Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/131
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma:2018.07.10.
Iktatószám:10439/2018
CPV Kód:45232451-8
Ajánlatkérő:Adony Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Adony, Névtelen utca (hrsz.: 976), Út és Vet. Sal. árok (hrsz.: 0438/2), 5. sz. csatorna, befogadó (hrsz.: 0654)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:S+S AQUA Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Adony Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK21516
Postai cím: Kossuth Lajos utca 4
Város: Adony
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2457
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Adonyi Közös Önkormányzati Hivatal
Telefon: +36 25504550
E-mail: szekely.krisztina@adony.hu
Fax: +36 25504555
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.adony.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.adony.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Adony, Vetus Salina árok felújítása a TOP 2.1.3-15-FE1-2016-00025 azonosító számú Adony Környezetvédelmi Infrastruktúra fejlesztése című pályázat terhére vállalkozási szerződés keretében
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45232451-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Adony, Vetus Salina árok felújítása a TOP 2.1.3-15-FE1-2016-00025 azonosító számú Adony Környezetvédelmi Infrastruktúra fejlesztése című pályázat terhére vállalkozási szerződés keretében
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 44.182.161 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Adony, Vetus Salina árok felújítása a TOP 2.1.3-15-FE1-2016-00025 azonosító számú Adony Környezetvédelmi Infrastruktúra fejlesztése című pályázat terhére vállalkozási szerződés keretében
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45232451-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: Adony, Névtelen utca (hrsz.: 976), Út és Vet. Sal. árok (hrsz.: 0438/2), 5. sz. csatorna, befogadó (hrsz.: 0654)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
I. Bontási munkák
1. Az 1+008 km-ben lévő Ø60/70 beton áteresz bontása 3-4 rajzok szerint
8 m
2. Bontott anyag szállítása 16 km távolságon belüli lerakóhelyre
1 laza m3, kb. 1 t
2m3
II. Földmunkák
1. Árokszelvény bővítés, lerakódott hordalék kiszedése a burkolat helyének figyelembevételével, I-IV o. talajban a 4. rajz szerint
268 m3
2. Munkaárok kiszedése dúcolt árokból a csővezetékek helyén I-IV o. talajban a 4. rajz szerint
(200+754)*0,6*átl.1,0m=573 m3
573 m3
3. Munkagödör kiemelése aknáknál I-IV o. talajban
Szivattyúakna: 3,4*2,0*1,0= 6,8 m3
Tisztítóaknáknál többlet: 4*0,3= 1,2 m3
8,0 m3
8 m3
4. Földvisszatöltés vezetékek munkaárkába, anyag karoláson belül
Csővezetékek anyagkiszorítása: 3,14/4*(0,322*754+0,272*200)=72 m3
Homokágyazat: 954*0,6*0,15= 86 m3
158 m
573-158=434 m3
434 m3
5. Felesleges, kitermelt földanyag szállítása rakodással a helyszínen átl.500 m
268+158+8=434 m3
434 m3
6. Földkiemelés anyagnyerő helyen, szállítás 5 km távolságra, rakodással, a 4. rajz szerint
948-434=514 m3
514 m3
7. Töltés építés szakadópartoknál rézsűképzéssel a 4. rajz szerint
948 m3
8. Beépített és visszatöltött föld tömörítése 85% rel. tömörségi fokra
434+415+948=1797 m3
1797 m3
III. Dúcolás
1. Egyoldali zártsorú dúcolás a vezetékek munkaárkában és szivattyúaknánál
2*954*1,0+2*(3,4+2,0)*1,0=1920 m2
1920 m2
IV. Burkolatok
1. Osztályozatlan homokos kavics ágyazat burkolatok alá
Rézsűburkolat alá 600×2×0,85×0,10 102 m3
Mederburkolatnál a 4. rajz szerint: 48 m3
Torkolatnál (5. rajz): 20 m2*0,1= 2 m3
Zsilipnél (6.2. és 7. rajz): 2*3,0*1,5=9 m2*0,1=0,9 m3
Áteresznél (7. rajz): 7,4*1,0*0,15= 1,1 m3
154 m3
154m3
2. Betonburkolat építése mederben a 4. és 7. rajz szerint C 20/25-24/KK
141 m3
3. B 140-24/KK betonba rakott, 30 cm vtg. fagyálló vízépítési terméskő burkolat építése cementhabarcs hézagolással
Torkolatnál (4/1 tételből): 20 m2
Zsilipnél (4/1 tételből): 9 m2
29 m2
29 m2
V. Műtárgy és vezetéképítés
1. Homokágyazat csővezetékek alá a 2/4 tétel szerint
68 m3
2. Vasalatlan betonszerkezetek építése zsaluzással, C 20/25-24/KK betonból
1+008 km áteresz csőfejei: ((4,65+1,5)/2*1,3+4,65*0,8)*0,3= 2,3 m3
Tisztítóaknák: 4*(1,3*1,3*0,2+4*1,15*átl.1,0)= 4,1 m3
Cső körülbetonozás: 300m*0,11 m3/m= 33,6 m3
40 m3
40m3
3. C 10 szerelőbeton építése 6 cm vastagságban
Zsilipnél: 1,1*1,6*0,06= 0,11 m3
Szivattyúaknánál: (2,1+1,4)*3,6*0.06= 0,79 m3
0,90 m3
0,9m3
4. Vasbeton aknaszerkezet építése C 20/25-24/KK betonból, zsaluzással
Zsilipnél: 1,0*1,4*0,3+2*1,0*1,3*0,2= 0,94 m3
Szivattyúaknánál: (1,3+1,9)*3,4+2*1,2*(3,4+1,5-0,25)=22 m2*0,2= 4,46 m3
5,40 m3
5,4m3
5.Betonacél szerelés B 60.40, Ø8/20*20cm kétoldali hálóvasalás
20m/ m2*(3,4+22)508 m*0,395 kg/m=201 kg
0,201 to
6.Különféle acélszerkezetek beépítése (zsilip elzáró szerkezet)
1db
7. 1+108-ban az elbontott csőáteresz újjáépítése Ø60 talpas betoncsőből
8,0 m
8. Csővezeték építése
DN 250 KM-PVC nyomócső (3. rajz): 200 m
200m
9. DN 300 KG gravitációs cső (3. rajz):
754 m
10. Ø419*8 acél védőcső út és bejáró alatt,
8+8m=16 m
16 m
További információt a műszaki dokumentáció tartalmaz.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány tapasztalata az MV-VZ jelű szakember vonatkozásában mindösszesen (hónap) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP 2.1.3-15-FE1-2016-00025 azonosító számú Adony Környezetvédelmi Infrastruktúra fejlesztése című pályázat
II.2.9) További információ:
-

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
a Kbt. 115. § (1) és (5) bekezdései tették lehetővé a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazását.
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Adony, Vetus Salina árok felújítása a TOP 2.1.3-15-FE1-2016-00025 azonosító számú Adony Környezetvédelmi Infrastruktúra fejlesztése című pályázat terhére vállalkozási szerződés keretében
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: S+S AQUA Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kis utca 8.
Város: Kunszentmiklós
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6090
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25132522-2-03
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 44.182.161
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: nyomóvezeték építése
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: S+S AQUA Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kis utca 8.
Város: Kunszentmiklós
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6090
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25132522-2-03

Hivatalos név: OKTAÉDER Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Dobi István u. 26.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6753
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10477676-2-06

Hivatalos név: ADONY-GÉP Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fáy A. u. 2/4.
Város: Adony
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2457
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14690549-2-07

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/03/29 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
x Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/13 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges