Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/128
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Koncessziós hirdetmény/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.07.05.
Iktatószám:10362/2018
CPV Kód:92610000-0
Ajánlatkérő:Diósgyőri Stadionrekonstrukciós Kft.
Teljesítés helye:3533 Miskolc, Andrássy Gyula u. 61.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.08.08.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:gazdasági társaság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:lakó- és nem lakóépület építése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Koncessziós hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Diósgyőri Stadionrekonstrukciós Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70092103
Postai cím: Andrássy Utca 61
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3534
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tóth Dénes Mihály
Telefon: +36 309950384
E-mail: zalai.peter@bmsk.hu
Fax: +36 14714290
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.diosgyoristadion.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.diosgyoristadion.hu
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000220312018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. Közbeszerzési Osztály
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65551132
Postai cím: Istvánmezei út 1-3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Zalai Péter
Telefon: +36 14714292
E-mail: zalai.peter@bmsk.hu
Fax: +36 14714290
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.diosgyoristadion.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.diosgyoristadion.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000220312018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: gazdasági társaság
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: lakó- és nem lakóépület építése
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: A diósgyőri stadion üzemeltetése
Hivatkozási szám: EKR000220312018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 92610000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A koncesszió rövid ismertetése:
A Diósgyőri Labdarúgó Stadion és kapcsolódó létesítményei üzemeltetése, gondnoksági, takarítási és egyéb kapcsolódó szolgáltatások nyújtása, valamint az ingatlanok hasznosítása 60 hónap időtartamban
II.1.5)
A teljes becsült érték: Pénznem:
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok benyújthatók
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
A diósgyőri stadion üzemeltetése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71315000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3533 Miskolc, Andrássy Gyula u. 61.
II.2.4) A koncessziós beszerzés mennyisége:
Természetben a Miskolc, 3525 Andrássy u. 61., hrsz. 21688, 21687/2 és részben a 21702/1 alatti kizárólag fedett ülőhellyel rendelkező stadion és kiszolgáló létesítményei. A stadion befogadó képessége 14.687 férőhely.
Az építmény rendeltetése: labdarúgó stadion.
A Kiviteli Tervdokumentációt Ajánlatkérő Ajánlattevő rendelkezésére bocsátja.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az üzemeltetés és hasznosítás során a 22/2017. (VI.29.) NFM rendelet szabályaira.
Főbb feladatok:
- üzemeltetés, gondnoksági, takarítási és egyéb kapcsolódó szolgáltatások ellátása a műszaki leírásban és a szerződéstervezetben írtak szerint;
- a létesítmény hasznosítása;
- a stadionban a kialakított és általa nyújtott szolgáltatások tartalmának, színvonalának folyamatos magas szinten tartása, optimalizálása és garantálása a beüzemelési időszakot követően;
- a stadionban általa kialakított és nyújtott szolgáltatások és értékesítések profitszintjének maximalizálása, a jelen keresleti-kínálati viszonyok között;
- a keresleti-kínálati viszony bővítése, fejlesztése, folyamatosan megújuló tartalmú, innovatív szolgáltatások bevezetése és fenntartása;
- a szolgáltatásokkal kapcsolatos költségek reális szinten tartása hosszú távon;
- a szolgáltatásokhoz, azok indokolt bővítéséhez szükséges beruházások és beszerzések jelzése a tulajdonos felé;
- működtetéshez szükséges szakképzett, elégséges létszámú humán erőforrás biztosítása, akár alvállalkozók bevonásán keresztül;
- a műszaki és a szolgáltatási részlegek munkájának harmonizálása;
- a működéshez megfelelő adminisztrációs rendszer kialakítása, fenntartása és fejlesztése.
(az építési vagy szolgáltatási koncesszió jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Koncesszió odaítélésnek alapja
x Minőségi szempont – Megnevezés: 1 Létesítmény vezető szakember többlet szakmai tapasztalata / Súlyszám: 10
  Költség szempont – Megnevezés:
x Ár szempont – Megnevezés: 1 Éves nettó koncessziós díj (HUF) / Súlyszám: 90
( az értékelési szempontokat és alszempontokat csökkenő fontossági sorrendben kell feltüntetni)
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: 1 Pénznem: HUF
II.2.7) A koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 60 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.8) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.9) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.10) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőnek a kizáró okok fenn nem állását az alábbiak szerint kell igazolnia:
Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése szerint elektronikus űrlapon kell nyilatkoznia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá.

Ajánlattevőnek elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell arról, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát képes-e megnevezni, és valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtania. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
Ajánlattevőnek elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a 62.§(1) bek. k) pont kc) alpontja szerinti kizárok ok hatálya alá.
Ajánlattevőnek a Kbt. 67.§ (4) bekezdésére figyelemmel ajánlatában elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell, arra vonatkozólag, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, alkalmasság igazoló szervezetet.
A kizáró okok igazolásával kapcsolatban irányadó továbbá a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése.
Az öntisztázásra a Kbt. 64.§-a irányadó. Ajánlatkérő felhívja továbbá a figyelmet a Kbt. 74.§ (1) bekezdésére is.

Ajánlatkérő rögzíti, hogy mivel a Kbt. Harmadik Része szerinti eljárásban a kizáró okok fenn nem állását nyilatkozattal kell igazolni, ezért a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése szerinti felhívásában ajánlatkérő a kizáró okok vonatkozásában az ajánlattevőt újabb nyilatkozat benyújtására nem fogja felhívni.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P1) Ajánlatkérő Kbt.69. § (4) bek. szerinti felhívására ajánlattevőnek a 321/2015. Korm. rend. 19.§(1) bek. c) pontja alapján be kell nyújtania az előző két, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (sportlétesítmény, vagy rendezvény központ műszaki üzemeltetéséből és takarításából és vagyonvédelméből) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét. A 321/2015. Korm. rendelet 19.§ (3) bekezdése szerinti esetben ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges.
Az alkalmasság igazolására irányadó a Kbt. 65. § (6), (7), (8) és (11) bekezdése is.
Lásd még: VI.3.3.További információk 15. pontban foglaltakat
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): P1) Alkalmatlan ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha sportlétesítmény műszaki üzemeltetéséből és takarításából és vagyonvédelméből származó, általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele az előző két, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben nem érte el összesen a 100.000.000 Ft-ot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M1) Az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására ajánlatkérőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján be kell nyújtania az ajánlattevő által az eljárást megindító felhívás feladásától (jelen felhívás VI. 4) pontja) visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) teljesített/részteljesített (de legfeljebb 6 éven (72 hónapon) belül megkezdett) legjelentősebb, a közbeszerzés tárgyában (sportlétesítmény vagy rendezvényközpont üzemeltetésére és hasznosítására) kötött szerződéséről szóló nyilatkozatát vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolást, figyelemmel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. §-ára, legalább az alábbi tartalommal:
• Ajánlattevő (a szerződést teljesítő kedvezményezett) neve,
• a szerződést kötő másik fél (Megbízó) neve, címe, valamint a referenciát adó személy neve és telefonszáma vagy e-mail címe,
• a szerződés tárgya,
• a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja, év, hónap, nap részletezettséggel),
• nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Teljesítettnek minősül a szerződés, amennyiben a teljesítés/részteljesítés a vizsgált időszakban (az eljárást megindító jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított 36 hónapban) megtörtént.
M2) Az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján be kell mutatnia azokat a szakembereket (szervezeteket), különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöket ,akiket be kíván vonni a teljesítésbe [a szakember megnevezésével, az alkalmassági minimumkövetelmények fennállásának megállapítására alkalmas részletezettségű, saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz benyújtásával, a végzettséget igazoló dokumentum(ok) másolatának és a szakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatának csatolásával].
Az alkalmasság igazolására irányadó a Kbt. 65. § (6), (7), (9) és (11) bekezdése is.
Ajánlattevők a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet/személyt és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (M1), (M2), amelynek igazolása érdekében ajánlattevő ezen szervezet/személy erőforrására vagy arra is támaszkodik.
Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
A kapacitást biztosító szervezetnek az ajánlattevőre előírt igazolási módokkal kell igazolni az alkalmassági követelményeket, figyelemmel a Kbt. 67.§ (3) bekezdésére.
Az alkalmassági követelményeknek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1) Alkalmatlan ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem tud bemutatni 1 darab sportlétesítmény vagy rendezvényközpont üzemeltetésére és hasznosítására vonatkozó referenciát, amely legalább 24 hónapon keresztül történő folyamatos teljesítést igazol.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdése alapján rögzíti, hogy a referencia/referenciák esetében az eljárást megindító felhívás feladásától (felhívás VI.4) pontja) visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) teljesített/részteljesített, de legfeljebb 6 éven (72 hónapon) belül megkezdett teljesítéseket veszi figyelembe.

M2) Alkalmatlan ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem tud bemutatni min. 1 fő, a komplex szolgáltatásért, annak minőségéért és az azonnali intézkedésért felelős, a teljesítésben részt vevő létesítményvezetőt, aki min 5 év (60 hónap), műszaki üzemeltetés területén szerzett vezetői gyakorlattal, valamint gépészmérnök vagy felsőfokú létesítménygazdálkodás végzettséggel rendelkezik.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási koncesszió esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Késedelmi kötbér: szerződéses feltételek szerint.
Hibás teljesítési kötbér: szerződéses feltételek szerint.
Meghiúsulási kötbér: szerződéses feltételek szerint.
Késedelmi kamat: szerződéses feltételek szerint.
Teljesítési biztosíték: szerződéses feltételek szerint.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A koncessziós beszerzési eljárás tárgyalás megtartásával kerül lefolytatásra.
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2018/08/08 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.2) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:

0-100
VI.3.2) A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:

Az adható pontszám alsó és felső határa valamennyi értékelési részszempont esetében: 0-100 pont. Lásd még: VI.3.3.További információk 4. pontban foglaltakat
VI.3.3 ) További információk:

1) Az ajánlatkérő a Kbt.71.§szerint teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
2) Csatolni kell az ajánlathoz a Kbt.66.§ (4) és (6) bek. szerinti nyilatkozatokat. A 66. § (5) bek. szerinti felolvasólapot, a. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot elektronikus űrlap formájában kell benyújtani..
3) A III.1.2.), III.1.3.) pontok szerinti alkalmassági feltételek és ezek igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.
4) Az adható pontszám alsó és felső határa valamennyi értékelési részszempont esetében: 0-100 pont. Az 1. értékelési részszempont esetében a szempont szerinti legjobb ajánlat a maximális 100 pontot kapja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva, az egyenes arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat az ajánlatkérő. A 2. értékelési részszempont esetében a kredit kiosztás és az egyenes arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat az ajánlatkérő, a közbeszerzési dokumentációban részletezetteknek megfelelően.
5) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Kiss László (00172), levelezési cím: 1146 Budapest, Hermina út 49.
6) Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását.
7) Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy az általa a II.2.4) pontban felsoroltakon felül a használatába kerülő ingatlanok vonatkozásában, azok műszaki üzemeltetésére, takarítására és hasznosítására hirdetmény nélküli koncessziós eljárást folytasson le. (Kbt.118. §(3)
8) Ajánlatkérő egyszakaszos eljárást folytat le, a nyílt eljárásra irányadó szabályok szerint a jelen felhívásban, illetve az egyéb közbeszerzési dokumentumokban meghatározott eltérésekkel. Ajánlatkérő a Kbt. alapján a koncessziós eljárás jellegére tekintettel, a Kbt. 118.§ (3) bekezdése alapján egyénileg alakította ki az eljárás szabályait. Ajánlatkérő a beérkezett ajánlatok bontását követően valamennyi ajánlatot előzetesen megvizsgál a kizáró okoknak és az előírt alkalmassági követelményeknek való megfelelés szempontjából, a Kbt. 69.§ és 126.§ alapján. Ajánlatkérő a megfelelőnek tartott ajánlatot benyújtó ajánlattevők ajánlatait fogja értékelni a felhívás II.2.5) pontjában rögzített ért. szempontok alapján.
Az ajánlati kötöttség időtartama az ajánlattételi határidő lejártát követő 30 nap.
Az eljárás menetére vonatkozó részletesebb tájékoztatást a közbeszerzési dokumentum tartalmazza, a Kbt. 118.§(4) bekezdése alapján.
9) Az ajánlatok bontása: 2018/08/08. 14:00 óra. Helye: Ajánlatkérő a bontás során a Kbt. 68. § (4) valamint (6) bekezdésében foglaltakat, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-t alkalmazza..
10) A nyertes ajánlattevőnek a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkeznie kell a szerződés feltételek szerinti vagyonbiztosítással.
11) Irányadó: Kbt. 69.§, 70.§.
12) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
13) Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-a és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 13. § (1)-4) bekezdései alapján kell eljárni
14) További információkat a közbeszerzési dokumentum tartalmaz.
15) III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P1) folytatása:
Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
A kapacitást biztosító szervezetnek az ajánlattevőre előírt igazolási módokkal kell igazolni az alkalmassági követelményeket, figyelemmel a Kbt. 67.§ (3) bekezdésére.
Az alkalmassági követelményeknek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/07/03 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
15 ezt az információt itt vagy – adott esetben – az ajánlattételi felhívásban adja meg