Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/133
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.07.12.
Iktatószám:11599/2018
CPV Kód:71241000-9
Ajánlatkérő:Nemzeti Konténerterminál Hálózat Fejlesztő és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:1024 Budapest, Rómer Flóris utca 8.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.08.06.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Konténerterminál Hálózat Fejlesztő és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_31302993
Postai cím: Rómer Flóris Utca 8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Baumann Csilla
Telefon: +36 16333322
E-mail: kozbeszerzes@kontenerterminal.hu
Fax: +36 16333322
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kontenerterminal.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kontenerterminal.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000327172018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000327172018/reszletek (URL)
  a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Megvalósíthatósági tanulmány készítése
Hivatkozási szám: EKR000327172018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71241000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Nyugat-magyarországi, Közép-magyarországi-, Dél-kelet-magyarországi és Észak-kelet-magyarországi régiókban tervezett Intermodális Konténerterminálok kialakítására vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány készítése.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Megvalósíthatósági tanulmány készítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71241000-9
További tárgyak:71242000-6
71244000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1024 Budapest, Rómer Flóris utca 8.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db CBA elemzést és üzleti tervet és piaci megvalósíthatósági tervet is tartalmazó megvalósíthatósági tanulmány készítése a négy régióra.
A szolgáltatáshoz kapcsolódó eredménytermékek típusát és mennyiségét a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás és szerződéstervezet részletezi a négy régióra.
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó határa 0 pont, felső határa 10 pont.
Ajánlatkérő az
„1. Nettó ajánlati ár (nettó Ft)” értékelési szempontnál a fordított arányosítást,
a „2. A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai tapasztalata” értékelési szempontnál és a
„2.1. A felhívás III.1.3. B) a) pont szerinti szakembernek az alkalmassági minimum követelményen felüli szakmai többlettapasztalata”,
„2.2. A felhívás III.1.3. B) b) pont szerinti szakembernek az alkalmassági minimum követelményen felüli szakmai többlettapasztalata”, és
„2.3. A felhívás III.1.3. B) d) pont szerinti szakembernek az alkalmassági minimum követelményen felüli szakmai többlettapasztalata”
értékelési alszempontoknál az egyenes arányosítást alkalmazza.
Azok az ajánlatok, melyek a 2. értékelési szempont és a 2.1-2.3 értékelési alszempontok tekintetében a legkedvezőtlenebb (érvényességi küszöböt jelentő) értéket tartalmazzák, az értékelés során adható pontszám alsó határával megegyező pontszámot, a legkedvezőbb szintet elérő vagy annál kedvezőbb értéket tartalmazó ajánlatok pedig egyaránt az értékelés során adható pontszám felső határával megegyező pontszámot kapnak. A Kbt. 77. § (1) bek. alapján alább meghatározott két szélső (legkedvezőtlenebb és legkedvezőbb) érték közé eső megajánlás pedig a két szélső értéktől való távolságok arányának megfelelően kerül pontozásra. A képletet a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján:
„2.1. A felhívás III.1.3. B) a) pont szerinti szakembernek az alkalmassági minimum követelményen felüli szakmai többlettapasztalata” értékelési szempont legkedvezőbb szintje: 5 db, legkedvezőtlenebb: 0 db (az ennél kedvezőtlenebb megajánlás érvénytelen).
„2.2. A felhívás III.1.3. B) b) pont szerinti szakembernek az alkalmassági minimum követelményen felüli szakmai többlettapasztalata” értékelési szempont legkedvezőbb szintje: 84 hónap, legkedvezőtlenebb: 0 hónap (az ennél kedvezőtlenebb megajánlás érvénytelen).
„2.3. A felhívás III.1.3. B) d) pont szerinti szakembernek az alkalmassági minimum követelményen felüli szakmai többlettapasztalata” értékelési szempont legkedvezőbb szintje: 84 hónap, legkedvezőtlenebb: 0 hónap (az ennél kedvezőtlenebb megajánlás érvénytelen).
Maximum 84 hónap kerül értékelésre, mely az alkalmassági követelmény szerinti időtartamon felül értelmezendő. A tapasztalat számításánál a párhuzamosan futó projekt időtartamok nem kumulálhatók.
Az egyes értékelési szempontra bemutatott szakemberek között átfedés nem megengedett.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai tapasztalata 40
2 2.1. A felhívás III.1.3. B) a) pont szerinti szakembernek az alkalmassági minimum követelményen felüli szakmai többlettapasztalata min.: 0 db max. 5 db 15
3 2.2. A felhívás III.1.3. B) b) pont szerinti szakembernek az alkalmassági minimum követelményen felüli szakmai többlettapasztalata min.: 0 hónap max. 84 hónap 15
4 2.3. A felhívás III.1.3. B) d) pont szerinti szakembernek az alkalmassági minimum követelményen felüli szakmai többlettapasztalata min.: 0 hónap max. 84 hónap 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 129
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a IV.2.6. pont szerinti 1 hónapon 30 naptári napot ért.
Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlat tétel lehetőségét és azt nem tartja gazdaságilag ésszerűnek, a beszerzés tárgya nem osztható oly módon, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné , továbbá az szakmailag is ésszerűtlen lenne, a megvalósíthatósági tanulmány tartalmának koherenciáját veszélyeztetné.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet AT, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igaz.ban olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. AK kizárja az eljárásból azt az ATt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igaz.ban részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére. Releváns esetben a véglegessé vált határozatot a gazdasági szereplő az ajánlatban köteles benyújtani.
1) Előzetes igazolás: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bek alapján az AT-nek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a rendelet 2-7. §-ának megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének a hatálya alá. Amennyiben az előírt alkalmassági követelményeknek az AT más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, a Kbt. 67. § (3) bek alapján az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a kizáró okok fenn nem állása, az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát. A Kbt. 67. § (4) bek alapján az ajánlatban be kell nyújtani az AT arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.ben meghatározott kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
2) Igazolás:
A Kr. 1. § (2) bek alapján az AK által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kr. 8. §, 10. §, 12-16. §-ának megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. A Kr. 1.§ (4) bek alapján a III. Fejezetben említett igazolási módok az V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített AT-i jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek. A Kr. 8. § ib) és 10. § (1) bek. gb) pontja szerint az AT-nek nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá a következő eltéréssel: a Kbt. 62. § (1) bek k) pont kb) alpontját a Kbt. vonatkozó rendelkezésének megfelelően a 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti, valamennyi tényleges tulajdonos megnevezésével kell igazolni. Amennyiben az AT-nek nincsen 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. A Kbt. 62. § (1) bek k) pont kb) alpontja szerinti nyilatkozat megtételéhez AK a Közbeszerzési Dokumentumok mellékleteként nyilatkozatmintát bocsát rendelkezésre. A Kr. 1. § (5) bek alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az AK az igazolások hitelességét a VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi. A közös AT-k külön-külön EEKD-t kötelesek benyújtani. Felhívjuk a figyelmet a Kr. 13. §-ra.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 1. § (7) bekezdésében, valamint a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében foglaltakra.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kr. 1. § (1) bek. alapján az AT-nek a II. Fejezetnek megfelelően, az EEKD benyújtásával.
A Kr. 2. § (5) bek. alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolása tekintetében elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát (EEKD. IV. rész α szakasz kitöltése).
A Kr. 3. § (2) bek. alapján, ha egy AT az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintettek mindegyike által kitöltött és aláírt külön EEKD-t is benyújtja, melyben a kapacitásnyújtók az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az AT igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához. Amennyiben AT más személy, vagy szervezet kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, irányadóak a Kbt. 65. § (7)-(9) és (11) bek.-i.
A Kbt. 65. § (6) bek. alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
2)Az alkalmasság igazolása:
A Kr. 1. § (2) bek. alapján az AK által a Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kr. 19. §-ának megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján a meghatározott alkalmassági követelményeknek, az alábbiak szerint:
A)
A felhívás feladásának napját megelőzően lezárt utolsó három üzleti év számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját ajánlatkérő a céginformációs szolgálat internetes honlapján történő betekintéssel ellenőrzi a Kr. 19.§ (1) bek. b) pontja alapján.
Amennyiben a beszámolók közül ezen a honlapon bármelyik nem található meg, abban az esetben csatolni kell ajánlattevő saját vagy jogelődje – a felhívás feladásának napját megelőzően lezárt – utolsó három üzleti évének számviteli jogszabályok szerinti beszámolói közül a honlapon nem található beszámoló részét képező mérleget. Amennyiben ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga nem írja elő a beszámoló közzétételét, úgy ajánlattevő képviselője által aláírt nyilatkozat csatolása szükséges – a felhívás feladásának napját megelőzően lezárt – utolsó három üzleti év adózott eredményéről.
A Kr. 19.§ (2) bek. szerinti esetben az ajánlattevő az alkalmasságát a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (megvalósíthatósági tanulmány és/vagy CBA elkészítése) származó nettó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.
B)
Csatolni kell, a Kr. 19.§ (1) bek c) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőzően mérlegfordulónappal lezárt utolsó három üzleti évben elért közbeszerzés tárgya (megvalósíthatósági tanulmány és/vagy CBA elkészítése) szerinti nettó árbevételről szóló nyilatkozatot üzleti: évenkénti bontásban, attól függően, hogy a gazdasági szereplő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha az ajánlattevő a fenti A) és B) pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. [Kr. 19.§ (3) bek.]
(folyt a VI.4.3) pontban)
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlatevők), ha
A)
saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolója alapján az utolsó kettő lezárt üzleti évben az adózott eredménye egynél több lezárt üzleti évben negatív volt. [Kbt. 65. § (1) bek. a), Kr. 19. § (1) bek. b) pont]
A Kr. 19.§ (2) bek.re tekintettel az ajánlatkérő a később létrejött gazdasági szereplőktől megkövetelt, a közbeszerzés tárgyából (megvalósíthatósági tanulmány és/vagy CBA elkészítése) származó nettó árbevétel mértékét az alábbiak szerint határozza meg: nettó 10 millió HUF.
A fenti alkalmassági követelmény értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztatható a gazdasági szereplőkre, ezért közös ajánlattétel esetén elegendő, ha ennek a követelménynek a közös ajánlattevők egyike – teljes mértékben – megfelel;
B)
nem rendelkezik az előző 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összességében legalább nettó (általános forgalmi adó nélkül számított) 10 millió HUF, a közbeszerzés tárgya szerinti (megvalósíthatósági tanulmány és/vagy CBA elkészítése) árbevétellel, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. [Kbt. 65. § (1) bek. a), Kr. 19. § (1) bek. c) pont]
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmasság előzetes igazolása:
A Kr. 1. § (1) bek. alapján az AT-nek a II. Fejezetnek megfelelően, az EEKD benyújtásával. A Kr. 2. § (5) bek. alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolása tekintetében elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát. Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az AT más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, a Kbt. 67. § (3) bek. alapján az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a kizáró okok fenn nem állása, az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD foglalt nyilatkozatát. Irányadó továbbá a Kr. 3. § (2) bek. Amennyiben AT más személy, vagy szervezet kapacitására támaszkodva kíván megfelelni az előírt alkalmassági követelményeknek, irányadóak a Kbt. 65. § (7), (9) és (11) bek. A Kbt. 65. § (6) bek. alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
Az alkalmasság igazolása:
Kr. 1. § (2) bek. alapján az AK által a Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kr. 21-22. §-ának megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. § alapján az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek, az alábbiak szerint:
A) Csatolni kell, a Kr. 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján és a 22. § szerint a felhívás feladásától visszafelé számított 6 évben befejezett, de legfeljebb 9 éven belül megkezdett, a felhívás III.1.3. A) pontjában előírt követelményeknek megfelelő, legjelentősebb szolgáltatásnyújtásainak ismertetését.
Az ismertetésnek (ismertetéseknek) tartalmaznia kell legalább a szerződést kötő másik fél megnevezését, a szolgáltatás tárgyát, az alkalmassági követelmény keretében vizsgált ellenszolgáltatás összege, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpont – legalább év, hónap és nap – megjelölésével) és nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést konzorciumban végezte, az ismertetésben szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett részt, valamint a Kr. 22. § (5) bekezdése és a 21/A. § is irányadó.
B)
Csatolni kell, a Kr. 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján a felhívás III.1.3. B) pontjában előírt követelményeknek megfelelő, a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről szóló nyilatkozatot, amely tartalmazza
- a szakemberek nevét,
- a szakemberek alkalmasságának megítéléséhez szükséges adatokat, valamint azt, hogy
- a szakember munkaviszony, vagy milyen más jogviszony (pl. megbízási, vállalkozási) alapján kerül a teljesítésbe bevonásra.
Csatolni kell a szakemberek arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a szerződés teljesítéséhez az ajánlatkérő rendelkezésére fog állni a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Csatolni kell a szakemberek végzettségét/képzettségét igazoló dokumentumot.
Csatolni kell a szakember által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzot, mely önéletrajzból megállapíthatónak kell lennie az alkalmassági követelményeknek való megfelelésnek.
Ajánlatkérő 1 hónap alatt 30 napot ért. A tapasztalat mértékét hónapban, két tizedes jegyre kerekítve kell kiszámítani és megadni. Például 80 nap megszerzett tapasztalat, az 2,67 hónap megszerzett tapasztalatnak felel meg. A figyelembe vehető szakmai tapasztalatok között időbeli átfedés nem megengedett. Azaz ugyanazon időpontban csak egy szakmai tapasztalat vehető figyelembe a tapasztalati idő kiszámítása és megadása során.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadó a Kbt. 65. § (6)-(7), (9), (11) bekezdése, valamint a Kr. 22. és 24. §-a.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 1. § (7) bekezdésében, valamint a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében foglaltakra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha
A) nem mutat be a felhívás feladásától visszafelé számított 6 évben befejezett, de legfeljebb 9 éven belül megkezdett alábbi munkákra vonatkozó, legfeljebb 2 szerződés alapján teljesített referenciát/referenciákat:
aa) vasúti iparvágány kapcsolattal rendelkező intermodális konténerterminál infrastruktúra kialakításra és/vagy fejlesztésre irányuló, vagy
ab) vasúti iparvágány kapcsolattal rendelkező áruforgalmi központ vagy logisztikai központ vagy ipari park tervezésre irányuló
CBA elemzést és üzleti tervet és piaci megvalósíthatósági tervet is tartalmazó megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére vonatkozó referenciát, mely ellenszolgáltatásának értéke összesen elérte a legalább nettó 10.000.000,- Ft-ot.
B) nem mutat be az alábbi követelményeknek megfelelő, a teljesítésbe bevonni kívánt szakembereket:
a) 1 fő közgazdász képzettséggel vagy pénzügyi felsőfokú végzettséggel rendelkező szakember, aki legalább 5 darab CBA elemzést és üzleti tervet és piaci megvalósíthatósági tervet is tartalmazó megvalósíthatósági tanulmány elkészítésében szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik,
b) 1 fő építőmérnöki, vagy okleveles építőmérnöki, vagy közlekedésmérnöki, vagy okleveles közlekedésmérnöki felsőfokú képzettséggel rendelkező szakemberrel, aki vasúti csomópont tervezés területén legalább 36 hónap szakmai tapasztalattal rendelkezik,
c) 1 fő, a 297/2009. (XII.21.) Korm. rendelet szerinti környezetvédelmi szakértői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkező szakértő;
d) 1 fő, felsőfokú végzettséggel rendelkező szakember, aki
• legalább 36 hónap szakmai tapasztalattal rendelkezik az intermodális konténerterminál fejlesztésében és /vagy üzemeltetésében, vagy
• legalább 36 hónap nemzetközi és/vagy hazai logisztikai szakmai tapasztalattal rendelkezik.
Ajánlatkérő 1 hónap alatt 30 napot ért. A tapasztalat mértékét hónapban, két tizedes jegyre kerekítve kell kiszámítani és megadni. Például 80 nap megszerzett tapasztalat, az 2,67 hónap megszerzett tapasztalatnak felel meg. A figyelembe vehető szakmai tapasztalatok között időbeli átfedés nem megengedett. Azaz ugyanazon időpontban csak egy szakmai tapasztalat vehető figyelembe a tapasztalati idő kiszámítása és megadása során.
A fenti a)-d) szakemberek között átfedés nem megengedett.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 297/2009. (XII.21.) Korm. rendelet
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Nyertes AT a Kbt. 135. § (8) bek. alapján a szerződésben foglalt teljes ellenszolgáltatás 20 %-ának megfelelő összegű előlegre jogosult. Ha Nyertes AT az előleg igénybe vételi lehetőségével él, úgy az általa igénybe vett előleg a végszámlában kerül elszámolásra. Előleg visszafizetési biztosíték a Kbt. 134. § (6) bek a) pontja szerint.A számla ellenértékének kiegyenlítése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint átutalással történik. Részszámlázásra nincs lehetőség. A számla fizetési határideje 30 nap. Az ÁFA megfizetése a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően történik. Az ajánlattétel, a szerződéskötés és az elszámolás is magyar forintban történik, az ellenszolgáltatás összege magyar forintban kerül kifizetésre. Nyertes ajánlattevő az ajánlatkérő által megküldött, aláírt teljesítésigazolásnak megfelelően nyújthatja be a számlát. A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dok.ok részét képező szerződéstervezet tartalmazza. (folyt. a VI.4.3) pontban)
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/08/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/08/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/lista
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontására az EKR r. 15. § (4)-(7) bekezdései szerint kerül sor.
Az EKR r. 15. § (2) bekezdése alapján az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárást a Miniszterelnökség által üzemeltetett EKR rendszerben bonyolítja le, így a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: EKR.r.) rendelkezései alkalmazandóak.
2. A közbeszerzési eljárás során a kommunikáció az EKR.r. előírásai szerint történik. Az eljárásban való ajánlattétel feltétele, hogy ajánlattevő az EKR.r. 6. § (6)-(8) szerint regisztráltassa magát az EKR rendszerben. Az EKR működtetését a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Kft. végzi http://nekszt.hu. A rendszer működésével, használatával kapcsolatosan Ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatást nem nyújt.
3. Az ajánlatban előírt dokumentumok benyújthatók az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával, vagy amennyiben elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre, a papír alapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában (EKR.r. 10. § (1)-(3).
4. Az értékelési szempont szerinti megajánlást az EKR.r. 11. § (1) bekezdése szerint az Ajánlatkérő által elektronikus űrlapként létrehozott felolvasólapon kell ajánlattevőnek az ajánlat részeként benyújtani.
5.Az ajánlat részeként továbbá be kell nyújtani:
- Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozatot,
- Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozat (ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét(részeit) amelynek teljesítéséhez ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni és az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat - (nemleges nyilatkozat is csatolandó).
- Kbt. 67. § (4) bekezdés szerinti nyilatkozatot,
- változásbejegyzési eljárásról szóló nyilatkozat (nemleges nyilatkozat is csatolandó), a Kr. 13. §-a értelmében az ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
- amennyiben az ajánlattevő a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, nem magyar nyelvű nyilvántartás esetén köteles a releváns igazolás vagy információ magyar nyelvű fordítását benyújtani.
- Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 25. § (3)-(4) bekezdése vonatkozásában
6. Ajánlatkérő a hiánypótlásra a Kbt. 71. § szerint biztosít lehetőséget. Ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az Ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
7. Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar, így az eljárás során kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el. Az ajánlat magyar nyelven kívül más nyelven nem nyújtható be.
8. Közös ajánlattétel esetén az ajánlattételnek meg kell felelnie a Kbt. 35. §-ban foglalt feltételeknek. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni kell az EKR.r. 13. § (3) bekezdése szerinti meghatalmazást.
9. Ajánlatkérő kizárja a nyertes Ajánlattevő(-k) számára a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
10. Az ajánlatban előforduló különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmazni, referenciák tekintetében a teljesítés időpontjában érvényes devizaárfolyam az irányadó.
11. Az eljárással kapcsolatos valamennyi határidővel kapcsolatban a közép-európai idő az irányadó.
12. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (6) bekezdés alapján jelen eljárásban nem alkalmazza a 75. § (2) bekezdés e) pontját.
13. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81.§ (5) bekezdésben foglaltakat.
14. Ajánlatkérő a Kbt. 45. § (1) bekezdése alkalmazása tekintetében munkaidőnek az alábbi időszakokat tekinti: hétfőtől csütörtökig, 10-15 óráig, pénteken, és amennyiben a szombati nap munkanap, szombaton 10-14 óráig terjedő időintervallum.
(folyt a VI.4.3. pontban)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 1. A Kbt. 148. § szerint.
2. (III.1.2. pont folyt.)
Amennyiben az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, úgy a Kbt. 67.§ (3) bek. alapján az igazolások benyújtásakor a kapacitásait rendelkezésre bocsátó személynek/szervnek az alkalmassági követelmények tekintetében az ajánlattevőre előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági követelménynek való megfelelést. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a Kr. 1.§ (5) bek. irányadó.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadó a Kbt. 65. § (6)-(8) és (11) bekezdése.
Az alkalmasság igazolása történhet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (7) bekezdése szerint is.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 1. § (7) bekezdésében, valamint a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében foglaltakra.
3. (III.2.2. pont folyt.)
A Kbt. 135. § (1), (6) bekezdés közvetlenül alkalmazandó. Késedelmi kötbér: A késedelmi kötbér mértéke: 1% nap, de legfeljebb a nettó Vállalkozói Díj 30%-a. A késedelmi kötbér alapja: a teljes nettó Vállalkozói Díj. Hibás teljesítési kötbér: A hibás teljesítési kötbér mértéke: 15% A hibás teljesítési kötbér alapja: a teljes nettó Vállalkozói Díj. A felek a Ptk. 6:187. § (2) bekezdése alapján rögzítik, hogy a Megrendelő a hibás teljesítés miatti kötbér érvényesítése mellett nem érvényesíthet szavatossági igényt. Amennyiben a Megrendelő szavatossági igényt érvényesít, úgy a szavatossági igény teljesítésének időtartamára jogosult késedelmi kötbér érvényesíteni. Meghiúsulási kötbér: A meghiúsulási kötbér mértéke: 10%. A meghiúsulási kötbér alapja: a teljes nettó Vállalkozói Díj. A Felek rögzítik, hogy meghiúsulási kötbér érvényesítése kizárja a késedelmi kötbér érvényesítését. Részletesen a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező Szerződés Tervezet szerint.
4. (VI.3. pont folyt)
15. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a jelen felhívásban az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére való pénzügyi, gazdasági, illetve műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit és ennek igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg az alábbi pontok esetében: III.1.2. és III.1.3.
16. Nyertes ajánlattevő a szerződéstervezetben foglalt szerződést megerősítő kötbéreket köteles vállalni.
17.FAKSZ: dr. Csók István Áron 00118, helyettese: dr. Bábosik Roland Ottó 01011
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/07/06 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák