Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/132
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.07.11.
Iktatószám:11700/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Újhartyán Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Újhartyán, Ipartelepi köz és Ipartelepi út;Újhartyán, Ipari Park infrastrukturális fejlesztése, 03 jelű terület (Horka-dűlő és Monori út)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Trans-It 2002 Kft.;Trans-It 2002 Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Újhartyán Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK19507
Postai cím: Fő út 21
Város: Újhartyán
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2367
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy:
Telefon: +36 309794658
E-mail: gesztorhaz@gesztorhaz.hu
Fax: +36 29372025
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.ujhartyan.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „VEKOP-1.2.2-15-2016-00015 azonosító számú „Ipari park fejlesztés Újhartyánban” tárgyú projekttel kapcsolatos 01. sz és 03. számú terület víz-szennyvíz, csapadékvíz kivitelezése.”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„VEKOP-1.2.2-15-2016-00015 azonosító számú „Ipari park fejlesztés Újhartyánban” tárgyú projekttel kapcsolatos 01. sz és 03. számú terület víz-szennyvíz, csapadékvíz kivitelezése.”
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 116095903 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: I rész Újhartyán, Ipari Park infrastrukturális fejlesztése, 01 jelű terület (Ipartelepi köz és Ipartelepi út)
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1 A teljesítés helye: Újhartyán, Ipartelepi köz és Ipartelepi út
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Újhartyán, Ipari Park infrastrukturális fejlesztése, 01 jelű terület (Ipartelepi köz és Ipartelepi út)
- vízellátás
A terv szerint létesül összesen 305,60 fm KPE cső, 10 bar nyomásállósággal, SDR 17 falvastagsággal, a Japán fasor D 160 KPE vezetékéhez történő csatlakozás és az Ipartelepi út két végpontja között, az alábbi szakaszokon:
V-1-1-0 jelű vezeték 160 KPE 115,60 fm
V-1-1-0 jelű vezeték 125 KPE 156,60 fm
V-1-1-1 jelű vezeték 125 KPE 33,40 fm
Tehát az Ipartelepi út két ágának mérete az elágazást követően D 125, az Ipartelepi köz közös ágának mérete D 160.
A tervezett gerincvezetékről a fejlesztési terület ellátható, bekötési pontok helye a tervezés során még nem ismert.
A tapasztalati adatok alapján felvett 200 m³/d, illetve 40 m³/h óracsúcs mennyiség, valamint a szükséges tüzivíz mennyiség a meglévő és tervezett hálózatról biztosítható.
Az Ipartelepi út két végpontján két NA 100 lezáró végtűzcsap létesül.
A vezeték takarási mélysége döntő többségében 1,50 m. A korábban említett árok vonalában, a tervezett úttest alatt egy Ø 500/b áteresz csőpár létesül, a keresztezés pontjában a takarás 90 cm. A cső ágyazását a csatolt részletrajz szerint kell kialakítani. A vízvezeték teljes hosszon homokos kavics ágyazatban építendő, a csőágyazat készítésénél a gyártó előírásait be kell tartani. A csőzónában, illetve az ágyazatként felhasználható építőanyagokkal szemben támasztott követelményeket az MSz EN 1610 írja elő. Az elemek kötése tompa- és elektrofúziós hegesztéssel valamint szorítógyűrűs és karimás idomokkal történhet. A hálózat szakaszolását három db földalatti tolózár biztosítja.
A Japán fasor meglévő úttestje alatt a tervezett vezeték 10,00 m hosszúságú Ø 219 acél védőcsőben kerül átvezetésre.
A tervezett csomópontokról csomóponti részletrajzok készültek.
A tervezett vezeték közcélú létesítmény, építése létesítési vízjogi engedély köteles. Elvi vízjogi engedélyezési eljárás nem került lefolytatásra.
- szennyvízcsatornázás
A geodéziai viszonyok, valamint a befogadó mélysége alapján a területen a szennyvízelvezetés csak közterületi átemelővel biztosítható. A terv szerint létesül összesen 117,30 fm D 90 KPE, 6 bar nyomásállóságú nyomóvezeték (Sz-1-1-0 szakasz), 1 db szennyvízátemelő, 184,20 fm SN 8 merevségű Ø 200/KG-PVC cső, gumigyűrűs illesztéssel, az alábbi megosztásban: Sz-1-2-0 vezeték 114,20 fm, Sz-1-2-1 vezeték 70,00 fm. A tervezett nyomóvezeték a Japán fasoron köt a meglévő M1 jelű Ø 1000 mm aknába. A két gravitációs vezeték az Ipartelepi út két végpontjától indul. A két ág az átemelő előtt egyesül és köt bele az Ipartelepi út súlypontjában, a mélyponton, az árok mellett létesülő átemelőbe Az Amerikai úti befogadó csatorna Ø 200/KG-PVC, ez közvetlenül a befogadás után köt a Japán fasor Ø 315/KG-PVC vezetékébe.
A tervezett gravitáció gerincvezetékről a fejlesztési terület ellátható, bekötési pontok helye a tervezés során még nem ismert. A tapasztalati adatok alapján felvett 200 m³/d, illetve 40 m³/h óracsúcs mennyiséget a hálózat biztonsággal elvezeti. A gravitációs vezeték esetében a 2 ‰ esésű vezeték kapacitása 17,5 l/s, azaz 63 m³/h. A maximális vízsebesség jelzett esés esetén 0,56 m/s.
A gravitációs szakasz üzemének fenntartása céljából hat db akna épül, melyek közül a 11, 12, 14 és 16 jelű szabvány, teljes mélységében Ø 1000 mm méretű akna, míg a 13 és 15 jelű Ø 200 mm tisztítóidom. Az aknák mélysége 2,87 m - 3,25 m közötti, az átemelőtelep előtti fordítóakna mélysége 3,25 m. Az aknatávolság 11,20 - 50,00 m közötti. Az elemkiosztást és az egységesen öntöttvas fedlapok javasolt teherbírását az 1. sz. melléklet - Csatorna aknák kimutatása - tartalmazza.
A vezeték ágyazását a csatolt részletrajz szerint kell kialakítani. A csatorna teljes hosszon homokos kavics ágyazatban építendő, a csőágyazat készítésénél a gyártó előírásait be kell tartani. A csőzónában, illetve az ágyazatként felhasználható építőanyagokkal szemben támasztott követelményeket az MSz EN 1610 írja elő.
Az aknák előregyártott elemeinek illesztéseinél egyrétegű, 5 mm vastagságú vakolat szükséges. A tisztítóaknákba 35 cm-ként, az elmenő oldalra műanyag bevonatú acél aknahágcsókat kell beépíteni, belógásuk 12 cm. Földburkolat esetén a fedlap köré az SzR-11 sz. részletrajznak megfelelő betongallér építendő.
Az építendő átemelő típusa Pureco PS-2002-VB típusú kétszivattyús kültéri szennyvízátemelő, vagy ezzel egyenértékű berendezés. Az átemelőt az egyedi paramétereket megadva gyártmányként kezeljük. A gyártmány az átemelő aknát, a szívótérben elhelyezett ABS XFP 100E-CB1 PE40/4 szivattyúkat, az azokhoz kapcsolódó csővezetékeket és szerelvényeket, a szivattyúkiemelő berendezést és a nyomóoldalon a tolózáraknát és szerelvényeit tartalmazza. Szagtalanító berendezés nem létesül.
A mértékadó szennyvízhozam 200 m³/d, az óracsúcs 40 m³/h. A befolyási fenékmélység 3,25 m, a kifolyási takarási mélység 1,40 m. Az aknák 2,00 m belső átmérőjűek. A 4,70 m nettó belmagasságú szívóakna süllyesztéses technológiával létesül.
A terhelést, az emelőmagasságot, valamint a szívótér és a nyomócső tározását figyelembe véve a választott szivattyúpár típusa ABS XFP 100E-CB1 PE40/4, Q = 6,3 l/s, H = 7,6 m, P = 4,4 kW. A csővezetékek, berendezések, szerelvények jegyzéke a csatolt SzA-11 és SzA-12 sz terven szerepel. Részletesebb műszaki paramétereket ld. a 3. sz. mellékletben - Átemelő kezelési és karbantartási utasítása.
Az átemelő területe 12,00 m x 5,00 m. Elválasztását a terepszinttől 50 cm mélyen és 30 cm magasan kiálló betonlábazatos kerítés biztosítja. A műanyag bevonatú drótfonatos háló magassága 1,50 m, melyet 2,00 - 2,50 m-ként elhelyezett, szögesdrót rögzítésére kialakított zártszelvény oszlopokhoz kell rögzíteni. A sarkoknál feszítőelem kiegészítés szükséges. Az oszlopok hossza 2,00 m, bebetonozásuk 30 cm mélyen történik. A feszített drótháló fölé egysorú szögesdrót kerül.
ÉK-i oldalán egy db 100-as személykapu létesül.
Az átemelő terepszintje 118,65 mBf.
A nyomóvezeték takarási mélysége döntő többségében 1,40 m. A korábban említett árok vonalában, a tervezett úttest alatt egy Ø 500/b áteresz csőpár létesül, a keresztezés pontjában a takarás 95 cm. Az ágyazatra vonatkozó előírásokat ld. a gravitációs vezetéknél. Az elemek kötése tompa- és elektrofúziós hegesztéssel valamint szorítógyűrűs és karimás idomokkal történhet.
A Japán fasor meglévő úttestje alatt a tervezett vezeték 23,00 m hosszúságú Ø 159 acél védőcsőben kerül átvezetésre. A meglévő csillapítóaknába (M1) történő bekötés az SzR-12 részletrajz szerint alakítandó ki.
A tervezett vezeték közcélú létesítmény, építése létesítési vízjogi engedély köteles. Elvi vízjogi engedélyezési eljárás nem került lefolytatásra.
- csapadékvíz kezelés
Az Önkormányzat szándéka szerint biztosítja a fejlesztési területnek kijelölt ingatlanokon keletkező csapadékvizek közterületi kezelését. A tervezési területen ezt a 2. pontban említett, kb. 8,40 m koronaszélességű, 1,60 - 1,70 m mély, kb. 1:2 rézsűhajlású, elhanyagolt állapotú árok biztosítja.
Szintén a 2. pontban említettek szerint jelzett árok elméleti befogadója a településtől északra húzódó Duna-völgyi Főcsatorna. A gyakorlatban, több évtizedes tapasztalati adatok alapján a csapadékvizek jelentős hányada az elvezetés, tározás során elszikkad. A fedettség növekedésével az elvezetés szerepe kétségtelenül nő, de továbbra is jelentős szerepe van a helyben történő tározásnak és szikkasztásnak.
A hidraulikai számítás módszere annak vizsgálata, hogy az árokban önmagában csak a tározás milyen intenzitású és időtartamú, tehát valószínűségű zápor kezelését biztosítja. Az ezen mennyiség fölötti csapadékvíz a vizsgált szakaszról a befogadó felé távozik. A számítás a racionális módszerrel történt, és ennek során feltételezzük, hogy a zápor időtartama megegyezik az összegyülekezési idővel.
Tehát a 01 jelű fejlesztési terület nagysága 7,5 ha, az Ipartelepi út területével együtt 8,0 ha. Jövőbeni fedettségnek 50 %-ot feltételezünk, az átlagos α lefolyási tényező így 0,5.
Elvezetés:
Terhelés 1 éves gyakoriságú, 10 perces intenzitású zápor esetén:
133 l/sha * 8,0 ha * 0,5 = 532 l/s
Terhelés 4 éves gyakoriságú, 10 perces intenzitású zápor esetén:
273 l/sha * 8,0 ha * 0,5 = 1092 l/s
A fejlesztési terület határvonala előtt két db, 1000-es akna létesül, az ezekből induló, 1-1 Ø 500/b cső vezeti el a tervezett út alatt a vizet az említett 8,40/1,20/1,80 méretű, trapéz szelvényű földárokba, 80 cm-es bukóval. 5 ‰ esés mellett a két cső kapacitása összesen 535 l/s, tehát a két vezeték legalább az 1 éves gyakoriságú, 10 perces időtartamú zápor elvezetésére képes.
Tározás:
A dokumentáció több esetben hangsúlyozza a területi csapadékvíz kezelés vegyes jellegét, tehát a csak tározásra történő számítás tudatos tévedést tartalmaz a biztonság javára.
Terhelés 1 éves gyakoriságú, 10 perces intenzitású zápor esetén:
532 l/s * 600 sec = 320 m³
Terhelés 4 éves gyakoriságú, 10 perces intenzitású zápor esetén:
1092 l/s * 600 sec = 655 m³
Rendelkezésre álló árokkapacitások a tervezési területen:
teljes árokszelvény: 8,64 m³/fm * 151,4 m = 1308 m³, a tervezési szakasz a 4 éves gyakoriságú, 10 perces intenzitású zápor tározására önmagában képes
bukó (Ø 500/b csőfenék) alatti árokszelvény: 2,24 m³/fm * 151,4 m = 384 m³, a tervezési szakasz az 1 éves gyakoriságú, 10 perces intenzitású zápor tározására önmagában képes
Az Ipartelepi köz tervezett úttestje alatt az árokszakaszok további együttdolgozásának érdekében áteresz létesül. A víz és nyomott szennyvíz áteresz fölötti átvezetése miatt az áteresz mérete 2 x 500 mm csőpár, anyaga pedig beton. Az áteresz végeit 30 cm vtg. vasalt támfallal kell lezárni. Kialakítását a CsR-14 sz. részletrajz ábrázolja.
Az árok jelenleg elhanyagolt állapotú, a növényzet irtásán túlmenően profilozása és részleges mélyítése szükséges. Ezek során elsőrendű szempont az átlagos 1,80 m-es árokfenék elérése, valamint a befogadó irányában az ellenesés elkerülése. Az árok a becsatlakozások, torkolatok környezetében, valamint a tervezett szennyvíz átemelő mellett 40x40 cm-es mederlap burkolatot kap. Ennek kialakítását és rétegrendjét a CsR-13 sz. részletrajz ábrázolja.
Az árokba kötő Ø 500/b átereszek indító aknái és fedlapjai a csőméret, ill. a viszonylag kis mélység miatt egyedi kialakításúak, ezt a CsR-11 sz. részletrajz ábrázolja. A beton átereszek csőágyazását a CsR-12 sz. részletrajz ábrázolja.

További részletek a műszaki leírásban, a terveken (adott esetben) és a költségvetésben.
Mind a költségvetésben, mind a műszaki elírásban esetelegesen megjelenő konkrét gyártmányok megjelenése, a minőségi szint meghatározását szolgálja. Ajánlatkérő az azokkal azonos műszaki és technikai paraméterekkel rendelkező elemeket elfogadja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A vállalt jótállás időtartama (minimum 12 hónap, maximum 36 hónap)  15
2 Ajánlattevő a környezetterhelés csökkentése érdekében vállalja-e, hogy a beépítésre kerülő építőanyagok legalább 50%-a 50 km-nél rövidebb közúti szállítással történik a kivitelezés helyszínére?  15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó átalányár Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VEKOP-1.2.2-15-00015 kódszámú, ipari park fejlesztése
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: II rész Újhartyán, Ipari Park infrastrukturális fejlesztése, 03 jelű terület (Horka-dűlő és Monori út)
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1 A teljesítés helye: Újhartyán, Ipari Park infrastrukturális fejlesztése, 03 jelű terület (Horka-dűlő és Monori út)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Újhartyán, Ipari Park infrastrukturális fejlesztése, 03 jelű terület (Horka-dűlő és Monori út)
- vízellátás
A terv szerint létesül összesen 626,60 fm D 125 KPE cső, 10 bar nyomásállósággal, SDR 17 falvastagsággal, a Horka-dűlő D 125 KPE vezetékéhez történő csatlakozás és a Monori út végpontja között, teljes hosszban a V-3-1-0 jelű vezeték. A teljes hosszból a Horka-dűlőben 369,50 fm, a Monori úton 257,10 fm létesül.
A tervezett gerincvezetékről a fejlesztési terület ellátható, bekötési pontok helye a tervezés során még nem ismert.
A tapasztalati adatok alapján felvett 200 m³/d, illetve 40 m³/h óracsúcs mennyiség, valamint a szükséges tüzivíz mennyiség a meglévő és tervezett hálózatról biztosítható.
A Monori út - Horka-dűlő csatlakozásánál, valamint a Monori út végpontján két NA 100 lezáró végtűzcsap létesül.
A vezeték takarási mélysége döntő többségében 1,50 m. A korábban említett árok vonalában, a Horka-dűlő úttestje alatt egy meglévő Ø 1000/b áteresz üzemel 1,60 m fenékmélységgel, a vezeték ez alatt létesül.
A cső ágyazását a csatolt részletrajz szerint kell kialakítani. A vízvezeték teljes hosszon homokos kavics ágyazatban építendő, a csőágyazat készítésénél a gyártó előírásait be kell tartani. A csőzónában, illetve az ágyazatként felhasználható építőanyagokkal szemben támasztott követelményeket az MSz EN 1610 írja elő. Az elemek kötése tompa- és elektrofúziós hegesztéssel valamint szorítógyűrűs és karimás idomokkal történhet. A hálózat szakaszolását két db földalatti tolózár biztosítja.
A tervezett csomópontokról csomóponti részletrajzok készültek.
A tervezett vezeték közcélú létesítmény, építése létesítési vízjogi engedély köteles. Elvi vízjogi engedélyezési eljárás nem került lefolytatásra.
- szennyvízcsatornázás
A geodéziai viszonyok, valamint a befogadó mélysége alapján a területen a szennyvízelvezetés csak közterületi átemelővel biztosítható. A terv szerint létesül összesen 266,90 fm D 90 KPE, 6 bar nyomásállóságú nyomóvezeték (Sz-3-2-0 szakasz), 1 db szennyvízátemelő, valamint négy ágon összesen 642,40 fm SN 8 merevségű Ø 200/KG-PVC cső, gumigyűrűs illesztéssel, az alábbi megosztásban:
Sz-3-1-0 jelű vezeték 145,00 fm, Horka-dűlő, a meglévő M3 jelű aknára kötve
Sz-3-3-0 jelű vezeték 214,60 fm, Horka-dűlő, a tervezett átemelőbe kötve
Sz-3-4-0 jelű vezeték, 271,60 fm, Monori út, a tervezett átemelőbe kötve
Sz-3-4-1 jelű vezeték, 11,20 fm, az Sz-3-4-0 ágba kötve
A Horka-dűlő vezetékének két irányba történő vezetését a domborzati viszonyok indokolják. A 33 jelű akna a nyomóvezeték csillapító aknája. Az aknába történő bekötés az SzR-32 részletrajz szerint alakítandó ki.
Az Sz-3-1-0 jelű vezeték esése a befogadóéval megegyezően 3 ‰, a többi szakaszé 2 ‰.
A tervezett gravitáció gerincvezetékről mindkét fejlesztési terület ellátható, bekötési pontok helye a tervezés során még nem ismert. A tapasztalati adatok alapján felvett 200 m³/d, illetve 40 m³/h óracsúcs mennyiséget a hálózat biztonsággal elvezeti. A gravitációs vezeték esetében a minimális, 2 ‰ esésű vezeték kapacitása 17,5 l/s, azaz 63 m³/h. A maximális vízsebesség jelzett esés esetén 0,56 m/s.
A gravitációs szakasz üzemének fenntartása céljából 17 db akna épül, melyek közül 12 db, a 31, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 42, 43,45, 46 és 47 jelű szabvány, teljes mélységében Ø 1000 mm méretű akna, míg 5 db, a 32, 35, 37, 41 és 44 jelű Ø 200 mm tisztítóidom. Az aknák mélysége 2,20 m - 2,96 m közötti, az átemelőtelep előtti fordítóakna mélysége 2,76 m. Az aknatávolság 10,80 - 52,20 m közötti. Az elemkiosztást és az egységesen öntöttvas fedlapok javasolt teherbírását az 1. sz. melléklet - Csatorna aknák kimutatása - tartalmazza.
A vezeték ágyazását a csatolt részletrajz szerint kell kialakítani. A csatorna teljes hosszon homokos kavics ágyazatban építendő, a csőágyazat készítésénél a gyártó előírásait be kell tartani. A csőzónában, illetve az ágyazatként felhasználható építőanyagokkal szemben támasztott követelményeket az MSz EN 1610 írja elő.
Az aknák előregyártott elemeinek illesztéseinél egyrétegű, 5 mm vastagságú vakolat szükséges. A tisztítóaknákba 35 cm-ként, az elmenő oldalra műanyag bevonatú acél aknahágcsókat kell beépíteni, belógásuk 12 cm. Földburkolat esetén a fedlap köré az szR-31 sz. részletrajznak megfelelő betongallér építendő.
Az építendő átemelő típusa Pureco PS-2002-VB típusú kétszivattyús kültéri szennyvízátemelő, vagy ezzel egyenértékű berendezés. Az átemelőt az egyedi paramétereket megadva gyártmányként kezeljük. A gyártmány az átemelő aknát, a szívótérben elhelyezett ABS XFP 100E-CB1 PE40/4 szivattyúkat, az azokhoz kapcsolódó csővezetékeket és szerelvényeket, a szivattyúkiemelő berendezést és a nyomóoldalon a tolózáraknát és szerelvényeit tartalmazza. Szagtalanító berendezés nem létesül.
A mértékadó szennyvízhozam 200 m³/d, az óracsúcs 40 m³/h. A befolyási fenékmélység 2,76 m, a kifolyási takarási mélység 1,40 m. Az aknák 2,00 m belső átmérőjűek. A 4,21 m nettó belmagasságú szívóakna süllyesztéses technológiával létesül. A tervezett kialakítás a felúszás elleni védelmet biztosítja.
A terhelést, az emelőmagasságot, valamint a szívótér és a nyomócső tározását figyelembe véve a választott szivattyúpár típusa ABS XFP 100E-CB1 PE40/4, Q = 6,3 l/s, H = 7,6 m, P = 4,4 kW. A csővezetékek, berendezések, szerelvények jegyzéke a csatolt SzA-31 és SzA-32 sz terven szerepel. Részletesebb műszaki paramétereket ld. a 3. sz. mellékletben - Átemelő kezelési és karbantartási utasítása.
Az átemelő területe 12,00 m x 6,50 m. Elválasztását a terepszinttől 50 cm mélyen és 30 cm magasan kiálló betonlábazatos kerítés biztosítja. A műanyag bevonatú drótfonatos háló magassága 1,50 m, melyet 2,00 - 2,50 m-ként elhelyezett, szögesdrót rögzítésére kialakított zártszelvény oszlopokhoz kell rögzíteni. A sarkoknál feszítőelem kiegészítés szükséges. Az oszlopok hossza 2,00 m, bebetonozásuk 30 cm mélyen történik. A feszített drótháló fölé egysorú szögesdrót kerül.
ÉK-i oldalán egy db 100-as személykapu létesül.
Az átemelő terepszintje 114,80 mBf.
A nyomóvezeték takarási mélysége döntő többségében 1,40 m. A korábban említett árok vonalában, a Horka-dűlő úttestje alatt egy meglévő Ø 1000/b áteresz üzemel 1,60 m fenékmélységgel, a vezeték ez alatt létesül.
Az ágyazatra vonatkozó előírásokat ld. a gravitációs vezetéknél. Az elemek kötése tompa- és elektrofúziós hegesztéssel valamint szorítógyűrűs és karimás idomokkal történhet.
Gazdasági megfontolások alapján, valamint az egyéb közművek helyének biztosítása érdekében a gravitációs és nyomóvezeték közös munkaárokban kerül lefektetésre. Ennek kialakítását az SzR-34 sz. részletrajz tartalmazza. A 60 cm-es tengelytávolság biztosítja a vízvezeték és szennyvízaknák ütközésének elkerülését.
A tervezett vezeték közcélú létesítmény, építése létesítési vízjogi engedély köteles. Elvi vízjogi engedélyezési eljárás nem került lefolytatásra.
- csapadékvíz kezelés
Az Önkormányzat szándéka szerint biztosítja a fejlesztési területeknek kijelölt ingatlanokon keletkező csapadékvizek közterületi kezelését. A tervezési területen ezt a Horka-dűlőben a növelt kapacitású, 2,80 m koronaszélességű, 40 cm fenékszélességű, 80 cm mélységű út menti kétoldali árok, a Monori úton a 2. pontban említett, kb. 6,20 m koronaszélességű, jelenleg kb. 1,40 m mély, kb. 1:1,7 rézsűhajlású, elhanyagolt állapotú árok biztosítja.
Szintén a 2. pontban említettek szerint jelzett árkok elméleti befogadója a településtől északra húzódó Duna-völgyi Főcsatorna. A gyakorlatban, több évtizedes tapasztalati adatok alapján a csapadékvizek jelentős hányada az elvezetés, tározás során elszikkad. A fedettség növekedésével az elvezetés szerepe kétségtelenül nő, de továbbra is jelentős szerepe van a helyben történő tározásnak és szikkasztásnak.
A hidraulikai számítás módszere annak vizsgálata, hogy az árkokban önmagában csak a tározás milyen intenzitású és időtartamú, tehát valószínűségű zápor kezelését biztosítja. Az ezen mennyiség fölötti csapadékvíz a vizsgált szakaszról a befogadó felé távozik. A számítás a racionális módszerrel történt, és ennek során feltételezzük, hogy a zápor időtartama megegyezik az összegyülekezési idővel.
Horka-dűlő
Tehát a továbbiakban 03/1 területnek nevezett fejlesztési terület nagysága kétoldalon 5,0, ill. 5,2 ha, a Horka-dűlő területével együtt összesen 11,2 ha, számított terület oldalanként 5,7 ha. Jövőbeni fedettségnek 50 %-ot feltételezünk, az átlagos α lefolyási tényező így 0,5.
Elvezetés:
A fejlesztési területek az árkokat tartalmazó területekkel közvetlenül határosak, a kivezetési pontok jelenleg nem ismertek.
Tározás:
A dokumentáció több esetben hangsúlyozza a területi csapadékvíz kezelés vegyes jellegét, tehát a csak tározásra történő számítás tudatos tévedést tartalmaz a biztonság javára.
Terhelés 1 éves gyakoriságú, 10 perces intenzitású zápor esetén:
133 l/sha * 5,7 ha * 0,5 * 600 sec = 227 m³
Terhelés 4 éves gyakoriságú, 10 perces intenzitású zápor esetén:
273 l/sha * 5,7 ha * 0,5 * 600 sec = 467 m³
Rendelkezésre álló árokkapacitások oldalanként a tervezési területen, a rövidebb jobb oldali árok hosszával számolva:
árokszelvény: 1,28 m³/fm * 376,4 m = 482 m³, a tervezési szakasz a 4 éves gyakoriságú, 10 perces intenzitású zápor tározására önmagában képes
Monori út
Tehát a továbbiakban 03/2 területnek nevezett fejlesztési terület nagysága 10,6 ha, a Monori út területével együtt összesen 11,0 ha. Jövőbeni fedettségnek 50 %-ot feltételezünk, az átlagos α lefolyási tényező így 0,5.
Elvezetés:
Terhelés 1 éves gyakoriságú, 10 perces intenzitású zápor esetén:
133 l/sha * 11,0 ha * 0,5 = 731 l/s
Terhelés 4 éves gyakoriságú, 10 perces intenzitású zápor esetén:
273 l/sha * 11,0 ha * 0,5 = 1502 l/s
A fejlesztési terület határvonala előtt két db, 1000-es akna létesül, az ezekből induló, 1-1 Ø 500/b cső vezeti el a tervezett út alatt a vizet az említett 6,20/80/1,60 méretű, trapéz szelvényű földárokba, 70 cm-es bukóval. 5 ‰ esés mellett a két cső kapacitása összesen 535 l/s, tehát a két vezeték az 1 éves gyakoriságú, 10 perces időtartamú zápor elvezetésére csak részlegesen képes.
Tározás:
A dokumentáció több esetben hangsúlyozza a területi csapadékvíz kezelés vegyes jellegét, tehát a csak tározásra történő számítás tudatos tévedést tartalmaz a biztonság javára.
Terhelés 1 éves gyakoriságú, 10 perces intenzitású zápor esetén:
731 l/s * 600 sec = 439 m³
Terhelés 4 éves gyakoriságú, 10 perces intenzitású zápor esetén:
1502 l/s * 600 sec = 901 m³
Rendelkezésre álló árokkapacitások a tervezési területen:
teljes árokszelvény: 5,60 m³/fm * 253,8 m = 1421 m³, a tervezési szakasz a 4 éves gyakoriságú, 10 perces intenzitású zápor tározására önmagában képes
bukó (Ø 500/b csőfenék) alatti árokszelvény: 1,40 m³/fm * 253,8 m = 355 m³, a tervezési szakasz az 1 éves gyakoriságú, 10 perces intenzitású zápor tározására a bukó alatti árokszelvény nem képes, a tározáshoz további + 10 cm vízszint szükséges.
A 03-as terület árkainak együttdolgozása, a lefolyás biztosítása érdekében az alábbiak kerültek megtervezésre:
- az Horka-dűlő útterv mindkét oldali bejárója alatt 6,00 - 6,00 m hosszban Ø 300/b áteresz létesül, az átereszek végein 20 cm vtg. vasalt támfallal lezárva
- a Horka-dűlő Monori út felőli mélypontjánál, a bal oldali árok végpontjában az egy szintén Ø 300/b áteresszel, 12,10 m hosszban átkötésre kerül a jobb oldali árokba
- ezen jobb oldali árok bekötésre kerül a Monori út nagy árkába, a bal- és jobboldali árok egyesítését követően a megfelelő esés biztosításával, a bekötés környezetében 40x40 mederlap burkolással
A Monori úti árok jelenleg elhanyagolt állapotú, a növényzet irtásán túlmenően profilozása és mélyítése szükséges. Ezek során elsőrendű szempont az átlagos 1,60 m-es árokfenék elérése, valamint a befogadó irányában az ellenesés elkerülése. Az árkok a becsatlakozások, torkolatok környezetében, valamint a tervezett szennyvíz átemelő mellett 40x40 cm-es mederlap burkolatot kapnak. Ennek kialakítását és rétegrendjét a CsR-33 sz. részletrajz ábrázolja.
A 084 hrsz. út alatt jelenleg egy meglévő áteresz üzemel, pontos mérete az eliszapolódás és az áteresz környezetében lévő nagymennyiségű fahulladék miatt a tervezés során nem ismert.
Az árokba kötő Ø 500/b átereszek indító aknái és fedlapjai a csőméret, ill. a viszonylag kis mélység miatt egyedi kialakításúak, ezt a CsR-31 sz. részletrajz ábrázolja. A beton átereszek csőágyazását a CsR-32 sz. részletrajz ábrázolja.
További részletek a műszaki leírásban, a terveken (adott esetben) és a költségvetésben.
Mind a költségvetésben, mind a műszaki elírásban esetelegesen megjelenő konkrét gyártmányok megjelenése, a minőségi szint meghatározását szolgálja. Ajánlatkérő az azokkal azonos műszaki és technikai paraméterekkel rendelkező elemeket elfogadja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A vállalt jótállás időtartama (minimum 12 hónap, maximum 36 hónap)  15
2 Ajánlattevő a környezetterhelés csökkentése érdekében vállalja-e, hogy a beépítésre kerülő építőanyagok legalább 50%-a 50 km-nél rövidebb közúti szállítással történik a kivitelezés helyszínére? [igen  15
  Költség szempont –
x Ár szempont – nettó átalányár Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VEKOP-1.2.2-15-00015 kódszámú, ipari park fejlesztése
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: kiviteli szerződés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/04 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Trans-It 2002 Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Monori köz 3.
Város: Újhartyán
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 2367
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12938971-2-13
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 44336350
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 45317045
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Trans-It 2002 Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Monori köz 3.
Város: Újhartyán
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 2367
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12938971-2-13

Hivatalos név: Surmanbau Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Rákóczi u. 9.
Város: Újlengyel
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 2724
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14406131-2-13

Hivatalos név: Darus Fuvar Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Határ u. 19.
Város: Dabas
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 2373
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23936052-2-13

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: kiviteli szerződés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/04 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Trans-It 2002 Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Monori köz 3.
Város: Újhartyán
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 2367
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12938971-2-13
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 69737460
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 70778858
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Trans-It 2002 Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Monori köz 3.
Város: Újhartyán
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 2367
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12938971-2-13

Hivatalos név: Surmanbau Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Rákóczi u. 9.
Város: Újlengyel
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 2724
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14406131-2-13

Hivatalos név: Darus Fuvar Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Határ u. 19.
Város: Dabas
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 2373
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23936052-2-13

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/04/11 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
x Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/07/09 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges