Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/133
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.07.12.
Iktatószám:11499/2018
CPV Kód:44113910-7
Ajánlatkérő:Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Teljesítés helye:HU231, HU232, HU233, HU211, HU212, HU213, HU221, HU222, HU223, HU1;HU231, HU232, HU233, HU211, HU212, HU213, HU221, HU222, HU223, HU1;HU331, HU332, HU333, HU321, HU322, HU323, HU311, HU312, HU313;HU331, HU332, HU333, HU321, HU322, HU323, HU311, HU312, HU313
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Finn Út Tanácsadó és Szolgáltató Kft.;G-Plan Építő Kft.;Finn Út Tanácsadó és Szolgáltató Kft.;G-Plan Építő Kft.
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:országos közutak üzemeltetése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK15427
Postai cím: Fényes Elek utca 7-13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Falucskai Zoltán
Telefon: +36 18199102
E-mail: kozbeszerzes@kozut.hu
Fax: +36 18199540
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kozut.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kozut.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: országos közutak üzemeltetése

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Hidegaszfalt beszerzés 2017
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:44113910-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Ömlesztett és zsákos hidegaszfalt keverék termékek szállítása (adás-vétele), a Magyar Közút
Nonprofit Zrt. mérnökségi telephelyeire, az Ajánlati felhívásban megjelölt részek szerint, a részek
szerint meghatározott keretösszeg kimerülésének időpontjáig, de legkésőbb a szerződés hatályba lépésétől számított 36 hónap határozott időtartam lejártáig, adásvételi keretszerződéssel szabályozva.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 2.999.981.992 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Nyugat-Magyarország-2000 E/nap alatti forgalomra alkalmas ömlesztett keverékek
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:44113910-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231, HU232, HU233, HU211, HU212, HU213, HU221, HU222, HU223, HU1 A teljesítés fő helyszíne: Magyar Közút Nonprofit Zrt. Nyugat-magyarországi régió mérnökségi telephelyei, a
Közbeszerzési dokumentumok (teljesítési helyszínek) szerint.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
2000 E/nap alatti forgalomra alkalmas ömlesztett hidegaszfalt keverék termékek szállítása a
Magyar Közút Nonprofit Zrt. Nyugat-magyarországi régióba tartózó mérnökségi telephelyeire, a szerződés szerinti nettó keretösszeg, azaz 766.656.842 Ft kimerülésének időpontjáig, de legkésőbb a
szerződés hatályba lépésétől számított 36 hónap határozott időtartam lejártáig, Ajánlatkérő egyedi
megrendelései alapján.
Szállítandó mennyiség összesen: 38.691 tonna( közölt mennyiség csupán az Ajánlattevő
tájékoztatására szolgál és nem tekintendő a szerződés keretében ténylegesen elvégzendő szállítási
megbízás pontos mennyiségi kimutatásának) Ajánlatkérő egyedi megrendelése minimum 25
tonna/megrendelés.
A szállítandó aszfalt típusokat -továbbiakban termék típus- a Közbeszerzési dokumentumok
(Műszaki leírás (specifikáció), és az Ártáblázat) tartalmazza. Valamennyi - a Közbeszerzési
dokumentumokban a tárgyi rész tekintetében meghatározott - terméktípusra ajánlatot kell tennie
Ajánlattevőnek. Amennyiben Ajánlattevő nem tesz minden-rész szerinti- terméktípusra ajánlatot,
vagy 0 Ft megajánlást tesz valamely terméktípusra, úgy a tárgyi rész tekintetében az ajánlat
érvénytelen.
A hidegaszfalt keveréket az e-UT 08.02.22:2002 (ÚT 2-3 506:2002) hivatkozási számú Útügyi Műszaki
Előírás alapján kell megtervezni, majd az ezek alapján üzemenként készített Keverékterv, és
gyártástechnológiai előírás betartásával kell gyártani. A szállított termékek feleljenek meg az e-UT
08.02.22:2002 (ÚT 2-3 506:2002) Útügyi Műszaki Előírásban-, valamint a Közbeszerzési
dokumentumokban (Műszaki leírás, specifikáció) foglalt minőségi követelményeknek.
Az aszfalttermékek mérnökségi telephelyekre történő szállítása Ajánlattevő feladata.
Az adás-vétel részletes szabályozását a Közbeszerzési dokumentáció (Műszaki leírás, specifikáció és
az Adásvételi keretszerződés fejezetei) tartalmazzák.
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét, a Közbeszerzési dokumentumban foglalt módszer szerint
az egységárakból képzett, egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF) formájában kéri megadni.
A terméktípusok szerződés szerinti egységári naptári évenként, egyszeri alkalommal árindexálásra
kerülnek, a Közbeszerzési dokumentáció (Adásvételi keretszerződés) szerinti feltételekkel. Az első
indexálással érintett naptári év: 2018. év.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Nyugat-Magyarország- Bármely forgalomra alkalmas speciális kötőanyagú keverékek
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:44113910-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231, HU232, HU233, HU211, HU212, HU213, HU221, HU222, HU223, HU1 A teljesítés fő helyszíne: Magyar Közút Nonprofit Zrt. Nyugat-magyarországi régió mérnökségi telephelyei, a
Közbeszerzési dokumentumok (teljesítési helyszínek) szerint.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Bármely forgalomra alkalmas speciális kötőanyagú, ömlesztett és zsákos kiszerelésű (Közbeszerzési
dokumentum, Műszaki leírás, Specifikációban foglaltak szerint) hidegaszfalt keverékek szállítása a
Magyar Közút Nonprofit Zrt. Nyugat-magyarországi régióba tartózó mérnökségi telephelyeire, a
szerződés szerinti nettó keretösszeg, azaz 761.750.170 Ft. kimerülésének időpontjáig, de legkésőbb a
szerződés hatályba lépésétől számított 36 hónap határozott időtartam lejártáig, Ajánlatkérő egyedi
megrendelései alapján.
Szállítandó mennyiség összesen: 30.348 tonna. (a közölt mennyiség csupán az Ajánlattevő
tájékoztatásául szolgál és nem tekintendő a szerződés keretében ténylegesen elvégzendő szállítási
megbízás pontos mennyiségi kimutatásának) Ajánlatkérő egyedi megrendelése az ömlesztett
aszfalttermékek esetében minimum 25 tonna/megrendelés, a zsákos kiszerelésű aszfalttermékek
esetében minimum 5 tonna.
A szállítandó aszfalt típusokat -továbbiakban termék típus- a Közbeszerzési dokumentumok
(Műszaki leírás (specifikáció), és az Ártáblázat) tartalmazza. Valamennyi - a Közbeszerzési dokumentumokban a tárgyi rész tekintetében meghatározott - terméktípusra ajánlatot kell tennie
Ajánlattevőnek. Amennyiben Ajánlattevő nem tesz minden-rész szerinti- terméktípusra ajánlatot,
vagy 0 Ft megajánlást tesz valamely terméktípusra, úgy a tárgyi rész tekintetében az ajánlat
érvénytelen.
A hidegaszfalt keveréket az e-UT 08.02.22:2002 (ÚT 2-3 506:2002) hivatkozási számú Útügyi Műszaki
Előírás alapján kell megtervezni, majd az ezek alapján üzemenként készített Keverékterv, és
gyártástechnológiai előírás betartásával kell gyártani. A szállított termékek feleljenek meg az e-UT
08.02.22:2002 (ÚT 2-3 506:2002) Útügyi Műszaki Előírásban-, valamint a Közbeszerzési
dokumentumokban (Műszaki leírás, specifikáció) foglalt minőségi követelményeknek.
Az aszfalttermékek mérnökségi telephelyekre történő szállítása Ajánlattevő feladata.
Az adás-vétel részletes szabályozását a Közbeszerzési dokumentáció (Műszaki leírás, specifikáció és
az Adásvételi keretszerződés fejezetei) tartalmazzák.
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét, a Közbeszerzési dokumentumban foglalt módszer szerint
az egységárakból képzett, egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF) formájában kéri megadni.
A terméktípusok szerződés szerinti egységári naptári évenként, egyszeri alkalommal árindexálásra
kerülnek, a Közbeszerzési dokumentáció (Adásvételi keretszerződés) szerinti feltételekkel. Az első
indexálással érintett naptári év: 2018. év.
Nyertes Ajánlattevőnek hidegaszfalt zsákolására alkalmas berendezéssel kell rendelkeznie (saját
tulajdon vagy bérelt) legkésőbb, az ajánlatok elbírálásáról szóló Összegezés Kbt. 79.§ (2) szerinti
megküldését követő 5. munkanapig. Ennek elmaradása a nyertes ajánlattevő szerződéskötéstől
történő visszalépésének minősül, és az ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdését alkalmazhatja. A
tárgyi feltétel teljesülését Ajánlatkérő, az ajánlatok elbírálásáról szóló Összegezés Kbt. 79.§ (2)
szerinti megküldését követő 5. munkanapon ellenőrizheti. A fentiek vonatkozásában Ajánlattevőnek
nyilatkoznia kell ajánlatában.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Kelet-Magyarország-2000 E/nap alatti forgalomra alkalmas ömlesztett keverékek
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:44113910-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331, HU332, HU333, HU321, HU322, HU323, HU311, HU312, HU313 A teljesítés fő helyszíne: Magyar Közút Nonprofit Zrt. Kelet-magyarországi régió mérnökségi telephelyei, a
Közbeszerzési dokumentumok (teljesítési helyszínek) szerint.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
2000 E/nap alatti forgalomra alkalmas ömlesztett hidegaszfalt keverék termékek szállítása a
Magyar Közút Nonprofit Zrt. Nyugat-magyarországi régióba tartózó üzem mérnökségi telephelyeire,
a szerződés szerinti nettó keretösszeg 713.348.000 Ft. kimerülésének időpontjáig, de legkésőbb a
szerződés hatályba lépésétől számított 36 hónap határozott időtartam lejártáig, Ajánlatkérő egyedi
megrendelései alapján.
Szállítandó mennyiség összesen: 33.014 tonna. (a közölt mennyiség csupán az Ajánlattevő
tájékoztatásául szolgál és nem tekintendő a szerződés keretében ténylegesen elvégzendő szállítási
megbízás pontos mennyiségi kimutatásának)Ajánlatkérő egyedi megrendelése minimum 25
tonna/megrendelés.
A szállítandó aszfalt típusokat -továbbiakban termék típus- a Közbeszerzési dokumentumok
(Műszaki leírás (specifikáció), és az Ártáblázat) tartalmazza. Valamennyi - a Közbeszerzési
dokumentumokban a tárgyi rész tekintetében meghatározott - terméktípusra ajánlatot kell tennie
Ajánlattevőnek. Amennyiben Ajánlattevő nem tesz minden-rész szerinti- terméktípusra ajánlatot,
vagy 0 Ft megajánlást tesz valamely terméktípusra, úgy a tárgyi rész tekintetében az ajánlat
érvénytelen.
A hidegaszfalt keveréket az e-UT 08.02.22:2002 (ÚT 2-3 506:2002) hivatkozási számú Útügyi Műszaki
Előírás alapján kell megtervezni, majd az ezek alapján üzemenként készített Keverékterv, és
gyártástechnológiai előírás betartásával kell gyártani. A szállított termékek feleljenek meg az e-UT
08.02.22:2002 (ÚT 2-3 506:2002) Útügyi Műszaki Előírásban-, valamint a Közbeszerzési
dokumentumokban (Műszaki leírás, specifikáció) foglalt minőségi követelményeknek.
Az aszfalttermékek mérnökségi telephelyekre történő szállítása Ajánlattevő feladata.
Az adás-vétel részletes szabályozását a Közbeszerzési dokumentáció (Műszaki leírás, specifikáció és
az Adásvételi keretszerződés fejezetei) tartalmazzák.
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét, a Közbeszerzési dokumentumban foglalt módszer szerint
az egységárakból képzett, egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF) formájában kéri megadni.
A terméktípusok szerződés szerinti egységári naptári évenként, egyszeri alkalommal árindexálásra
kerülnek, a Közbeszerzési dokumentáció (Adásvételi keretszerződés) szerinti feltételekkel. Az első
indexálással érintett naptári év: 2018. év.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Kelet-Magyarország- Bármely forgalomra alkalmas speciális kötőanyagú keverékek
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:44113910-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331, HU332, HU333, HU321, HU322, HU323, HU311, HU312, HU313 A teljesítés fő helyszíne: Magyar Közút Nonprofit Zrt. Kelet-magyarországi régió mérnökségi telephelyei, a
Közbeszerzési dokumentumok (teljesítési helyszínek) szerint.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Bármely forgalomra alkalmas speciális kötőanyagú, ömlesztett és zsákos kiszerelésű (Közbeszerzési
dokumentum, Műszaki leírás, Specifikációban foglaltak szerint) hidegaszfalt keverékek szállítása a
Magyar Közút Nonprofit Zrt. Nyugat-magyarországi régióba tartózó mérnökségi telephelyeire, a
szerződés szerinti nettó keretösszeg 758.226.980 Ft. kimerülésének időpontjáig, de legkésőbb a
szerződés hatályba lépésétől számított 36 hónap határozott időtartam lejártáig, Ajánlatkérő egyedi
megrendelései alapján.
Szállítandó mennyiség összesen: 28.674tonna. a közölt mennyiség csupán az Ajánlattevő
tájékoztatásául szolgál és nem tekintendő a szerződés keretében ténylegesen elvégzendő szállítási
megbízás pontos mennyiségi kimutatásának)Ajánlatkérő egyedi megrendelése az ömlesztett
aszfalttermékek esetében minimum 25 tonna/megrendelés, a zsákos kiszerelésű aszfalttermékek
esetében minimum 5 tonna.
A szállítandó aszfalt típusokat -továbbiakban termék típus- a Közbeszerzési dokumentumok
(Műszaki leírás (specifikáció), és az Ártáblázat) tartalmazza. Valamennyi - a Közbeszerzési
dokumentumokban a tárgyi rész tekintetében meghatározott - terméktípusra ajánlatot kell tennie
Ajánlattevőnek. Amennyiben Ajánlattevő nem tesz minden-rész szerinti- terméktípusra ajánlatot,
vagy 0 Ft megajánlást tesz valamely terméktípusra, úgy a tárgyi rész tekintetében az ajánlat
érvénytelen.
A hidegaszfalt keveréket az e-UT 08.02.22:2002 (ÚT 2-3 506:2002) hivatkozási számú Útügyi Műszaki
Előírás alapján kell megtervezni, majd az ezek alapján üzemenként készített Keverékterv, és
gyártástechnológiai előírás betartásával kell gyártani. A szállított termékek feleljenek meg az e-UT
08.02.22:2002 (ÚT 2-3 506:2002) Útügyi Műszaki Előírásban-, valamint a Közbeszerzési
dokumentumokban (Műszaki leírás, specifikáció) foglalt minőségi követelményeknek.
Az aszfalttermékek mérnökségi telephelyekre történő szállítása Ajánlattevő feladata.
Az adás-vétel részletes szabályozását a Közbeszerzési dokumentáció (Műszaki leírás, specifikáció és
az Adásvételi keretszerződés fejezetei) tartalmazzák.
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét, a Közbeszerzési dokumentumban foglalt módszer szerint
az egységárakból képzett, egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF) formájában kéri megadni.
A terméktípusok szerződés szerinti egységári naptári évenként, egyszeri alkalommal árindexálásra
kerülnek, a Közbeszerzési dokumentáció (Adásvételi keretszerződés) szerinti feltételekkel. Az első
indexálással érintett naptári év: 2018. év.
Nyertes Ajánlattevőnek hidegaszfalt zsákolására alkalmas berendezéssel kell rendelkeznie (saját
tulajdon vagy bérelt) legkésőbb, az ajánlatok elbírálásáról szóló Összegezés Kbt. 79.§ (2) szerinti
megküldését követő 5. munkanapig. Ennek elmaradása a nyertes ajánlattevő szerződéskötéstől
történő visszalépésének minősül, és az ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdését alkalmazhatja. A
tárgyi feltétel teljesülését Ajánlatkérő, az ajánlatok elbírálásáról szóló Összegezés Kbt. 79.§ (2)
szerinti megküldését követő 5. munkanapon ellenőrizheti. A fentiek vonatkozásában Ajánlattevőnek
nyilatkoznia kell ajánlatában.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 241 - 499932
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Nyugat-Magyarország-2000 E/nap alatti forgalomra alkalmas ömlesztett keverékek
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/11 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Finn Út Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Álmos vezér köz 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1141
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 766 656 842
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 766 656 842
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Nyugat-Magyarország- Bármely forgalomra alkalmas speciális kötőanyagú keverékek
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/22 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: G-Plan Építő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Ipari Park III. u. 12.
Város: Bóly
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7754
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 761 750 170
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 761 750 170
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Kelet-Magyarország-2000 E/nap alatti forgalomra alkalmas ömlesztett keverékek
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/11 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Finn Út Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Álmos vezér köz 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1141
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 713 348 000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 713 348 000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4 Rész száma: 4 Elnevezés: Kelet-Magyarország- Bármely forgalomra alkalmas speciális kötőanyagú keverékek
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/22 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: G-Plan Építő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Ipari Park III. u. 12.
Város: Bóly
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7754
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 758 226 980
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 758 226 980
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevők neve, címe, adószáma:
1. rész tekintetében:
Finn Út Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
1141 Budapest, Álmos vezér köz 5.
10708596-2-42.
G-Plan Építő Kft.
7754 Bóly, Ipari Park III. u. 12.
11732961-2-02.
2. rész tekintetében:
Recom Park Kft. és SWIETELSKY Magyarország Kft. közös ajánlattevők
Vezető tag neve: Recom Park Kft.
Vezető tag címe: 1023 Budapest, Ürömi u. 47.
adószáma: 13632427-2-41.
Tag neve: SWIETELSKY Magyarország Kft.
Tag címe: 1072 Budapest, Rákóczi út 42.
adószáma: 14300327-2-44.
STRABAG HA Konzorcium
Vezető tag neve: STRABAG Általános Építő Kft.
Vezető tag címe: 1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. Infopark D épület
adószáma: 11705053-4-44
Tag neve: STRABAG Aszfalt Kft.
Tag címe: 1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. Infopark D épület
adószáma: 26185059-2-43
G-Plan Építő Kft.
7754 Bóly, Ipari Park III. u. 12.
11732961-2-02.
3. rész tekintetében:
STRAVIA Emulziógyártó és Útfenntartó Korlátolt Felelősségű Társaság
1117 Budapest, Gábor D. u. 2. (Infopark D épület
adószáma: 12155949-2-43
Finn Út Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
1141 Budapest, Álmos vezér köz 5.
10708596-2-42.
G-Plan Építő Kft.
7754 Bóly, Ipari Park III. u. 12.
11732961-2-02.

4. rész tekintetében:
Recom Park Kft. és SWIETELSKY Magyarország Kft. közös ajánlattevők
Vezető tag neve: Recom Park Kft.
Vezető tag címe: 1023 Budapest, Ürömi u. 47.
adószáma: 13632427-2-41.
Tag neve: SWIETELSKY Magyarország Kft.
Tag címe: 1072 Budapest, Rákóczi út 42.
adószáma: 14300327-2-44.
STRABAG HA Konzorcium
Vezető tag neve: STRABAG Általános Építő Kft.
Vezető tag címe: 1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. Infopark D épület
adószáma: 11705053-4-44
Tag neve: STRABAG Aszfalt Kft.
Tag címe: 1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. Infopark D épület
adószáma: 26185059-2-43
STRAVIA Emulziógyártó és Útfenntartó Korlátolt Felelősségű Társaság
1117 Budapest, Gábor D. u. 2. (Infopark D épület
adószáma: 12155949-2-43
G-Plan Építő Kft.
7754 Bóly, Ipari Park III. u. 12.
11732961-2-02.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-ában foglaltak szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/07/06 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)