Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/129
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.07.06.
Iktatószám:11351/2018
CPV Kód:90610000-6
Ajánlatkérő:Erzsébetváros Fejlesztési és Beruházási Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:Budapest, VII. kerület, Belső-Erzsébetváros, VII. kerület Erzsébet krt. 2-8.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.08.02.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:100%%-ban önkormányzati tulajdonban álló gazdasági
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:fejlesztés és beruházás-lebonyolítás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Erzsébetváros Fejlesztési és Beruházási Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_61639283
Postai cím: Garay Utca 5. 1. em. 119.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1076
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Krenyácz Krisztián
Telefon: +36 14623032
E-mail: krenyacz.krisztian@efebe.hu
Fax: +36 14623281
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.erzsebetvaros.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000304092018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000304092018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: 100%-ban önkormányzati tulajdonban álló gazdasági
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: fejlesztés és beruházás-lebonyolítás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Közterület kézi takarítása
Hivatkozási szám: EKR000304092018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90610000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat tulajdonában álló, Belső-Erzsébetváros területén lévő közterületek, valamint a VII. kerület Erzsébet krt. 2-8. sz. előtti közterület kézi takarítása
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Közterület kézi takarítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90610000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest, VII. kerület, Belső-Erzsébetváros, VII. kerület Erzsébet krt. 2-8.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A nyertes ajánlattevő feladata Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat tulajdonában álló, Belső-Erzsébetváros területén lévő közterületek (ideértve közutak, gyalogosforgalmat szolgáló járdák, és az azokat elválasztó közterületi sávok, Madách tér szilárd burkolatú része, Klauzál tér külső járda), valamint a VII. kerület Erzsébet krt. 2-8. sz. előtti közterület kézi takarítása elsődlegesen 6:00-13:00 óra közötti időpontban, a hét minden napján (beleértve a hétvégi napokat is), minimum 8 fővel.
A szerződés teljesítése során a felületek kézi sepréséről, az ott található beugrókban, elektromos szekrények, hulladékgyűjtő edények tetején hagyott hulladék beszedéséről, az ennek során keletkezett hulladék műanyag, gördíthető szeméttároló edényekbe történő gyűjtéséről, majd az összegyűjtött hulladék lezárt műanyag szemeteszsákokba helyezéséről. A bezsákolt hulladékot az ajánlatkérő által megjelölt három gyűjtőpont egyikénél kell elhelyezni (a gyűjtőpontokról történő elszállítás nem képezi a feladat részét).
A naponta takarítandó terület maximális nagysága: 74.737 m2.
Az elvégzendő feladatok részletes meghatározását a közbeszerzési dokumentum (Ajánlati dokumentáció) tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: ajánlatkérő jogosult a szerződés időtartamát 12 hónappal meghosszabbítani. Erről a tényről legkésőbb a szerződés időtartamának lejártát megelőző 30. napig köteles nyilatkozni az ajánlatkérő.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára legalább 50 millió Ft/év és 5 millió Ft/káresemény mértékű felelősségbiztosítási szerződést kötni, vagy a meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni, melyről az ajánlatban az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában az a gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdés d) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá tartozik.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérő kizárja azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Igazolási mód:
Az ajánlatban a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdéseiben, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet] 1. § (1), illetve a 3. § (2) bekezdésében foglaltak szerint ajánlattevő és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az ajánlatban az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (a továbbiakban: EEKD) benyújtásával köteles igazolni, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének, valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdés d) pontjának a hatálya alá [előzetes igazolás].
Közös ajánlattétel esetén mindegyik közös ajánlattevő köteles az EEKD-t külön-külön kitöltve benyújtani [a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet a 3. § (3) bekezdés].
Az EEKD kitöltésére irányadó a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. § és a 6. § (1)-(2) bekezdése.
A kizáró okok igazolását a Magyarországon letelepedett ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. és 9. § a) pont, a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő pedig a fenti rendelet 10. § és 11. § a) pont szerint köteles igazolni.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib), illetve 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet csak az EEKD-t köteles benyújtani az ajánlat részeként a Kbt. 62. §-ában, illetve a Kbt. 63. § (1) bekezdés d) pontban foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés].
A Kbt. 67. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlattevő nyilatkozatot köteles benyújtani arról, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. §, valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdés d) pont szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A Kbt. 67. § (4) bekezdés szerinti igazolás benyújtására irányadó 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. §-a. [Amennyiben az ajánlattevő nem vesz igénybe alvállalkozót, a Kbt. 67. § (4) bekezdés szerinti nyilatkozatot nem kell csatolnia.]
Ajánlatkérő jelen eljárás során alkalmazza a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 12. §-át.
A kizáró okok igazolásával összefüggésben az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. és 16. §-ra, továbbá a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján valamennyi számlavezető pénzügyi intézménytől származó, az ajánlati felhívás feladását követően kelt nyilatkozata valamennyi ott vezetett pénzforgalmi számlája vonatkozásában minimálisan az alábbi tartalommal, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak:
- a pénzforgalmi számla/pénzforgalmi számlák pénzforgalmi jelzőszáma(i),
- a pénzforgalmi számla vezetésének kezdőidőpontja,
- a számlán az ajánlati felhívás feladását megelőző 12 hónapon belül 15 naptári napot meghaladó sorban állás előfordult-e, ha igen, ennek időpontja és időtartama.
Ajánlatkérő sorban állás kitétel alatt a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában foglaltakat érti.
Figyelemmel a Kbt. 67. § (1) bekezdésére az ajánlattevő köteles az ajánlatában a fenti alkalmassági követelménynek való megfelelés tekintetében az EEKD α pontjába foglalt nyilatkozatát benyújtani.
Ajánlatkérő az alkalmassági feltételek igazolására irányadónak tekinti a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (7) bekezdésben foglaltakat is.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Az ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha bármely pénzforgalmi számláján az ajánlati felhívás feladását megelőző 12 hónapon belül 15 naptári napot meghaladó sorban állás fordult elő.
A vizsgálat az ajánlati felhívás feladását megelőző 12 hónapban megszűnt pénzforgalmi számlákra nem terjed ki.
A fenti alkalmassági feltétel az érintett gazdasági szereplőkre egyenként vonatkoztatható, azaz elegendő, ha a közös ajánlattevők közül egy megfelel az előírt követelménynek.
Az ajánlattevő a fenti alkalmassági feltételeknek bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltak az irányadók, mellyel kapcsolatban az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő figyelmét a Kbt. 65. § (11) bekezdésére is.
A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Az a szervezet (személy), amelynek adatait az ajánlattevő a Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pont szerinti alkalmasság igazolásához felhasználja, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pont szerint a műszaki és szakmai alkalmasság igazolása érdekében az ajánlattevőnek az alábbi adatokat és tényeket kell az ajánlatkérő tudomására hozni:
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három évben a közbeszerzés tárgyában teljesített referenciáinak ismertetése a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerint. A referenciának minimálisan az alábbiakat kell tartalmazni:
– a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe,
– a szerződés tárgyának és mennyiségének (a takarított közterület mérete) ismertetése,
– a szerződés teljesítésének kezdő és befejező időpontja (év, hónap, nap),
– nyilatkozat arról, hogy a teljesítés a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően történt-e.
Ajánlatkérő a közbeszerzés tárgy alatt a következőket érti a referenciák tekintetében: közutak és/vagy kerékpárutak és/vagy gyalogátkelőhelyek és/vagy gyalogjárdák és/vagy parkolók és/vagy buszmegállók és/vagy hidak kézi seprése és/vagy portalanítása.
Figyelemmel a Kbt. 67. § (1) bekezdésére az ajánlattevő köteles az ajánlatában az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD α pontjába foglalt nyilatkozatát benyújtani.
A nyertes közös ajánlattevőként teljesített szolgáltatás megrendelésére vonatkozó referenciák igazolásával összefüggésben figyelembe veendő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdés.
Ajánlatkérő a referencia igazolása tekintetében irányadónak tekinti a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. §-ában és a 22. § (4) bekezdésben foglaltakat is.
Ajánlatkérő az alkalmassági feltételek igazolására irányadónak tekinti a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésben foglaltakat is.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a fenti alkalmassági feltételek igazolására benyújtandó dokumentumoknak olyan részletesnek kell lenniük, hogy azokból az alkalmassági követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Az ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három évből legalább 50.000. m2 közterület (közutak és/vagy kerékpárutak és/vagy gyalogátkelőhelyek és/vagy gyalogjárdák és/vagy parkolók és/vagy buszmegállók és/vagy hidak) legalább 3 hónapig tartó kézi seprésére és/vagy portalanítására vonatkozó referenciával.
Ajánlatkérő nem évenként vizsgálja a referenciákat, hanem a fenti időszakban kell teljesíteni az előírt referencia-követelményeket. Ajánlatkérő a fenti vizsgált időszak alatt befejezett, de az ajánlati felhívás feladását megelőző hat éven belül megkezdett referenciákat fogadja el.
Az előírt referencia-feltételek teljesíthető egy, de több referencia által is.
A fenti alkalmassági feltételnek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az ajánlattevők a fenti alkalmassági feltételeknek bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben a Kbt. 65. § (7), illetve (9) bekezdésében foglaltak az irányadók.
Jelen alkalmassági feltétel igazolásával összefüggésben az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő figyelmét a Kbt. 65. § (11) bekezdésére is.
A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás és a kifizetések pénzneme: HUF.
Az ajánlatkérő előleget nem biztosít, a nyertes ajánlattevő havonta nyújthat be számlát.
Számla kifizetése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint 30 napos fizetési határidővel banki átutalás keretében történik.
Szerződést megerősítő mellékkötelezettségek
Hibás teljesítési kötbér, melynek megállapítása esetén az ajánlatkérő (megrendelő) jogosult a havi szolgáltatási díját 5%-kal csökkenteni.
Meghiúsulási kötbér: 3 havi nettó szolgáltatási díj.
A teljesítésigazolás a Kbt. 135. § (1) bekezdés szerint. Irányadó továbbá a Kbt. 135. § (6) bekezdés is.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/08/02 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/08/02 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 424/2017. Korm. rend.] 15. § szerint. Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületén nyújtható be.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2019. vagy 2020. év
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. A közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie, az ajánlattételi határidő lejártáig jelen felhívás I.3) pontjában szereplő címről. A közbeszerzési dokumentumok az ajánlati felhívás közzétételének időpontjától elérhetőek az EKR-ben.
2. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos előírásokat a 424/2017. Korm. rend. 10-13. §-ai tartalmaznak.
3. Az EKR használatához 424/2017. Korm. rend. 6. §-a szerint regisztráció szükséges.
4. Cégbírósághoz már benyújtott, de még el nem bírált változás bejegyzési kérelem esetén a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. § szerint kell eljárni. Amennyiben ajánlattevő tekintetében nincs változásbejegyzési eljárás folyamatban úgy erről ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles.
5. Az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) bekezdése tekintetében.
6. Az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell nyilatkozatát a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja tekintetében. A nemleges nyilatkozat(ok) is csatolandók.
7. Amennyiben az ajánlattevő a Kbt. 65. § (7), illetve (9) bekezdés szerint kíván eljárni, csatolnia kell a Kbt. 65. § (7) bekezdésben előírt nyilatkozatot és az egyéb dokumentumokat.
8. A Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pont szerinti értékelési szempont indokaként az ajánlatkérő azt hozza fel, hogy igényeinek megfelelő szolgáltatás pontosan meghatározásra került és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem szolgálják, egyéb értékelési szempont alkalmazása nem lehetséges.
9. Ajánlatkérő azért nem biztosít részajánlat-tételi lehetőséget, mert a szolgáltatás és a terület oszthatatlan.
10. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdés alapján felhívja az ajánlattevő figyelmét, hogy ajánlatkérő az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg. A szigorúbban megállapított feltételek a pénzügyi intézménytől származó nyilatkozathoz és a referenciák bemutatásához kapcsolódtak.
11. Ajánlatkérő az eljárás során a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. § rendelkezéseinek megfelelően biztosítja.
12. Ajánlatkérő jelen eljárásban ajánlati biztosítékot nem határoz meg.
13. Ajánlatkérő jelen eljárás során nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont szerinti eredménytelenségi okot.
14. Ajánlatkérő a szerződés teljesítését nem köti projekttársaság alapításához, s azt nem teszi lehetővé.
15. A II.1.5) és a II.2.6) pontok kitöltése csak a hirdetmény feladhatósága érdekében történt.
16. A IV.2.6) pont tekintetében az 1 hónap = 30 naptári nap.
17. FAKSZ: dr. Tóth Csaba (lajstromszám:00473).
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: a Kbt. 148. § alapján.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/07/02 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák