Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/128
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.07.05.
Iktatószám:10831/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Izsák Város Önkormányzata
Teljesítés helye:6070 Izsák, 0308, 0317/48 és 0317/53 hrsz. földút
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Signum Alfa Team Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Izsák Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK03391
Postai cím: Szabadság tér 1.
Város: Izsák
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6070
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bagócsi Károly, címzetes főjegyző
Telefon: +36 76568063
E-mail: jegyzo@izsak.hu
Fax: +36 76569001
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.izsak.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): www.izsak.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés az „Agárdy út stabilizálása (a 0308, a 0317/48 és a 0317/53 hrsz-ú földút stabilizációs terve)” című és 784/4301/53/19/2017 támogatói okiratszámú projekt kivitelezési munkáinak ellátására.
Hivatkozási szám: IT-1071
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés az „Agárdy út stabilizálása (a 0308, a 0317/48 és a 0317/53 hrsz-ú földút stabilizációs terve)” című és 784/4301/53/19/2017 támogatói okiratszámú projekt kivitelezési munkáinak ellátására.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 39637963 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés az „Agárdy út stabilizálása (a 0308, a 0317/48 és a 0317/53 hrsz-ú földút stabilizációs terve)” című és 784/4301/53/19/2017 támogatói okiratszámú projekt kivitelezési munkáinak ellátására.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45111220-6
További tárgyak:45111200-0
45112200-7
45112500-0
45233330-1
45233229-0
45233228-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6070 Izsák, 0308, 0317/48 és 0317/53 hrsz. földút
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Jelen közbeszerzési eljárás keretében az Izsák 0308, 0317/48 és 0317/53 hrsz. földút stabilizációs kivitelezési munkálatai kerülnek beszerzésre az alábbi főbb mennyiségi jellemzők szerint:
Alépítményi munkák, irtás, föld- és sziklamunka:
- Irtás, parkosítás, bozót- és cserjeirtás, tövek átmérője 4,1-10,0 cm: 500m2,
- Előkészítő földmunka, humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel, 18%os terephajlásig, bármilyen talajban, szállítással: 1838 m3,
- Alakító földmunka, földmű vízszintes felületének rendezése a felesleges föld elterítésével, tömörítés nélkül,gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, 16%-os terephajlásig, 20 cm vastagságban, talajosztály: I-IV.: 12.254 m2,
- Nagytömegű földmunka, földkitermelés bevágásban vagy anyagnyerő helyen és töltés- vagy depóniakészítés tömörítés nélkül, gépi erővel, 12254 m2 x 0,15 m = 1838,1 m3 18%-os terephajlásig, I-IV. oszt. talajban, szállítással, 1600,1-3400,0 m között, 2800,1-3000,0 m között, szállító útvonal öntözése: 1838 m3,
- Alakító földmunka, tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel,kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV: 12.254 m2,
- Közlekedés építési munkák, útburkolatalap és makadámburkolat készítése, makadám rendszerű alapok, szórt alap készítése, egy rétegben,15-25 cm vastagságban, 4 cm hézagkitöltéssel,zúzottkőből vagy kohósalak kőből, kohósalak kő, osztályozatlan: 3676 m3,
- Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 95%: 3.676 m3,
- Alakító földmunka, simító hengerlés a földmű (tükör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m-nél nagyobb szélességnél: 15.204 m2,
- Alakító földmunka, padka és elválasztó sáv készítése,felületrendezés tömörítés nélkül,helyszínről szállított anyagból, gépi erővel,kiegészítő kézi munkával, földanyagból: 295 m2,
- Alakító földmunka, padkarendezés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, I-IV. oszt. talajban, vastagság: 10,0 cm-ig: 2950 m2.
A stabilizáció teljes hossza 2950 m, a kezdőszelvénytől kisebb iránytörésekkel egyenesen halad a végszelvényig.
A részletes feladat meghatározást a közbeszerzési dokumentáció műszaki melléklete tartalmazza. Ajánlatkérő rendelkezésre bocsátja a műszaki leírást és tervdokumentációt, a tervezői nyilatkozatot, valamint az árazatlan költségvetést. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az építési beruházás nem engedélyköteles.
A szerződés tárgya által indokolt vagy jogszabályban meghatározott esetek kivételével a műszaki leírás nem hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, ha az egyes gazdasági szereplők vagy termékek előnyben részesítéséhez vagy kiszorításához vezetne. Az ilyen hivatkozás csak kivételes esetekben engedhető meg, ha nem lehetséges a szerződés tárgyának a 321/2015 (X.30) Korm. Rendelet 46.§ (2) bekezdés szerinti, kellően pontos és érthető leírása. Az ilyen megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell szerepeltetni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Az M/2.) alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember útépítésben szerzett szakmai tapasztalata (db, max. 3 db)  15
2 3. Jótállás időtartama (hónap, min. 12 hónap - max. 36 hónap)  15
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: „Agárdy út stabilizálása (a 0308, a 0317/48 és a 0317/53 hrsz-ú földút stabilizációs terve)” című és 784/4301/53/19/2017 támogatói okiratszámú projekt.
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási szerződés az „Agárdy út stabilizálása (a 0308, a 0317/48 és a 0317/53 hrsz-ú földút stabilizációs terve)” című és 784/4301/53/19/2017 támogatói okiratszámú projekt kivitelezési munkáinak ellátására.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/05 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Signum Alfa Team Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fóti út 56.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1047
Ország: HU
E-mail: info@signumalfa.eu
Telefon: +36 305104505
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14332151-2-41
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 37760000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 39637963
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: - földmunkák,
- útalap készítés
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Bau-Team Építőipari és Vállalkozási Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kölcsey lakótelep 6. földszint 2.
Város: Szekszárd
NUTS-kód: HU2
Postai irányítószám: 7100
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10628717-2-17

Hivatalos név: Signum Alfa Team Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fóti út 56.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1047
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14332151-2-41

Hivatalos név: Leszter Prime Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Új u. 47/4.
Város: Sükösd
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6346
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24394512-2-03

Hivatalos név: Prím-Út Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: III. Béla körút 32. 1. em. 6.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11379296-2-03

Hivatalos név: IZSÉPKER PLUSZ Építőipari, Mezőgazdasági, Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Reviczky u. 32.
Város: Izsák
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6070
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14490181-2-03

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
A Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti igazolások benyújtására a Bau-Team Építőipari és Vállalkozási Kft. (7100 Szekszárd, Kölcsey lakótelep 6. földszint 2.), a Leszter Prime Kft. (6346 Sükösd, Új u. 47/4.) és a Prím-Út Kft. (6000 Kecskemét, III. Béla körút 32. 1. em. 6.) ajánlattevők nem kerültek felhívásra.

Az IZSÉPKER PLUSZ Építőipari, Mezőgazdasági, Kereskedelmi Kft. (6070 Izsák, Reviczky u. 32.) ajánlatában a 3. számú értékelési részszempontra (Jótállás időtartama, hónap, min. 12 hónap - max. 36 hónap) 6 hónap megajánlást tett. Ajánlatkérő a felhívás VI.3.9) pontjában a következőket írta elő:
„A 3. számú értékelési alszempont esetében a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján ajánlatkérő 12 hónapban határozza meg azt az elvárást, amelynél kedvezőtlenebb (alacsonyabb) a megajánlott érték nem lehet. Amennyiben ajánlattevő a 3. számú értékelési részszempontra 12 hónapnál alacsonyabb megajánlást tesz, ajánlata érvénytelen.”
Fentiekre tekintettel az IZSÉPKER PLUSZ Építőipari, Mezőgazdasági, Kereskedelmi Kft. (6070 Izsák, Reviczky u. 32.) ajánlatát a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján - mivel egyéb módon nem felel meg az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek - ajánlatkérő érvénytelenné nyilvánította és erről a Kbt. 71.§ (9) bekezdése alapján tájékoztatta.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/07/03 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges