Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/128
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.07.05.
Iktatószám:11239/2018
CPV Kód:71310000-4
Ajánlatkérő:NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:Böhönye község közigazgatási területe.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:FŐBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztő és Mérnöki Zrt.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: AK18470
Postai cím: Pap Károly utca 4-6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Sasi Nagy Edit
Telefon: +36 12390420
E-mail: beszerzes@nefpi.hu
Fax: +36 12390420
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nfp.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nfp.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Megbízási szerződés a KEHOP-2.2.1. azonosítószámú projekt keretében Böhönye község szennyvízhálózat bővítési és szennyvíztisztító telep korszerűsítési, fejlesztési feladatok megvalósításához szükséges FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri tevékenység ellátására
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71310000-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Megbízási szerződés a KEHOP-2.2.1. azonosítószámú projekt keretében Böhönye község szennyvízhálózat bővítési és szennyvíztisztító telep korszerűsítési, fejlesztési feladatok megvalósításához szükséges FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri tevékenység ellátására
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71520000-9
További tárgyak:71318000-0
71631300-3
71248000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: Böhönye község közigazgatási területe.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Megbízási szerződés a KEHOP-2.2.1. azonosítószámú projekt keretében Böhönye község szennyvízhálózat bővítési és szennyvíztisztító telep korszerűsítési, fejlesztési feladatok megvalósításához szükséges FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri tevékenység ellátására.
Projekt: KEHOP-2.2.1. Böhönye község szennyvízhálózat bővítése és szennyvíztisztító telep korszerűsítése, fejlesztése.
Becsült érték (nettó Ft): 331.655.618,- Ft
CPV kód(ok):
Fő tárgy:
71310000-4 (Mérnöki tanácsadói és kivitelezési szolgáltatások)
További tárgyak:
71520000-9 (Építésfelügyeleti szolgáltatások)
71318000-0 (Mérnöki tanácsadó és konzultációs szolgáltatások)
71631300-3 (Épülettel kapcsolatos műszaki ellenőrzési szolgáltatások)
71248000-8 (Projektfelügyelet és dokumentáció)
Böhönye község szennyvízhálózat bővítése és szennyvíztisztító telep korszerűsítése, fejlesztése (KEHOP-2.2.1-15-2015-00014)
Csatornázottság bővítése: a településen a gravitációs rendszerű gyűjtőhálózat bővítése tervezett. A tervezett műszaki megoldás a legcélravezetőbb, mert a csatornahálózat nyomvonal vezetése a település domborzati adottságait jól használja ki - a település adottsága alkalmas volt a gravitációs csatornahálózat kiépítésére, illetve jelen bővítésére - mely a lehető legkevesebb gépészeti egységet igényli, szemben például egy nyomás alatti rendszerrel, ahol minden házhoz egy kisszivattyú kerül elhelyezésre. A területi adottságok és az üzemeltetői vélemények sem indokolják nyomás alatti rendszer megépítését. A projektben kiépíteni tervezett bekötésekkel (ellátott területek) tényleges rácsatlakozást kívánja a projektgazda ösztönözni.
Szennyvíz telep fejlesztése: A szennyvíztisztító telep névleges kapacitása 300 m3/nap csatornahálózati szennyvíz + 25 m3 települési folyékony hulladék. A projekt keretében a tervezett hálózatbővítés, illetve az ellátott területeken ösztönzött tényleges rácsatlakozási arány javítása önmagában indokolja a telep kapacitásának felülvizsgálatát, illetve a kapacitás bővítését vetíti előre, azonban a jelenlegi technológia korszerűsítését indokolja a hatósági kötelezetésbe foglalt előírás.
25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet értelmében a település 5. sz. táblázatában szerepel, a település meglévő szennyvíztisztító telep fejlesztése (TF) és csatornahálózat bővítése (CS) feladattal érintett. A projekt műszaki tartalma a rendelet szerinti szennyvíz-agglomerációs besorolást követi. Az elszámolandó csatornahálózati rekonstrukció mértéke nem haladja meg az elszámolható költségek 5 %-át.
1477/2014. (VIII. 27.) Korm. határozat alapján a projekt támogatási intenzitása 94,415419 %.
Indikátorok megnevezése M.e. Kiindulási érték (Jelenleg) Célérték
(Projekt befejezésekor) Változás Engedély Közbeszerzési dokumentáció
Elvi Létesítési
Bekötés (gravitációs + nyomott) db 627 875 248 0 0 0
Bekötő vezeték (gravitációs + nyomott) fm 0 1 060 1 060 0 0 0
Átemelő (házi) db 0 17 17 0 0 0
Gravitációs gerinc vezeték fm 15 673 18 103 2 430 0 0 0
Nyomóvezeték fm 2 216 2 667 451 0 0 0
Átemelő (hálózati) db 3 3 0 0 6 0
Hálózat rekonstrukció % 0 5 5 0 0 0
Szennyvíztisztító telep db 1 1 0 0 0 0
Szennyvíztisztító telep kapacitása m3/d 300 300 0 0 0 0
Szennyvíztisztító telep kapacitása LE 1 500 2 711 1 211 0 0 0
A fenti mennyiségek tájékoztató mennyiségek, a kivitelezés során a fenti tájékoztató adatoktól eltérés lehetséges.
I/1 A Megbízott által elvégzendő feladatok
A Megbízottnak a jelen Szerződésben, valamint a Projekt megvalósítására létrejövő szerződésekben foglaltakra tekintettel kell eljárnia. A Megbízott felelőssége a Projekt megvalósításához szükséges építési és árubeszerzési szerződések felügyeletére terjed ki az alábbi részletezésben leírtak szerint.
A Megbízott a Projekt műszaki és költségellenőre.
A Megbízott feladata a Projekt megvalósításának ellenőrzése a Támogatási Szerződésben a Projektre meghatározott műszaki és pénzügyi ütemezések alapján. Ennek keretében, mint független mérnök szervezet, objektíven kell eljárnia az Európai Uniótól és a magyar költségvetésből érkező források legeredményesebb és leghatékonyabb felhasználása céljából és a projektütemezések betartatásában. Megbízott köteles a Projekt fizikai megvalósulásának, pénzügyi előrehaladásának ellenőrzését átlátható módon végezni.
A Megbízott köteles ellenőrizni:
• a szükséges engedélyek és a helyszín(ek) vállalkozási szerződés(ek)nek, vonatkozó jogszabályoknak, műszaki és hatósági előírásoknak való megfelelőségét;
• a vállalkozók által az építési munkákra és építési helyszín(ek)re kötött biztosítás, valamint a teljesítési biztosíték megfelelőségét és folyamatos érvényben tartását;
• a kivitelezésnek, az anyagoknak, valamint a szakértelemnek a vállalkozási szerződésnek és a jóváhagyott kiviteli terveknek való megfelelőségét,
• az építési munkák műszaki és pénzügyi előrehaladásának megfelelőségét a vállalkozási szerződésben foglaltak szerint.
A Megbízott a következő feladatok végrehajtásában vesz részt:
A kivitelezés előkészítésének időszakában:
• A Megbízó szakszerű támogatása az építésre irányuló vállalkozási szerződés(ek) előkészítésében és megkötésében.
Előkészítő feladat a kivitelezés időszakában (előkészítő feladat az alap vállalkozási szerződéshez kapcsolódó esetleges újabb szerződéskötés vagy szerződésmódosítás, tartalékkeret lehívás, kiegészítő vagy pótmunka megrendelés esetén):
• a Projekt megvalósítására irányuló, az I. pontban meghatározott közbeszerzési dokumentáció(k) szakmai előkészítésének koordinációja, szakmai véleményezése. Magának a közbeszerzési dokumentációnak az elkészítése azonban nem tárgya e Szerződésnek;
• a Projekt megvalósítására benyújtott közbeszerzési ajánlatok tekintetében szakmai szempontok szerinti vizsgálat és nyilatkozattétel. Megbízott ennek érdekében közreműködik a vonatkozó közbeszerzési eljárás(ok)ban, és segíti a Megbízó bíráló bizottsági tevékenységét. Megbízó erre irányuló felkérése esetén a Bíráló Bizottságba tagot is delegál. Megbízott ismeri a közbeszerzési eljárások szabályait, ezért felelősséggel tartozik, ha személyével vagy az általa delegált bíráló bizottsági taggal szemben összeférhetetlenségi ok áll fenn.
A Projekt kivitelezésének időszakában:
• a szükséges tervegyeztetések megszervezése, lebonyolítása, dokumentálása;
• a tervezők/vállalkozók által a vállalkozási szerződésük értelmében benyújtott tervek átvizsgálása, ellenőrzése és észrevételek hozzáfűzése a tervezés valamennyi fázisában, majd azok jóváhagyásra való felterjesztése a Megbízónak;
• írásbeli javaslat a Megbízó számára a Szolgáltató üzemeltetési követelményeinek a tervekbe való beépítése tekintetében;
• az engedélyes tervek felülvizsgálata valamennyi vállalkozási szerződésnél;
• írásbeli vélemény megfogalmazása a Megbízó számára a Projekt megvalósításával kapcsolatos folyamatokra, technológiai, illetve egyéb eljárásokra vonatkozóan;
• javaslattétel indokolt tervmódosításokra, illetve tervmódosítási kezdeményezések véleményezése, dokumentálása, a tervmódosítások engedélyeztetésében való közreműködés. A szükséges engedélyek és engedélymódosítások beszerzésében való közreműködés;
• az ajánlattevői/fővállalkozói és az alvállalkozói teljesítés, valamint a munkafolyamatok ellenőrzése különös tekintettel a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 65. § (10) bekezdésében és a 138. §-ában, továbbá a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27. §-ában foglaltakra (A Mérnök ellenőrzi, hogy adott munkafolyamatokat maga a Fővállalkozó végez e (amennyiben ennek előírására sor került Ajánlatkérő részéről). Mérnök feladata a szerződés teljesítése során folyamatosan figyelemmel kísérni és dokumentálni az alvállalkozói teljesítéseket és azok %-os arányát az ajánlattevői/fővállalkozói teljesítéshez képest, valamint az alvállalkozó alvállalkozóinak teljesítési arányát az alvállalkozói teljesítéshez képest, továbbá a teljesítés során bevont új alvállalkozók kapcsán meggyőződni arról, hogy azok nem állnak kizáró okok hatálya alatt);
• kitűzési alappontok helyességének ellenőrzése és jegyzékük átadása a vállalkozóknak;
• hatósági és közüzemi engedélyek, nyilatkozatok átadása a vállalkozók részére;
• munkahely-munkaterület átadása a vállalkozóknak jegyzőkönyv készítése mellett;
• közreműködik az esetleges hibák, eltérések feltérképezésében. A Megbízott köteles eljárni az esetleges kiegészítő vagy pótmunkák tekintetében;
• a Kbt. 142. § alapján dokumentálja a szerződés teljesítésére vonatkozó adatokat, ennek keretében ellenőrzi és dokumentálja azon szerződéses kötelezettségek teljesítését, amelyeket a közbeszerzési eljárásban az értékelés során Ajánlatkérő figyelembe vett, valamint minden, a szerződésben foglaltaktól eltérő teljesítést, annak okait és adott esetben a szerződésszegéssel kapcsolatos igények érvényesítését.
Folyamatos műszaki ellenőrzés ellátása:
• az adott helyszín ellenőrzése keretében digitálisan rögzített álló felvételeket tartalmazó dokumentáció készítése nyomtatott és elektronikus formában;
• köteles gondoskodni az építési munkák szükség szerinti, akár napi gyakoriságú műszaki ellenőrzéséről az adott építési helyszínen folyó munka ellenőrzéséhez szükséges szakértelemmel rendelkező, a jelen Szerződésben megjelölt szakembere helyszíni jelenlétének biztosításával;
• a műszaki ellenőri dokumentációk és iratok kezelése. A tervdokumentációk és a hatósági engedélyek, előírások alapján a kivitelezés folyamatos és állandó figyelemmel kísérése, mennyiségi és minőségi ellenőrzés, hiba, illetve eltérés esetén a szükséges intézkedések megtétele;
• köteles rendszeres (az adott helyszíne(ke)n folyó munkák bonyolultságától és időtartamától függően, de legalább kéthetente) építéshelyszíni értekezletek (kooperációs megbeszélés) összehívására, tartására, az ezeken való elnöklésre. Köteles gondoskodni arról, hogy a Felek a felmerülő problémákat mindenkor megfelelően rendezzék az esetleges késedelem elkerülése érdekében. Köteles a kooperációs megbeszéléseken elhangzottak teljes körű rögzítése céljából jegyzőkönyv készítésére. A jegyzőkönyveket, tájékoztatásul köteles haladéktalanul a Megbízó rendelkezésére bocsátani;
• az építési és felmérési naplók folyamatos figyelemmel kísérése, szükséges bejegyzések előírt időn belüli megírása;
• a vállalkozók számára a vállalkozási szerződésekben előírt jelentések ellenőrzése, jóváhagyása;
• az építési munkákra előírt határidők és részhatáridők szerződés szerinti betartásának ellenőrzése;
• a vállalkozók minőségbiztosítási programjának ellenőrzése;
• együttműködés a Megbízó, a finanszírozásban résztvevő szervezetek, a Megbízó által felkért szervezetek, az üzemeltető megbízottjaival, észrevételeik közlése és képviselete a vállalkozókkal, szállítókkal, megbízottakkal szemben;
• a változtatási javaslatok és vállalkozói követelések (a FIDIC 13.2, 13.3 és 20.1. pontjai szerint) indokoltságának vizsgálata és szükség esetén azok intézése és jóváhagyása a vonatkozó szabályozás szerint;
• közreműködés a Megbízó érdekkörében esetlegesen felmerülő építési akadályok elhárításában;
• annak ellenőrzése, hogy azon áruk kerülnek leszállításra és/vagy beépítésre a kivitelezés során, amelyeknek a Kbt. 2.§ (5) bekezdése szerint nemzeti elbánást kell nyújtani.
Koordináció:
• a Projektben dolgozó vállalkozó(k), szállító(k) és megbízott(ak) munkájának az összehangolása és lebonyolítása;
• valamennyi építési helyszín tekintetében a munka-, környezet-, balesetvédelmi és biztonsági kérdések ellenőrzése;
• kivitelezési munkák során a kooperációs megbeszélések biztosítása, koordinációk levezetése, jegyzőkönyvezése.
Elszámolások, jelentések valamennyi építésre és árubeszerzésre vonatkozó szerződésre vonatkozóan:
• a Projekt megvalósítása során kibocsátott számlák (rész- és végszámlák) alaki és tartalmi megfelelőségének igazolása (teljesítés igazolásra előterjesztés);
• az esetleges számlaviták eldöntéséhez szükséges bizonylatok összeállítása, a számlaegyeztetések lefolytatása.
Az átadás-átvételi eljárások szabályszerű lefolytatása:
• a vállalkozók és szállítók által kért időpontra az átadás-átvételi eljárás összehívása, valamennyi érdekelt és érintett fél meghívása;
• a vállalkozók és szállítók által biztosított, az átvételi eljáráshoz szükséges dokumentumok ellenőrzése és felügyelete;
• a minőségi bizonylatok dokumentációjának átvétele, ellenőrzése;
• a műszakilag szükséges kontrollvizsgálatok elkészíttetése és kiértékelése, a minősítéssel kapcsolatos dokumentáció átadása a Megbízónak;
• a hibajegyzék összeállítása, összegszerű meghatározása, az azonnali javíttatások elvégeztetése, a javíthatatlan hibák miatti értékcsökkenés megállapítása;
• nyilatkozattétel az átvétel tekintetében a FIDIC szerinti átadás-átvételi igazolás (FIDIC 10.1 pontja) kibocsátásával.
Használatba vétel és birtokbaadás:
• a birtokbaadásban való közreműködés;
• az aktiválásban való közreműködés;
• a használatbavételi eljárásban való közreműködés;
• az üzembe helyezéshez szükséges engedélyek megszerzésében való közreműködés;
A kivitelezési szakasz lezárása:
• a megvalósulási tervek és az átadási dokumentáció átvizsgálása és igazolása;
• a pénzügyi lezáráshoz, aktiváláshoz adatok, bizonylatok szolgáltatása;
• a különféle támogatások és források elszámolása, számítógépes nyilvántartás működtetése;
• a végleges pénzügyi elszámolás elkészítése, szükség esetén annak kiegészítése;
• a számlák és vállalkozói kifizetések ellenőrzése;
• a keletkezett dokumentációk és iratanyagok rendszerezése és átadása a Megbízónak;
A jótállási időszak alatt és annak végén:
• az egyes építmények, illetve létesítmények állapotának folyamatos figyelemmel kísérése; az előírt időn belüli utó-felülvizsgálati eljárás lefolytatása; a feltárt, illetve az üzemeltetőtől kapott hibajegyzékben jelzett és a jótállási, szavatossági felelősség körébe tartozó hibák, hiányosságok kijavíttatása;
• A FIDIC 11.9 pontja szerinti teljesítési igazolás kiadása;
A PR szolgáltatási szerződés végrehajtása közben a Megbízott:
• együttműködik a PR-tanácsadóval;
• tájékoztatja a Projekt fontos eseményeiről, ütemtervéről, hogy a PR-tanácsadó sajtó-, illetve egyéb tájékoztatási tevékenységét ehhez tudja igazítani;
• megadja azokat a műszaki adatokat, melyek ahhoz szükségesek, hogy a PR-tanácsadó elkészíthesse a tájékoztató- és szóróanyagokat;
• kérésre tájékoztatja a PR-tanácsadót a Projekt műszaki tartalmáról, a rendszer működéséről, alapelveiről stb.;
• a PR-tanácsadó által készített anyagokat a Projekt műszaki szempontjai alapján ellenőrzi;
• lehetővé teszi, hogy a PR-tanácsadó a Projekt helyszínén filmet forgasson, fotózzon a tájékoztató anyagok (filmek, kiadványok), archívumok elkészítéséhez stb.;
• részt vesz a PR szerződés keretében rendezendő lakossági fórumokon, nyílt napokon és egyéb rendezvényeken a Megbízó szakértőjeként.
Egyéb feladatok:
• adatszolgáltatással közreműködés a Projekt megvalósítása során felmerülő felügyeleti ellenőrzések előkészítésében, illetve részvétel azokon. A Megbízott köteles a Projekt ellenőrzésére, felügyeletére kirendelt, Magyarország Kormánya és/vagy az Európai Bizottság illetékes szervei által delegált vagy független szervezetek szakértőinek rendelkezésére állni, kérésükre a Projekt adminisztrációjába betekintést biztosítani, azonban a Megbízót az ellenőrök felé továbbított dokumentációkról, információkról előzetesen tájékoztatni köteles;
• a Megbízottnak biztosítania kell, hogy szükség esetén a Mérnök vagy a Mérnök képviselője haladéktalanul a kívánt helyszínen megjelenik és a szükséges intézkedést megteszi;
• A Megbízott feladatait szoros együttműködésben végzi a területileg illetékes környezetvédelmi hatóságokkal, a térség környezetvédelmi civil szervezeteivel és a Projekt sikere szempontjából releváns egyéb hatóságokkal, szervezetekkel és személyekkel;
• a beruházásra, illetve a beruházás megvalósítására vonatkozó magyar hatósági előírások folyamatos és maradéktalan betartásának biztosítása;
• a projekttel kapcsolatos építéshelyszínen és/vagy Megbízó konzorciumi tagjánál tárolt dokumentumok megfelelő nyilvántartásának, archiválásának, irattárazásának támogatása, a műszaki jellegű dokumentáció folyamatos rendelkezésre állásának ellenőrzése és biztosítása;
• részt vesz a projektet érintő hatóságok által kezdeményezett megbeszéléseken, tárgyalásokon, amennyiben azok műszaki kérdéseket is érintenek;
• folyamatos rendelkezésre állás, műszaki jellegű tanácsadás Megbízó részére, valamint együttműködés a projektben közreműködő azon vállalkozókkal, megbízottakkal, akikre nem terjed ki Megbízott ellenőrzési feladatköre;
• folyamatosan kapcsolatot tart a közbeszerzési eljárások lebonyolításáért felelős tanácsadóval és egyeztet a tervezési feladatokat végző szakértőkkel;
• koordinálja a projekt műszaki-szakmai jellegű kockázatelemzését, kockázat- és változáskezelését. A projekt megvalósítása során felmerülő lehetséges kockázatokat felméri, azokat lehetőség szerint kezeli, vagy kezelésükre javaslatot tesz;
• koordinálja és kontrollálja a projekt kapcsán megkötött vállalkozási és megbízási szerződésekben foglaltak határidőre történő teljesülését, ellenőrzi és vizsgálja az ütemterveket és azok teljesítését, teljesítés esetén koordinálja az ellenőrzése alatt álló vállalkozók teljesítésigazolási folyamatát, a teljesítés igazolás és a számla Megbízóhoz történő eljutásáig;
• megszervezi és lebonyolítja a projektet érintő műszaki-szakmai jellegű megbeszéléseket;
• biztosítja a saját feladatkörébe tartozó tervszerű, átlátható és hatékony munkavégzést, és a hatékony munkaerő felhasználást;
• köteles megismerni a Megbízó belső működését érintő valamennyi a Projekt szempontjából releváns és a Megbízó által a részére átadott szabályzatot, eljárásrendet, ügyrendet;
• segíti, nyomon követi a támogatási szerződésben lefektetett szakmai célok elérését;
• Megbízóval együttműködésben műszakilag előkészíti az esetleges támogatási szerződés módosításokat, változás-bejelentéseket;
• közreműködik az időszaki és záró beszámolók műszaki részeinek elkészítésében;
• nyomon követi a projekt költségvetésének alakulását, folyamatosan aktualizálja a költségvetési kimutatásokat, esetleges változások, módosulások esetén tájékoztatja Megbízót;
• nyilvántartást vezet a projekt végrehajtásának legfontosabb dokumentumairól, különösen a hatósági engedélyekről, az ellenőrzési dokumentumokról, és a szerződések végrehajtásának mellékkötelezettségét jelentő biztosítékokról;
• figyelemmel kíséri a projektben érintett területek tulajdonviszonyai kapcsán, hogy a tulajdonviszonyok esetleges rendezetlensége ne akadályozza a projekt megvalósítását, illetve javaslatot fogalmaz meg a rendezettség biztosítása érdekében.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 54 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-2.2.1. Böhönye község szennyvízhálózat bővítése és szennyvíztisztító telep korszerűsítése, fejlesztése

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
3602 / 2016 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Megbízási szerződés a KEHOP-2.2.1. azonosítószámú projekt keretében Böhönye község szennyvízhálózat bővítési és szennyvíztisztító telep korszerűsítési, fejlesztési feladatok megvalósításához szükséges FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri tevékenység ellátására
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2016/03/10 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: FŐBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztő és Mérnöki Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Váci út 140
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1138
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 8700000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71310000-4
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71520000-9
További tárgyak:71318000-0
71631300-3
71248000-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: Böhönye község közigazgatási területe.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Megbízási szerződés a KEHOP-2.2.1. azonosítószámú projekt keretében Böhönye község szennyvízhálózat bővítési és szennyvíztisztító telep korszerűsítési, fejlesztési feladatok megvalósításához szükséges FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri tevékenység ellátására.
Projekt: KEHOP-2.2.1. Böhönye község szennyvízhálózat bővítése és szennyvíztisztító telep korszerűsítése, fejlesztése.
Becsült érték (nettó Ft): 331.655.618,- Ft
CPV kód(ok):
Fő tárgy:
71310000-4 (Mérnöki tanácsadói és kivitelezési szolgáltatások)
További tárgyak:
71520000-9 (Építésfelügyeleti szolgáltatások)
71318000-0 (Mérnöki tanácsadó és konzultációs szolgáltatások)
71631300-3 (Épülettel kapcsolatos műszaki ellenőrzési szolgáltatások)
71248000-8 (Projektfelügyelet és dokumentáció)
Böhönye község szennyvízhálózat bővítése és szennyvíztisztító telep korszerűsítése, fejlesztése (KEHOP-2.2.1-15-2015-00014)
Csatornázottság bővítése: a településen a gravitációs rendszerű gyűjtőhálózat bővítése tervezett. A tervezett műszaki megoldás a legcélravezetőbb, mert a csatornahálózat nyomvonal vezetése a település domborzati adottságait jól használja ki - a település adottsága alkalmas volt a gravitációs csatornahálózat kiépítésére, illetve jelen bővítésére - mely a lehető legkevesebb gépészeti egységet igényli, szemben például egy nyomás alatti rendszerrel, ahol minden házhoz egy kisszivattyú kerül elhelyezésre. A területi adottságok és az üzemeltetői vélemények sem indokolják nyomás alatti rendszer megépítését. A projektben kiépíteni tervezett bekötésekkel (ellátott területek) tényleges rácsatlakozást kívánja a projektgazda ösztönözni.
Szennyvíz telep fejlesztése: A szennyvíztisztító telep névleges kapacitása 300 m3/nap csatornahálózati szennyvíz + 25 m3 települési folyékony hulladék. A projekt keretében a tervezett hálózatbővítés, illetve az ellátott területeken ösztönzött tényleges rácsatlakozási arány javítása önmagában indokolja a telep kapacitásának felülvizsgálatát, illetve a kapacitás bővítését vetíti előre, azonban a jelenlegi technológia korszerűsítését indokolja a hatósági kötelezetésbe foglalt előírás.
25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet értelmében a település 5. sz. táblázatában szerepel, a település meglévő szennyvíztisztító telep fejlesztése (TF) és csatornahálózat bővítése (CS) feladattal érintett. A projekt műszaki tartalma a rendelet szerinti szennyvíz-agglomerációs besorolást követi. Az elszámolandó csatornahálózati rekonstrukció mértéke nem haladja meg az elszámolható költségek 5 %-át.
1477/2014. (VIII. 27.) Korm. határozat alapján a projekt támogatási intenzitása 94,415419 %.
Indikátorok megnevezése M.e. Kiindulási érték (Jelenleg) Célérték
(Projekt befejezésekor) Változás Engedély Közbeszerzési dokumentáció
Elvi Létesítési
Bekötés (gravitációs + nyomott) db 627 875 248 0 0 0
Bekötő vezeték (gravitációs + nyomott) fm 0 1 060 1 060 0 0 0
Átemelő (házi) db 0 17 17 0 0 0
Gravitációs gerinc vezeték fm 15 673 18 103 2 430 0 0 0
Nyomóvezeték fm 2 216 2 667 451 0 0 0
Átemelő (hálózati) db 3 3 0 0 6 0
Hálózat rekonstrukció % 0 5 5 0 0 0
Szennyvíztisztító telep db 1 1 0 0 0 0
Szennyvíztisztító telep kapacitása m3/d 300 300 0 0 0 0
Szennyvíztisztító telep kapacitása LE 1 500 2 711 1 211 0 0 0
A fenti mennyiségek tájékoztató mennyiségek, a kivitelezés során a fenti tájékoztató adatoktól eltérés lehetséges.
I/1 A Megbízott által elvégzendő feladatok
A Megbízottnak a jelen Szerződésben, valamint a Projekt megvalósítására létrejövő szerződésekben foglaltakra tekintettel kell eljárnia. A Megbízott felelőssége a Projekt megvalósításához szükséges építési és árubeszerzési szerződések felügyeletére terjed ki az alábbi részletezésben leírtak szerint.
A Megbízott a Projekt műszaki és költségellenőre.
A Megbízott feladata a Projekt megvalósításának ellenőrzése a Támogatási Szerződésben a Projektre meghatározott műszaki és pénzügyi ütemezések alapján. Ennek keretében, mint független mérnök szervezet, objektíven kell eljárnia az Európai Uniótól és a magyar költségvetésből érkező források legeredményesebb és leghatékonyabb felhasználása céljából és a projektütemezések betartatásában. Megbízott köteles a Projekt fizikai megvalósulásának, pénzügyi előrehaladásának ellenőrzését átlátható módon végezni.
A Megbízott köteles ellenőrizni:
• a szükséges engedélyek és a helyszín(ek) vállalkozási szerződés(ek)nek, vonatkozó jogszabályoknak, műszaki és hatósági előírásoknak való megfelelőségét;
• a vállalkozók által az építési munkákra és építési helyszín(ek)re kötött biztosítás, valamint a teljesítési biztosíték megfelelőségét és folyamatos érvényben tartását;
• a kivitelezésnek, az anyagoknak, valamint a szakértelemnek a vállalkozási szerződésnek és a jóváhagyott kiviteli terveknek való megfelelőségét,
• az építési munkák műszaki és pénzügyi előrehaladásának megfelelőségét a vállalkozási szerződésben foglaltak szerint.
A Megbízott a következő feladatok végrehajtásában vesz részt:
A kivitelezés előkészítésének időszakában:
• A Megbízó szakszerű támogatása az építésre irányuló vállalkozási szerződés(ek) előkészítésében és megkötésében.
Előkészítő feladat a kivitelezés időszakában (előkészítő feladat az alap vállalkozási szerződéshez kapcsolódó esetleges újabb szerződéskötés vagy szerződésmódosítás, tartalékkeret lehívás, kiegészítő vagy pótmunka megrendelés esetén):
• a Projekt megvalósítására irányuló, az I. pontban meghatározott közbeszerzési dokumentáció(k) szakmai előkészítésének koordinációja, szakmai véleményezése. Magának a közbeszerzési dokumentációnak az elkészítése azonban nem tárgya e Szerződésnek;
• a Projekt megvalósítására benyújtott közbeszerzési ajánlatok tekintetében szakmai szempontok szerinti vizsgálat és nyilatkozattétel. Megbízott ennek érdekében közreműködik a vonatkozó közbeszerzési eljárás(ok)ban, és segíti a Megbízó bíráló bizottsági tevékenységét. Megbízó erre irányuló felkérése esetén a Bíráló Bizottságba tagot is delegál. Megbízott ismeri a közbeszerzési eljárások szabályait, ezért felelősséggel tartozik, ha személyével vagy az általa delegált bíráló bizottsági taggal szemben összeférhetetlenségi ok áll fenn.
A Projekt kivitelezésének időszakában:
• a szükséges tervegyeztetések megszervezése, lebonyolítása, dokumentálása;
• a tervezők/vállalkozók által a vállalkozási szerződésük értelmében benyújtott tervek átvizsgálása, ellenőrzése és észrevételek hozzáfűzése a tervezés valamennyi fázisában, majd azok jóváhagyásra való felterjesztése a Megbízónak;
• írásbeli javaslat a Megbízó számára a Szolgáltató üzemeltetési követelményeinek a tervekbe való beépítése tekintetében;
• az engedélyes tervek felülvizsgálata valamennyi vállalkozási szerződésnél;
• írásbeli vélemény megfogalmazása a Megbízó számára a Projekt megvalósításával kapcsolatos folyamatokra, technológiai, illetve egyéb eljárásokra vonatkozóan;
• javaslattétel indokolt tervmódosításokra, illetve tervmódosítási kezdeményezések véleményezése, dokumentálása, a tervmódosítások engedélyeztetésében való közreműködés. A szükséges engedélyek és engedélymódosítások beszerzésében való közreműködés;
• az ajánlattevői/fővállalkozói és az alvállalkozói teljesítés, valamint a munkafolyamatok ellenőrzése különös tekintettel a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 65. § (10) bekezdésében és a 138. §-ában, továbbá a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27. §-ában foglaltakra (A Mérnök ellenőrzi, hogy adott munkafolyamatokat maga a Fővállalkozó végez e (amennyiben ennek előírására sor került Ajánlatkérő részéről). Mérnök feladata a szerződés teljesítése során folyamatosan figyelemmel kísérni és dokumentálni az alvállalkozói teljesítéseket és azok %-os arányát az ajánlattevői/fővállalkozói teljesítéshez képest, valamint az alvállalkozó alvállalkozóinak teljesítési arányát az alvállalkozói teljesítéshez képest, továbbá a teljesítés során bevont új alvállalkozók kapcsán meggyőződni arról, hogy azok nem állnak kizáró okok hatálya alatt);
• kitűzési alappontok helyességének ellenőrzése és jegyzékük átadása a vállalkozóknak;
• hatósági és közüzemi engedélyek, nyilatkozatok átadása a vállalkozók részére;
• munkahely-munkaterület átadása a vállalkozóknak jegyzőkönyv készítése mellett;
• közreműködik az esetleges hibák, eltérések feltérképezésében. A Megbízott köteles eljárni az esetleges kiegészítő vagy pótmunkák tekintetében;
• a Kbt. 142. § alapján dokumentálja a szerződés teljesítésére vonatkozó adatokat, ennek keretében ellenőrzi és dokumentálja azon szerződéses kötelezettségek teljesítését, amelyeket a közbeszerzési eljárásban az értékelés során Ajánlatkérő figyelembe vett, valamint minden, a szerződésben foglaltaktól eltérő teljesítést, annak okait és adott esetben a szerződésszegéssel kapcsolatos igények érvényesítését.
Folyamatos műszaki ellenőrzés ellátása:
• az adott helyszín ellenőrzése keretében digitálisan rögzített álló felvételeket tartalmazó dokumentáció készítése nyomtatott és elektronikus formában;
• köteles gondoskodni az építési munkák szükség szerinti, akár napi gyakoriságú műszaki ellenőrzéséről az adott építési helyszínen folyó munka ellenőrzéséhez szükséges szakértelemmel rendelkező, a jelen Szerződésben megjelölt szakembere helyszíni jelenlétének biztosításával;
• a műszaki ellenőri dokumentációk és iratok kezelése. A tervdokumentációk és a hatósági engedélyek, előírások alapján a kivitelezés folyamatos és állandó figyelemmel kísérése, mennyiségi és minőségi ellenőrzés, hiba, illetve eltérés esetén a szükséges intézkedések megtétele;
• köteles rendszeres (az adott helyszíne(ke)n folyó munkák bonyolultságától és időtartamától függően, de legalább kéthetente) építéshelyszíni értekezletek (kooperációs megbeszélés) összehívására, tartására, az ezeken való elnöklésre. Köteles gondoskodni arról, hogy a Felek a felmerülő problémákat mindenkor megfelelően rendezzék az esetleges késedelem elkerülése érdekében. Köteles a kooperációs megbeszéléseken elhangzottak teljes körű rögzítése céljából jegyzőkönyv készítésére. A jegyzőkönyveket, tájékoztatásul köteles haladéktalanul a Megbízó rendelkezésére bocsátani;
• az építési és felmérési naplók folyamatos figyelemmel kísérése, szükséges bejegyzések előírt időn belüli megírása;
• a vállalkozók számára a vállalkozási szerződésekben előírt jelentések ellenőrzése, jóváhagyása;
• az építési munkákra előírt határidők és részhatáridők szerződés szerinti betartásának ellenőrzése;
• a vállalkozók minőségbiztosítási programjának ellenőrzése;
• együttműködés a Megbízó, a finanszírozásban résztvevő szervezetek, a Megbízó által felkért szervezetek, az üzemeltető megbízottjaival, észrevételeik közlése és képviselete a vállalkozókkal, szállítókkal, megbízottakkal szemben;
• a változtatási javaslatok és vállalkozói követelések (a FIDIC 13.2, 13.3 és 20.1. pontjai szerint) indokoltságának vizsgálata és szükség esetén azok intézése és jóváhagyása a vonatkozó szabályozás szerint;
• közreműködés a Megbízó érdekkörében esetlegesen felmerülő építési akadályok elhárításában;
• annak ellenőrzése, hogy azon áruk kerülnek leszállításra és/vagy beépítésre a kivitelezés során, amelyeknek a Kbt. 2.§ (5) bekezdése szerint nemzeti elbánást kell nyújtani.
Koordináció:
• a Projektben dolgozó vállalkozó(k), szállító(k) és megbízott(ak) munkájának az összehangolása és lebonyolítása;
• valamennyi építési helyszín tekintetében a munka-, környezet-, balesetvédelmi és biztonsági kérdések ellenőrzése;
• kivitelezési munkák során a kooperációs megbeszélések biztosítása, koordinációk levezetése, jegyzőkönyvezése.
Elszámolások, jelentések valamennyi építésre és árubeszerzésre vonatkozó szerződésre vonatkozóan:
• a Projekt megvalósítása során kibocsátott számlák (rész- és végszámlák) alaki és tartalmi megfelelőségének igazolása (teljesítés igazolásra előterjesztés);
• az esetleges számlaviták eldöntéséhez szükséges bizonylatok összeállítása, a számlaegyeztetések lefolytatása.
Az átadás-átvételi eljárások szabályszerű lefolytatása:
• a vállalkozók és szállítók által kért időpontra az átadás-átvételi eljárás összehívása, valamennyi érdekelt és érintett fél meghívása;
• a vállalkozók és szállítók által biztosított, az átvételi eljáráshoz szükséges dokumentumok ellenőrzése és felügyelete;
• a minőségi bizonylatok dokumentációjának átvétele, ellenőrzése;
• a műszakilag szükséges kontrollvizsgálatok elkészíttetése és kiértékelése, a minősítéssel kapcsolatos dokumentáció átadása a Megbízónak;
• a hibajegyzék összeállítása, összegszerű meghatározása, az azonnali javíttatások elvégeztetése, a javíthatatlan hibák miatti értékcsökkenés megállapítása;
• nyilatkozattétel az átvétel tekintetében a FIDIC szerinti átadás-átvételi igazolás (FIDIC 10.1 pontja) kibocsátásával.
Használatba vétel és birtokbaadás:
• a birtokbaadásban való közreműködés;
• az aktiválásban való közreműködés;
• a használatbavételi eljárásban való közreműködés;
• az üzembe helyezéshez szükséges engedélyek megszerzésében való közreműködés;
A kivitelezési szakasz lezárása:
• a megvalósulási tervek és az átadási dokumentáció átvizsgálása és igazolása;
• a pénzügyi lezáráshoz, aktiváláshoz adatok, bizonylatok szolgáltatása;
• a különféle támogatások és források elszámolása, számítógépes nyilvántartás működtetése;
• a végleges pénzügyi elszámolás elkészítése, szükség esetén annak kiegészítése;
• a számlák és vállalkozói kifizetések ellenőrzése;
• a keletkezett dokumentációk és iratanyagok rendszerezése és átadása a Megbízónak;
A jótállási időszak alatt és annak végén:
• az egyes építmények, illetve létesítmények állapotának folyamatos figyelemmel kísérése; az előírt időn belüli utó-felülvizsgálati eljárás lefolytatása; a feltárt, illetve az üzemeltetőtől kapott hibajegyzékben jelzett és a jótállási, szavatossági felelősség körébe tartozó hibák, hiányosságok kijavíttatása;
• A FIDIC 11.9 pontja szerinti teljesítési igazolás kiadása;
A PR szolgáltatási szerződés végrehajtása közben a Megbízott:
• együttműködik a PR-tanácsadóval;
• tájékoztatja a Projekt fontos eseményeiről, ütemtervéről, hogy a PR-tanácsadó sajtó-, illetve egyéb tájékoztatási tevékenységét ehhez tudja igazítani;
• megadja azokat a műszaki adatokat, melyek ahhoz szükségesek, hogy a PR-tanácsadó elkészíthesse a tájékoztató- és szóróanyagokat;
• kérésre tájékoztatja a PR-tanácsadót a Projekt műszaki tartalmáról, a rendszer működéséről, alapelveiről stb.;
• a PR-tanácsadó által készített anyagokat a Projekt műszaki szempontjai alapján ellenőrzi;
• lehetővé teszi, hogy a PR-tanácsadó a Projekt helyszínén filmet forgasson, fotózzon a tájékoztató anyagok (filmek, kiadványok), archívumok elkészítéséhez stb.;
• részt vesz a PR szerződés keretében rendezendő lakossági fórumokon, nyílt napokon és egyéb rendezvényeken a Megbízó szakértőjeként.
Egyéb feladatok:
• adatszolgáltatással közreműködés a Projekt megvalósítása során felmerülő felügyeleti ellenőrzések előkészítésében, illetve részvétel azokon. A Megbízott köteles a Projekt ellenőrzésére, felügyeletére kirendelt, Magyarország Kormánya és/vagy az Európai Bizottság illetékes szervei által delegált vagy független szervezetek szakértőinek rendelkezésére állni, kérésükre a Projekt adminisztrációjába betekintést biztosítani, azonban a Megbízót az ellenőrök felé továbbított dokumentációkról, információkról előzetesen tájékoztatni köteles;
• a Megbízottnak biztosítania kell, hogy szükség esetén a Mérnök vagy a Mérnök képviselője haladéktalanul a kívánt helyszínen megjelenik és a szükséges intézkedést megteszi;
• A Megbízott feladatait szoros együttműködésben végzi a területileg illetékes környezetvédelmi hatóságokkal, a térség környezetvédelmi civil szervezeteivel és a Projekt sikere szempontjából releváns egyéb hatóságokkal, szervezetekkel és személyekkel;
• a beruházásra, illetve a beruházás megvalósítására vonatkozó magyar hatósági előírások folyamatos és maradéktalan betartásának biztosítása;
• a projekttel kapcsolatos építéshelyszínen és/vagy Megbízó konzorciumi tagjánál tárolt dokumentumok megfelelő nyilvántartásának, archiválásának, irattárazásának támogatása, a műszaki jellegű dokumentáció folyamatos rendelkezésre állásának ellenőrzése és biztosítása;
• részt vesz a projektet érintő hatóságok által kezdeményezett megbeszéléseken, tárgyalásokon, amennyiben azok műszaki kérdéseket is érintenek;
• folyamatos rendelkezésre állás, műszaki jellegű tanácsadás Megbízó részére, valamint együttműködés a projektben közreműködő azon vállalkozókkal, megbízottakkal, akikre nem terjed ki Megbízott ellenőrzési feladatköre;
• folyamatosan kapcsolatot tart a közbeszerzési eljárások lebonyolításáért felelős tanácsadóval és egyeztet a tervezési feladatokat végző szakértőkkel;
• koordinálja a projekt műszaki-szakmai jellegű kockázatelemzését, kockázat- és változáskezelését. A projekt megvalósítása során felmerülő lehetséges kockázatokat felméri, azokat lehetőség szerint kezeli, vagy kezelésükre javaslatot tesz;
• koordinálja és kontrollálja a projekt kapcsán megkötött vállalkozási és megbízási szerződésekben foglaltak határidőre történő teljesülését, ellenőrzi és vizsgálja az ütemterveket és azok teljesítését, teljesítés esetén koordinálja az ellenőrzése alatt álló vállalkozók teljesítésigazolási folyamatát, a teljesítés igazolás és a számla Megbízóhoz történő eljutásáig;
• megszervezi és lebonyolítja a projektet érintő műszaki-szakmai jellegű megbeszéléseket;
• biztosítja a saját feladatkörébe tartozó tervszerű, átlátható és hatékony munkavégzést, és a hatékony munkaerő felhasználást;
• köteles megismerni a Megbízó belső működését érintő valamennyi a Projekt szempontjából releváns és a Megbízó által a részére átadott szabályzatot, eljárásrendet, ügyrendet;
• segíti, nyomon követi a támogatási szerződésben lefektetett szakmai célok elérését;
• Megbízóval együttműködésben műszakilag előkészíti az esetleges támogatási szerződés módosításokat, változás-bejelentéseket;
• közreműködik az időszaki és záró beszámolók műszaki részeinek elkészítésében;
• nyomon követi a projekt költségvetésének alakulását, folyamatosan aktualizálja a költségvetési kimutatásokat, esetleges változások, módosulások esetén tájékoztatja Megbízót;
• nyilvántartást vezet a projekt végrehajtásának legfontosabb dokumentumairól, különösen a hatósági engedélyekről, az ellenőrzési dokumentumokról, és a szerződések végrehajtásának mellékkötelezettségét jelentő biztosítékokról;
• figyelemmel kíséri a projektben érintett területek tulajdonviszonyai kapcsán, hogy a tulajdonviszonyok esetleges rendezetlensége ne akadályozza a projekt megvalósítását, illetve javaslatot fogalmaz meg a rendezettség biztosítása érdekében.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 54 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 8700000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: FŐBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztő és Mérnöki Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Váci út 140
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1138
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/06/06 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A szerződés korábban nem módosult.
-----
1. A szerződés Általános Szerződési Feltételek 18. pontját a Felek az alábbiak szerint módosítják:
18 Fizetés
A díjfizetés esetén követendő eljárásról a Különös szerződési feltételek rendelkeznek.
A szerződés finanszírozása a „Böhönye község szennyvízhálózat bővítése és szennyvíztisztító telep korszerűsítése, fejlesztése” elnevezésű KEHOP-2.2.1. azonosítószámú projektben az Európai Unió és a Megbízó saját forrásaiból történik.
A támogatási intenzitás mértéke a projekthez tartozó mindenkor hatályos támogatási szerződés szerint kerül megállapításra.
A nem elszámolható költségeket teljes egészében Megbízó finanszírozza.
Megbízó 3 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására ad lehetőséget az alábbi ütemezésben:
Az 1. résszámla benyújtásának időpontja: az építési vállalkozási szerződés 25%-os teljesítettsége (25 %-os készültségi fok). A részszámla mértéke a nettó megbízási díj 25 %-a.
A 2. résszámla benyújtásának időpontja: az építési vállalkozási szerződés 50%-os teljesítettsége (50 %-os készültségi fok). A részszámla mértéke a nettó megbízási díj 25 %-a.
A 3. résszámla benyújtásának időpontja: az építési vállalkozási szerződés 75%-os teljesítettsége (75 %-os készültségi fok). A részszámla mértéke a nettó megbízási díj 25 %-a.
A végszámla benyújtásának időpontja: az építési vállalkozási szerződés teljesítésében az Átadás-átvételi Igazolás a Megbízott részéről kiadásra került. A végszámla mértéke a nettó megbízási díj 25 %-a.
Az ajánlattétel, az elszámolás, a szerződéskötés és a kifizetés pénzneme: HUF.
Az Megbízó a szerződésben rögzített tartalom teljesítését követően a Kbt. 130. § (1) bekezdésének megfelelően nyilatkozik a (rész)teljesítésről, és az igazolt (rész)teljesítés alapján benyújtott (rész)számlát fogadja be. Megbízó kizárólag az igazolt (rész)teljesítés alapján benyújtott (rész)számlát fogadja be.
Az ellenérték a Megbízott általi (rész)teljesítést, és ennek a Megbízó általi igazolását követően kiállított (rész)számla ellenében átutalással - forintban - kerül kiegyenlítésre a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 130. § (1) és (5)-(6) bekezdései vonatkozó előírásait figyelembe véve, utófinanszírozással, a helyesen kiállított (rész)számla kézhezvételétől számított 30 napon belül.
Különös tekintettel az alábbi vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartása szükséges a kifizetés során:
- 2011. évi CVIII. törvény,
- 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet,
- 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről,
- az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII törvény 36/A §-a.
A szerződés és annak teljesítése esetén a kifizetés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. § hatálya alá esik.
Megbízó felhívja a figyelmet a Kbt. 125. § (4)-(7) bekezdésében foglaltakra.
A végszámla befogadása - amennyiben a Pénzügyi ütemterv eltérően nem rendelkezik - a Megbízottnak valamennyi Szolgáltatás teljesítésétől és a Szolgáltatások befejező ütemének vagy utolsó részének a Megbízó általi jóváhagyásától függ. A végszámla kifizetését csak azután lehet teljesíteni, hogy a Megbízott benyújtotta a zárójelentést és azt a Megbízó elfogadta.
2. A szerződés Különös Szerződési Feltételek V. 5.1. pontját a Felek az alábbiak szerint módosítják
5.1 A megbízási díj: 8.700.000 forint + ÁFA, azaz nyolcmillió-hétszázezer forint + általános forgalmi adó. A jelen szerződés fázis alapú szerződés. A jelen szerződés fázis alapú szerződés. A Megbízott a Szerződésben foglalt feladatok ellátásáért a teljesített és a Megbízó által leigazolt tevékenysége alapján a Projekt megvalósításának a fázisaihoz igazodóan jogosult a díjazásra. A jóváhagyott és elszámolható költségen felüli rész finanszírozása teljes egészében a Megbízót terheli. Számlák kifizetése utófinanszírozással történik, Megbízó az ellenszolgáltatás összegét az igazolt teljesítést követően a Pénzügyi Ütemtervben meghatározottak szerint, a kivitelezési munkák előrehaladásával arányosan átutalással fizeti meg Megbízott részére a KEHOP-2.2.1. azonosító számú program keretében kötött Támogatási szerződés és a KEHOP IH eljárásrendje szerint. Az ÁFA összege Megbízót terheli.
3. A szerződés Különös Szerződési Feltételek V. 5.9. pontját a Felek az alábbiak szerint módosítják
5. 9. Törlésre kerül.
4. A szerződés Különös Szerződési Feltételek V. 5.10. pontját a Felek az alábbiak szerint módosítják
5. 10. Törlésre kerül.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Megbízó, mint Ajánlatkérő közbeszerzési eljárást indított a fent megjelölt tárgyban. A közbeszerzési eljárás megindításakor, az akkor hatályos Támogatási Szerződésnek megfelelően az eljárást megindító ajánlattételi felhívás 9. pontjában szállítói finanszírozás került feltüntetésre, és a vonatkozó jogszabályok alapján ennek megfelelően a szerződés fenti pontjaiban a szállítói finanszírozás és szállítói előleg igénybevételének lehetősége került előírásra, szabályozásra.
Ezt követően Megbízó kezdeményezte a finanszírozási forma módosítását a Támogatási Szerződésekben, amelyet a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság 2018. január 9. kelt levelében jóváhagyott. Ezen jóváhagyó levél, valamint a finanszírozási formáról szóló Megbízói nyilatkozat jelen módosításhoz csatolásra kerül.
Ennek eredményeként a finanszírozási forma utófinanszírozásra változott. Tekintettel a finanszírozási forma módosulására, a megkötött megbízási szerződés módosítása szükséges.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 8700000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 8700000 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/07/03 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben