Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/130
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.07.09.
Iktatószám:11167/2018
CPV Kód:90732600-3
Ajánlatkérő:Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:A lebontott Petőfi Csarnok területe, Hrsz.: 29732/11; 1146 Budapest, Zichy Mihály út 14.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:KÖR-KER Környezetvédelmi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Épületépítési projekt szervezése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22004000
Postai cím: Dózsa György Út 41.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vincze Gabriella
Telefon: +36 709024241
E-mail: kozbeszerzes@ligetbudapest.org
Fax: +36 14801169
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://ligetbudapest.org/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Épületépítési projekt szervezése
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Azbesztellenőrzési vizsgálatok
Hivatkozási szám: EKR000029162018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90732600-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Az alábbi feladatok elvégzése, legfeljebb 10.000.000,- Ft + ÁFA keretösszeg kimerüléséig:
Egyszeri alkalom: állapotfelmérés és annak dokumentálása (egyszeri alkalom);
Havi rendszerességgel:
- területellenőrzés (azbeszt tartalmú anyag azonosítása és összegyűjtése),
- a monodepóniák fóliatakarásának ellenőrzése és javítása,
- levegőtisztasági mérések elvégzése,
- ellenőrzési és mérési jegyzőkönyvek, labor eredmények és azok kiértékelését tartalmazó jelentés készítése,
Éves rendszerességgel:
- azbeszt tartalmú anyag összegyűjtése, helyszíni tárolása és elszállítása lerakóhelyre,
Eseti megrendelés alapján:
- rendkívüli időjárási körülmények után soron kívül területellenőrzés elvégzése a szükséges mérésekkel, vizsgálatokkal együtt,
- az évi 200 kg össztömeget meghaladó azbeszt tartalmú anyag gyűjtése, helyszíni tárolása és lerakóhelyre történő elszállítása.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 10000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Azbesztellenőrzési vizsgálatok
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90732600-3
További tárgyak:90731400-4
45262660-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: A lebontott Petőfi Csarnok területe, Hrsz.: 29732/11; 1146 Budapest, Zichy Mihály út 14.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Elvégzendő feladatok:
A Városligetben lebontott Petőfi Csarnok területének (összesen ~17.000 m2 terület) ellenőrzése, az ellenőrzések során levegőszennyezettségi mérések elvégzése, valamint a felszínre került azbeszt tartalmú anyag szakszerű gyűjtése, ideiglenes helyszíni tárolása és elszállítása, az alábbiak szerint:
1) Szerződéskötést követő 1. hónap végére:
a helyszín jelenlegi állapotának dokumentálása állapotrögzítési dokumentáció készítésével: kerítésen belül geodéziai felmérés elvégzése geodéta közreműködésével (kerítés, fák, feltárások, magassági pontok bemérésre és dokumentálása);
2) Havi rendszerességgel:
• a terület felszínének ellenőrzése, az esetlegesen felszínre került azbeszt tartalmú anyag azonosítását követően annak összegyűjtése,
• a monodepóniák fóliatakarásának ellenőrzése és szükség szerinti javítása,
• a 12/2006. (III. 23.) EüM rendelet 6.§ szerinti levegőtisztasági mérések elvégzése,
• az ellenőrzési és mérési jegyzőkönyvek, labor eredmények és azok kiértékelését tartalmazó jelentés átadása Megrendelőnek, legkésőbb a hó utolsó munkanapján.
3) Éves rendszerességgel:
az esetlegesen felszínre került azbeszt tartalmú anyag szakszerű gyűjtése, szakszerű helyszíni tárolása és legalább 12 havonkénti elszállítása, arra jogosultsággal rendelkező lerakóhelyre történő átadással (évi 200 kg össztömegig, melynek díját a havidíj tartalmazza).
4) Rendkívüli (eseti megrendelés alapján végzendő) feladatok:
• a 2) pontban meghatározott területellenőrzés elvégzése a szükséges mérésekkel, vizsgálatokkal együtt rendkívüli időjárási körülmények után soron kívül, külön megrendelés alapján;
• az évi 200 kg össztömeget meghaladó azbeszt tartalmú anyag gyűjtése, helyszíni tárolása és lerakóhelyre történő elszállítása - amennyiben szükséges.
Közbeszerzés mennyisége:
Az alábbi feladatok elvégzése, legfeljebb 10.000.000,- Ft + ÁFA keretösszeg kimerüléséig:
Egyszeri alkalom: állapotfelmérés és annak dokumentálása (egyszeri alkalom);
Havi rendszerességgel:
- területellenőrzés (azbeszt tartalmú anyag azonosítása és összegyűjtése),
- a monodepóniák fóliatakarásának ellenőrzése és javítása,
- levegőtisztasági mérések elvégzése,
- ellenőrzési és mérési jegyzőkönyvek, labor eredmények és azok kiértékelését tartalmazó jelentés készítése,
Éves rendszerességgel:
- azbeszt tartalmú anyag összegyűjtése, helyszíni tárolása és elszállítása lerakóhelyre,
Eseti megrendelés alapján:
- rendkívüli időjárási körülmények után soron kívül területellenőrzés elvégzése a szükséges mérésekkel, vizsgálatokkal együtt,
- az évi 200 kg össztömeget meghaladó azbeszt tartalmú anyag gyűjtése, helyszíni tárolása és lerakóhelyre történő elszállítása.
További tárgyak: (CPV)
90731400-4 A levegőszennyezés felügyeletével vagy mérésével kapcsolatos szolgáltatások 90721500-2 Toxikus anyagok elleni védelemmel kapcsolatos szolgáltatások
45262660-5 Azbeszteltávolítási munka
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Rendkívüli rendelkezésre állási idő (egész munkanap) 5
2 Rendkívüli ellenőrzés teljesítési határideje (egész munkanap) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár Súlyszám - 75
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
II.2.5. kieg.:
AK az ajánlatokat a legjobb ár-érték arány alapján értékeli, az alábbi szemp. alapján:
/Ért. szemp./Súlysz.
1./Állapotfelm. díja (n. Ft)/10
2./Havi átalánydíj (n. Ft/hó)/50
3./Rendkívüli szolg. díj (n. Ft/alk.)/10
4./Rendkívüli rend. állási idő(egész mn)(min.1 mn, max.3 mn)/5
5. / Rendkívüli ell. telj.hi.(egész mn) (min.2 mm,max.10 mn)/20
6.Elszállít.díja 200kgfelett (n.Ft/alk)/5

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: A lebontott PECSA területén azbesztellenőrzés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/22 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: KÖR-KER Környezetvédelmi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92930403
Postai cím: Babits M. Utca 2.
Város: Nyergesújfalu
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2536
Ország: Magyarország
E-mail: kor-ker@kor-ker.hu
Telefon: 06306306334
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12815973211
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 10000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: - Geodéziai felmérés
- Veszélyes hulladék szállítása
- Veszélyes hulladék elhelyezése
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: KÖR-KER Környezetvédelmi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92930403
Postai cím: Babits M. Utca 2.
Város: Nyergesújfalu
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2536
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12815973211

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/04/21 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/07/06 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges