Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/132
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa:Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások – Általános közbeszerzés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás
Közzététel dátuma:2018.07.11.
Iktatószám:11474/2018
CPV Kód:85300000-2
Ajánlatkérő:Siklós Város Önkormányzata
Teljesítés helye:HU231
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.07.19.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások - Általános közbeszerzés
2014/24/EU irányelv
Előzetes tájékoztató  
A hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul  
Az érdekelt gazdasági szereplőknek tájékoztatniuk kell az ajánlatkérőt arról, hogy érdeklődnek a
szerződés(ek) iránt. A szerződés(ek) odaítélésére eljárást megindító további felhívás közzététele
nélkül kerül sor.
Ajánlati/részvételi felhívás x
Tájékoztató az eljárás eredményéről  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Siklós Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17614050
Postai cím: Kossuth Tér 1
Város: Siklós
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Balázsné Kréth Ibolya
Telefon: +36 72579500
E-mail: ibolya.kreth@siklos.hu
Fax: +36 72579503
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.siklos.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000026312018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000026312018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
x Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
 
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Idősek Otthona, Szolgáltatás beszerzés
Hivatkozási szám: EKR000026312018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 85300000-2
II.1.3) A szerződés típusa Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Siklós Idősek Otthona intézmény fenntartói jogának és szociális feladatainak átadása:
Idősek Otthona, 7800 Siklós, Járó P.u.42. fenntartói jogának és szociális feladatainak átadása ellátási és ingatlan adásvételi vagy bérleti szerződés keretében az 1993. évi III. tv.-ben (továbbiakban:Szt.) foglalt alábbi ellátások tekintetében: 68.§-ban szabályozott idősek otthona működtetése min. a működési engedélyben rögzített ellátási területen
Ellátható létszám a szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzés (működési engedély) alapján: 160 fő (ebből 73 fő demens) Ellátási terület: Baranya megye
A szociális intézmény fenntartói jogának és a szakosított ellátás feladatának átadásával egyidejűleg Ajánlatkérő (továbbiakban:AK) a feladat ellátásához biztosítja a Nyertes Ajánlattevő (továbbiakban:AT) részére a kizárólagos tulajdonát képező korlátozottan forgalomképes törzsvagyonába tartozó, a feladat ellátást szolgáló ingatlanokat.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
( Keretmegállapodás esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene )
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Idősek Otthona fenntartói jog és feladat átadás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 85300000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: 7800 Siklós, Járó Péter utca
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
II.1.4.ponton túli információk: Ingatlanok:1.Siklós, 2169/1 hrsz.-ú 5735 m2 területnagyságú, Siklós, Járó Péter u. 42. szám alatti ingatlan 1/1 arányú tulajdoni hányada, 2. Siklós, 2169/2 hrsz.-ú 864 m2 területnagyságú Siklós, Járó Péter u. 40. szám alatti ingatlan 1/1 arányú tulajdoni hányada, 3. Siklós, belterület, 2226/1 hrsz.-ú, 1879 m2 területnagyságú, Siklós, Járó Péter u. 31. szám alatti ingatlan 11757/24367-ed része (mosoda).
Feladat a folyamatos, a mindenkori hatályos jogszabályoknak, hatósági előírásoknak megfelelő szakmai minimumfeltételek fenntartása a dokumentációban részletezettek szerint, amelyek fenntartását/szinten tartását, valamint a megajánlott szakmai feltételeket nyertes AT-nek vállalnia kell (pl. jogszabályi előírások, továbbá orvosi ellátás biztosítása, saját intézményi konyha üzemeltetése, demens ellátás biztosítása, épületüzemeltetési kérdések).
Feladat a jelenlegi ellátottak átvétele, min. az átvételkor hatályos megállapodásokban rögzítettek szerinti feltételek biztosításával, az átvételekor hatályos bejegyzésben meghatározott ellátási területről érkező kérelmek elbírálása az átvételkor hatályos szabályozás szerint, ellátási szerződés megkötése. Évente 1 alkalommal írásbeli beszámolási kötelezettség az AK irányába (kivéve az ingatlanok adásvétele, végleges feladatátadás esetén).
Előírás a szakmai min.feltételeknek történő megfelelést biztosító eszközfejlesztés megvalósítása az Szt-ben, az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendeletben és a 369/2013. (X.24.) Korm. rendeletben, és valamennyi vonatkozó jogszabályban foglaltak alapján.
A dolgozói létszám 100 %-os mértékű, min. 1 év időtartamú továbbfoglalkoztatása a szakmai jogszabályok változásának függvényében, Nyertes AT kötelezettsége az intézmény munkavállalóinak (jelenleg Kjt.hatálya alatti foglalkoztatás) az Mt. hatálya alatti továbbfoglalkoztatása.
Nyertes AT kötelezettsége és költsége a fenntartásra átvett intézményben a szociális szolgáltatások általa történő folytatásához szükséges minden hatósági engedély, működési engedély megszerzése, mely a szerződés hatályba lépésének feltétele. AT köteles hozzájárulni és tűrni,hogy AK, vagy az általa megbízott személy/szervezet ellenőrizze,ill. figyelemmel kísérje az ajánlatban vállalt és a szerződésben előírt beruházások,fejlesztések megvalósulását; Az ingatlan
tekintetében szükséges közüzemi szerződések megkötése; Az épület állagmegóvása, karbantartása.
AK az ajánlattételt az ajánlati szakaszban ajánlati biztosíték megfizetéséhez köti, melynek összege: 3.000.000,- Ft
Nyertes AT-nek vállalnia kell, ha az ingatlanok megvásárlására nem tesz ajánlatot, akkor a szerz.kötést követő 30 napon belül a vállalt felújítási feladatokra vonatkozóan felújítási tervet készít, AK részére benyújtja, melyre nyilatkoznia szükséges ajánlatában. Nyertes AT-nek vállalnia kell min.100 millióFt/év és 10 millióFt/káresemény értékű eü-i és szociális tevékenység fel.biztosítás megkötését
AK a közbeszerzési eljárást a 424/2017. (XII.19.) Korm. rend. (EKRr.) alapján létrehozott elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) folytatja le. A részvételi jelentkezéseket (részv.jel.) és az ajánlatokat az EKR-ben kell benyújtani, a részv.jel.-ket olvasható és nem szerkeszthető pdf formátumban. Az AK felhívja a figyelmet arra, hogy az EKR használatához, így a részv.jel. benyújtásához az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges [EKRr. 6. §-ának (1) bek]. Az AK felhívja a RJ-ők figyelmét arra, hogy a részv.jel.összeállítása során figyelemmel kell lenniük az EKRr. 10. § (1)-(3) bek-re. A RJ alkalmassági követelményeknek való megfelelése és a kizáró okok fenn nem állásának igazolása az EKRr. 12. § (2) bek alapján is történhet. Az AK az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozatot benyújtó személy képviseleti jogának és a közös jelentkezőkre vonatkozó képviseleti jogának megfelelőségét az EKRr. 13. § alapján vizsgálja.
A részvételi jelentkezéseket tartalmazó iratok felbontását az EKR végzi, az EKRr. 15. § alapján, 2018.07.19.14:00 órakor
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték teljes időtartamukra vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama
Az időtartam hónapban: 120 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ellenszolg. telj. felt: AK a szoc. feladat ellátáshoz, és az ingatlanok rendeltetéssz. használatához nem biztosít saját forrást. Forrás a mindenkor hatályos költségv. törv. alapján a szoc. feladatok ellátása jogcímen, ezen szoc. szolg.-ra a fenntartó által lehívható központi alap -és kiegészítő támogatás, és a térítési díj. A kp.i támogatást nyertes AT veszi igénybe, és szedi be a térítési díjat
II.3) Az ajánlati/részvételi felhívás közzétételének várható dátuma:
(éééé/hh/nn)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése: A kizáró okok felsorolása: A Kbt.114. § (1) bek. alapján az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező (RJ), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésben, a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll. Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: RJ-nek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdésében foglaltak alapján egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Magyarországon letelepedett RJ esetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában, a nem Magyarországon letelepedett RJ esetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. A Kbt. 67.§ (1) bekezdésében meghatározott egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
(Kizárólag a 2014/24/EU irányelv 77. cikke szerinti egyes egészségügyi, szociális és kulturális szolgáltatásokra vonatkozó szerződések esetében)
  Az eljárásban csak közszolgálati feladatokat ellátó és a 2014/24/EU irányelv 77. cikkének (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő szervezetek vehetnek részt.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 1993. évi III. tv., 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Műszaki,szakmai alkalmasság: Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:M.1.Részvételre Jelentkezőnek (RJ) csatolnia kell a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 21.§ (3) bek.a) pontja szerint az eljárást megindító felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 3 évben teljesített vagy folyamatban lévő, de legf. 6 éven belül megkezdett. -szoc. szolgáltatásra vonatkozó- szolgáltatásainak ismertetését a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 23. § szerint a RJ, ill. az alkalm. igazolásban részt vevő más szervezet nyilatkozatával,vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással. Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): RJ alkalmas, amennyiben a felhívás feladását megelőzően , legalább 24 hónapon keresztül folyamatosan, legalább 80 fő részére teljesített, a szoc. igazgatásról és szoc. ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben meghatározott szoc. szolgáltatásnak megfelelő szolgáltatást. Kbt.114.§(2)bek. szerint RJ-nek nyilatkoznia kell az alkalmassági követelmények teljesüléséről.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
x Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegállapodásra vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.10) Az eljárásra alkalmazandó nemzeti jogszabályok meghatározása:
A nemzeti eljárásokról a következő helyen található információ: (URL)
IV.1.11) Az odaítélési eljárás fő jellemzői:
III.2.2.) pont folytatva: Amennyiben a RJ az alkalmassági követelményeknek szerződéses keretek között tett eleget, a nyilatkozatnak legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:a szerződést kötő másik fél neve és címe;referenciát adó neve, elérhetőségei (tel.szám, faxszám, e-mail cím); a szerződés tárgya; a teljesítés ideje, időtartama (ÉV/HÓ/NAP-tól ÉV/HÓ/NAP-ig);továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény )
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A szándéknyilatkozatok benyújtásának határideje
Dátum: 2018/07/19 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.5) A közbeszerzési eljárás tervezett kezdőnapja:
(éééé/hh/nn)
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
III.1.4.) folyt:Kbt.67.§(4)bek. és 321/2015.(X.30.)Korm.rend.17.§(2)bek. alapján alváll. és adott esetben alk. igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában RJ-nek nyilatkozatot kell benyújtania arról,hogy az érintett gazd. szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az elj.ban előírt kizáró okok.Nem magyarországi letelepedésű RJ-nek nyilatkoznia kell arról, hogy letelepedése szerinti ország jogrendszerében a Kbt.62.§(1)-(2)bek. szerinti kizáró okok hiányának igazolására mely igazolások felelnek meg,és azokat mely bíróság, hatóságok bocsátják ki,ill. arról,ha valamely,a Kbt.62.§(1)-(2) bek-ben foglalt kizáró okra vonatkozóan a letelepedése szerinti ország jogrendszerében bíróság vagy hatóság nem bocsát ki kivonatot vagy igazolást. Ajánlatkérő(AK) a kizáró ok hiányát a Kbt.114.§(2) bek. alapján ellenőrzi. Az eljárás a Kbt. 113. §-a szerint kerül lefolytatásra, figyelemmel a tárgyalásos eljárás szabályaira is. A további szabályokat - a karakterkorlátozásra figyelemmel - a közb.i dok.-ok tartalmazzák. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 65.§(7)és(11)bek-ben, a Kbt.67.§(3)bek-ben foglaltakra. AK fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda. RJ-nek felolvasólapot kell csatolnia. AK kizárja az újabb hiánypótlás lehetőségét, ha a jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiányp. elrendelésére (71.§(6) bek. második fordulat). A minősített AT-ők jegyzékében meghatározott minősítési szempontokhoz képest AK az alábbi alkalmassági pontok tekintetében határozott meg szigorúbb feltételeket: M.1., M.2. AK-nek alapvető érdeke, hogy egy ajánlattevővel kössön szerződést, tekintettel arra, hogy a közb. tárgya műszaki-funkcionális és gazdasági szempontból is összefüggő. Az egyes teljesítési helyszínek műszakilag sem önállóak,ami szintén nem teszi lehetővé a részajánlattétel biztosítását. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt.148.§(3)-(12)bek-ben foglaltak szerint. 1.A részv.jel.-ben csatolni kell a RJ Kbt. 66. § (6) bek. szerinti nyilatkozatát. Nemleges tartalmú nyilatkozatot is be kell nyújtani. A RJ-knek az EKR. 20. §-ának (4) bek. alapján külön nem kell nyilatkozniuk a Kbt. 66. §-ának (4) bek.-ben foglaltakról.
2. A részv.jel.-ben ajánlatot tenni nem lehet. 3. Ha bármely, a részv.jel.-hez csatolt dokumentum nem magyar nyelven került kiállításra, akkor a nem magyar nyelvű irat RJ általi magyar nyelvű felelős fordítását is csatolni kell. 4. Az ajánlati kötöttség időtartamát, a tárgyalások befejezésétől kell számítani /Kbt. 87. § (4) bek/. 5. Folyt.III.2.2.: M.2. A 321/2015. (X.30.) Korm. r. 21. § (3) bek. b) pontja alapján nyilatkoznia kell RJ-nek azon szakembernek a megnevezésével, képzettsége, szakmai tapasztalata ismertetésével, akit be kíván vonni a teljesítésbe. Csatolni kell a szakember önéletrajzát és a szakember nyilatkozatát arról, hogy a szerződés teljesítése során rendelkezésére fog állni (szakember által aláírtan), valamint a képzettségét igazoló okirat (bizonyítvány) másolatát. Az eljárásban alkalmas RJ, ha rendelkezik legalább M.2. az alábbi szakemberekkel
- min.1 fő, az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 3. számú mell. szerinti szakirányú szakképzettséggel és legalább 36 hónap szakmai tapasztalattal rendelkező intézményvezető
- min.1 fő, az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 3. számú mell. szerinti szakirányú szakképzettséggel és legalább 36 hónap szakmai tapasztalattal rendelkező vezető ápoló/vezető szakápoló
- min.1 fő, az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 3. számú mell. szerinti szakirányú szakképzettséggel és legalább 36 hónap szakmai tapasztalattal rendelkező gondozó
- legalább 1 fő, felsőfokú dietetikus végzettséggel és legalább 60 hónap szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel
AK a Korm. szerinti gyakorlati idő alátámasztására a szakember önéletrajzában megjelölt foglalkoztatóknál eltöltött szakmagyakorlási tevékenységi szakterületnek megfelelő jogviszonyokat és/vagy tényleges projektekben való szakmagyakorlási tevékenységi szakterületnek megfelelő részvételt fogadja el, azzal, hogy a párhuzamos gyakorlati időket egyszer veszi figyelembe.
További előírásokat, igazolási módokat - a karakterkorlátozásra figyelemmel - a közb.dokumentumok tartalmazzák. 6. A szerződés meghosszabbítható, a 10 éves szerződéses időtartam 5 év időtartammal.
7.Többváltozatú (alternatív) ajánlat nem tehető 8. AK tájékoztatja RJ-ket, hogy helyszíni bejárást biztosít 2018.07.12. napján, 10.00 órai kezdettel.Találkozó: Siklós, Járó Péter u.42. bejáratnál. 9.AK kizárja a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján projekttársaság (gazd. társaság) létrehozását
10. Az ajánlatok értékelése legjobb ár-érték arány szempont alapján [Kbt. 76. § (2) c) pont]. Adható pontszám alsó és felső határa: 0-10. Ért. szempontok: [x] Minőségi szempont
1. sz: A szakmai min.feltételek biztosításán túl további szolg.-ok Súlysz(S).: 20
1.1. alsz.: min. 1 fő pszichiáter szakorvos fogl. (heti 10 h) S:4
1.2. alsz.: min. 1 fő bőrgyógyász szakorvos fogl. (havi 10 h) S:4
1.3. alsz: min. 1 fő szemész szakorvos fogl. (havi 10 h) S:4
1.4. alsz.: min. 1 fő gyógytornász foglalkoztatása (heti 20 h) S:4
1.5. alsz: min. 1 fő gyógymasszőr fogl. (heti 20 h) S:4
2. sz: Ingatlanvagyon megvásárlására tett ajánlat/Ár S: 60
2.1. alsz.: Vételi ajánlat az ingatlanvagyonra (igen/nem) S: 30
2.2. sz: Ingatlan vételár (Ft, min. 250 Millió Ft) S: 20
2.3. sz: Vételár megfizetésének módja, részletek száma (max.:120 db) S: 10
3. sz: Megajánlott bérleti díj/Ár (Ft/hónap,min. 300.000,- Ft+ÁFA/hó) S: 10
4. szempont: A szerz.kötést követő 5 éves időn belül vállalt épület felújítás mértéke (Ft, min. bruttó 50 MFt) S: 10
Értékelés módszerei: 1. sz. és 2.1 alsz: pontkiosztás, 2.2 alsz, 3., 4. sz.: egyenes arányosítás, 2.3. alsz: fordított arányosítás
11. Az eljárásba bevont faksz: Dr. Zoric Ildikó; lajstromszám: 000158
12. A telj. során a Kbt. 135. §- ban és a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bek-ben foglaltakra figyelemmel kell eljárni
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/07/05 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
3 szükség szerinti számban ismételje meg, ha ez a hirdetmény kizárólag előzetes tájékoztatás céljára szolgál
4 ha az információ ismert
5 ezt az információt akkor adja meg, ha a hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul
6 amennyire az információ már ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
8 opcionális információ
9 ezt az információt csak előzetes tájékoztató esetében adja meg
10 ezt az információt csak eljárás eredményéről szóló tájékoztató esetében adja meg
14 eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató esetében ezt az információt olyan mértékben adja meg, amennyire már ismert
15 ezt az információt itt vagy – adott esetben – az ajánlattételi felhívásban adja meg

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő ok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  A korábbi szolgáltatás megismétlését jelentő új szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Szolgáltatások különösen kedvező feltételek mellett történő beszerzése
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szolgáltatótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)