Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/131
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.07.10.
Iktatószám:11280/2018
CPV Kód:71631000-0
Ajánlatkérő:Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:6000 Kecskemét, Kuruc krt. - Szolnoki út - Bem utca kereszteződése Kecskemét 1118/1,1332/2, 1332/1, 1118/4, 1331/1, 1331/2, 1331/3, 1327/3, 1327/2, 1327/1, 1119, 1118/5, 1118/3, 1333/1, 1118/2 helyrajzi számú ingatlanok
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:AQUAREA Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK15823
Postai cím: Kossuth tér 1.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy:
Telefon: 76/513-513
E-mail: cityhall@kecskemet.hu
Fax: 76/513-538
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.kecskemet.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Megbízási szerződés a TOP-6.4.1-15-KE1-2016-00002 azonosító számú „Bem utca - Kuruc krt. kereszteződésében körforgalom kiépítése” című projekt keretében megvalósítandó kivitelezési munkákhoz kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátására
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71631000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Megbízási szerződés a TOP-6.4.1-15-KE1-2016-00002 azonosító számú „Bem utca - Kuruc krt. kereszteződésében körforgalom kiépítése” című projekt keretében megvalósítandó kivitelezési munkákhoz kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátására
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 6150000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Megbízási szerződés a TOP-6.4.1-15-KE1-2016-00002 azonosító számú „Bem utca - Kuruc krt. kereszteződésében körforgalom kiépítése” című projekt keretében megvalósítandó kivitelezési munkákhoz kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátására
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71521000-6
További tárgyak:71248000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6000 Kecskemét, Kuruc krt. - Szolnoki út - Bem utca kereszteződése
Kecskemét 1118/1,1332/2, 1332/1, 1118/4, 1331/1, 1331/2, 1331/3, 1327/3, 1327/2, 1327/1, 1119, 1118/5, 1118/3, 1333/1, 1118/2 helyrajzi számú ingatlanok
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Megbízási szerződés a TOP-6.4.1-15-KE1-2016-00002 azonosító számú „Bem utca - Kuruc krt. kereszteződésében körforgalom kiépítése” című projekt keretében megvalósítandó kivitelezési munkákhoz kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátása az Út-Híd Mérnöki Iroda Kkt 01-2016/001., a Csuvár Mérnöki Iroda Kft 7-044/16., a Mental Product Kft résfal, támfal, szigetelés, tisztítóaknák és alátámasztó gerendák, elektromos munkák, a Polár Stúdió Kft 4375/16., a Dózsa Sándor hírközlési tervező K-I-1 és KE-MT-1 munkaszámú tervei alapján.
Útépítés engedély száma: BK/UO/18/5/2015
Vízjogi létesítési engedély száma: 35600/292-14/2017
Vezetékjogi engedély száma: CS-06S/01/02677-9/2017
Invitel tervjóváhagyó és üzemeltetői nyilatkozat
Magyar Telekom NyRt. és tervező közötti tervjóváhagyó tárgyalás emlékeztető

Ajánlattevő feladata:
- A műszaki ellenőr köteles az építőipari kivitelezői tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti feladatok ellátására;
- Ajánlatkérő által meghatározott munkarészek - földmunka, beton és vasbeton szerkezetek, acélszerkezetek - minőségének ellenőrzése, szükség esetén független szakértők, illetve akkreditált laboratóriumok bevonásával, beleértve a geodéziai munkálatok ellenőrzését, továbbá az ellenőrzési munkák dokumentálása;
- Mintavételi és megfelelőségigazolási terv jóváhagyása
- Minősítési dokumentáció és megvalósulási terv jóváhagyása
- közreműködés a munkaterület átadás-átvételi eljárásban;
- Köteles gondoskodni az építési munkák szükség és előírások szerinti, de minimum heti gyakoriságú műszaki ellenőrzéséről az adott építési helyszínen folyó munka ellenőrzéséhez szükséges szakértelemmel rendelkező szakembere helyszíni jelenlétének biztosításával;
- A kivitelezés mennyiségi és minőségi ellenőrzése, hiba, illetve eltérés esetén a szükséges intézkedések megtétele, a szerződésben foglaltak szerinti felelősségbiztosítás megfelelőségének ellenőrzése;
- A próbaüzemi, üzempróbai, tervek felülvizsgálata, egyeztetése az üzemeltetővel és jóváhagyása;
- A kivitelezés során annak ellenőrzése, hogy a kivitelező vállalkozó(k) a kivitelezési feladatokat az azok ellátására irányuló közbeszerzési eljárásban beadott ajánlatban foglaltak szerint valamint a vonatkozó jogszabályok és engedélyekben foglaltak végzi(k);
- A kivitelezés során az elvégzett teljesítmények szerződésszerű igazolása;
- A kivitelezésben résztvevő kivitelezők, üzemeltetők, szakfelügyeletet ellátó hatóságok, valamint szükség esetén szakértők és az ajánlatkérő részvételével rendszeres (az adott helyszíne(ke)n folyó munkák bonyolultságától és időtartamától és előrehaladásától függően, de legalább havonta) kooperációs megbeszélés szervezése és vezetése. A kooperációs megbeszélésen tárgyalt kérdésekről és intézkedésekről a helyszínen jegyzőkönyvet kell készíteni és azt az ajánlatkérő, illetve az érintettek részére is meg kell küldeni;
- Az igazolt teljesítmények és az ajánlatkérő által előírt pénzügyi teljesítések naprakész nyilvántartása;
- Havi előrehaladási jelentés készítése. Szükség esetén az ajánlatkérő kérésére külön előrehaladási jelentések készítése;
- A kivitelezés során folyamatos együttműködés a leendő üzemeltetővel, a szakfelügyeletet biztosító hatóságokkal, a megvalósítással érintett üzemeltetőkkel, kezelőkkel, valamint közreműködés a lebonyolításban;
- A nyertes ajánlattevőnek biztosítania kell, hogy szükség esetén a műszaki ellenőr vagy a képviselője haladéktalanul a kívánt helyszínen megjelenik és a szükséges intézkedést megteszi;
- Közreműködés a próbaüzem, üzempróba, lebonyolításának előkészítésében és lebonyolításában, dokumentálásában
- A műszaki átadás-átvételi eljárás előkészítése, közreműködés a lebonyolításban, a megvalósulási tervek, az átadási dokumentáció, valamint az üzemeltetési engedély megszerzéséhez szükséges dokumentumok ellenőrzése és javaslattétel az átvételről az ajánlatkérő részére;
- az építési napló ellenőrzése, abban a építési műszaki ellenőri feladatok dokumentálása;
- Hiány- és hibajegyzék összeállítása, összegszerű meghatározása, az azonnali javíttatások elvégeztetése, a javíthatatlan hibák miatti értékcsökkenés megállapítása;
- Közreműködés a garanciális időtartam alatt az utó-felülvizsgálati eljárásokban, az eljárások megszervezése, lefolytatása, dokumentálása, továbbá a hibajegyzékben jelzett és a jótállási, szavatossági felelősség körébe tartozó hibák, hiányosságok kijavíttatásában.
- Közreműködés a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárások előkészítésében dokumentumainak előállításában és lebonyolításában;
- Közreműködés az esetlegesen felmerülő kiegészítő építőipari feladatok ellátására irányuló közbeszerzési eljárások előkészítésében, dokumentumainak előállításában és az eljárás lebonyolításában;
- A kivitelezési feladatokkal megbízott vállalkozó szerződés szerinti teljesítésének teljes felügyelete;
- A kivitelezési feladatokkal megbízott vállalkozó lakosság zavarásának minimalizálására tett intézkedések szerinti vállalásai teljesítésének ellenőrzése
- A tervezési és megvalósítási ütemtervek jóváhagyása és teljesítésének naprakész állapotban történő figyelemmel kísérése;
- A kivitelezési tervek készítése és a kivitelezési munkák során a létesítési (építési) engedélyben foglaltak betartásának, valamint a hatósági, kezelői és üzemeltetői egyeztetések megtörténtének ellenőrzése, a tervegyeztetések megszervezése, dokumentálása, a kivitelezési tervek jóváhagyása;
- A kivitelezés során annak ellenőrzése, hogy a Kivitelező vállalkozó(k) a kivitelezési feladatokat az azok ellátására irányuló közbeszerzési eljárásban beadott ajánlatban foglaltak szerint végzi(k);
- A vállalkozók minőségbiztosítási tanúsítvány meglétének ellenőrzése;
- A Vállalkozó által kezdeményezett tervmódosítások, változtatási javaslatok, vállalkozói követelések véleményezése;
- A Vállalkozó által kezdeményezett tervmódosítások, változtatási javaslatok, vállalkozói követelések vonatkozó előírások szerinti kezelése;
- A kivitelezés során felmerült vállalkozói többletköltségek indokoltságának felülvizsgálata és véleményezése;
- A Vállalkozó részére előírt jelentések véleményezése;
- Szoros kapcsolat tartása a tájékoztatási feladatot külön szerződésben ellátó PR vállalkozóval, közreműködés a tájékoztató anyagok kidolgozásában és részvétel a tájékoztató tevékenységben, rendezvényeken;
- Jogviták és számlaviták esetében, az ajánlatkérő részére szükséges adatszolgáltatás teljesítése és támogatása az eljárás során;
- Közreműködés adatszolgáltatással a Projekt megvalósítása során felmerülő felügyeleti ellenőrzések előkészítésében, lebonyolításában. Nyertes ajánlattevő köteles a Projekt ellenőrzésére, felügyeletére kirendelt, a Magyarország Kormánya illetékes szervei vagy az Európai Bizottság illetékes szervei által delegált vagy független szervezetek szakértőinek rendelkezésére állni, kérésükre a Projekt adminisztrációjába betekintést biztosítani, azonban ajánlatkérőt az ellenőrök felé továbbított dokumentációkról, információkról előzetesen tájékoztatni köteles;
- Az üzemeltetési engedélyek megszerzésében való közreműködés (amennyiben erre a műszaki átadás-átvételt követően kerül sor, akkor rendelkezésre állási időszakban),
- Nyertes ajánlattevő feladata a létesítmény forgalomba helyezéséhez szükséges „E” közműnyilatkozatok és előzetes szakhatósági hozzájárulások beszerzése és azok átadása a
közlekedési hatóság részére.
- Nyertes ajánlattevő feladatainak ellátása során szükség esetén együttműködni köteles a területileg illetékes környezetvédelmi hatóságokkal, a térség környezetvédelmi civil szervezeteivel és a Projekt sikere szempontjából releváns egyéb hatóságokkal, szervezetekkel és személyekkel.
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél a projekt során megkötésre kerülő kivitelezési szerződés szerződésszerű teljesítésének napjáig köteles ellátni jelen közbeszerzési eljárással kapcsolatos, e pontban és a további közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feladatait, továbbá a nyertes ajánlattevőként szerződő félnek a projekt zárójelentésének az Irányító Hatóság által történő elfogadásáig és a projekt során megkötésre kerülő kivitelezési szerződésben rögzített jótállási időszak végéig Ajánlatkérő rendelkezésére kell állnia.
Tervezett műszaki megoldás összefoglaló ismertetés:
Építési munkálatok komplex építési beavatkozással valósíthatók meg.
Főbb szakági beavatkozások:
Végleges létesítmények:
1./ Közlekedés építési munkálatok
- Turbó körforgalmi csomópont építés,
- Szolnoki úti és Kuruc körúti kerékpárút korrekció,
- Szolnoki úti szerviz út átépítés.
2./ Nagy átmérőjű csapadékvíz elvezető főgyűjtő építés. (Szolnoki út két oldala)
3./ Szolnoki úti csapadék csatornák kiváltása.
4./ Közúti burkolat felületére hulló csapadékvíz elvezetés építése.
4./ Távközlési létesítmények kiváltása, átépítése.
5./ Ivóvíz nyomó vezeték kiváltás. ( Kuruc krt.)
6./ Ivóvíznyomó vezeték csere. ( Bem u.)
7./ Szennyvízcsatorna építés. ( Kuruc krt.)
8./ Elektromos erőátviteli kábelrendszer kiváltás, transzformátor bontás - építés.
9./ Közvilágítás korrekció.
10./ Szolnoki úti kétoldali támfal átépítés, Déli oldalon 28,28 Északi oldalon 45,60 méter hosszon (támfal építés, monolit vasbeton összekötő lemez építés, háttöltés építés, szigetelés, dilatációs hézagok kialakítása, monolit vasbeton kiemelt szegély építése.)
11./ Burkolat felületére hulló csapadékvíz elvezetés kiépítése.
12./ Meglévő jelzőlámpa rendszert el kell bontani.
Ideiglenes létesítmények:
1./ Szolnoki úti támfal építéshez szükséges kétoldali résfal építés. Résfal, mely két ütemben építendő, szakági terv szerint.
2./Szolnoki úti támfal építéshez meglévő burkolaton keresztirányú talajszilárdítás. Talajszilárdítás félpálya szélességben építendő, az autóbusz forgalom fenntartása mellett.
3./ Szolnoki úti támfal-, csatorna-, Kuruc körúti ivóvíz kiváltás és csatornaépítés elvégzéséhez szakaszos vákumkutas talajvízszint süllyesztés.
4./ Több ütemben, részben az építési munkaterület közvetlen közelében, részben a város belterületén ideiglenes forgalomkorlátozás jelzésrendszerének kiépítése.
5./ Szolnoki úton, a volt KTE pálya mellett ideiglenes gyalogút építése. Útkezelő előzetes állásfoglalása alapján a gyalogút építési helyszín felőli oldalon ideiglenes kerítéssel határolandó le. Gyalogos forgalom Kuruc körúton történő átvezetéséről ideiglenes jelleggel az építés időtartama alatt gondoskodni szükséges. Célszerűen az ideiglenes jelzőlámpa környezetében kell kialakítani az átvezetést.
A fentiekben felsorolt munkálatokról szakági tervek készültek.
Ezen terveket együttesen kezelve lehetséges a kivitelezési munkát elvégezni.
Kivitelezést részletes technológiai ütemterv alapján kell végrehajtani.
Tervezett műszaki megoldás közlekedés építés összefoglaló ismertetés
Építés előkészítő munkák szempontjai
Építés előkészítése során az alábbi szempontok figyelembe vételét és követelményeket be kell tartani:
- Az építési engedély útkezelői, illetve közmű kezelői hozzájárulásokban foglaltakat részletesen át kell tanulmányozni. Ezen dokumentumok másolatait a helyszínen kell tartani.
- Építést teljes körűen elkészített kiviteli tervek birtokában lehetséges megkezdeni.
- Építés megkezdéséhez szükséges szakági tervek:
- Csapadékvíz elvezetés terve,
- Ivóvíz nyomóvezetékek kiváltásának terve,
- Szennyvízcsatorna építés terve,
- Távközlési létesítmények kiváltásának terve,
- Elektromos létesítmények kiváltásának és transzformátor létesítésének terve,
- Közvilágítás építés terve,
- Résfal építés terve,
- Támfal építés terve,
- Közlekedés építési munkák terve.
- A tervdokumentáció tartalmazza az építés miatt szükségessé váló ideiglenes forgalom korlátozást.
- Építés talajvízszint süllyesztés mellett történik szakági terv alapján. Környezet műszaki állapotát előzetesen rögzíteni kell. (fotók, videó.)
- Építés során szükségessé váló ideiglenes elektromos energia ellátás a transzformátorhoz csatlakozó kapcsoló szekrényből biztosítható.
- Építés időtartama alatt az érintett ingatlanok megközelítését biztosítani szükséges.
- Kivitelező a pontos ütemezés birtokában köteles az ingatlan tulajdonosokkal egyeztetni.
- Építés előtt minősítési tervben kell a kivitelezésre kerülő létesítmények minőségellenőrzésének minden kérdését rögzíteni.
A kivitelezés részletes tartalmát magában foglaló műszaki leírás ajánlatkérő külön dokumentumként bocsátja rendelkezésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 ME -KÉ szakirányú, ill. azzal egyenértékűnek tek. jogosultság megszerzéséhez szüks. szakm. gyak. idővel rendelkező szakember köt. előírt szakm. gyak. idején felüli szakm. gyak ideje(legfeljebb +36 hó) 25
2 ME-VZ szakirányú, ill. azzal egyenértékűnek tek. jogosultság megszerzéséhez szüks. -szakm. gyak. idővel rend. szakember köt. előírt szakm. gyak. idején felüli szakm. gyak. ideje (legfeljebb + 36 hó) 25
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám - 50
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Megbízási szerződés a TOP-6.4.1-15-KE1-2016-00002 azonosító számú „Bem utca - Kuruc krt. kereszteződésében körforgalom kiépítése” című projekt keretében megvalósítandó kivitelezési munkákhoz kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátására
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 7
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 7
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: AQUAREA Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Angyalföld út 30-32. B. ép. fszt. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24872476-2-41
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 13000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 6.150.000,- Ft
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: -Vezetékes hírközlési építmények műszaki ellenőrzése (ME-HI-TÉ)
-Körforgalmi csomópont műszaki ellenőrzése (ME-KÉ)
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Perfektum Mérnöki Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Perc. u. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1036
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25424959241

Hivatalos név: Országos Vízügyi Beruházási Mérnöki Konzulens és Tervező Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Váci út 188. 3. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10832972241

Hivatalos név: UTIBER Közúti Beruházó Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Csóka u. 7-13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1115
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10554885-2-43

Hivatalos név: AQUA DUPLEX Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Darázs utca 48.
Város: Baja
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6500
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25806889-2-03

Hivatalos név: AQUAREA Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 1134 Budapest, Angyalföld út 30-32. B. ép. fszt. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24872476-2-41

Hivatalos név: HunGal Mérnöki és Vezetői Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Lövőház utca 2-6. 4. emelet
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1024
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13555139-2-41

Hivatalos név: FŐBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztő és Mérnöki Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Váci út 140.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12037984-2-41

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/03/13 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/07/02 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges