Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/128
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.07.05.
Iktatószám:11579/2018
CPV Kód:45210000-2
Ajánlatkérő:Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt.
Teljesítés helye:HU - 2833 Vértestolna, 161 hrsz.;2896 Szomód, 0139/8 c hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:;
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Erdészeti és faipari tevékenység
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK25728
Postai cím: Dózsakert utca 63.
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Varju József
Telefon: +3634316733
E-mail: varju.jozsef@verteserdo.hu
Fax: +3634316226
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.verteserdo.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Erdészeti és faipari tevékenység
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Vértestolna, méhész műhely, valamint Szomód, Les-hegy méhész raktár és tároló, kezelő épület kivitelezése”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés - Vértestolna, méhész műhely valamint Szomód, Les-hegy méhész raktár és tároló, kezelő épület kivitelezése tárgyában.
A Kbt. 8. § (3) bekezdés a) pontja szerinti építési beruházás, kizárólag kivitelezés a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) bek. a.) pont szerint.
Az építési beruházás a Vértesi Erdő Zrt. SK-HU FORESTERS AND BEES SKHU/1601/1.1/002 "Magyar és szlovák erdészek a méhekért" c. projekt keretében tervezett kivitelezési feladatok megvalósítására irányul, 2 helyszínen.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Vértestolna, méhész műhely kivitelezése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45262690-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: HU - 2833 Vértestolna, 161 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Főbb munkanemek és mennyiségek:
Vállalkozó feladata a méhész projekt központi telephelyén, Vértestolnán, a volt vadászházban három épületrész - A, B, C - átalakítása, felújítása, a következők szerint.
a.) A épület:
„A” épületben Oktatóközpont lesz kialakítva oktatóteremmel külön vizesblokkokkal és szertárral. Ebben az épületben a belső burkolatok felújítása történik, valamint a földszinti rész födém síkjáig utólagos hőszigetelés is készül. Ezenkívül nyílászáró csere és festés mázolás jelenti a felújítást.
Beépített alapterület: 92,92 m2.
Hasznos alapterület: 71,69 m2.
b.) B épület:
A B épületben szintén viszonylag kis átalakítás és felújítás révén kerül kialakításra két méhész műhely. A felújítás továbbá burkolatcserét és nyílászáró cserét jelent.
Beépített alapterület: 97,45 m2.
Hasznos alapterület: 76,34 m2.
c.) C épület:
Itt 3 épület kerül átalakításra összefüggő funkcióval. A C épületben is szintén viszonylag kis átalakítás és felújítás révén kerül kialakításra két méhész műhely. A felújítás itt is burkolatcserét, belső válaszfal áthelyezést és nyílászáró cserét jelent.
Beépített alapterület: 145,79 m2.
Hasznos alapterület: 108,41 m2.
Az épületek belterületen helyezkednek el.
A beruházás rendelkezik kivitelezésre alkalmas, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet előírásainak megfelelő tervdokumentációval. Egyebekben a beruházás nem építési engedély köteles és a hatályos jogszabályok kiviteli terv készítési kötelezettséget sem írnak elő.
A kivitelezés során a Vállalkozó köteles - adott esetben - a Megrendelőt képviselő tervezővel tervezői művezetés keretében együttműködni. Köteles továbbá a műszaki ellenőrzést tűrni, a hatályos jogszabályok és a vonatkozó szerződés előírásai szerint.
Amennyiben a kivitelezéshez egyéb organizációs, kiegészítő, szakfelügyeleti, mérnöki, vagy dokumentálási tevékenység - jogszabály, vagy a kivitelező vállalkozó szerint, a vállalkozó sajátos munkaszervezési, vagy egyéb tevékenységi jellemzőjéből adódóan - szükséges, annak elvégzése a megajánlott átalányár keretében Vállalkozó feladata.
Vállalkozó feladata továbbá a megvalósulási dokumentáció teljes körű összeállítása és a beépített termékek teljesítmény nyilatkozatának átadása. A Vállalkozó szerződés szerinti teljesítése ezen dokumentációk Megrendelő részére (és párhuzamosan a műszaki ellenőr részére) történő átadásával zárul.
A további műszaki és mennyiségi jellemzőket a műszaki dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az eljárást megindító felhívás Műszaki-szakmai alkalmasság M/1. pontja szerinti alkalmassági feltételként előírt szakember (MV-É felelős műszaki vezető) szakmai többlettapasztalata (hónapban megadva) 20
2 kötelező jótállási időtartamon felüli többlet jótállás vállalása (minimum 0 hónap - maximum 12 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű ajánlati ár (nettó EURO) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: „Magyar és szlovák erdészek a méhekért” (The Hungarian and Slovak foresters bee project), SKHU/1601/1.1/002
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Szomód, Les-hegy méhész raktár és tároló, kezelő épület kivitelezése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45262690-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: 2896 Szomód, 0139/8 c hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A projektben beszerzendő 200 méhcsalád telephelye a Vértesi Erdő Zrt. Szomód 0139/8c helyrajzi számú ingatlanán kerül kialakításra, amely ingatlanon található épület felújítása a feladat. Az épület felújítást követően elsősorban tárolási célokat szolgál (a méhészkedéshez szükséges eszközök, bemutató méhcsaládok), valamint a teljes méhállomány téli elhelyezése is itt történik majd.
Ebben az épületben falazási és egyéb kőművesmunkák, ácsmunkák és tetőfedés valamit burkolási és szigetelési munkálatok jelentik a felújítást.
Beépített alapterület:139,27 m2
Hasznos alapterület: 73,78 m2.
Az épület külterületen, Natura 2000 területen helyezkedik el.
A beruházás rendelkezik kivitelezésre alkalmas, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet előírásainak megfelelő tervdokumentációval. Egyebekben a beruházás nem építési engedély köteles és a hatályos jogszabályok kiviteli terv készítési kötelezettséget sem írnak elő.
A kivitelezés során a Vállalkozó köteles - adott esetben - a Megrendelőt képviselő tervezővel tervezői művezetés keretében együttműködni. Köteles továbbá a műszaki ellenőrzést tűrni, a hatályos jogszabályok és a vonatkozó szerződés előírásai szerint.
Amennyiben a kivitelezéshez egyéb organizációs, kiegészítő, szakfelügyeleti, mérnöki, vagy dokumentálási tevékenység - jogszabály, vagy a kivitelező vállalkozó szerint, a vállalkozó sajátos munkaszervezési, vagy egyéb tevékenységi jellemzőjéből adódóan - szükséges, annak elvégzése a megajánlott átalányár keretében Vállalkozó feladata.
Vállalkozó feladata továbbá a megvalósulási dokumentáció teljes körű összeállítása és a beépített termékek teljesítmény nyilatkozatának átadása. A Vállalkozó szerződés szerinti teljesítése ezen dokumentációk Megrendelő részére (és párhuzamosan a műszaki ellenőr részére) történő átadásával zárul.
A további műszaki és mennyiségi jellemzőket a műszaki dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az eljárást megindító felhívás Műszaki-szakmai alkalmasság M/1. pontja szerinti alkalmassági feltételként előírt szakember (MV-É felelős műszaki vezető) szakmai többlettapasztalata (hónapban megadva) 20
2 kötelező jótállási időtartamon felüli többlet jótállás vállalása (minimum 0 hónap - maximum 12 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – egyösszegű ajánlati ár (nettó Euro) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: „Magyar és szlovák erdészek a méhekért” (The Hungarian and Slovak foresters bee project), SKHU/1601/1.1/002
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vértestolna, méhész műhely kivitelezése
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Az árajánlatok olyan mértékben haladják meg az előzetesen rögzített és a bontási jegyzőkönyvben is közölt becsült értéket, hogy arra fedezet biztosítására az Ajánlatkérőnek nincs lehetősége. Ezért Ajánlatkérő a Kbt. 70. §-a és 75. § (2) bek. b.) pontja alapján az ajánlatok bírálata és értékelése nélkül az eljárás eredménytelenné nyilvánítása mellett döntött.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlattevő Kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Hege-Bau Építő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Jókai út 18. sz. 4. em. 11. ajtó
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1195
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25567340-2-43

Hivatalos név: Pilisi Parkerdő Zrt és Geoszolg Kft. közös ajánlattevők
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Mátyás király u. 6.
Város: Visegrád
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2025
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10901816-2-13

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Szomód, Les-hegy méhész raktár és tároló, kezelő épület kivitelezése
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Az árajánlatok olyan mértékben haladják meg az előzetesen rögzített és a bontási jegyzőkönyvben is közölt becsült értéket, hogy arra fedezet biztosítására az Ajánlatkérőnek nincs lehetősége. Ezért Ajánlatkérő a Kbt. 70. §-a és 75. § (2) bek. b.) pontja alapján az ajánlatok bírálata és értékelése nélkül az eljárás eredménytelenné nyilvánítása mellett döntött.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlattevő Kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Hege-Bau Építő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Jókai út 18. sz. 4. em. 11. ajtó
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1195
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25567340-2-43

Hivatalos név: Pilisi Parkerdő Zrt és Geoszolg Kft. közös ajánlattevők
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Mátyás király u. 6.
Város: Visegrád
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2025
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10901816-2-13

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
x Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/07/04 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges