Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/128
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.07.05.
Iktatószám:11425/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Karcagi Tankerületi Központ
Teljesítés helye:Veress Zoltán Általános Iskola Berekfürdő, belterület IV. Béla király út.1sz hrsz: 179;Kunmadarasi Általános Iskola Kunmadaras, belterület Kossuth tér .5 sz hrsz: 1031/2
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.08.06.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Karcagi Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_53929512
Postai cím: Táncsics Mihály Körút 15
Város: Karcag
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5300
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pabar Ignác Roland
Telefon: +36 59795270
E-mail: roland.ignac.pabar@kk.gov.hu
Fax: +36 59885285
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://kk.gov.hu/karcag
A felhasználói oldal címe (URL): http://kk.gov.hu/karcag
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000294472018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: DEBKÖZ Közbeszerzés Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szegvári Szilvia
Telefon: +36 52502551
E-mail: szegvari.szilvia@debkoz.hu
Fax: +36 52502557
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://kk.gov.hu/karcag
A felhasználói oldal címe (URL): http://kk.gov.hu/karcag
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000294472018/reszletek (URL)
  a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Karcagi Tankerület - építési kivitelezés 2 rész
Hivatkozási szám: EKR000294472018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Karcagi Tankerületi Központ Ajánlatkérő fenntartásában lévő köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztésére irányuló kivitelezési munkálatok elvégzése, 2 rész ajánlattételi lehetőség keretében, vállalkozási szerződés formájában, a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak alapján.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Berekfürdői Ált. Iskola EFOP-4.1.3-17-2017- 00295
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45112720-8
További tárgyak:45210000-2
45260000-7
45321000-3
45421100-5
45442100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés fő helyszíne: Veress Zoltán Általános Iskola
Berekfürdő, belterület IV. Béla király út.1sz hrsz: 179
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Veress Zoltán Általános Iskola (Berekfürdő)-továbbiakban „Létesítmény” tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztésére irányuló részleges épület felújítási, kivitelezési munkálatainak elvégzése, vállalkozási szerződés keretében.
Létesítmény típusa: általános iskola
Beruházás főbb feladatai, mennyiségei a teljes projektre vetítve:
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az alábbiakban felsorolt munkák és munkamennyiségek csupán az Ajánlattevők tájékoztatásául szolgálnak a munka nagyságrendjére vonatkozóan, és nem tekintendők a ténylegesen elvégzendő munkák és azok mennyiségi kimutatásának.
A Létesítmény fejlesztéssel érintett területei: Iskolaépület „A”(iskola épület) „B” ”(iskola épület) és „C” (tornaterem és öltöző) jelű épületei és iskolaudvar kézilabda pálya
Kivitelezés főbb mennyiségei:
„A” épület:
- Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolat készítése parketta csiszolása és lakkozása 50,34 m2;
- Oktatási épületszárny folyosó, büfé, könyvtár födémszerkezetének felújítása 74 m2;
- Oktatási épületszárny tetőfedés és tetőszerkezet bontása új tetőszerkezet és héjalás készítése 540 m2.
„B” épület:
- Homlokzati hőszigetelés 62 m2;
- Nyílászárócsere (1 db müa ajtó);
- Nyílászárócsere (3 db müa. ablak);
- Tető hőszigetelés 64 m2.
Iskolaudvar:
- Iskolaudvar gyülekező helyének térkő burkolása 272 m2;
- Kézilabdapálya felújítása 1000 m2;
- Helyszínen öntött, szórt rekortán burkolat 360 m2.
Tornaterem:
- PVC-sportburkolat fektetése 202 m2;
- Belső festés 524 m2;
- Fa beltéri nyílászárók elhelyezése össz: 8 db.
A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információkat és a feladatok részletes meghatározását, a műszaki és anyagminőséggel szemben támasztott követelményeket, mennyiségeket a közbeszerzési dokumentáció részét képező, kiviteli tender tervdokumentáció, műszaki leírás, valamint az árazatlan költségvetés tartalmazzák.
Ajánlattevő köteles a közbeszerzés tárgyát képező építési beruházást a dokumentáció részeként kiadott kiviteli tervdokumentáció, műszaki leírás, árazatlan költségvetés, a vonatkozó jogszabályok, szabványok, munkavédelmi és tűzvédelmi, illetve egyéb előírások és minőségi követelmények betartása mellett megvalósítani.
- A nyertes ajánlattevő köteles a munkavégzést úgy összehangolni, hogy az, az ott dolgozókra és a munkavégzés hatókörében tartózkodókra veszélyt ne jelentsen. Az iskolaépület felújítása működő, üzemelő intézményben történik. Ajánlattevő feladata a kivitelezés során az üzemelő intézményrészek működési feltételeinek állandó biztosítása.
- Nyertes ajánlattevő a munkavégzést a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben foglaltak alapján jogosult megkezdeni.
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi továbbá:
- minden olyan feladat elvégzése, dokumentum elkészítése, engedély beszerzése és átadása az Ajánlatkérőnek, valamint díjak befizetése, amely a Létesítményre vonatkozó használatbavételi eljárás megindításához, a Létesítmény üzemeltetéséhez, biztonságos működtetéséhez szükséges. Ennek költségét az ajánlati árnak tartalmaznia kell;
- az átadás-átvételi eljárás során a beépített anyagok, szerkezetek, berendezések megfelelőségi igazolását köteles átadni;
- átadási és megvalósulási terv elkészítése, a használatba vételi engedély benyújtásához szükséges dokumentáció elkészítése és átadása a Megrendelőnek.
A Létesítmény sikeres műszaki átadás-átvételének feltétele, a Közbeszerzési dokumentumok műszaki tartalmának, használatba vételre alkalmas, hiánymentes megvalósítása. Nyertes Ajánlattevő feladata addig terjed, amíg a kiviteli szintű tervdokumentációban és az egyéb vonatkozó Közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak nem teljesülnek.
Ahol az eljárást megindító felhívás/dokumentáció meghatározott eredetű, típusú dologra való hivatkozást tartalmaz, ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő azzal egyenértékű teljesítést elfogad. Az egyenértékű kiváltást az ajánlatban egyértelműen jelezni kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. A jelen közbeszerzés eljárás során megvalósuló építési beruházásban résztvevő műszaki vezető szakember magasépítési kivitelezés során szerzett szakmai tapasztalata (hónap)(min:0 hónap-max:36 hónap) 20
2 2. A kötelezően előírt 12 hónap jótállási időn felül vállalt többlet jótállás időtartama (hónap) (min. 0 hónap - max. 12 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 2 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.1.3-17-2017- 00295
II.2.14) További információ:
Az AF. II.2.7) „A szerződés, keret megállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama” pont pontosítása: a teljesítés határideje -a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása-: a vállalkozási szerződés hatályba lépésétől számított 2 hónap, de legkésőbb 2018.október 20. napja, mely véghatáridő a szerződés teljesítése szempontjából kötbér terhes határidő.

II.2.1)
Elnevezés: Kunmadarasi Ált. Iskola EFOP-4.1.3-17-2017- 00299
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
További tárgyak:45430000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés fő helyszíne: Kunmadarasi Általános Iskola
Kunmadaras, belterület Kossuth tér .5 sz hrsz: 1031/2
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Kunmadarasi Általános Iskola - továbbiakban „Létesítmény” tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztésére irányuló részleges épület felújítási, kivitelezési munkálatainak elvégzése, vállalkozási szerződés keretében.
Létesítmény típusa: általános iskola
Beruházás főbb mennyiségei:
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az alábbiakban felsorolt munkák és munkamennyiségek csupán az Ajánlattevők tájékoztatásául szolgálnak a munka nagyságrendjére vonatkozóan, és nem tekintendők a ténylegesen elvégzendő munkák és azok mennyiségi kimutatásának.
C-D jelű épület
- parketta csere 360 m2
- fa lambéria csere 78 m2
- járólap csere 46 m2
D jelű épület
- tetőfedési munkák 300 m2
Főépület
- parketta csere 720,2 m2
Könyvtár helyiség
- parketta csere 53,61 m2
Gyülekezőtér
térburkolat idomkővel 278 m2
A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információkat és a feladatok részletes meghatározását, a műszaki és anyagminőséggel szemben támasztott követelményeket, mennyiségeket a közbeszerzési dokumentáció részét képező, kiviteli tender tervdokumentáció, műszaki leírás, valamint az árazatlan költségvetés tartalmazzák.
Ajánlattevő köteles a közbeszerzés tárgyát képező építési beruházást a dokumentáció részeként kiadott kiviteli szintű tervdokumentáció, műszaki leírás, árazatlan költségvetés, a vonatkozó jogszabályok, szabványok, munkavédelmi és tűzvédelmi, illetve egyéb előírások és minőségi követelmények betartása mellett megvalósítani.
- A nyertes ajánlattevő köteles a munkavégzést úgy összehangolni, hogy az, az ott dolgozókra és a munkavégzés hatókörében tartózkodókra veszélyt ne jelentsen. Az iskolaépület felújítása működő, üzemelő intézményben történik. Ajánlattevő feladata a kivitelezés során az üzemelő intézményrészek működési feltételeinek állandó biztosítása.
- Nyertes ajánlattevő a munkavégzést a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben foglaltak alapján jogosult megkezdeni.
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi továbbá:
- minden olyan feladat elvégzése, dokumentum elkészítése, engedély beszerzése és átadása az Ajánlatkérőnek, valamint díjak befizetése, amely a Létesítményre vonatkozó használatbavételi eljárás megindításához, a Létesítmény üzemeltetéséhez, biztonságos működtetéséhez szükséges. Ennek költségét az ajánlati árnak tartalmaznia kell;
- az átadás-átvételi eljárás során a beépített anyagok, szerkezetek, berendezések megfelelőségi igazolását köteles átadni;
- átadási és megvalósulási terv elkészítése, a használatba vételi engedély benyújtásához szükséges dokumentáció elkészítése és átadása a Megrendelőnek.
A Létesítmény sikeres műszaki átadás-átvételének feltétele, a Közbeszerzési dokumentumok műszaki tartalmának, használatba vételre alkalmas, hiánymentes megvalósítása. Nyertes Ajánlattevő feladata addig terjed, amíg a kiviteli szintű tervdokumentációban és az egyéb vonatkozó Közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak nem teljesülnek.
Ahol az eljárást megindító felhívás/dokumentáció meghatározott eredetű, típusú dologra való hivatkozást tartalmaz, ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő azzal egyenértékű teljesítést elfogad. Az egyenértékű kiváltást az ajánlatban egyértelműen jelezni kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. A jelen közbeszerzés eljárás során megvalósuló építési beruházásban résztvevő műszaki vezető szakember magasépítési kivitelezés során szerzett szakmai tapasztalata(hónap)(min:0 hónap-max: 36 hónap) 20
2 2. A kötelezően előírt 12 hónap jótállási időn felül vállalt többlet jótállás időtartama (hónap) (min. 0 hónap - max. 12 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 2 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.1.3-17-2017- 00299
II.2.14) További információ:
Az AF. II.2.7) „A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama” pont pontosítása: a teljesítés határideje -a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása-: a vállalkozási szerződés hatályba lépésétől számított 2 hónap, de legkésőbb 2018.október 20. napja, mely véghatáridő a szerződés teljesítése szempontjából kötbér terhes határidő.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi rész tekintetében, az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő sem), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § ( 1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok valamelyikének a hatálya alatt áll. Ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok az eljárás során következnek be.
Igazolási mód: Az ajánlattevőnek és a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti alkalmasságot igazoló szervezetnek/személynek az ajánlat benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet II. Fejezetnek megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumban (továbbiakban: EEKD) foglaltak szerinti nyilatkozatának a benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének a hatálya alá, majd az eljárás eredményéről szóló döntést megelőzően, a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltak szerint jár el Ajánlatkérő.
A magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 8. §-a szerint kell igazolni a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok fenn nem állását. A 62.§ k) pont kb) alpontja tekintetében a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017.évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot csatolásával; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. A nem Magyarországon letelepedett Ajánlattevő esetében az Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 10. §-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el. . Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtania. Nem szükséges igazolás benyújtása amennyiben a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltak fennállnak. A Kbt. 64. § alapján Ajánlattevő élhet az öntisztázás jogintézményével. Ebben az esetben a jogerős határozatot a formanyomtatvánnyal együtt köteles benyújtani. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben az ajánlattevő tekintetében nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy erre vonatkozó nemleges nyilatkozat benyújtása szükséges (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13.§) A kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kéri Ajánlatkérő a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtását, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplőnek nyilatkoznia kell arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
Ajánlatkérő a kizáró okok tekintetében kifejezetten hivatkozik a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1-16. §-aira.
FIGYELEM SZ.1 szakmai alkalmasság feltételeit lásd. a III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság: Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) pontban!
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi rész tekintetében:
Ajánlatkérő az eljárásban nem kíván gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt előírni, figyelemmel a beruházás alacsony becsült értékére.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): FIGYELEM, KIEGÉSZÍTÉSEK feladórendszer karakterkorlátjára tekintettel:
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek pontjához:
SZ.1. szakmai alkalmasság
A Kbt. 65.§ (1) c) pontja és a 322/2015. (X.30.) K.r. 21.§ (1) alapján AK előírja az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.
Igazolási mód:
A 322/2015. (X.30.) Korm.r. 21.§ (1) bek. és a Kbt. 65.§ (1) bek. c) pontja alapján az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés tényét igazoló nyilvántartás kivonata, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolás, vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentum, a nem Mo.-on letelepedett gazd. szereplő esetében a letelepedés szerinti ország nyilvántartásban szereplés tényét igazoló nyilvántartás kivonata, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagságot igazoló dokumentum.
Továbbá irányadó a Kbt. 67.§ (3), a Kbt. 65.§ (7), (9), (11) és a Kbt. 69.§ (11) bekezdései és a Közbeszerzési dokumentációban foglaltak.
Az alkalmassági követelményeknek megfelelés igazolásának körében nem kéri Ajánlatkérő a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtását, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplőnek nyilatkoznia kell arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki. (424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése)
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi rész tekintetében.
Ajánlattevőnek - a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek-az ajánlatban, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban „Kr.”) 1. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, a Korm. rendelet II. Fejezet 5. §-ban foglaltak szerint, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia az M.1.pont szerinti alkalmassági követelményeknek való megfelelést, majd az eljárás eredményéről szóló döntést megelőzően, a Kbt. 69. §4). bekezdésében foglaltak szerint jár el Ajánlatkérő.
Az M.1 alkalmassági követelmény előzetes igazolása tekintetében Ajánlatkérő elfogadja Ajánlattevőnek - a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek-az EEKD IV. rész α szakaszában tett egyszerű nyilatkozatát, NEM KÉRI megadni az alkalmassági követelménnyel kapcsolatos részletes információkat az EEKD IV. rész további szakaszaiban.

A Kbt. 69. § (4) szerinti - ajánlatkérői felhívásra történő - részletes igazolás módja:
M.1. A Kr. 21. § (2) bekezdésének a) pontja alapján Ajánlattevő - a Kbt. 65. § (7) bekezdés alkalmazása esetén a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet- ismertesse az Ajánlati felhívás Európai Unió Hivatalos Lapjába történő feladása napjától visszafelé számított 5 (öt) év (60 (hatvan) hónap) legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti, szerződésszerűen teljesített (befejezett) építési referenciáit, a Kr. 22. § (3) bekezdésében meghatározott módon, figyelemmel a Kr. 21/A §-ában foglaltakra.
A referencia igazolás tartalmazza legalább a következőket (Kr. 22. § (3) bek.).
- a szerződő fél (vállalkozó) és szerződést kötő másik fél nevét, székhelyét,
- a szerződés tárgyát,
- a szerződés során az igazolást benyújtó gazdasági szereplő által megvalósított műszaki tartalom ismertetése olyan részletességgel, melyből az előírt alkalmassági követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen Ajánlatkérő számára.
- a teljesítés idejét (kezdés és befejezés naptári nap pontossággal) és helyét, külön feltüntetve a műszaki átadás-átvétel időpontját naptári nap pontossággal.
- nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A bemutatásnak a jogszabályi minimumon túl tartalmaznia kell minden olyan adatot, amely alapján az előírt műszaki alkalmassági minimum követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható.
Az alkalmassági követelményeknek megfelelés igazolásának körében nem kéri Ajánlatkérő a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtását, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplőnek nyilatkoznia kell arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki. (424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése)
Továbbá irányadó a Közbeszerzési dokumentációban foglaltak.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1. Alkalmatlan az Ajánlattevő - a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet- amennyiben az ajánlati felhívás EU Hivatalos Lapjába történő feladása napjától visszafelé számított 5 (öt) évben (60 (hatvan) hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően átadás-átvétellel lezárva nem teljesített legalább az alábbi kivitelezési munkálatokat tartalmazó szerződést:
M.1/1: Az 1. rész vonatkozásában:
- szabadtéri vagy fedett pályás sportlétesítmény építést és/vagy átalakítást és/vagy bővítést, és/vagy felújítást, mely keretében megvalósult legalább 150 m2 sportburkolat fektetése.
M.1/2: A 2. rész vonatkozásában:
épület építést és/vagy átalakítást és/vagy bővítést, és/vagy felújítást, mely keretében megvalósult legalább 700 m2 parketta csere.
Az előírt alkalmassági követelmények igazolása, részenként több szerződéssel is igazolható.
Egy szerződéssel több részre vonatkozó alkalmassági követelmény is igazolható.
A 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 21.§ (2) bekezdés a) pontja alkalmazása során Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 21.§ (2a) bekezdés a) pontja alapján az M.1. pontban vizsgált időszak alatt - az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 (öt) évben (60 (hatvan) hónapban)- befejezett, de legfeljebb 8 (nyolc) éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.
Befejezettnek minősül a szerződés tárgyát képező referencia, amelynek sikeres műszaki átadás-átvételére az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított számított öt évben (60 hónapban) került sor.
Az alkalmassági követelmények vonatkozásában irányadó a Kbt. 65. § (6), (7), (9) és (11) bekezdésében, a Kbt. 67. § (1) bek. és 67. § (3) bekezdésében, a 69.§ (11) és a 140. § (9) bekezdésében, valamint a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 24. § (1) és (2) bekezdésében, továbbá a Közbesz. dok.-ban foglaltakat.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Valamennyi rész tekintetében:
Előleg max. 30%, biztosíték mentesen.
A kifizetések pénzneme magyar forint (HUF).
Pénzügyi fedezet: EFOP 4.1.3-17 program keretében 100%, utófinanszírozással.
Nyertes ajánlattevő az előlegszámlán túl 1 db részszámla ( az ellenszolgáltatás 50 %-ának megfelelő összegben, a műszaki tartalom 50 %-os igazolt teljesítésekor) és 1 db végszámla (az igazolt sikeres műszaki átadás-átvételt követően) benyújtására jogosult.
Ellenérték kifizetése: 322/2015. (X. 30.) Kr. 30.§ (2)-32.§ (2),(5)-(6) továbbá alvállalkozó igénybevétele esetén a 32/A §, 32/B §, a Kbt. 135. § (1)-(3), (5)-(6) bek., Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bek, , 2007. évi CXXVII. törvény (ÁFA tv.)
Kötelező Jótállás: műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő naptól kezdődően 12 hónap;
Késedelmi kötbér napi 1%, max 15 nap, meghiúsulási kötbér 15%; jólteljesítési garancia (Kbt. 134.§ (3)): 3%.
Továbbá irányadónak tekintendő a Közbeszerzési dokumentáció (Segédlet és Vállalkozási szerződés).
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/08/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/08/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak (424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (4) bekezdése)

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárást az 424/2017. (XII.19.) Korm. r (EKR rendelet). alapján elektronikus úton bonyolítja.Valamennyi eljárási cselekmény lebonyolítására a regisztrációhoz kötött EKR rendszeren keresztül kerül sor. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 10. § (1)-(4), 11. § (1)-(4) és (7), a 12. § (2), a 13. § (3)-(4), a 14. § (1)-(3), valamint a 15. § (1), (4) bekezdéseiben foglaltakra.
2. Ajánlatot az EKR rendszeren keresztül kell benyújtani az EKR rendeletben foglaltaknak megfelelően, figyelemmel a rendelet 15. § (3) bekezdésében foglaltakra. Az ajánlatkérő előírja az EKR rendelet 5.§ (2)
bekezdése alapján csak PDF, valamint az árazott költségvetések esetén XLS fájlformátum alkalmazható. A PDF fájlformátum tekintetében, csak olyan forma alkalmazható és használható, amely mindenki számára, ingyenesen elérhető Adobe Acrobat Reader DC programmal megnyitható és olvasható. A PDF és XLS fájlformátumú dokumentumok esetében titkosítás nem alkalmazható. A titkosított – szabadon nem megnyitható – dokumentumok esetében az ajánlatkérő él a hiánypótlás lehetőségével. A közbeszerzési dokumentumok elérése: Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat valamennyi ajánlattevőnek korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elektronikusan biztosítja. Ajánlatkérő a Kbt. 57. § (2) bekezdésének megfelelően az eljárás dokumentumait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint kizárólag az EKR rendszerben regisztrált gazdasági szereplők részére biztosítja. Ajánlatok bontása EKR rendelet 15.§ (2) és (4) bekezdése alapján szerint történik.
3. Felolvasólap: Ajánlattevő a Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján ajánlatához felolvasólapot kell csatolnia a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti tartalommal. A felolvasólap benyújtása az EKR Rendelet 11. § (1) bekezdés alapján elektronikus űrlap kitöltésével történik.
4. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) bekezdésére vonatkozóan (ajánlati nyilatkozat, EEKD)
5. Alvállalkozók: Ajánlatkérő az eljárásban nem írja elő és nem kéri a Kbt. 66.§ a) és b) pontjában foglaltak ajánlatban történő megjelölését.
6. Ajánlatkérő az ajánlattevők alkalmasságának feltételeit a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg (M.1.).
8. Projekttársaság: Ajánlatkérő projekttársaság létrehozását kizárja mind ajánlattevő, mind közös ajánlattevők vonatkozásában.
9. Értékelési szempont: Az 1. (Ár) értékelési résszempont vonatkozásában: Közbeszerzési Hatóság 2016. december 21-i útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám) I. számú melléklet, A. Relatív értékelési módszerek, 1. pont ba) alpont szerinti relatív értékelési módszer, a "fordított arányosítás" módszere. A 2., és 3. (Minőségi)értékelési résszempontok A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. számú melléklet A. A relatív értékelési módszerek 1. bb) alpont szerinti relatív értékelési módszer „egyenes arányosítás” módszere. Adható pontszám: 0-100. Az értékeléssel kapcsolatos részletes információkat a Közbeszerzési dokumentáció (Segédlet kötete) tartalmazza. Ajánlatkérő az értékelés során alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdésében foglaltakat.
A továbbá lásd a VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása pontban.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-ában foglaltak szerint.
FIGYELEM, KIEGÉSZÍTÉSEK feladórendszer karakterkorlátjára tekintettel:
VI.3) További információk ponthoz:
10. Felelősségbiztosítás: Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. § alapján építési beruházás esetében az Ajánlattevőként szerződő fél köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni az Ajánlatkérő által az eljárást megindító felhívásban vagy a dokumentációban előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra. Az Ajánlatkérő által előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosítás: RÉSZENKÉNT: legalább 5.000.000 Ft/szerződéses időtartam és legalább 2.500.000 Ft/káresemény értéket elérő kivitelezői (építési-szerelési) felelősségbiztosítás, amelyeket ki kell terjeszteni a rész tárgya szerinti építési beruházásra. Abban az esetben, amennyiben a nyertes Ajánlattevő a szerződéskötés időpontjáig nem rendelkezik az előírt felelősségbiztosítással, azt Ajánlatkérő az ajánlattól való visszalépésként értékeli, amely esetben Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) alapján a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köthet szerződést.
11. Nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötéskor rendelkezni kell az általa, az Eljárást megindító felhívás II.2.5) pont Értékelési szempontok 2. minőségi rész-szempontja vonatkozásában megajánlott, magasépítési kivitelezés során szerzett szakmai tapasztalattal rendelkező műszaki vezető szakemberrel, akinek/akiknek a szerződés teljesítésében való részvételét a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt folyamatosan biztosítani kell. A kötelezettség megszegése, a Nyertes ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépést jelenti és a Kbt. 131. § (4) alapján Ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtó ajánlattevővel kötheti meg a szerződést.
12. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) e) pontjában foglaltakat. Az ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást a Kbt. 75. § (2) bekezdésében foglalt eseteken túl akkor is, ha az EKR működési hibája olyan jogsértést eredményez, amely a Kbt-ben meghatározott alapelvek érvényesülését biztosító módon nem orvosolható (424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 20. § (6) bekezdése).
13. Ajánlati kötöttség (AF IV.2.6) pont pontosítva): 60 nap, a Kbt. 81. § (11) bekezdése alapján.
14. További részletes feltételeket a Közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák
15. FAKSZ: dr. Kerekes Ferenc lajstromszáma: 00140
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/29 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák