok nem állnak kizáró okok hatálya alatt);
• kitűzési alappontok helyességének ellenőrzése és jegyzékük átadása a
vállalkozóknak;
• hatósági és közüzemi engedélyek, nyilatkozatok átadása a vállalkozók részére;
• munkahelymunkaterület
átadása a vállalkozóknak jegyzőkönyv készítése
mellett;
• közreműködik az esetleges hibák, eltérések feltérképezésében. A Megbízott
köteles eljárni az esetleges kiegészítő vagy pótmunkák tekintetében;
• a Kbt. 142. § alapján dokumentálja a szerződés teljesítésére vonatkozó
adatokat, ennek keretében ellenőrzi és dokumentálja azon szerződéses
kötelezettségek teljesítését, amelyeket a közbeszerzési eljárásban az értékelés
során Ajánlatkérő figyelembe vett, valamint minden, a szerződésben foglaltaktól
eltérő teljesítést, annak okait és adott esetben a szerződésszegéssel kapcsolatos
igények érvényesítését.
Folyamatos műszaki ellenőrzés ellátása:
• az adott helyszín ellenőrzése keretében digitálisan rögzített álló felvételeket
tartalmazó dokumentáció készítése nyomtatott és elektronikus formában;
• köteles gondoskodni az építési munkák szükség szerinti, akár napi gyakoriságú
műszaki ellenőrzéséről az adott építési helyszínen folyó munka ellenőrzéséhez
szükséges szakértelemmel rendelkező, a jelen Szerződésben megjelölt szakembere
helyszíni jelenlétének biztosításával;
• a műszaki ellenőri dokumentációk és iratok kezelése. A tervdokumentációk és a
hatósági engedélyek, előírások alapján a kivitelezés folyamatos és állandófigyelemmel kísérése, mennyiségi és minőségi ellenőrzés, hiba, illetve eltérés
esetén a szükséges intézkedések megtétele;
• köteles rendszeres (az adott helyszíne(ke)n folyó munkák bonyolultságától és
időtartamától függően, de legalább kéthetente) építéshelyszíni értekezletek
(kooperációs megbeszélés) összehívására, tartására, az ezeken való elnöklésre.
Köteles gondoskodni arról, hogy a Felek a felmerülő problémákat mindenkor
megfelelően rendezzék az esetleges késedelem elkerülése érdekében. Köteles a
kooperációs megbeszéléseken elhangzottak teljes körű rögzítése céljából
jegyzőkönyv készítésére. A jegyzőkönyveket, tájékoztatásul köteles haladéktalanul
a Megbízó rendelkezésére bocsátani;
• az építési és felmérési naplók folyamatos figyelemmel kísérése, szükséges
bejegyzések előírt időn belüli megírása;
• a vállalkozók számára a vállalkozási szerződésekben előírt jelentések ellenőrzése,
jóváhagyása;
• az építési munkákra előírt határidők és részhatáridők szerződés szerinti
betartásának ellenőrzése;
• a vállalkozók minőségbiztosítási programjának ellenőrzése;
• együttműködés a Megbízó, a finanszírozásban résztvevő szervezetek, a Megbízó
által felkért szervezetek, az üzemeltető megbízottjaival, észrevételeik közlése és
képviselete a vállalkozókkal, szállítókkal, megbízottakkal szemben;
• a változtatási javaslatok és vállalkozói követelések (a FIDIC 13.2, 13.3 és 20.1.
pontjai szerint) indokoltságának vizsgálata és szükség esetén azok intézése és
jóváhagyása a vonatkozó szabályozás szerint;
• közreműködés a Megbízó érdekkörében esetlegesen felmerülő építési akadályok
elhárításában;
• annak ellenőrzése, hogy azon áruk kerülnek leszállításra és/vagy beépítésre a
kivitelezés során, amelyeknek a Kbt. 2.§ (5) bekezdése szerint nemzeti elbánást
kell nyújtani.
Koordináció:
• a Projektben dolgozó vállalkozó(k), szállító(k) és megbízott(ak) munkájának az
összehangolása és lebonyolítása;
• valamennyi építési helyszín tekintetében a munka,
környezet,
balesetvédelmi
és biztonsági kérdések ellenőrzése;
• kivitelezési munkák során a kooperációs megbeszélések biztosítása, koordinációk
levezetése, jegyzőkönyvezése.
Elszámolások, jelentések valamennyi építésre és árubeszerzésre vonatkozó
szerződésre vonatkozóan:
• a Projekt megvalósítása során kibocsátott számlák (részés
végszámlák) alaki és
tartalmi megfelelőségének igazolása (teljesítés igazolásra előterjesztés);
• az esetleges számlaviták eldöntéséhez szükséges bizonylatok összeállítása, a
számlaegyeztetések lefolytatása.
Az átadásátvételi
eljárások szabályszerű lefolytatása:
• a vállalkozók és szállítók által kért időpontra az átadásátvételi
eljárás
összehívása, valamennyi érdekelt és érintett fél meghívása;
• a vállalkozók és szállítók által biztosított, az átvételi eljáráshoz szükséges
dokumentumok ellenőrzése és felügyelete;
• a minőségi bizonylatok dokumentációjának átvétele, ellenőrzése;
• a műszakilag szükséges kontrollvizsgálatok elkészíttetése és kiértékelése, a
minősítéssel kapcsolatos dokumentáció átadása a Megbízónak;
• a hibajegyzék összeállítása, összegszerű meghatározása, az azonnali javíttatások
elvégeztetése, a javíthatatlan hibák miatti értékcsökkenés megállapítása;
• nyilatkozattétel az átvétel tekintetében a FIDIC szerinti átadásátvételi
igazolás
(FIDIC 10.1 pontja) kibocsátásával.
Használatba vétel és birtokbaadás:
• a birtokbaadásban való közreműködés;
• az aktiválásban való közreműködés;
• a használatbavételi eljárásban való közreműködés;
• az üzembe helyezéshez szükséges engedélyek megszerzésében való
közreműködés;
A kivitelezési szakasz lezárása:• a megvalósulási tervek és az átadási dokumentáció átvizsgálása és igazolása;
• a pénzügyi lezáráshoz, aktiváláshoz adatok, bizonylatok szolgáltatása;
• a különféle támogatások és források elszámolása, számítógépes nyilvántartás
működtetése;
• a végleges pénzügyi elszámolás elkészítése, szükség esetén annak kiegészítése;
• a számlák és vállalkozói kifizetések ellenőrzése;
• a keletkezett dokumentációk és iratanyagok rendszerezése és átadása a
Megbízónak;
A jótállási időszak alatt és annak végén:
• az egyes építmények, illetve létesítmények állapotának folyamatos figyelemmel
kísérése; az előírt időn belüli utófelülvizsgálati
eljárás lefolytatása; a feltárt, illetve
az üzemeltetőtől kapott hibajegyzékben jelzett és a jótállási, szavatossági
felelősség körébe tartozó hibák, hiányosságok kijavíttatása;
• A FIDIC 11.9 pontja szerinti teljesítési igazolás kiadása;
A PR szolgáltatási szerződés végrehajtása közben a Megbízott:
• együttműködik a PRtanácsadóval;
• tájékoztatja a Projekt fontos eseményeiről, ütemtervéről, hogy a PRtanácsadó
sajtó,
illetve egyéb tájékoztatási tevékenységét ehhez tudja igazítani;
• megadja azokat a műszaki adatokat, melyek ahhoz szükségesek, hogy a PRtanácsadó
elkészíthesse a tájékoztatóés
szóróanyagokat;
• kérésre tájékoztatja a PRtanácsadót
a Projekt műszaki tartalmáról, a rendszer
működéséről, alapelveiről stb.;
• a PRtanácsadó
által készített anyagokat a Projekt műszaki szempontjai alapján
ellenőrzi;
• lehetővé teszi, hogy a PRtanácsadó
a Projekt helyszínén filmet forgasson,
fotózzon a tájékoztató anyagok (filmek, kiadványok), archívumok elkészítéséhez
stb.;
• részt vesz a PR szerződés keretében rendezendő lakossági fórumokon, nyílt
napokon és egyéb rendezvényeken a Megbízó szakértőjeként.
Egyéb feladatok:
• adatszolgáltatással közreműködés a Projekt megvalósítása során felmerülő
felügyeleti ellenőrzések előkészítésében, illetve részvétel azokon. A Megbízott
köteles a Projekt ellenőrzésére, felügyeletére kirendelt, Magyarország Kormánya
és/vagy az Európai Bizottság illetékes szervei által delegált vagy független
szervezetek szakértőinek rendelkezésére állni, kérésükre a Projekt
adminisztrációjába betekintést biztosítani, azonban a Megbízót az ellenőrök felé
továbbított dokumentációkról, információkról előzetesen tájékoztatni köteles;
• a Megbízottnak biztosítania kell, hogy szükség esetén a Mérnök vagy a Mérnök
képviselője haladéktalanul a kívánt helyszínen megjelenik és a szükséges
intézkedést megteszi;
• A Megbízott feladatait szoros együttműködésben végzi a területileg illetékes
környezetvédelmi hatóságokkal, a térség környezetvédelmi civil szervezeteivel és a
Projekt sikere szempontjából releváns egyéb hatóságokkal, szervezetekkel és
személyekkel;
• a beruházásra, illetve a beruházás megvalósítására vonatkozó magyar hatósági
előírások folyamatos és maradéktalan betartásának biztosítása;
• a projekttel kapcsolatos építéshelyszínen és/vagy Megbízó konzorciumi tagjánál
tárolt dokumentumok megfelelő nyilvántartásának, archiválásának,
irattárazásának támogatása, a műszaki jellegű dokumentáció folyamatos
rendelkezésre állásának ellenőrzése és biztosítása;
• részt vesz a projektet érintő hatóságok által kezdeményezett megbeszéléseken,
tárgyalásokon, amennyiben azok műszaki kérdéseket is érintenek;
• folyamatos rendelkezésre állás, műszaki jellegű tanácsadás Megbízó részére,
valamint együttműködés a projektben közreműködő azon vállalkozókkal,
megbízottakkal, akikre nem terjed ki Megbízott ellenőrzési feladatköre;
• folyamatosan kapcsolatot tart a közbeszerzési eljárások lebonyolításáért felelős
tanácsadóval és egyeztet a tervezési feladatokat végző szakértőkkel;
• koordinálja a projekt műszakiszakmai
jellegű kockázatelemzését, kockázatés
változáskezelését. A projekt megvalósítása során felmerülő lehetséges
kockázatokat felméri, azokat lehetőség szerint kezeli, vagy kezelésükre javaslatottesz;
• koordinálja és kontrollálja a projekt kapcsán megkötött vállalkozási és megbízási
szerződésekben foglaltak határidőre történő teljesülését, ellenőrzi és vizsgálja az
ütemterveket és azok teljesítését, teljesítés esetén koordinálja az ellenőrzése alatt
álló vállalkozók teljesítésigazolási folyamatát, a teljesítés igazolás és a számla
Megbízóhoz történő eljutásáig;
• megszervezi és lebonyolítja a projektet érintő műszakiszakmai
jellegű
megbeszéléseket;
• biztosítja a saját feladatkörébe tartozó tervszerű, átlátható és hatékony
munkavégzést, és a hatékony munkaerő felhasználást;
• köteles megismerni a Megbízó belső működését érintő valamennyi a Projekt
szempontjából releváns és a Megbízó által a részére átadott szabályzatot,
eljárásrendet, ügyrendet;
• segíti, nyomon követi a támogatási szerződésben lefektetett szakmai célok
elérését;
• Megbízóval együttműködésben műszakilag előkészíti az esetleges támogatási
szerződés módosításokat, változásbejelentéseket;
• közreműködik az időszaki és záró beszámolók műszaki részeinek elkészítésében;
• nyomon követi a projekt költségvetésének alakulását, folyamatosan aktualizálja
a költségvetési kimutatásokat, esetleges változások, módosulások esetén
tájékoztatja Megbízót;
• nyilvántartást vezet a projekt végrehajtásának legfontosabb dokumentumairól,
különösen a hatósági engedélyekről, az ellenőrzési dokumentumokról, és a
szerződések végrehajtásának mellékkötelezettségét jelentő biztosítékokról;
• figyelemmel kíséri a projektben érintett területek tulajdonviszonyai kapcsán,
hogy a tulajdonviszonyok esetleges rendezetlensége ne akadályozza a projekt
megvalósítását, illetve javaslatot fogalmaz meg a rendezettség biztosítása
érdekében.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 54 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 10300000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: UTIBER Közúti Beruházó Kft. (
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Csóka u. 7-13
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1115
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/05/22 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A szerződés korábban nem módosult.
-----

1. A szerződés Általános Szerződési Feltételek 18. pontját a Felek az alábbiak szerint módosítják:
18 Fizetés
A díjfizetés esetén követendő eljárásról a Különös szerződési feltételek rendelkeznek.
A szerződés finanszírozása a „Adony szennyvíztisztító telep bővítése, és fejlesztése” elnevezésű KEHOP-2.2.2. azonosítószámú projektben az Európai Unió és a Megbízó saját forrásaiból történik.
A támogatási intenzitás mértéke a projekthez tartozó mindenkor hatályos támogatási szerződés szerint kerül megállapításra.
A nem elszámolható költségeket teljes egészében Megbízó finanszírozza.
Megbízó 3 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására ad lehetőséget az alábbi ütemezésben:
Az 1. résszámla benyújtásának időpontja: az építési vállalkozási szerződés 25%-os teljesítettsége (25 %-os készültségi fok). A részszámla mértéke a nettó megbízási díj 25 %-a.
A 2. résszámla benyújtásának időpontja: az építési vállalkozási szerződés 50%-os teljesítettsége (50 %-os készültségi fok). A részszámla mértéke a nettó megbízási díj 25 %-a.
A 3. résszámla benyújtásának időpontja: az építési vállalkozási szerződés 75%-os teljesítettsége (75 %-os készültségi fok). A részszámla mértéke a nettó megbízási díj 25 %-a.
A végszámla benyújtásának időpontja: az építési vállalkozási szerződés teljesítésében az Átadás-átvételi Igazolás a Megbízott részéről kiadásra került. A végszámla mértéke a nettó megbízási díj 25 %-a.
Az ajánlattétel, az elszámolás, a szerződéskötés és a kifizetés pénzneme: HUF.
Az Megbízó a szerződésben rögzített tartalom teljesítését követően a Kbt. 130. § (1) bekezdésének megfelelően nyilatkozik a (rész)teljesítésről, és az igazolt (rész)teljesítés alapján benyújtott (rész)számlát fogadja be. Megbízó kizárólag az igazolt (rész)teljesítés alapján benyújtott (rész)számlát fogadja be.
Az ellenérték a Megbízott általi (rész)teljesítést, és ennek a Megbízó általi igazolását követően kiállított (rész)számla ellenében átutalással - forintban - kerül kiegyenlítésre a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 130. § (1) és (5)-(6) bekezdései vonatkozó előírásait figyelembe véve, utófinanszírozással a helyesen kiállított (rész)számla kézhezvételétől számított 30 napon belül.
A számlák benyújtásának formai feltétele a támogatott és az esetlegesen nem támogatott munkarészre eső összegek elkülönítése a számlákban és a számlarészletezőben.
Különös tekintettel az alábbi vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartása szükséges a kifizetés során:
- 2011. évi CVIII. törvény,
- 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet,
- 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről,
- az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII törvény 36/A §-a.
A szerződés és annak teljesítése esetén a kifizetés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. § hatálya alá esik.
Megbízó felhívja a figyelmet a Kbt. 125. § (4)-(7) bekezdésében foglaltakra.
A végszámla befogadása - amennyiben a Pénzügyi ütemterv eltérően nem rendelkezik - a Megbízottnak valamennyi Szolgáltatás teljesítésétől és a Szolgáltatások befejező ütemének vagy utolsó részének a Megbízó általi jóváhagyásától függ. A végszámla kifizetését csak azután lehet teljesíteni, hogy a Megbízott benyújtotta a zárójelentést és azt a Megbízó elfogadta.
2. A szerződés Különös Szerződési Feltételek V. 5.1. pontját a Felek az alábbiak szerint módosítják
5.1 A megbízási díj: 10.300.000,- forint + ÁFA, azaz tízmillió-háromszázezer forint + általános forgalmi adó. A jelen szerződés fázis alapú szerződés. A Megbízott a Szerződésben foglalt feladatok ellátásáért a teljesített és a Megbízó által leigazolt tevékenysége alapján a Projekt megvalósításának a fázisaihoz igazodóan jogosult a díjazásra. A jóváhagyott és elszámolható költségen felüli rész finanszírozása teljes egészében a Megbízót terheli. Számlák kifizetése utófinanszírozással történik, Megbízó az ellenszolgáltatás összegét az igazolt teljesítést követően a Pénzügyi Ütemtervben meghatározottak szerint, a kivitelezési munkák előrehaladásával arányosan átutalással fizeti meg Megbízott részére a KEHOP-2.2.2. azonosító számú program keretében kötött Támogatási szerződés és a KEHOP IH eljárásrendje szerint. Az ÁFA összege Megbízót terheli.
3. A szerződés Különös Szerződési Feltételek V. 5.9. pontját a Felek az alábbiak szerint módosítják
5. 9. Törlésre kerül.
4. A szerződés Különös Szerződési Feltételek V. 5.10. pontját a Felek az alábbiak szerint módosítják
5. 10. Törlésre kerül.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Megbízó, mint Ajánlatkérő közbeszerzési eljárást indított a fent megjelölt tárgyban. A közbeszerzési eljárás megindításakor, az akkor hatályos Támogatási Szerződésnek megfelelően az eljárást megindító ajánlattételi felhívás 9. pontjában szállítói finanszírozás került feltüntetésre, és a vonatkozó jogszabályok alapján ennek megfelelően a szerződés fenti pontjaiban a szállítói finanszírozás és szállítói előleg igénybevételének lehetősége került előírásra, szabályozásra.
Ezt követően Megbízó kezdeményezte a finanszírozási forma módosítását a Támogatási Szerződésekben, amelyet a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság 2017. augusztus 31-én kelt levelében jóváhagyott. Ezen jóváhagyó levél, valamint a finanszírozási formáról szóló Megbízói nyilatkozat jelen módosításhoz csatolásra kerül.
Ennek eredményeként a finanszírozási forma utófinanszírozásra változott. Tekintettel a finanszírozási forma módosulására, a megkötött megbízási szerződés módosítása szükséges.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 10300000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 10300000 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/07/02 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben