Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/133
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.07.12.
Iktatószám:10670/2018
CPV Kód:34140000-0
Ajánlatkérő:T-Szol Tatabányai Szolgáltató Zrt.
Teljesítés helye:Ajánlatkérő székhelye, 2800 Tatabánya Győri u. 23.,
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.08.15.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: T-Szol Tatabányai Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65481415
Postai cím: Győri Út 23.
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Sagát-Galla Bernadett
Telefon: +36 34316022
E-mail: bernadett.sagat-galla@tszol.hu
Fax: +36 34331410
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://tszol.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000201182018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000201182018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Árubeszerzés (univerzális tehergépjármű)
Hivatkozási szám: EKR000201182018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34140000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Többfunkciós tehergépjárművek és tartozékok beszerzése ajánlatkérő részére adásvételi szerződés keretében
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Árubeszerzés (univerzális tehergépjármű)
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34140000-0
További tárgyak:34134000-5
34134100-6
34134200-7
34144212-7
34144420-8
43313100-1
43328000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelye, 2800 Tatabánya Győri u. 23.,
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
- 1. tétel
A beszerezni kívánt jármű 4x2-es, billenőplatós, fülke mögötti hidraulikus rakodókarral szerelt. A járművet fel kell szerelni olyan berendezésekkel, amely képes biztosítani a tartozékként leszállítandó hóeke, és sószóró berendezés üzemeltetését.
- 2. tétel
A beszerezni kívánt jármű 4x2-es, billenőplatós kivitelű. A járművet fel kell szerelni olyan berendezésekkel, amely képes biztosítani a tartozékként leszállítandó hóeke, a sószóró, az első locsolóhíd, valamint az oldalkefés homlokseprő üzemeltetését.
Az ajánlott berendezések tekintetében az Ajánlatkérő által elvárt műszaki paramétereket a Közbeszerzési Dokumentumok V. részében foglalt Műszaki Leírás tartalmazza az alábbi pontok szerint:
1. tétel
o Alapjármű
o Hajtáslánc
o Fékrendszer
o Rugózás, felfüggesztés
o Kerekek
o Alváz
o Vezetőfülke
o Járműalváz tartozékai
o Billenőplatós felépítmény
o Hidraulikus rakodódaru
o DIN eszköztartó lap
o Hidraulika rendszer
o Sószóró berendezés
o Hóeke
o Munkaeszközök dokumentációja
o Egyebek
2. tétel:
o Alapjármű
o Hajtáslánc
o Fékrendszer
o Rugózás, felfüggesztés
o Kerekek
o Alváz
o Vezetőfülke
o Járműalváz tartozékai
o Billenőplatós felépítmény
o DIN eszköztartó lap
o Hidraulika rendszer
o Sószóró berendezés
o Hóeke
o Vízszállító-locsoló cserefelépítmény
o Víztartály
o Vízrendszer
o Homlokseprő
o Munkaeszközök dokumentációja
o Egyebek
Ajánlatkérő a műszaki leírásban foglalt termékekkel egyenértékű terméket is elfogad a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet alapján.
Szállítási határidő: az eljárás eredményeként megkötésre kerülő adásvételi szerződés hatályba lépésétől számított legfeljebb 110 nap.
A nyertes ajánlattevő az alábbi szerződést biztosító mellékkötelezettségek vállalására köteles:
Jótállás:
- A járműalváz vonatkozásában minimum 12 hónap kilométer és üzemóra kötöttség nélkül, további minimum 12 hónap a járműalváz hajtásláncára.
- A felépítmény, a munkaeszközök és a daru (csak 1. tétel) vonatkozásában minimum 12 hónap.
- Késedelmi kötbér és meghiúsulási kötbér a közbeszerzési dokumentumok (szerződéstervezet) szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Előteljesítés ideje (nap) 20
2 Gépjármű alváz márkaszerviz távolság (km) 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az adható pontszám alsó és felső határa: 0-10., „Ajánlati ár” és a „Gépjármű alváz márkaszerviz távolság (km)” szempont esetén AK a fordított arányosítás, míg az „Előteljesítés ideje (nap)” szempont esetén a szélső értékkel korrigált egyenes arányosság módszerét alkalmazza.
FAKSZ: Dr. Nyiri Csaba, lajstromszáma: 00289

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: 1. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62 § (1)-(2) bekezdés hatálya alá tartozik.
Az ajánlatkérő köteles kizárni az eljárásból azt a gazdasági szereplőt, amelyre vonatkozóan valamelyik, az eljárásban alkalmazandó kizáró ok fennáll.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés a), b), e), h), j), l), n) és p) pontjában meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani.
Igazolási mód:
1. Az ajánlattevőnek az ajánlatában az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. §)
Az ajánlattevőknek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8-16.§-ban meghatározottak szerint kell igazolniuk, hogy nem tartoznak a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése hatálya alá.
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető Ajánlattevőtől olyan igazolás benyújtása , amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. E körben Ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés alapján ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában, foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akivel szemben valamely kizáró ok az eljárás során következett be.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő Gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt nem ír elő.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő Gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt nem ír elő.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M/1
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja és a 21/A. § alapján az ajánlattevő nyilatkozzon – a 22. § bekezdés szerint igazolva – az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 36 hónap legjelentősebb, a jelen közbeszerzés tárgyában teljesített szerződéseire vonatkozóan legalább a következőknek feltüntetésével: teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél, a szállítás tárgya, az ellenszolgáltatás értéke, a teljesítés ideje (kezdő és végidőpont, év/hónap/nap megjelölése) továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ajánlatkérő az igazolás vizsgálatakor a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdés a) pontja szerint jár el.
M/2.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés c) pontja alapján az ajánlattevő nyilatkozzon arról hogy a gyártó(k) által felhatalmazott hivatalos szervizzel rendelkezik, és csatolja a gyártó(k) által az ajánlattevő részére adott felhatalmazást.
Az alkalmasság előzetes igazolása az ajánlattevő nyilatkozatával történik. Az alkalmassági követelményeket igazoló dokumentumokat az ajánlattevő kizárólag ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására köteles benyújtani, azaz az alkalmasságot igazoló dokumentumokat nem kell az ajánlatban csatolni.
Az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy az alkalmassági követelményeknek megfelelés igazolásának körében nem kérhető Ajánlattevőtől olyan igazolás benyújtása , amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. E körben Ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlattevő alkalmatlan, ha
M/1
nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban (3 év) minimum 19 t össztömegű eszközhordozó tehergépjármű és tehergépjárműre szerelhető sószóró és/vagy hóeke berendezés értékesítéséből származó összesen minimum 70 millió Ft értékű referenciával
M/2
nem rendelkezik a megajánlott tehergépjármű alváz, a felépítmény és a munkaeszközök tekintetében a gyártó(k) által felhatalmazott hivatalos szervizzel
Az előírt alkalmassági feltételek tekintetében ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11) bekezdéseire.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő a többfunkciós tehergépjárművek és tartozékok ellenértékét oly módon teljesíti, hogy a bruttó szerződéses ellenérték 40 %-át a nyertes ajánlattevő által járművenként kiállított számla kézhezvételétől számított 30 napon belül, míg a fennmaradó vételárat Ajánlatkérő 12 egyenlő havi részletekben egyenlíti ki. Ajánlatkérő a részletfizetési kötelezettségét minden hónap 10. napjáig teljesíti, az első havi részlet a számla kiállítását követő 30. napon esedékes. Nyertes Ajánlattevő járművenként 1 db számla kibocsátására jogosult. Ajánlatkérő előleget nem biztosít. Az ellenszolgáltatás teljesítése a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6), továbbá (11) bekezdésekben és a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdésekben meghatározott feltételek szerint teljesíti. Késedelmes fizetés esetén a Ptk. 6:155. § irányadó. Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetések pénzneme HUF. A részletes finanszírozási feltételeket és a szerződést biztosító mellékkötelezettségeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/08/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/08/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: EKR rendszer
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az Ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. A Kbt. 68. § (4)–(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan – azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben szerepelnek – az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Formai előírások Kbt. 66. § (1) és 68. § (2) bekezdése alapján: Az ajánlatot elektronikus okiratként, cégszerűen aláírt példányban, teljes terjedelemben, írásvédett (nem szerkeszthető) formátumban kell benyújtani az I.3) pontban megjelölt címre.
2. Az ajánlatban a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja szerint (nemleges tartalommal is) nyilatkozni kell.
3. A III.1.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített AT-ők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak valamennyi alkalmassági feltétel esetén.
4. Az ajánlathoz csatolni kell a cégkivonatban szereplő képviseleti mód alapján az ajánlatot, illetve annak mellékleteit aláíró képviselők aláírási címpéldányá(i)nak, vagy a 2006. évi V. tv. 9. § szerinti ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta egyszerű másolati példányát.
5. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén AT csatolja az el nem bírált változásbejegyzési kérelem egyszerű másolati iratanyagát.
A dokumentumok benyújthatók az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (a továbbiakban: EKR) kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával, vagy – amennyiben az adott dokumentumra a nyilatkozattétel nyelvén elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre – a papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában.
6. Az ajánlatok szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint történik
7. AK nem követeli meg, valamint nem teszi lehetővé a nyertes ajánlattevő(k) általi projekttársaság (azaz külön gazdálkodó szervezet) létrehozását a szerződés teljesítése érdekében
8. AK időszakos üzleti társulások (konzorciumok) ajánlatát is elfogadja. A közös ajánlattétel egyéb feltételeit a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák
9. A Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia. Ajánlatkérő az EKR-ben a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként hozza létre a felolvasólap mintáját, amelyet AT az elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni .
10. Az ajánlathoz mellékelni kell továbbá az ajánlati adatlapot, mint műszaki ajánlatot. Az adatlapon a megajánlott jármű és tartozékainak tulajdonságait kell a jobb oldali oszlopban feltüntetni.
11. AK a közbeszerzési eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
12. Jelen felhívás IV.2.6) pontjában rögzített két hónapos Ajánlati kötöttség (2 hónap) 60 napnak feleltethető meg.
13. AT a Kbt. 44. §-ának alkalmazása során az üzleti titkot tartalmazó dokumentum elkülönített elhelyezésére az EKR-ben erre szolgáló funkció alkalmazására köteles.
14. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bekezdése szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat.
15. AK felhívja AT-ők figyelmét arra, hogy az eljárás során AT-ők joghatályos kommunikációt AK-vel kizárólag elektronikus úton, írásban folytathatnak. Minden ettől eltérő úton történő kommunikációt AK figyelmen kívül hagy.
16. AK rögzíti, hogy az alkalmasság igazolásához igénybe vett, az AT-őn kívüli más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmaznia kell az AT részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor a szervezet képviseletében eljárhat.
17. A 424/2017. (XII. 19.) Kormányrendelet 6. § (6) bekezdése alapján az eljárásban csak olyan gazdasági szereplő tehet ajánlatot, amely regisztrált az EKR-ben.
18.AK a részekre történő ajánlattételt nem teszi lehetővé, tekintettel arra, hogy hasonló termékeket kíván beszerezni, amelyeket egy AT is képes teljesíteni, illetve a jótállási igények megkönnyítése és a nagyobb árkedvezmény elérése érdekében.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/07/06 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák