Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/132
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.07.11.
Iktatószám:11733/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Gyöngyös Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Mátra Művelődési Központ 3200 Gyöngyös, Barátok tere 3. Hrsz.: 1939.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.07.26.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:általános közigazgatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Gyöngyös Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_34655797
Postai cím: Fő Tér 13
Város: Gyöngyös
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3200
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hiesz György
Telefon: +36 37510300
E-mail: hivatal@hivatal.gyongyos.hu
Fax: +36 37500160
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.gyongyos.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.gyongyos.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000260352018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000260352018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: általános közigazgatás
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Gyöngyös TOP 3.2.1-15 Mátra Művelődési Központ
Hivatkozási szám: EKR000260352018
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretén belül a TOP-3.2.1-15 - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázati konstrukcióban megvalósítandó a gyöngyösi Mátra Művelődési Központ energetikai korszerűsítése, melynek célja az önkormányzati intézmény hatékonyabb energiahasználatának, racionálisabb energiagazdálkodásának elősegítése, az épület energiahatékonyságot célzó felújítása és fejlesztése, megújuló energiaforrás felhasználásának megvalósítása.
II.1.5)
Becsült érték: 1 Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A beruházás olyan gazdasági és műszaki egységet alkot, amely nem teszi lehetővé az építés részegységekre bontását, a munkaszervezés és a felelősségi kör, valamint a garanciális felelősségi határok szétválaszthatatlansága miatt.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Gyöngyös Mátra Művelődési Központ TOP 3.2.1-15
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45321000-3
További tárgyak:09331000-8
45315100-9
45350000-5
45421100-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: Mátra Művelődési Központ 3200 Gyöngyös, Barátok tere 3. Hrsz.: 1939.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Tervezett építészeti vonatkozású változások:
1. Külsőfalak hőszigetelése általános helyen 12 cm grafitos hőszigetelés, a pillérekkel osztott homlokzati szakaszokon, a pilléreket nem hőszigeteljük a külső oldalon, a pillérközökben 8 cm grafitos hőszigetelés, illetve kőzetgyapot szigetelős elhelyezésre a külsőoldalon és 7,5 cm mészhomok beton hőszigetelés a belsőoldalon, illetve a pillérek kávák menti oldalán belsőoldalra 2 cm kőzetgyapot hőszigetelés.
3. Lábazati hőszigetelés 8 – 12 cm vastag extrudált polisztirolhab.
4. A trapézlemezzel kialakított lapostetőnél vízszigetelés javítása.
5. A vasbeton födémeknél 10+12 cm kőzetgyapot hőszigetelés.
6. A padlásfödémek hőszigetelése 10+12 cm kőzetgyapotttal.
7. A lapostetőn szakszerűen beépített felülvilágítók elhelyezése.
8. Az ablakok cseréje 3 rétegű üvegezésű fa nyílászárókra.
9. Az ajtók cseréje alumínium szerkezetű 3 rétegű üvegezéssel ellátott nyílászárókra.
10. A keleti homlokzaton található kopolit szerkezetek cseréje fa keretszerkezetű 3 rétegű üvegezéssel ellátott nyílászárókra.
11. A trafóház ajtajainak hullámlemez burkolatának cseréje.
13. A még nem felújított félnyeregtetős részeken a műpala nem lesz elbontva, a balett terem feletti tetőkivételével. A balett terem feletti magastető a szarufák közötti hőszigetelés szükség szerinti cseréje (a szarufákon vízszintes pallók közé rakott 10 cm kőzetgyapot hőszigetelés)
A műemléki pala azbeszt tartalommal bír, így bontása, elszállítása csak szakkivitelzővel, a környezetvédelmi és munkavédelmi előírásokat betartva, történhet.
Tervezett nem építészeti vonatkozású változások:
1. Az épület hőleadó oldali fűtési rendszere korszerűsítve lesz, azaz az öntöttvas tagos radiátorok új lapradiátorokra lesznek cserélve és minden radiátor termosztatikus szelepeket fog kapni.
2. A légtechnikai rendszer felújításra kerül.
3. A nyugati fekvésű fémlemezfedésű magastetőre napelemes rendszer kerül elhelyezésre.
Főbb mennyiségek:
- lábazati hőszigetelés 2 - 12 cm vastag XPS extrudált polisztirolhab hőszigeteléssel ~284,3 m2;
- külső falazat (homlokzat) hőszigetelése 12 cm vastag és 8 cm vastag, illetve 2 cm vastag EPS hőszigetelő rendszerrel ~1539,2 m2;
- homlokzat hőszigetelése 12 cm vastag és 8 cm vastag kőzetgyapot hőszigetelő rendszerrel ~149,0 m2;
- homlokzat belső hőszigetelése 7,5 cm vastag mészhomok beton illetve 2 cm vastag kőzetgyapot hőszigetelő rendszerrel (pillérek, kávák mentén) ~453,0 m2;
- padlásfödém hőszigetelése 10 + 12 cm vastag ásványgyapot hőszigetelő rendszerrel ~615,0 m2;
- lapostető hőszigetelése 10+10 cm vastag ásványgyapot hőszigetelő rendszerrel ~514,0 m2;
- csapadékvíz elleni szigetelés készítése egyrétegű PVC vízszigetelő lemezzel mechanikai rögzítéssel ~1646,0 m2
- nyílászárók cseréje fa és fém keretszerkezetű nyílászárókra ~147+22 db;
- radiátorok cseréje termosztatikus szeleppel felszerelt acéllemez lapradiátorokra 62 db;
- légtechnikai rendszer rekonstrukciója: a teljes gépi szellőzető berendezés korszerűsítése a tűzvédelmi előírásoknak megfelelő hő- és füstelvezetéssel, hőszivattyús hőellátással;
- 138 db 260 Wp cellából álló 35,88 kWp napelemes rendszer telepítése.
Az elvégzendő feladat nem engedélyköteles tevékenység.
A pontos mennyiségeket és az elvégzendő munkák részletes leírását az árazatlan költségvetések, valamint a műszaki tervdokumentáció tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A teljesítésbe bevonásra kerülő építésvezető szakember épület felújítás helyszíni irányításában szerzett szakmai tapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 60 hónap) 20
2 Jótállás időtartama (minimum 2 év, maximum 5 év) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 9 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.1-15-HE1-2016-00005
II.2.13) További információ
A II.1.5) és II.2.6) pontban megadott érték nem a valós becsült értéket jelöli. II.2.5) ponthoz: Értékelési módszerek Útmutató 1. részszempont: Közbeszerzési Hatósági útmutató (2016.XII.21) 1. számú melléklet A.1.ba) pont, 2-3 részszempont: Hatósági útmutató (2016.XII.21) 1. számú melléklet A.1.bb) pont, részletes ismertetés az Útmutatóban.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: 1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő sem), alvállalkozó, alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő, akivel szemben a - Kbt. 114. § (1) bekezdés előírásainak figyelembevételével - az alábbi feltételek bármelyike fennáll:
Az ajánlattevővel (közös ajánlattétel esetén bármelyik ajánlattevővel), alvállalkozójával vagy adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplővel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés b), g-k), m) és q) pontjaiban és a Kbt. 63. § (1) bekezdésének d) pontjában - meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
2) Az Ajánlatkérő kizárja az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, akivel szemben az 1) pontban meghatározott kizáró okok az eljárás során következnek be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. § szerint a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás akkor ajánlattevő nyilatkozata, hogy nincs változásbejegyzés folyamatban.
2. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése szerint az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevőnek külön-külön), ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt a Kbt. 62. § (1) bekezdés b), g)-k m) és q) pontjaiban és a Kbt. 63. § (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alá. Valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja szerinti kizáró ok hiányát a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában foglaltak szerinti nyilatkozattal kell igazolnia ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevőnek külön-külön).
A Kbt. 62. § (1) bekezdés b) pontja szerinti kizáró ok hiányát az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisból az ajánlatkérő ellenőrzi, ha a gazdasági szereplő az adatbázisban nem szerepel, az illetékes adó- és vámhivatal igazolását vagy az Art. szerinti együttes adóigazolást szükséges benyújtani ajánlattevőnek.
Ajánlatkérő a Kormányrendeletében részletezettek - 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. §. e), f) és ia) - szerint ellenőrzi a Kbt. 62. § (1) bekezdés g), h) és ka) pontok szerinti kizáró okok hiányát a Hatóság honlapján elérhető nyilvántartásból, valamint a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok alapján az ajánlatkérő ellenőrzi.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontja szerinti kizáró ok tekintetében nem szükséges igazolás benyújtása, a kizáró ok megvalósulását az ajánlatkérő ellenőrzi az eljárás során.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés j) pontja szerinti kizáró ok tekintetében az adott eljárásban a kizáró ok megvalósulását az ajánlatkérő ellenőrzi az eljárás során; korábbi közbeszerzési eljárásra vonatkozóan pedig az ajánlattevő ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania ezen kizáró ok hiányáról.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka) alpontja tekintetében nem szükséges igazolás vagy nyilatkozat benyújtása, a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok alapján az ajánlatkérő azt ellenőrzi, hogy valóban Magyarországon bejegyzett gazdasági szereplőről van szó.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés m) pontja tekintetében nem szükséges igazolás benyújtása, a kizáró ok megvalósulását az ajánlatkérő ellenőrzi az eljárás során.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés q) pontja tekintetében nem szükséges igazolás benyújtása, a jogsértés megtörténtét vagy annak hiányát a Hatóság honlapján közzétett adatokból az ajánlatkérő ellenőrzi.
3. Ajánlatkérő elfogadja, ha ajánlattevő az 2. pontban meghatározott igazolás mód helyett a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 7. § szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
4. A már ismert alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet tekintetében ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerint köteles nyilatkozni ajánlatában arról, - a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerinti formában - hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: SZ.1. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben az ajánlata alapján építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők nem szerepelnek az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők nem szerepelnek a letelepedésük szerinti ország nyilvántartásában, vagy a letelepedésük szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkeznek.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: SZ.1.Ajánlattevőnek ajánlata részeként a Kbt. 67.§ (1) bekezdésére figyelemmel kizárólag a 114.§ (2) bek. szerinti nyilatkozatot szükséges csatolni, mely szerint az általa igazolt alkalmassági követelmények teljesülnek, illetve a Kbt. 65.§ (7) bekezdés szerinti esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek az ajánlattevővel azonos módon kell igazolnia az alkalmassági követelménynek való megfelelést (Kbt. 67.§ (3) bekezdés). Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő(k)nek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést, a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdéseire is figyelemmel: SZ/1. A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján az építőipari kivitelezési tevékenységet végző cégek vonatkozásában ajánlatkérő az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés tényét a Kbt. 69. § (11) bekezdés szerinti nyilvántartásban ellenőrzi. A nyilvántartásban szereplés tényét - amennyiben a Kbt. 69. § (11) bekezdés szerinti nyilvántartásban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szerepléstényét igazoló dokumentumnak, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezést igazoló dokumentum egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni. Ajánlatkérő az SZ/1. szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az alkalmasság előzetes igazolása a Kbt. 114.§ (2) szerint történik, ajánlattevő vagy alkalmasságot igazoló gazdasági szereplő nyilatkozatának benyújtásával arról, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek.
A Kbt. 69. § (4) szerinti felkérésre az igazolásokat az alábbiak szerint kell benyújtani:
G.1.A Kbt. 65.§ (1) a), a Kbt. 65.§ (4) és a 321/2015. (X.30.) Kr.19.§ (1) c) és a 19. § (5) alapján csatolandó AT a felhívás feladását közvetlenül megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évére vonatkozó - ill. a tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak - közb.tárgya szerinti (épületkorszerűsítési és/vagy -felújítási és/vagy épületekre vonatkozó infrastrukturális fejlesztési munkák) -áfa nélkül számított- árbevételéről szóló nyilatkozata attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
AK felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Kr.19.§(3) és (6)-(7)bek.előírásaira.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Alkalmatlan az Ajánlattevő, amennyiben
G.1. az ajánlat felhívás feladásának napját közvetlenül megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó a közbeszerzés tárgyából (épületkorszerűsítési és/vagy -felújítási és/vagy épületekre vonatkozó infrastrukturális fejlesztési munkák) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összesen nem éri el a 100.000.000 HUF összeget.
Amennyiben ajánlattevő az ajánlatkérő által előírt időszak kezdete után kezdte meg működését, akkor a működése megkezdése óta eltelt időszak közbeszerzés tárgya szerinti – általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételének kell elérnie a 100.000.000 HUF összeget.
A Kbt. 140. § (9) bekezdése alapján a projekttársaság teljesítését az alkalmasság igazolására referenciaként, illetve árbevételként a projekttársaság mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek - a részvétel mértékéig -, akkor is, ha a projekttársaság időközben megszűnt.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint az előírt G.1. alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
A Kbt. 65. § (8) bekezdése szerint az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M.1.
Ajánlattevő és – amennyiben valamely alkalmassági követelmény(ek) vonatkozásában más szervezet vagy személy kapacitására kíván támaszkodni, úgy adott alkalmassági követelmény(ek) vonatkozásában – a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az ajánlatban a Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően köteles nyilatkozni arról, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek.
Ajánlattevő és adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat az ajánlatban nem kötelesek megadni.
Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő és adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó alábbi dokumentumokat az ajánlatkérőnek a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kötelesek benyújtani:
A Kbt. 65.§ (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján: az eljárást megindító felhívás feladása napjától visszafelé számított öt évben (60 hónapos időszakban) teljesített (a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett) jelentősebb, az alkalmassági feltétel körében előírt tárgyú referenciamunka/referenciamunkák ismertetése, és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. §-a szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolás(ok). Az igazolásban/nyilatkozatban meg kell adni legalább a szerződést kötő másik fél részéről felvilágosítást adó személy nevét és telefonszámát, a referenciamunka pontos leírását (elvégzett munkák megnevezését, főbb műszaki paramétereit), a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját) és helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e, olyan részletességgel, hogy annak alapján az alkalmasság minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21/A. § alapján ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 24. § (1) bekezdés szerint azokban az esetekben, amelyekben a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra is - bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a 21. § (1)-(3) bekezdésében foglalt egyéb igazolási módok helyett.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1.
Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladását megelőző legfeljebb 8 éven (96 hónapon) belül megkezdett és 5 évben (60 hónapban) befejezett az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, összességében legalább 1000 m2 homlokzati hőszigetelést, és legalább 100 db kültéri nyílászáró cserét tartalmazó referenciamunkával. Az előírt követelménynek való megfelelés egy, vagy több szerződéssel is igazolható.
A fenti referencia akkor tekinthető az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 5 évben teljesítettnek, ha a műszaki átadás-átvétellel lezárult és a sikeres műszaki átadás- átvétel erre az időszakra esik.
A Kbt. 140. § (9) bekezdése alapján a projekttársaság teljesítését az alkalmasság igazolására referenciaként, illetve árbevételként a projekttársaság mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek – a részvétel mértékéig –, akkor is, ha a projekttársaság időközben megszűnt.
Amennyiben a megjelölt szerződés teljesítése során az alkalmassági minimumkövetelményt igazoló fél konzorciumi tagként, vagy alvállalkozóként vett részt, úgy az ellátott feladat(ok) tárgya, százalékos aránya és ennek, vagy ezek nettó ellenértéke is meghatározandó, ugyanis Ajánlatkérő ezeket fogja figyelembe venni az ajánlatok elbírálása során.
Amennyiben a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás,– a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást, bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás tekintetében olyan arányban fogadja el, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült. (321/2015. (X.30.) Korm. rend. 22. § (5) bekezdés).
A Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint a M.1. alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
A fenti esetben a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér:
ÁFA nélkül számított szerződéses összeg 0,25%-a naptári naponta, maximum a nettó szerződéses összeg 20%-a. A késedelmi kötbér maximumának elérése esetén Megrendelőt megilleti a szerződés rendkívüli felmondásának, vagy a szerződéstől való elállás joga.
Meghiúsulási kötbér:
ÁFA nélkül számított szerződéses összeg 25%-a. A meghiúsulási kötbér érvényesítése a késedelmi kötbér érvényesítését kizárja.
Hibásteljesítési kötbér:
ÁFA nélkül számított szerződéses összeg 20%-a.
Jótállási biztosíték:
A vállalkozó jótállási kötelezettségének biztosítására ajánlatkérő jótállási biztosíték nyújtását köti ki, melynek mértéke a szerződés szerinti általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás összegének 2 %-a. A jótállási biztosítékot a vállalkozó a Kbt. 134. § (4) bekezdés előírásait figyelembe véve, a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjára köteles a megrendelő rendelkezésére bocsátani, melynek a jótállási időszak végéig kell fennállnia.
A jótállási idő előírt hossza: minimum 2 év.
A szerződéses teljesítést biztosító feltételekkel kapcsolatos részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: A támogatási intenzitás mértéke 100,000000% a megítélt támogatási összeg erejéig, amely a mindenkor hatályos Támogatási Szerződés alapján módosulhat. A finanszírozás formája utófinanszírozás. Az ajánlat nem tartalmazhat támogatásból nem elszámolható tételeket.
Az árat átalányáron kell megadni, az sem árfolyamváltozás, sem más ok következtében nem módosulhat automatikusan. A garanciális időszaki hibaelhárításnál sem kiszállási díj sem más költség nem számítható fel.
Az ellenszolgáltatás a nyertes ajánlattevő általi (rész)teljesítést, az AK által a Kbt. 135. § (1)-(2) szerint kiállított (rész)teljesítésigazolás alapján helyesen kiállított (rész)számla kézhezvételét követően átutalással – forintban - kerül kiegyenlítésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2) és a Kbt. 135. § (3), (5)-(6) rendelkezései szerint - a helyesen kiállított (rész)számla kézhezvételétől számított 30 napon belül.
Amennyiben a nyertes ajánlattevő a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, úgy a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. § (1)-(3) bekezdésében foglalt szabályok szerint a 32/B. § (1)-(2) bekezdésekben előírtak figyelembevételével történik a szerződésben foglalt ellenérték kifizetése.
A kifizetésekre utólag a teljesítésekkel értékarányosan kerül sor. A nyertes ajánlattevő - a végszámlát is ide értve - 4 db számla benyújtására jogosult:
1. részszámla: a vállalkozási szerződésben rögzített feladatok 25%-os teljesítését követően a szerződéses összeg 25%-a erejéig;
2. részszámla: a vállalkozási szerződésben rögzített feladatok 50%-os teljesítését követően a szerződéses összeg 25%-a erejéig;
3. részszámla: a vállalkozási szerződésben rögzített feladatok 75%-os teljesítését követően a szerződéses összeg 25%-a erejéig;
Végszámla: a vállalkozási szerződés 100%-os teljesítésekor a műszaki- átadás átvételt követően a szerződéses összeg 25%-a erejéig;
A részszámlák szerinti nettó ellenszolgáltatás göngyölített összege a szerződés teljesítésigazolás kiadásának időpontjáig megvalósult értékét nem haladhatja meg.
Mivel a megvalósítandó feladat nem engedélyköteles tevékenység, ezért az általános forgalmi adó elszámolására vonatkozóan az Áfa tv. 138. §-ban rögzítettek szerint kell eljárni. Az Áfa mértékére, elszámolására a mindenkor hatályos Áfa törvény rendelkezései az irányadóak.
AK tartalékkeretet nem biztosít, előteljesítést elfogad.
Az ajánlattétel, az elszámolás, a szerződés és a kifizetés pénzneme: HUF.
AK a Kbt. 135. § (8) bekezdése szerint a szerződésben foglalt – áfa nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 10%-ának megfelelő összeg erejéig előleg igényelhető, melyet – a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdés szerint - legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül köteles kifizetni. AK kiköti a szerződésben foglalt – áfa nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 5%-a mértékű előleg és az igényelt előleg különbözetére jutó összegnek megfelelő mértékű a megrendelőként szerződő fél javára szóló, a Kbt. 134. § (6) bekezdése szerinti előleg visszafizetési biztosíték nyújtás kötelezettséget. Az előleg visszafizetési biztosítékot a Kbt. 134. § 6) bekezdés (a) pontban foglaltak szerint, az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint nyújthatóak óvadékként az előírt pénzösszegnek a megrendelőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.
Az előleg-visszafizetési biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell. Az előleg igénylése nem kötelező, elszámolása az 1. részszámlában történik.
A vonatkozó rendelkezések, jogszabályok: 2015. évi CXLIII. tv., 321/2015. (X.30.) Kr., 2017. évi CL. tv., 322/2015. (X. 30.) Kr., 272/2014. (XI.5.) Kr. A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Az ajánlatkérő nem követeli meg és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2018/07/26 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:30 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2018/07/26 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:30 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályait az 424/2017. (XII.19.) Kr. 15. §-a tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése nem
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében:
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: Ajánlati ár: Közb.Hatósági útmutató (2016.XII.21) 1.sz.mell. A.1.ba) fordított arányosítás, Jótállás, szakmai tapasztalat:1. számú melléklet A.1.bb) pontja szerinti, a megadott szélső értékek figyelembevételén alapuló egyenes arányosítás módszer
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
x Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
x Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1. A dok. rendelkezésre bocs. módja: Kbt. 57. § (1) és (2) szerint, valamint a 424/2017.(XII. 19.) Kr. vonatkozó bekezdései alapján elektronikus úton. A közbeszerzési dokumentumok az ajánlati felhívás közzétételének időpontjától elérhetőek az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (a továbbiakban: EKR).
2. Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66.§ (2) bekezdésben foglaltak szerint.
3. A nyertes AT-nek legkésőbb a szerződéskötés időpontjára rendelkeznie kell 1 fő, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklete IV./1. rész 2. pont szerinti MV-É kategóriájú, vagy azzal egyenértékű, érvényes felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező szakemberrel.
4. A jelen felhívás a 321/2015. (X. 30.) K.r. 30.§ (4)-ben, a Közbeszerzési Hatóság által meghat. minősítés szerint szigorúbb alkalmassági feltételt tartalmaz a P.1., M.1. és SZ.1.alkalmasság vonatkozásában.
5. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) e) pontját a Kbt. 75.§ (6) bekezdés alapján, ugyanakkor alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdésében foglaltakat.
6. AK a közbeszerzési dokumentumban közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti követelményekről.
7. Az ajánlathoz csatolt nem magyar nyelvű dokumentum magyar nyelvű fordítása is csatolandó, AT általi felelős fordítását is elfogadott.
8. Az ajánlattevő ajánlatában nyilatkoznia kell arról - a Kbt. 134. § (5) bekezdése alapján -, hogy a jótállási biztosítékot a vállalkozó a Kbt. 134. § (4) bekezdés előírásait figyelembe véve, a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjára a megrendelő rendelkezésére bocsátja.
A jótállási biztosítékot a Kbt. 134. § 6) bekezdés (a) pontban foglaltak szerint, az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint nyújthatóak óvadékként az előírt pénzösszegnek a megrendelőként szerződő fél 10035003-00336190-00000017 számú fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.
9. A szerződés teljesítéséhez az ajánlattevőként szerződő fél köteles a 322/2015. (X. 30.) Kr. 26. § szerinti felelősségbiztosítási szerződést megkötni, melynek mértéke: 30.00.000 HUF/káresemény, 150.000.000 HUF/ biztosítási év.
10. A Kbt. 76. § (9) d) szerinti módszerek pontos meghatározását lásd az Útmutató ajánlattevőknek közbeszerzési dokumentumban.
11. Az ajánlat részeként benyújtandó dokumentumok elektronikus másolatát jelszó nélkül olvasható .pdf formátumban, valamint az árazott költségvetéseket a .pdf formátumon kívül szerkeszthető, Excel (.xls vagy .xlsx) formátumban is kérjük felcsatolni. AK elektronikus aláírással ellátott dokumentumokat is elfogad, de nem követeli meg elektronikus aláírás alkalmazását az ajánlattétel során. Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni.
12. Az ajánlat részeként benyújtandó iratok jegyzékét az Útmutató tartalmazza.
13. A II. 2.7) pont további kiegészítéseképpen: Ajánlatkérő egyértelműen rögzíti, hogy a teljesítési véghatáridő a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján a mindenkori támogatási szerződéssel összhangban módosulhat, tekintettel arra, hogy ajánlatkérő a határidő hosszabbításával összefüggésben kérelmet kíván benyújtani. A teljesítési határidő ugyanakkor ebben az esetben sem haladhatja meg a szerződés hatálybalépését követő 9 hónapot. A határidő módosítás akkor válik hatályossá, amikor ezzel összefüggésben a támogatási szerződés módosításra kerül.
14. Eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve/lajstromszáma: Kovács Péter/00324
15.A felhívásban, valamint az eljárás során valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő (CET) szerint értendő.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2018/07/09 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges