Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/128
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.07.05.
Iktatószám:11326/2018
CPV Kód:79314000-8
Ajánlatkérő:MAHART Magyar Hajózási Zrt.
Teljesítés helye:Magyarország, Budapest, Weiss Manfréd út 5-7.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.08.06.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:közszolgáltató
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:alacsony emissziójú üzemanyag szálítása úszóművön
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MAHART Magyar Hajózási Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_51057475
Postai cím: Weiss Manfréd Út 5-7
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1211
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sztilkovics Szávó
Telefon: +36 12783505
E-mail: sztilkovics.szavo@mahart.hu
Fax: +36 12783505
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.mahart.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.mahart.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000291622018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Bűrös és Gombocz Ügyvédi Iroda
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kinizsi u. 21-25. B. lph. I. em. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1092
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Bűrös László
Telefon: +36 12195521
E-mail: info@burosesgombocz.hu
Fax: +36 12195522
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.mahart.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000291622018/reszletek (URL)
  a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: közszolgáltató
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: alacsony emissziójú üzemanyag szálítása úszóművön

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: PL4D Projekt keretében tanulmány készítése
Hivatkozási szám: EKR000291622018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79314000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
PAN-LNG-4-DANUBE Projekt – LNG belvízi infrastruktúra magyarországi kiépítésének előkészítése és az első fix és mozgó töltőpont megvalósítása” Projekt (PL4D Projekt) keretében komplex, több szakmát érintő, szociológiai-, közgazdasági-, fenntarthatósági-, energetikai – környezetvédelmi- és üzembiztonsági kutatás, elemzés és megvalósíthatósági tanulmány beszerzése. A tanulmánnyal szembeni követelmény, hogy tartalmazza az alábbiak mindegyikét: a PL4D Projekt megvalósításának szociológiai, szervezeti és üzleti modelljét, továbbá oktatási, továbbképzési és humán kompetencia fejlesztési stratégiáját, valamint a várható veszélyes események feltárására, valamint azok elhárítására teendő intézkedéseket, a pilotprojekt fenntartására, üzemeltetésére vonatkozó prognózist, az LNG technológia magyarországi elterjesztéséhez kapcsolódó szabályozási környezet módosítására, megalkotására vonatkozó javaslatokat, továbbá az előbbiek mindegyikét feldolgozó vezetői összefoglalót és prezentációt.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: PL4D Projekt keretében tanulmány készítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71241000-9
További tárgyak:71621000-7
72221000-0
73110000-6
79311400-1
79314000-8
90711000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, Budapest, Weiss Manfréd út 5-7.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási szerződés keretében szociológiai-, közgazdasági-, fenntarthatósági-, energetikai-, környezetvédelmi- és üzembiztonsági kutatás és elemzés elvégzése és ennek eredményeként 1 db komplex megvalósíthatósági tanulmány elkészítése a jelen felhívás, a dokumentáció (ideértve a műszaki specifikációban és a szerződéstervezetben foglaltakat) alapján.
A közbeszerzési eljárás megindítására a PL4D Projekthez kapcsolódóan kerül sor.
A PL4D Projekt célja az Európai Unió alternatív üzemanyagokkal kapcsolatos stratégiájához kapcsolódóan a cseppfolyósított földgáz (LNG) – amely robbanás veszélyes, alacsony emissziós üzemanyagnak minősül - felhasználásának elterjesztése a hazai közúti, vízi és vasúti közlekedésben.
A beszerzés tárgya e célok mentén komplex megvalósíthatósági tanulmány elkészítése, amely többféle szakterület (különösen szociológiai, közgazdasági, energetikai és üzembiztonsági szakértők) komplex és összehangolt munkáját követeli meg. A tanulmánnyal szembeni követelmény, hogy tartalmazza az alábbiak mindegyikét:
• a PL4D Projekt megvalósításának szociológiai, szervezeti és üzleti modelljét, továbbá
• oktatási, továbbképzési és humán kompetencia fejlesztési stratégiáját, valamint
• a várható veszélyes események feltárására, valamint azok elhárítására teendő intézkedéseket,
• a pilotprojekt fenntartására, üzemeltetésére vonatkozó prognózist,
• az LNG technológia magyarországi elterjesztéséhez kapcsolódó szabályozási környezet módosítására, megalkotására vonatkozó esetleges javaslatok továbbá
• az előbbiek mindegyikét feldolgozó vezetői összefoglalót és prezentációt.
Tanulmányra vonatkozó követelmények
Formai követelmények:
• nyelv: magyar
• terjedelem: legalább 755 írott A/4 méretű oldal (a kötetenkénti terjedelmi elvárásokat a műszaki leírás 4. pontja tartalmazza)
• formázás: oldal behúzás: 2,5 cm, alsó behúzás: 2 cm, felső behúzás: 2 cm, betűméret: 11pt, sorköz: 1,5, térköz: 0.
• formátum: digitálisan, szerkeszthető formátumban (.doc, vagy .docx) és 2 db eredeti nyomtatott példányban kell rendelkezésre bocsátani.
• Megrendelő egyéb, szerkesztési, formázási követelményt nem támaszt a tanulmánnyal szemben, azonban elvárás, hogy az könnyen átlátható és követhető legyen.
Tartalmi követelmények:
• a fentiekben és az ajánlati dokumentációban (továbbá az esetleges kiegészítő tájékoztatásokban szereplő magyarázatokban) meghatározottak szerint.
Prezentációra vonatkozó követelmények
Formai követelmények:
• nyelv: magyar
• terjedelem: legalább 60 – legfeljebb 75 dia (a kötetekre bontott terjedelmi elvárásokat a műszaki leírás 4. pontja tartalmazza)
• formázás: pontokba szedett szöveges bemutatás, valamennyi dia tartalmazzon szöveges tartalmat, a kötetcímeken túlmenően a további fejezetek, alcímek ,stb. az érdemi szöveggel együtt szerepeljenek (a kötetcímeket kivéve nem lehetnek érdemi információt nem tartalmazó „cím-diák”).
• formátum: digitálisan, szerkeszthető formátumban (.ppt, vagy .pptx) és 2 db eredeti nyomtatott példányban kell rendelkezésre bocsátani.
Tartalmi követelmények:
• a fentiekben és az ajánlati dokumentációban (továbbá az esetleges kiegészítő tájékoztatásokban szereplő magyarázatokban) meghatározottak szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 I.1. M/2.1. alkalmasság keretében bemutatott és ajánlattevő által megjelölt, és a követelményeknek megfelelő szakember alkalmassági követelményen felüli többlettapasztalata. (hónap) 10
2 I.2. M/2.2. alkalmasság keretében bemutatott és ajánlattevő által megjelölt, és a követelményeknek megfelelő szakember alkalmassági követelményen felüli többlettapasztalata. (hónap) 10
3 I.3. M/2.3. pontja szerinti alkalmasság keretében bemutatott és ajánlattevő által megjelölt és a követelményeknek megfelelő szakember alkalmassági követelményen felüli többlettapasztalata. (hónap) 10
4 I.4. M/2.4. pontja szerinti alkalmasság keretében bemutatott és ajánlattevő által megjelölt és a követelményeknek megfelelő szakember alkalmassági követelményen felüli többlettapasztalata. (hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 400
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: CEF 2015-HU-TM-0349-M
II.2.14) További információ:
AK a beszerzés becsült értékét a felhívásban nem kívánja közzétenni.
A II.2.5. Értékelési szempontok pontban megadott minőségi értékelési szempontok rövidítve szerepelnek, teljes terjedelemben ld: VI.4.3) pontban és az ajánlati dokumentációban.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdésében foglalt, továbbá a 63.§ (1) bek. b) és d) pontban foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Ajánlatkérőnek (AK) ki kell zárnia az eljárásból azt az AT-t, alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdésében foglalt, valamint a 63.§ (1)bek b) és d) pontban szereplő kizáró okok hatálya alá tartozik vagy a részéről (részükről) a kizáró ok az eljárás során következett be. [Kbt. 74. §(1)bek]
Igazolási mód:
AT-nek (közös ajánlattétel esetén a közös AT-k mindegyikének külön) és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek az ajánlatban a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (KR) 1.§ (1)bek-nek megfelelően - a KR II. Fejezetre (2-4.§) tekintettel - az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1)-(2) bek és 63.§ (1)bek b) és d) pont hatálya alá.
Az ajánlatban be kell nyújtani AT arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62.§ (1)-(2) bek. és 63.§ (1) bek. b) és d) pont szerinti kizáró okok hatálya alá eső - az alkalmasság igazolásában részt nem vevő - alvállalkozót. [Kbt. 67.§ (4)bek]
Magyarországon letelepedett AT (közös AT) a KR 8.§-a szerint köteles igazolni, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§- (1)-(2) bek-ben és a KR 9.§ szerint köteles igazolni, hogy nem tartozik 63.§ (1)bek b) és d) pontban meghatározott kizáró okok hatálya alá.
AK nem kéri az érintett AT-(k)től a KR III. Fejezete szerinti részletes igazolás(oka)t, ha AK a Kbt. 69. § (11) bek-nek megfelelően közvetlenül hozzáfér a kizáró okokat igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az EEKD-ban megjelölte - azon adatbázisok elérhetőségének kivételével, amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében AK számára a KR előírja.
Nem Magyarországon letelepedett AT (közös AT) a KR 10-§ szerint köteles igazolni, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bek-ben és a KR 11.§ szerint köteles igazolni, hogy nem tartozik a 63. § (1) bek. b) és d) pontban meghatározott kizáró okok hatálya alá. Esetükben AK az igazolások hitelességét a KR VI. fejezetének megfelelően jogosult ellenőrzi.
A kizáró okok igazolására AT-k az ajánlati felhívás VI.5) pontja szerinti feladásának napjánál régebbi keltezésű nyilatkozat(ok)at is benyújthatnak, mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós.
A kizáró okok igazolásának módjáról részletesen a KR 1-16. §-ai rendelkeznek.
Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 64. §-ára és a 67. § (3) bek-re is.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az AT-nek az ajánlatában a KR 1.§ (1)bek-nek megfelelően az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel AK által meghatározott gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelménynek. Közös ajánlattétel esetén mindegyik közös AT-nek külön EEKD-t kell benyújtania.
AK a KR 5.§ szerint a 2.§ (5)bek. alapján nem kéri az EEKD IV. rész szerinti részletes információk megadását a gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelmények előzetes igazolására.
AT-(k)nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, AK felhívása alapján a KR 1.§ (2)bek. szerint, a KR IV. fejezetnek (19.§) megfelelően kell részletesen igazolnia/igazolniuk, hogy megfelel(nek) a gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelménynek.
Az a szervezet, amelynek adatait AT a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az AK-t AT teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
AK nem kéri az érintett AT-(k)től a KR IV. Fejezet szerinti részletes igazolás(oka)t, ha AK a Kbt. 69.§ (11)bek szerint közvetlenül hozzáfér a gazdasági szereplő alkalmasságát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az EEKD-ben megjelölte.
Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén AK az igazolások hitelességét a KR VI. Fejezet szerint jogosult ellenőrizni.
AK felhívására történő - részletes igazolás módja:
P/1. A KR 19.§ (1)bek. c)pont alapján az eljárást megindító felhívás feladásától (ld. jelen felhívás VI.5. pont) visszafelé számított három, mérleg fordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (földgázzal, és/vagy LNG-vel és/vagy CNG-vel kapcsolatos és/vagy robbanás veszélyes más alacsony emissziós üzemanyagra (nem földgázra, LNG-re és/vagy CNG-re) vonatkozó energetikai tárgyú tanulmány készítéséből) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozattal, attól függően, hogy AT (közös AT) mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét.
Amennyiben AT, közös AT-k a fenti árbevétellel azért nem rendelkezik AK által előírt teljes időszakban, mert annak kezdete után kezdte meg működését, alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (földgázzal, és/vagy LNG-vel és/vagy CNG-vel kapcsolatos és/vagy robbanás veszélyes más alacsony emissziós üzemanyagra (nem földgázra, LNG-re és/vagy CNG-re) vonatkozó energetikai tárgyú tanulmány készítéséből) származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.
Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 65.§ (6)bek. szerint lehet az alkalmasságot igazolni, a közös AT-k a P/1 feltételnek együttesen is megfelelhetnek. Az AT-k a Kbt.65.§ (7)-(8) és (11) bek. szerint támaszkodhatnak más szervezet kapacitásra, és igazolhatják azt. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 69.§ (11)bek-re.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan a szerződés teljesítésére AT, közös AT-k amennyiben
P/1. az eljárást megindító felhívás feladásától (ld. jelen felhívás VI.5. pont) visszafelé számított három, mérleg fordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (földgázzal, LNG-vel és/vagy CNG-vel kapcsolatos és/vagy robbanás veszélyes más alacsony emissziós üzemanyagra (nem földgázra, LNG-re és/vagy CNG-re) vonatkozó energetikai tárgyú tanulmány készítéséből) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele a vizsgált években összesen nem éri el a 25.000.000- HUF-ot.
VI.3.) pont folyt.: 17. AK a Kbt. 77.§ (1)bek. alapján meghatározza az ellenszolgáltatást tartalmazó értékelési szemponton vagy alszemponton kívüli értékelési szempontokkal (alszempontokkal) összefüggő ajánlati elemmel kapcsolatban az adott ajánlati elem azon legkedvezőbb szintjét, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad. Minőségi kritérium „Szakemberek szakmai tapasztalata” értékelési részszempont körében: Minimum előírás nincs. Kizárólag az M/2 alkalmassági követelmény (alk. köv.) körében bemutatott szakember M/2 köv-nek megfelelő – az alk. köv-ben előírt 36 hónapot meghaladó - többlet szakmai tapasztalata kerül figyelembe vételre. AT köteles ajánlatában értékelési részszempontként (ért. részszp.) megjelölni az M/2 alk. köv. körében bemutatott 1-1 fő szakembert, akinek többlettapasztalatát az értékelés körében kéri figyelembe venni. Az értékelés során kizárólag az AT által az adott ért. részszp-ra konkrétan nevesített szakember többlettapasztalata vehető figyelembe, más személyek tapasztalatai nem. A nem az adott ért. részszp. tekintetében megjelölt szakemberek többlet szakmai tapasztalatát AK nem veszi figyelembe, kizárólag 1 fő szakember szakmai többlettapasztalatát veszi figyelembe AK az értékelés során. Az ért. részszp. szerinti többlettapasztalat számítására és igazolására az M.2 alk. köv. előírásai alkalmazandóak.
Értékelésre kerülő szakmai többlettapasztalat időtartama: I.1-4. ért. részszp-ok esetén külön-külön megajánlott szakemberenként 24 hónap. Ennél kedvezőbb értékre az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot kap az AT, vagyis értékelési maximum részszp-onként külön-külön a megajánlott 1 fő szakember 24 hónapos többlet tapasztalata. Ennek megfelelően minőségi ért. részszp-ok legkedvezőbb szintje (a megajánlott 1 fő szakember tekintetében): I.1) részszp: 24 hó, I.2) részszp: 24 hó, I.3) részszp: 24 hó, I.4) részszp: 24 hó. Minőségi ért. részszp-ok legkedvezőtlenebb szintje: I.1) részszp: 0 hó, I.1) részszp: 0 hó, I.1) részszp: 0 hó, I.1) részszempont: 0 hó.
18. AT-k érvényes ajánlatai a Kbt. 76.§ (2) bek. c) pont szerint a legjobb ár-érték arány elve alapján kerülnek értékelésre úgy, hogy AK az egyes részszp-okra adott értékelési pontszámot megszorozza az adott súlyszámmal, a szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja. Az az ajánlat az összességében a legelőnyösebb, amelynek az összpontszáma a legnagyobb. Az ajánlatok értékelésekor adható pontszám valamennyi részszp. esetében: 0-100. Az értékelés módszere: Az ÁR ért. részszp-nál fordított arányosítás, A SZAKEMBEREK SZAKMAI TAPASZTALATA ért. részszp-nál egyenes arányosítás. A pontszámítás részletes szabályait - terjedelmi korlátok miatt – a képletekkel együtt az ajánlati dokumentáció I. fej. 1. pontja tartalmazza.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási (ig.) mód:
AT-nek az ajánlatában a KR 1.§ (1)bek szerint az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a műszaki, illetve szakmai alk. köv-nek. Közös ajánlattétel esetén mindegyik közös AT-nek külön EEKD-t kell benyújtania.
AK a KR 5.§-ban foglaltak szerint a 2.§ (5)bek. alapján nem kéri az EEKD IV. részében szereplő részletes információk megadását a műszaki, illetve szakmai alk. köv-ek előzetes ig-ra.
Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT-nek és adott esetben további AT-(k)nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, AK felhívása alapján a KR 1.§ (2)bek. szerint, a KR IV. fejezetnek (21-22. és 24.§) megfelelően kell részletesen ig-nia, hogy megfelel(nek) a műszaki, illetve szakmai alk. köv-nek.
AK nem kéri az érintett AT(k)-től a KR IV. Fejezet szerinti részletes ig(oka)t, ha AK a Kbt. 69.§ (11)bek szerint közvetlenül hozzáfér a gazdasági szereplő (g.sz.) alk-át ig-ó adatbázisokhoz, és a g.sz. ezek elérhetőségét az EEKD-ben megjelölte.
Nem Magyarországon letelepedett g.sz. esetén AK az ig-ok hitelességét a KR VI. Fejezet szerint jogosult ellenőrzi.
AK felhívására történő - részletes ig. módja:
M/1. A KR 21.§ (3)bek. a) pont tekintetében az eljárást megindító felhívás feladásától (ld. VI.5. pont) visszafelé számított 3 évben végzett földgáz és/vagy CNG és/vagy LNG üzemanyagot biztosító töltő létesítmény fenntarthatósági-, energetikai-, környezetvédelmi-, vagy üzembiztonsági vizsgálata tárgyában végzett tanulmánykészítéssel kapcsolatos referenciáinak (ref.) csatolásával, vagy ezekre való nyilatkozattal, egyszerű másolatban, a KR 22.§ (1)-(2)bek-ben foglaltakkal összhangban. A KR. 21. § (3a)bek. alapján AK 3 éven belül végzett teljesítésként veszi figyelembe a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket.
A ref. részletes adattartalma: szerződő fél neve, címe, ref-t nyújtó neve, címe, elérhetősége, szerződés tárgya (elvégzett munka rövid ismertetése oly módon, hogy abból az alk. köv-nek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen), teljesítés ideje (év hónap naptól év hónap napig), AK által előírt elvégzett tanulmányok darabszáma, teljesítés szerződésszerűen és az előírásoknak megfelelően történt-e.
M/2. A KR 21.§ (3)bek b)pont alapján azoknak a szakembereknek (szake.) (szervezeteknek) – különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek – a megnevezésével, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Csatolni kell továbbá a szake. képzettségét igazoló okiratok egyszerű másolatát, valamint a szake. által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzuk egyszerű másolatát olyan részletességgel, amelyből az alk. köv-nek való megfelelés minden kétséget kizáróan megállapítható, valamint a szake. aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát, mely tartalmazza, hogy az eljárásba történő bevonásáról tudomással bír. Amennyiben a szake. felsőfokú képzettsége a Kbt. 69.§ (11)bek.-nek megfelelő nyilvántartásban (nyt.) szerepel, a nyt. megjelölése – ideértve a felsőfokú képzettséget igazoló nyt-i szám megadását is – mellett a felsőfokú képzettség igazolása nem szükséges. Amennyiben AK által előírt szakirány a képzettséget igazoló okiratban nem szerepel, bármilyen más hitelt érdemlő bizonyítékot, amelyből az AK által megkívánt szakirány kétséget kizáróan megállapítható. A szakmai önéletrajzban szerepelnie kell a kutatási projekt konkrét beazonosítható megjelölésének, a projekt tárgya bemutatásának, a projektgazda megnevezésének, a szake. kutatási projektben betöltött pozíciójának, a kutatási tapasztalat időtart-a (év-hónaptól év-hónapig) és az ellátott érdemi kutatási tevékenység rövid leírásának.
Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 65.§ (6)bek szerint az alk igazolható, a közös AT(k) a M/1. és M/2. feltételeknek együttesen is megfelelhetnek.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan a szerződés teljesítésére AT, közös AT-k amennyiben nem rendelkezik
M/1. a KR. 21.§ (3a)bek. b)pont alapján az elmúlt 3 évben:
1. minimum 1 darab földgáz és/vagy CNG és/vagy LNG üzemanyagot biztosító töltő létesítmény fenntarthatósági-, energetikai vizsgálata tárgyában végzett tanulmánykészítésre vonatkozó,
2. minimum 1 darab földgáz és/vagy CNG és/vagy LNG üzemanyagot biztosító töltő létesítmény üzembiztonsági vizsgálata tárgyában végzett tanulmánykészítésre vonatkozó,
3.minimum 1 darab földgáz és/vagy CNG és/vagy LNG üzemanyagot biztosító töltő létesítmény környezetvédelmi vizsgálata tárgyában végzett tanulmánykészítésre vonatkozó,
referenciával.
M/2. legalább az alábbi, a szerződés teljesítése során igénybe venni kívánt szakemberekkel:
1. Minimum egy fő államilag elismert felsőfokú végzettséggel, és közgazdász vagy azzal egyenértékű képzettséggel rendelkező szakember, aki legalább 36 hónap időtartamban földgáz és/vagy CNG és/vagy LNG üzemanyagot biztosító töltő létesítmény tárgyú kutatási projektben érdemi kutatói tevékenységet végzőként vett részt.
2. Minimum egy fő államilag elismert felsőfokú végzettséggel, és energetikai mérnök vagy azzal egyenértékű képzettséggel rendelkező szakember, aki legalább 36 hónap időtartamban földgáz és/vagy CNG és/vagy LNG üzemanyagot biztosító töltő létesítmény tárgyú kutatási projektben érdemi kutatói tevékenységet végzőként vett részt
3. Minimum egy fő államilag elismert felsőfokú végzettséggel, és gépész- vagy vízépítő mérnök vagy azokkal egyenértékű képzettséggel rendelkező szakember, aki legalább 36 hónap időtartamban földgáz és/vagy CNG és/vagy LNG üzemanyagot biztosító töltő létesítmény tárgyú környezetvédelmi szempontú kutatási projektben érdemi kutatói tevékenységet végzőként vett részt
4. Minimum egy fő államilag elismert felsőfokú végzettséggel és villamosmérnök vagy vegyipari szakirányú gépészmérnök vagy azokkal egyenértékű képzettséggel rendelkező szakember, aki legalább 36 hónap időtartamban folyamatosan robbanásbiztos munkaterületen vagy munkakörben végzett munkát, és legalább 36 hónap időtartamban földgáz és/vagy CNG és/vagy LNG üzemanyagot biztosító töltő létesítmény tárgyú vegyipari kutatási projektben érdemi kutatói tevékenységet végzőként vett részt.
AK előírja, hogy az M/2.1-4. követelmények bemutatására külön-külön szakemberek kerüljenek bemutatásra, azonos szakember nem használható az M/2.1-4 alkalmassági követelmények tekintetében több követelmény igazolására.
AK felsőfokú végzettség alatt osztatlan mesterképzésben szerzett egyetemi diplomát vagy osztott képzésben mesterképzésben szerzett MSc diplomát ért.
Az előírttal egyenértékűként bemutatott képzettség egyenértékűséget AT-nek igazolnia kell. Egyenértékű végzettség esetén az ajánlatban csatolni kell az egyenértékűnek tekintett képzettséget igazoló intézmény erre vonatkozó nyilatkozatát.
A szakmai tapasztalat időtartama esetén minden megkezdett hónap teljes hónapnak minősül. Ennek figyelembe vételével egész számokban kerül megadásra és figyelembe vételre a szakmai tapasztalat időtartama.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A szerződés finanszírozás az EU (85%) és hazai kp-i költségv. támogatásból (15%) történik, a támogatás intenzitás: 100%. A finanszírozás módja a 75/2016. (IV.5.)Korm. r., 2011. évi CXCV. tv és 368/2011. (XII.31.)Korm.r.,illetve a mindenkori fejezeti és az egyes központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló NFM r. (jelenleg: 22/2017. (VI.29.)NFM r.) szerint.
AK előleget fizet. 2 db résszáma és 1 db végszámla kerülhet kiállításra. Az ellenszolg. teljesítése a Kbt. 135.§(1), (5)-(6)bek. és a Ptk.6:130. § (1)-(2)bek. szerint. Az ellenszolg. kifizetésének pénzneme: forint (HUF).
AT 1 éves jótállással tartozik, amely a részteljesítésenként a szerződésszerű teljesítéstől számítandó. Részletek a szerződéstervezetben.
A szerződést megerősítő mellékkötelezettségek: késedelmi kötbér,hibás teljesítési kötbér,meghiúsulási kötbér és teljesítési biztosíték. Fizetési feltételek és a mellékkötelezettségek részletei - terjedelmi korlátok miatt - a dokumentáció I. fej. 2. pontban
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/08/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/08/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: EKR (https://ekr.gov.hu)
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 68. § (1) - (4) és (6) bekezdései és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § szerint

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. AK felhívja a figyelmet, hogy tekintettel az EU Hivatalos Lapjának szigorú karakterkorlátozására, nem tudja az egyéb információk teljes tartalmát, ennek részeként az ajánlatban csatolandó dokumentumok teljes körét rögzíteni, ezért azokat részletesen az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
2. AK kizárja azt az AT-t, aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani.
3. A közbeszerzési dokumentumok elektronikus úton a regisztrációt követően az EKR-ben férhető hozzá : (https://ekr.gov.hu).
4. AK az ajánlattételt biztosíték nyújtásához köti, amit AT-nek az ajánlata benyújtásával egyidejűleg kell AK rendelkezésére bocsátani 2.835.000,- HUF, azaz Kettőmillió-nyolcszázharmincötezer forint értékben a Kbt. 54.§ (2)bek. szerint. A részletes előírásokat a dokumentáció tartalmazza. AK fizetési számlájára történő befizetés átutalással teljesíthető az AK Raiffeisen Bank Zrt–nél vezetett 12001008-00315611-00600001 sz. számlájára. A befizetés igazolásának módja: az átutalás megtörténtét igazoló bizonylat egyszerű másolata, vagy a pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezességi, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvényi formájában nyújtandó ajánlati biztosíték esetében elektronikus okiratként csatolandó, amelynek meg kell felelnie a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.
5. AK a Kbt. 35.§ (8)-(9)bek-ben foglaltakra tekintettel nem írja elő és nem teszi lehetővé gazdálkodó szerv. létrehozását.
6. AK a Kbt. 75.§ (2)bek. f)pont alapján eredménytelenné minősíti az eljárást, amennyiben a közbeszerzéshez támogatást nyújtó vagy a közbeszerzések jogszabályban előírt folyamatba épített ellenőrzését végző szerv megállapítása szerint súlyos jogsértés történt, és a közbeszerzési eljárás szabályai szerint AK-nek már nincs lehetősége az eljárás jogszerűségét helyreállítani.
7. A II.2.7) pontban meghatározott határidőn AK munkanapot ért. A teljesítési határidők munkanapban kerülnek meghatározásra.
8. AT-i nyilatkozatot kell csatolni a Kbt. 66.§(2) és (6)bek-nek, illetve a 67.§ (4)bek-nek megfelelően. AT előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a Kbt. 66. § (6) bek-ben előírtakat.
9. Alkalmazásra kerül a Kbt. 69.§ (11)bek.
Amennyiben valamely, a Kbt. 69.§ (11)bek-nek megfelelő nyilvántartást a KR III., IV. fej. nem tartalmazza, a KR 1.§ (3)bek alapján a gazdasági szereplőnek meg kell jelölnie e nyilvántartást és annak elérhetőségét az EEKD-ben.
10. AK felhívja a figyelmet arra, hogy eredménytelenné nyilvánítja az eljárást a Kbt. 75.§ (2)bek. e)pont alapján.
11. AK alkalmazza a Kbt. 69. § (4) bek-t.
12. Az ajánlati dokumentáció AK által a Kbt. 57.§ (1)bek. alapján a felhívás közzétételének napjától rendelkezésre bocsátott közbeszerzési dokumentumok gyűjtőneve, ajánlati dokumentáció/dokumentáció elnevezés az AK által a felhívás közzétételének napjától rendelkezésre bocsátott közbeszerzési dokumentumokat jelöli.
13. Folyamatban lévő vált. bejegyzési eljárás esetében csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott vált. bejegyzési kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, illetve ha nincs ilyen folyamatban, a nemleges nyilatkozatot is.
14. AK alkalmazza a Kbt. 131.§ (4)bek-t.
15. Nyertes AT-nek (a nyertes visszalépése esetén az értékelés során a következő legkedvezőbb ajánlatot adó AT-nek) legkésőbb a szerződés aláírásakor rendelkeznie kell MSZ EN ISO14001:2015 környezetközpontú irányítási rendszerek vagy ezzel egyenértékű szabvány szerinti tanúsítvánnyal.
16. Felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó: Dr. Bűrös László (FAKSZ lajstromszám: 00112)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-a szerint.
II.2.5) folyt.: Minőségi szempont - Szakemberek szakmai tapasztalata (súlysz: 40)
Alszempontok:
I.1. A felhívás M/2.1. szerinti alkalmasság keretében bemutatott és ajánlattevő által megjelölt, és a követelményeknek megfelelő – felsőfokú végzettséggel, és közgazdász vagy azzal egyenértékű képzettséggel rendelkező – szakember alkalmassági követelményen felüli hónapokban kifejezett többlettapasztalata. (hónap) / súlyszám: 10
I.2. A felhívás M/2.2. szerinti bármely alkalmasság keretében bemutatott és ajánlattevő által megjelölt, és a követelményeknek megfelelő - felsőfokú végzettséggel, és energetikai mérnök vagy azzal egyenértékű képzettséggel rendelkező – szakember alkalmassági követelményen felüli hónapokban kifejezett többlettapasztalata. (hónap) / súlysz: 10
I.3. A felhívás M/2.3. szerinti alkalmasság keretében megjelölt és a követelményeknek megfelelő - felsőfokú végzettséggel, és gépész- vagy vízépítő mérnök vagy azokkal egyenértékű képzettséggel rendelkező – szakember alkalmassági követelményen felüli hónapokban kifejezett többlettapasztalata. (hónap) / súlysz: 10
I.4. A felhívás M/2.4. szerinti alkalmasság keretében bemutatott és ajánlattevő által megjelölt és a követelményeknek megfelelő – felsőfokú végzettséggel és villamosmérnök vagy vegyipari szakirányú gépészmérnök vagy azokkal egyenértékű képzettséggel rendelkező – szakember alkalmassági követelményen felüli hónapokban kifejezett többlettapasztalata. (hónap) / súlysz: 10
A I.1-4. ért .résszp. tekintetében tört hónap nem adható meg, minden megkezdett hónap teljes hónapnak minősül. Ennek figyelembe vételével egész számokban kell megadni a szakmai többlettapasztalat időtartamát. Az II. ért. szp. esetén ajánlati ár kizárólag egész számban kifejezett összegben adható meg.
VI.3.) pont folyt.: 19. A beszerzés tárgyának jellege és a szerződéshez kapcsolódó további körülmények nem teszik lehetővé részajánlattétel lehetőségének biztosítását tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgyát képező tanulmány részei egymással szoros kapcsolatban állnak, a megvalósíthatóság vizsgálata egységes vizsgálati szempontokat, komplex, több tudományterület bevonását és együttműködését igényli, ezért a beszerzési cél nem érhető el hatékonyan a részekre bontás útján. Az egyes tanlumányrészek egymásra épülnek a fenntarthatósági vizsgálat a PL4D Projekttel létesítendő létesítmény létesítésére, üzemeltetésére és továbbfejlesztéséi irányaira vonatkozik, a tanulmány oktatásra, képzésre vonatkozó része ennek bázisán fogja meghatározni nemzetközi kitekintéssel az ehhez és a továbbfejlesztéshez szükséges szaktudást, az állami és egyéb oktatási igényeket, az LNG társadalmi elfogadottsága megalapozását, a kommunikációs irányokat. Ezzel közérdeket is szolgál az egészségügyi és környezetvédelmi háttere révén. Ez alapján kerül sor az üzemi személyzet és az engedélyeztetésben résztvevő szakértők beiskolázására esetleges külföldi tanfolyamokon. A tanulmány üzembiztonsági, környezetvédelmi része a megelőzi a terminál tervezési folyamatát, feltárja az előző részekben feltárt fenntartható létesítmény létesítésének nemzetközi műszaki, bizntonsági előírásait, az előzetes koncepciók, nemzetközi sztenderdek követelményeinek bemutatását. Ezek alapján történhet a pilotprojekt megvalósítása, nemzetközi jóváhagyások beszerzése és a feltárt kockázatok alapján a biztosítások megkötése.
20. A felhívásban és a dokumentációban használt fogalmak meghatározását - terjedelmi korlátok miatt – az ajánlati dokumentáció I. fej. 5. pontja tartalmazza.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/29 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák