Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/128
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.07.05.
Iktatószám:11105/2018
CPV Kód:79315000-5
Ajánlatkérő:Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat
Teljesítés helye:Ajánlatkérő székhelye (1143 Budapest, Stefánia út 14.);Ajánlatkérő székhelye (1143 Budapest, Stefánia út 14.);Ajánlatkérő székhelye (1143 Budapest, Stefánia út 14.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont;Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont;Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat
Nemzeti azonosítószám: AK15411
Postai cím: Columbus utca 17-23.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1145
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Selmeczi Pál
Telefon: +36 12510999
E-mail: kozbeszerzes@mbfsz.gov.hu
Fax: +36 12510109
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mbfsz.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mbfsz.gov.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Társadalomtudományi szakértői tanulmányok készítése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79315000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Vállalkozási szerződés az éghajlatváltozás népegészségügyi következményei - a lakosság sérülékenysége az éghajlatváltozás emberi egészségre gyakorolt hatásaival szemben
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:85148000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye (1143 Budapest, Stefánia út 14.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„Az éghajlatváltozás népegészségügyi következményei - a lakosság sérülékenysége az éghajlatváltozás emberi egészségre gyakorolt hatásaival szemben”
A beszerzés mennyisége:
A nyertes ajánlattevő feladata az éghajlatváltozás népegészségügyi következményeinek feltárása, a lakosság sérülékenységének meghatározása az éghajlatváltozás emberi egészségre gyakorolt hatásaival szemben. A szakértői kutatás célja, hogy mind a tudományos érdeklődés, mind az országos és helyi döntéshozatal számára releváns információkat szolgáltasson a lakosság klímaváltozással, annak várható egészséghatásaival szembeni sérülékenységéről. A kutatás eredményeként elkészül a járási szintű sérülékenységi indikátorokat tartalmazó adatbázis (különös tekintettel a hőhullámokra), valamint a kutatás eredményeit összefoglaló szakértői tanulmány.
A feladatokat a nyertes ajánlattevő a vonatkozó jogszabályok és eljárásrendek teljes körű betartásával, valamint az MFGI kijelölt szakmai kapcsolattartójával és a projektmenedzsment szervezettel együttműködve végzi.
A nyertes ajánlattevő által elvárt tevékenységek ellátása:
• Az éghajlatváltozás népegészségügyi következményei - a lakosság sérülékenysége az éghajlatváltozás emberi egészségre gyakorolt hatásaival szemben c. szakértői tanulmány elkészítése
• A készítendő szakértői tanulmány kötelező tartalmi elemei a következők:
o A kutatás során a nyertes ajánlattevő térjen ki a klímaváltozás emberi egészségre gyakorolt hatásainak tudományos vizsgálatára, valamint a nemzetközi és hazai szakirodalmi hátterére, stratégiai keretrendszerére.
E feladat keretében a tartalomelemzések során szükséges vizsgálni a nemzeti szintű egészségfejlesztési és egyéb stratégiai dokumentumokat, kiemelten a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiát, a klímaváltozás egészséghatásaira való felkészülés intézkedéseivel összefüggésben. Továbbá szükséges áttekinteni a jelenlegi és tervezett térségi és helyi fejlesztési stratégiai dokumentumokat (pl. környezetvédelmi programok, klímastratégiák, integrált településfejlesztési stratégiák, egészségtervek), hogy ezek mennyire és milyen módon reflektálnak a klímaváltozás várható egészséghatásaira. A kutatás térjen ki és adjon javaslatot a tervezett dokumentumok tartalmára (pl. egészségtervek) vonatkozóan, annak érdekében, hogy a klímaváltozás egészséghatásaira való felkészülést és a helyi szintű beavatkozási lehetőségeket tartalmazza és ezt útmutatóként lehessen hasznosítani ezen dokumentumok készítése során.
o A kutatás során a nyertes ajánlattevő térjen ki a globálisan, regionálisan és lokálisan változó éghajlati viszonyok népegészségügyi hatásának feltérképezésére és bemutatására, valamint a társadalmi csoportok azonosítására, kiemelten a veszélyeztetett társadalmi csoportok (pl. kisgyerekek, idősek, krónikus betegek, hátrányos helyzetűek stb.) azonosítására.
o A kutatás során szükséges elvégezni a hőhullámok egészségkockázatainak és közegészségügyi következményeinek vizsgálatát, az egészség-hatás becslését klímaváltozási szempontból. A kutatás keretében mind a kvantitatív, mind a kvalitatív kutatási módszerek alkalmazására ki kell térni.
o A sérülékenységvizsgálati modell elkészítése során a NATéR rendszerben alkalmazott módszertani megközelítést kell követni.
o A vizsgálatok két nagy csoportban kerüljenek megjelenítésre:
1. A statisztikai elemzések (kvantitatív módszerek) járási szinten a lakosság klímaváltozással szembeni kitettségének és érzékenységének felmérésére irányuljanak járásokra vonatkozóan az Ajánlatkérő által szolgáltatott egy vagy több klímaszcenárióra.
• sérülékenységi adatbázis kialakítása, módszertani összefoglaló készítése - kitettségi, érzékenységi, alkalmazkodási és sérülékenységi indikátorok, adatok megadásával.
2. Az interjúk és a tartalomelemzések (kvalitatív módszerek) nemzeti, települési és intézményi szinten az egészségügyi ellátórendszer és az önkormányzatok felkészültségét és adaptációs képességét fedjék le. Összesen legalább 6, legfeljebb 8 db interjú készítése, amelyek során különböző területi szinteken szükséges interjúkat készíteni a megadott szakemberekkel:
• nemzeti szinten: egészségpolitikusokkal
• települési szinten: háziorvosokkal, védőnőkkel
• járási szinten: egészségügyi intézmények vezetőivel, mentőállomások vezetőivel
• önkormányzati szinten: helyi döntéshozókkal
• egyéb helyi szereplőkkel.
A klímamodell eredményeket a feladatellátás során az Ajánlatkérő biztosítja Ajánlattevő részére.
A nyertes ajánlattevő feladata kiterjed a fentebb ismertetett tartalmi elemek teljes körű kidolgozására, a releváns szakirodalom megismertetésének és feldolgozásával egyetemben.
A részletes feladat leírást a műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2017/02/28 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/07/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-1.1.0-15-2016-00007

II.2.1) Elnevezés:
Az éghajlatváltozás várható hatása a magyarországi belső migrációs folyamatokra
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:85148000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye (1143 Budapest, Stefánia út 14.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„Az éghajlatváltozás várható hatása a magyarországi belső migrációs folyamatokra”
A beszerzés mennyisége:
A nyertes ajánlattevő feladata Az éghajlatváltozás várható hatása a magyarországi belső migrációs folyamatokra címmel szakértői tanulmány és kapcsolódó dokumentáció elkészítése. A szakértői tanulmány célja, hogy elkészüljön Magyarországra vonatkozóan az éghajlatváltozás várható hatásai feltárása a belső migrációs folyamatokra vonatkozóan, járási szinten az Ajánlatkérő által szolgáltatott egy vagy, több klímaszcenárióra.
A feladatokat a nyertes ajánlattevő a vonatkozó jogszabályok és eljárásrendek teljes körű betartásával, valamint az MFGI kijelölt szakmai kapcsolattartójával és a projektmenedzsment szervezettel együttműködve végzi.
A nyertes ajánlattevő által elvárt tevékenységek ellátása:
• Az éghajlatváltozás várható hatása a magyarországi belső migrációs folyamatokra c. szakértői tanulmány és adatbázis elkészítése.
• A készítendő szakértői tanulmány kötelező tartalmi elemei a következők:
o A cél, az éghajlatváltozás várható hatására történő migráció vizsgálata járási szinten, valamint a vándormozgalmi trendek jelentőségének és jövőbeli változásának vizsgálata az Ajánlatkérő által szolgáltatott egy vagy több szcenárióra vonatkozóan.
o A migrációra vonatkozó nemzetközi és hazai szakirodalmi áttekintés
o Migrációs mintázatok, trendek tényezőinek ismertetése
o A demográfiai folyamatok és a migrációs mintázatok (népességtöbblet, elvándorlás) feltérképezése és előrejelzése különböző peremfeltételek figyelembevételével
o Érzékenységvizsgálat elvégzése:
• területi klímaérzékenység megállapítása a vándormozgalom szempontjából: a referenciaállapothoz képest a várható klimatikus változások okozta negatív- és pozitív hatások területi mintázatának feltérképezése,
• a területi klímaérzékenység társadalmi-gazdasági peremfeltételektől függő bizonytalansága: annak területi megbecslése, hogy az eltérő társadalmi-gazdasági peremfeltételek mennyiben határozzák meg a klímaváltozás okozta migrációs változások bekövetkeztének valószínűségét
A feladat teljesítése során a NATéR adatbázisban már jelenleg elérhető legfrissebb klímamodellek eredményei, illetve a rendszerbe újonnan bekerülő klímaszcenáriók a kb. 10×10 km-es rácson férhetők hozzá, amelyek a belső migráció és a klímaváltozás kapcsolatát vizsgáló modell bemeneti adataiként felhasználandók. A klímamodell eredményeket a feladatellátás során az Ajánlatkérő biztosítja Ajánlattevő részére.
A nyertes ajánlattevő feladata kiterjed a fentebb ismertetett tartalmi elemek teljes körű kidolgozására, a releváns szakirodalom megismertetésének és feldolgozásával egyetemben.
A részletes feladat leírást a műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2017/02/28 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/06/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-1.1.0-15-2016-00007

II.2.1) Elnevezés:
Az éghajlatváltozás várható hatása a magyarországi munkaerő-piaci folyamatokra
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:85148000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye (1143 Budapest, Stefánia út 14.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„Az éghajlatváltozás várható hatása a magyarországi munkaerő-piaci folyamatokra”
A beszerzés mennyisége:
A nyertes ajánlattevő feladata „Az éghajlatváltozás várható hatása a magyarországi munkaerő-piaci folyamatokra” címmel szakértői tanulmány és kapcsolódó dokumentáció elkészítése. A szakértői kutatás és tanulmány célja a klímaváltozás és a munkaerőpiac kölcsönkapcsolatainak területi szempontú vizsgálata, az éghajlatváltozás várható hatása a magyarországi munkaerő-piaci folyamatokra az elérhető legalacsonyabb területi szinten, több szcenárióra. A jelenlegi NATéR rendszerben található hosszú távú előrebecslési eredmények kiegészítésére szolgáló, kifejezetten rövidebb távú, részletesebb területi bontásban történő eredményekre irányuljon a sérülékenység vizsgálat.
A feladatokat a nyertes ajánlattevő a vonatkozó jogszabályok és eljárásrendek teljes körű betartásával, valamint az MFGI kijelölt szakmai kapcsolattartójával és a projektmenedzsment szervezettel együttműködve végzi.
A nyertes ajánlattevő által elvárt tevékenységek ellátása:
• Az éghajlatváltozás várható hatása a magyarországi munkaerő-piaci folyamatokra c. szakértői tanulmány elkészítése.
• A készítendő szakértői kutatás és tanulmány kötelező tartalmi elemei a következők:
o A cél, az éghajlatváltozás várható hatására történő munkaerő-piaci folyamatokra vonatkozó sérülékenység-vizsgálat elvégzése az Ajánlatkérővel egyeztetett a lehető legalacsonyabb területi szinten a különböző peremfeltételek figyelembevételével
o A munkaerő-piaci folyamatokra vonatkozó nemzetközi és hazai szakirodalmi áttekintés, korábbi hasonló kutatások feltárása, feldolgozása (különös tekintettel az éghajlatváltozással való kapcsolatokra).
o Az adatbázis javasolt területi szintje az Ajánlatkérővel egyeztetett a lehető legalacsonyabb területi szint.
o Sérülékenységvizsgálat elvégzése:
• sérülékenységi modellezés - a NATéR rendszerben alkalmazott módszertani megközelítésen alapuló módszertan fejlesztés, becslések lefuttatása, modell felépítése, indoklása és korlátainak meghatározása
• sérülékenységi adatbázis kialakítása - kitettségi, érzékenységi, alkalmazkodási és sérülékenységi indikátorok, adatok megadásával
o A sérülékenység-vizsgálati modell elkészítése során a NATéR rendszerben alkalmazott CIVAS modellen alapuló módszertani megközelítést kell követni.
A feladat teljesítése során a NATéR adatbázisban már jelenleg elérhető legfrissebb klímamodellek eredményei, illetve a rendszerbe újonnan bekerülő klímaszcenáriók a kb. 10×10 km-es rácson férhetők hozzá, amelyek a munkaerőpiac és a klímaváltozás kapcsolatát vizsgáló modell bemeneti adataiként felhasználandók. A klímamodell eredményeket a feladatellátás során az Ajánlatkérő biztosítja Ajánlattevő részére.
A részletes feladat leírást a műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2017/02/28 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/06/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-1.1.0-15-2016-00007

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
3824 / 2017 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: z éghajlatváltozás népegészségügyi következményei - a lakosság sérülékenysége az éghajlatváltozás emberi egészségre gyakorolt hatásaival szemben
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/02/28 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Papnövelde u. 22
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7621
Ország: HU
E-mail: czirfusz@rkk.hu
Telefon: +36 205759337
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13092650
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 3900000
Pénznem: HUF

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Vállalkozási szerződés az éghajlatváltozás várható hatása a magyarországi belső migrációs folyamatokra
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/02/28 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Papnövelde u. 22.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7621
Ország: HU
E-mail: czirfusz@rkk.hu
Telefon: +36 205759337
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13092650
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 3900000
Pénznem: HUF

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Vállalkozási szerződés az éghajlatváltozás várható hatása a magyarországi munkaerő-piaci folyamatokra
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/02/28 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Papnövelde u. 22.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7621
Ország: HU
E-mail: czirfusz@rkk.hu
Telefon: +36 205759337
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13092650
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 7750000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79315000-5
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:85148000-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye (1143 Budapest, Stefánia út 14.)
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. rész tekintetében:
„Az éghajlatváltozás népegészségügyi következményei - a lakosság sérülékenysége az éghajlatváltozás emberi egészségre gyakorolt hatásaival szemben”
A beszerzés mennyisége:
A nyertes ajánlattevő feladata az éghajlatváltozás népegészségügyi következményeinek feltárása, a lakosság sérülékenységének meghatározása az éghajlatváltozás emberi egészségre gyakorolt hatásaival szemben. A szakértői kutatás célja, hogy mind a tudományos érdeklődés, mind az országos és helyi döntéshozatal számára releváns információkat szolgáltasson a lakosság klímaváltozással, annak várható egészséghatásaival szembeni sérülékenységéről. A kutatás eredményeként elkészül a járási szintű sérülékenységi indikátorokat tartalmazó adatbázis (különös tekintettel a hőhullámokra), valamint a kutatás eredményeit összefoglaló szakértői tanulmány.
A feladatokat a nyertes ajánlattevő a vonatkozó jogszabályok és eljárásrendek teljes körű betartásával, valamint az MFGI kijelölt szakmai kapcsolattartójával és a projektmenedzsment szervezettel együttműködve végzi.
A nyertes ajánlattevő által elvárt tevékenységek ellátása:
• Az éghajlatváltozás népegészségügyi következményei - a lakosság sérülékenysége az éghajlatváltozás emberi egészségre gyakorolt hatásaival szemben c. szakértői tanulmány elkészítése
• A készítendő szakértői tanulmány kötelező tartalmi elemei a következők:
o A kutatás során a nyertes ajánlattevő térjen ki a klímaváltozás emberi egészségre gyakorolt hatásainak tudományos vizsgálatára, valamint a nemzetközi és hazai szakirodalmi hátterére, stratégiai keretrendszerére.
E feladat keretében a tartalomelemzések során szükséges vizsgálni a nemzeti szintű egészségfejlesztési és egyéb stratégiai dokumentumokat, kiemelten a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiát, a klímaváltozás egészséghatásaira való felkészülés intézkedéseivel összefüggésben. Továbbá szükséges áttekinteni a jelenlegi és tervezett térségi és helyi fejlesztési stratégiai dokumentumokat (pl. környezetvédelmi programok, klímastratégiák, integrált településfejlesztési stratégiák, egészségtervek), hogy ezek mennyire és milyen módon reflektálnak a klímaváltozás várható egészséghatásaira. A kutatás térjen ki és adjon javaslatot a tervezett dokumentumok tartalmára (pl. egészségtervek) vonatkozóan, annak érdekében, hogy a klímaváltozás egészséghatásaira való felkészülést és a helyi szintű beavatkozási lehetőségeket tartalmazza és ezt útmutatóként lehessen hasznosítani ezen dokumentumok készítése során.
o A kutatás során a nyertes ajánlattevő térjen ki a globálisan, regionálisan és lokálisan változó éghajlati viszonyok népegészségügyi hatásának feltérképezésére és bemutatására, valamint a társadalmi csoportok azonosítására, kiemelten a veszélyeztetett társadalmi csoportok (pl. kisgyerekek, idősek, krónikus betegek, hátrányos helyzetűek stb.) azonosítására.
o A kutatás során szükséges elvégezni a hőhullámok egészségkockázatainak és közegészségügyi következményeinek vizsgálatát, az egészség-hatás becslését klímaváltozási szempontból. A kutatás keretében mind a kvantitatív, mind a kvalitatív kutatási módszerek alkalmazására ki kell térni.
o A sérülékenységvizsgálati modell elkészítése során a NATéR rendszerben alkalmazott módszertani megközelítést kell követni.
o A vizsgálatok két nagy csoportban kerüljenek megjelenítésre:
1. A statisztikai elemzések (kvantitatív módszerek) járási szinten a lakosság klímaváltozással szembeni kitettségének és érzékenységének felmérésére irányuljanak járásokra vonatkozóan az Ajánlatkérő által szolgáltatott egy vagy több klímaszcenárióra.
• sérülékenységi adatbázis kialakítása, módszertani összefoglaló készítése - kitettségi, érzékenységi, alkalmazkodási és sérülékenységi indikátorok, adatok megadásával.
2. Az interjúk és a tartalomelemzések (kvalitatív módszerek) nemzeti, települési és intézményi szinten az egészségügyi ellátórendszer és az önkormányzatok felkészültségét és adaptációs képességét fedjék le. Összesen legalább 6, legfeljebb 8 db interjú készítése, amelyek során különböző területi szinteken szükséges interjúkat készíteni a megadott szakemberekkel:
• nemzeti szinten: egészségpolitikusokkal
• települési szinten: háziorvosokkal, védőnőkkel
• járási szinten: egészségügyi intézmények vezetőivel, mentőállomások vezetőivel
• önkormányzati szinten: helyi döntéshozókkal
• egyéb helyi szereplőkkel.
A klímamodell eredményeket a feladatellátás során az Ajánlatkérő biztosítja Ajánlattevő részére.
A nyertes ajánlattevő feladata kiterjed a fentebb ismertetett tartalmi elemek teljes körű kidolgozására, a releváns szakirodalom megismertetésének és feldolgozásával egyetemben.
A részletes feladat leírást a műszaki leírás tartalmazza.
2. rész tekintetében:
„Az éghajlatváltozás várható hatása a magyarországi belső migrációs folyamatokra”
A beszerzés mennyisége:
A nyertes ajánlattevő feladata Az éghajlatváltozás várható hatása a magyarországi belső migrációs folyamatokra címmel szakértői tanulmány és kapcsolódó dokumentáció elkészítése. A szakértői tanulmány célja, hogy elkészüljön Magyarországra vonatkozóan az éghajlatváltozás várható hatásai feltárása a belső migrációs folyamatokra vonatkozóan, járási szinten az Ajánlatkérő által szolgáltatott egy vagy, több klímaszcenárióra.
A feladatokat a nyertes ajánlattevő a vonatkozó jogszabályok és eljárásrendek teljes körű betartásával, valamint az MFGI kijelölt szakmai kapcsolattartójával és a projektmenedzsment szervezettel együttműködve végzi.
A nyertes ajánlattevő által elvárt tevékenységek ellátása:
• Az éghajlatváltozás várható hatása a magyarországi belső migrációs folyamatokra c. szakértői tanulmány és adatbázis elkészítése.
• A készítendő szakértői tanulmány kötelező tartalmi elemei a következők:
o A cél, az éghajlatváltozás várható hatására történő migráció vizsgálata járási szinten, valamint a vándormozgalmi trendek jelentőségének és jövőbeli változásának vizsgálata az Ajánlatkérő által szolgáltatott egy vagy több szcenárióra vonatkozóan.
o A migrációra vonatkozó nemzetközi és hazai szakirodalmi áttekintés
o Migrációs mintázatok, trendek tényezőinek ismertetése
o A demográfiai folyamatok és a migrációs mintázatok (népességtöbblet, elvándorlás) feltérképezése és előrejelzése különböző peremfeltételek figyelembevételével
o Érzékenységvizsgálat elvégzése:
• területi klímaérzékenység megállapítása a vándormozgalom szempontjából: a referenciaállapothoz képest a várható klimatikus változások okozta negatív- és pozitív hatások területi mintázatának feltérképezése,
• a területi klímaérzékenység társadalmi-gazdasági peremfeltételektől függő bizonytalansága: annak területi megbecslése, hogy az eltérő társadalmi-gazdasági peremfeltételek mennyiben határozzák meg a klímaváltozás okozta migrációs változások bekövetkeztének valószínűségét
A feladat teljesítése során a NATéR adatbázisban már jelenleg elérhető legfrissebb klímamodellek eredményei, illetve a rendszerbe újonnan bekerülő klímaszcenáriók a kb. 10×10 km-es rácson férhetők hozzá, amelyek a belső migráció és a klímaváltozás kapcsolatát vizsgáló modell bemeneti adataiként felhasználandók. A klímamodell eredményeket a feladatellátás során az Ajánlatkérő biztosítja Ajánlattevő részére.
A nyertes ajánlattevő feladata kiterjed a fentebb ismertetett tartalmi elemek teljes körű kidolgozására, a releváns szakirodalom megismertetésének és feldolgozásával egyetemben.
A részletes feladat leírást a műszaki leírás tartalmazza.
3. rész tekintetében:
„Az éghajlatváltozás várható hatása a magyarországi munkaerő-piaci folyamatokra”
A beszerzés mennyisége:
A nyertes ajánlattevő feladata „Az éghajlatváltozás várható hatása a magyarországi munkaerő-piaci folyamatokra” címmel szakértői tanulmány és kapcsolódó dokumentáció elkészítése. A szakértői kutatás és tanulmány célja a klímaváltozás és a munkaerőpiac kölcsönkapcsolatainak területi szempontú vizsgálata, az éghajlatváltozás várható hatása a magyarországi munkaerő-piaci folyamatokra az elérhető legalacsonyabb területi szinten, több szcenárióra. A jelenlegi NATéR rendszerben található hosszú távú előrebecslési eredmények kiegészítésére szolgáló, kifejezetten rövidebb távú, részletesebb területi bontásban történő eredményekre irányuljon a sérülékenység vizsgálat.
A feladatokat a nyertes ajánlattevő a vonatkozó jogszabályok és eljárásrendek teljes körű betartásával, valamint az MFGI kijelölt szakmai kapcsolattartójával és a projektmenedzsment szervezettel együttműködve végzi.
A nyertes ajánlattevő által elvárt tevékenységek ellátása:
• Az éghajlatváltozás várható hatása a magyarországi munkaerő-piaci folyamatokra c. szakértői tanulmány elkészítése.
• A készítendő szakértői kutatás és tanulmány kötelező tartalmi elemei a következők:
o A cél, az éghajlatváltozás várható hatására történő munkaerő-piaci folyamatokra vonatkozó sérülékenység-vizsgálat elvégzése az Ajánlatkérővel egyeztetett a lehető legalacsonyabb területi szinten a különböző peremfeltételek figyelembevételével
o A munkaerő-piaci folyamatokra vonatkozó nemzetközi és hazai szakirodalmi áttekintés, korábbi hasonló kutatások feltárása, feldolgozása (különös tekintettel az éghajlatváltozással való kapcsolatokra).
o Az adatbázis javasolt területi szintje az Ajánlatkérővel egyeztetett a lehető legalacsonyabb területi szint.
o Sérülékenységvizsgálat elvégzése:
• sérülékenységi modellezés - a NATéR rendszerben alkalmazott módszertani megközelítésen alapuló módszertan fejlesztés, becslések lefuttatása, modell felépítése, indoklása és korlátainak meghatározása
• sérülékenységi adatbázis kialakítása - kitettségi, érzékenységi, alkalmazkodási és sérülékenységi indikátorok, adatok megadásával
o A sérülékenység-vizsgálati modell elkészítése során a NATéR rendszerben alkalmazott CIVAS modellen alapuló módszertani megközelítést kell követni.
A feladat teljesítése során a NATéR adatbázisban már jelenleg elérhető legfrissebb klímamodellek eredményei, illetve a rendszerbe újonnan bekerülő klímaszcenáriók a kb. 10×10 km-es rácson férhetők hozzá, amelyek a munkaerőpiac és a klímaváltozás kapcsolatát vizsgáló modell bemeneti adataiként felhasználandók. A klímamodell eredményeket a feladatellátás során az Ajánlatkérő biztosítja Ajánlattevő részére.
A részletes feladat leírást a műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2017/02/28 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/07/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 15550000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Papnövelde u. 22.
Város: Pécs
NUTS-kód:
Postai irányítószám: 7621
Ország: HU
E-mail: czirfusz@rkk.hu
Telefon: +36 205759337
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13092650
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/06/18 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Mindhárom rész tekintetében:
Név: Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
Székhely: 7621 Pécs, Papnövelde u. 22.
Levelezési cím: 1112 Budapest, Budaörsi út 45.
Adószám: 15300681-2-02
Módosult rész:
Név: Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
Székhely: 1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4.
Levelezési cím: 1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4.
Adószám: 15300681-2-43
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/07/04 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben