Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/129
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.07.06.
Iktatószám:11748/2018
CPV Kód:45200000-9
Ajánlatkérő:NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:Hantos település közigazgatási területe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:OMS Környezetvédelmi Kft
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: AK18470
Postai cím: Pap Károly utca 4-6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Sasi Nagy Edit
Telefon: +3612390420
E-mail: beszerzes@nefpi.hu
Fax: +3612390420
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nfp.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nfp.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés a KEHOP2.1.215201600006 azonosítószámú, „Hantos ivóvizének arzénmentesítése” elnevezésű projekt megvalósításához szükséges tervezési és kivitelezési feladatok ellátására a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45200000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Vállalkozási szerződés a KEHOP2.1.215201600006 azonosítószámú, „Hantos ivóvizének arzénmentesítése” elnevezésű projekt megvalósításához szükséges tervezési és kivitelezési feladatok ellátására a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45240000-1
További tárgyak:45252126-7
45262220-9
45252210-3
71320000-7
71322000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: Hantos település közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Kormány az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel
összefüggő, a 20072013
programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások,
valamint a 20142020
programozási időszakban a szennyvízelvezetési és tisztítási,
a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőségjavító
beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.) rendeletében Ajánlatkérő feladatai közé utalja többek között az ivóvízminőségjavító
beruházások megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítását.
Ennek megfelelően jelen közbeszerzési eljárás tárgya a KEHOP2.1.215201600006
azonosítószámú, „Hantos ivóvizének
arzénmentesítése” elnevezésű projekt megvalósításához szükséges tervezési és kivitelezési feladatok ellátása a FIDIC Sárga Könyv
feltételei szerint.
A kivitelezés főbb tájékoztató jellegű mennyiségei az alábbiak:
Vas,
mangán,
arzénmentesítő technológia (tervezett napi csúcsvízigény: 150 m3/d; maximális technológiai kapacitás óránként: 15
m3/h)
I.
sz. kút felújítása
nyersvíz
vezeték építés L=1100 m
kezelőépület
építés (35 m2)
tisztavíz
medence építés (2*25 m3)
meglévő
víztorony külsőbelső
felújítása (200 m3) (szár festés, szegecselés javítás)
vasiszap
ülepítő (12 m3)
próbaüzem
irányítástechnikai
rendszer kiépítése, bejelzés a Sárbogárdi üzemmérnökségre
Az indikatív terv szintű mennyiségeket tartalmazó indikátor táblázat, valamint a tervezési és kivitelezési feladatokra vonatkozó leírás az
ajánlattételi dokumentáció III. kötetében található Megrendelői követelmények c. mellékletben került csatolásra.
Nyertes ajánlattevő feladatát képezik továbbá különösen:
1. Az ajánlattételi dokumentáció részét képező műszaki tartalomhoz a kiviteli szintű tervek elkészítése a 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendeletnek megfelelő tartalommal a baleseti és egészségvédelmi tervvel, minőségi előírásokkal.
A nyertes ajánlattevő feladatát képezi, hogy az indikatív jelleggel rendelkezésre bocsátott tervekben foglaltak figyelembe vételével a
kivitelezéshez és az üzemeltetéshez szükséges minden további tervet (építéstechnológiai, gyártmány és részlettervet), tervrajzot és
dokumentációt, indikatív tervtől eltérő engedélyezési terveket, kiviteli terveket, próbaüzemi terveket, megvalósulási terveket,
üzemeltetési éskarbantartási
utasításokat teljes körűen elkészítsen, a kivitelezést megvalósítsa a hatóság által előírt idejű
próbaüzemmel, sikeres üzembe helyezési eljárás lefolytatásával együtt. A nyertes ajánlattevő teljes körű felelősséggel tartozik az általa
készített dokumentumokban és tervekben foglaltak helyességéért és a vonatkozó szabványokban, jogszabályokban és egyéb előírásokban
foglaltak betartásáért.
2. Az ajánlattételi dokumentáció részét képező műszaki tartalomban ismertetett beavatkozások, létesítmények funkciójának, céljának,
valamint rendeltetésszerű használatának megfelelő, teljes körű, műszakilag és minőségileg kifogástalan, szerződésszerű kivitelezése a
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek, a hatályos jogszabályoknak, a műszaki szabványoknak, a mindenkori engedélyeknek, valamint a
technika mai állásának megfelelően. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a szerződés teljesítése során a FIDIC Sárga könyv
(Elektromos és gépészeti létesítményekhez, valamint vállalkozó által tervezett építési és mérnöki létesítményekhez, második, átdolgozott
magyar nyelvű kiadás, 2011. szeptember) rendelkezései alkalmazandóak.
3. A szerződés teljesítése érdekében szükséges engedély, hozzájárulás megszerzése, hatósági, tulajdonosi, kezelői egyeztetések, hatósági
eljárások teljes körű lebonyolítása (kivéve az üzemeltetési engedélyeztetés), a lejárt hatályú szakhatósági és közműkezelői engedélyek
módosítása, ill. érvényességének meghosszabbítása.
4. A tervezett beavatkozások, létesítmények kivitelezése során érintett közművezetékek átépítése/áthelyezése, üzemeltetőkkel, hálózati
engedélyessel történő egyeztetése, hozzájárulások megszerzése, engedélyeztetése.
5. Szükség szerinti építés előkészítő munkák, növényzetirtás, tereprendezés, szállítási útvonalak kialakítása, folyamatos karbantartása,
földmunkák, burkolatok építése, úthelyreállítás, bontási munkák, műtárgyépítés és felújítás, technológiai gépészet, egyéb gépészeti
berendezések kivitelezése, külső, belső energiaellátás és működtetés kivitelezése.
6. Megvalósulási tervek készítése.
7. A kivitelezés során tervezői művezetés biztosítása.
8. A teljes építési terület lőszermentesítési feladatainak elvégzése.
9. Régészeti előzetes hatásvizsgálat, előzetes környezetvédelmi vizsgálat és környezetvédelmi engedély beszerzése.
10. A kivitelezés során régészeti szakfelügyelet biztosítása az illetékes szervek bevonásával.
11. A kivitelezés során a leendő üzemeltetői szakfelügyelet biztosítása az illetékes szervek bevonásával.
12. Üzemeltetési, kezelési és karbantartási kézikönyvek elkészítése, egyeztetve az érintett üzemeltetőkkel, hatóságokkal, szervekkel.
13. Vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentumok elkészítése beleértve az esetleges hiánypótlás során
szükséges dokumentumok elkészítését is, azzal, hogy az üzemeltetési engedély megszerzése az engedélyes feladata.
14. Az építési munkákkal érintett földrészletek tulajdonosai/vagyonkezelői hozzájárulásának beszerzése, illetve az ajánlattételi felhívás
megküldésének időpontjában érvényes vagyonkezelői megállapodások, tulajdonosi hozzájárulások szükség szerinti aktualizálása.
15. A kivitelezés érdekében felmerülő zöldkár értékének szakértői felmérése és a kártalanítások károsultak részére történő megfizetése,
az ezzel kapcsolatos ügyintézés teljes körű lebonyolítása.
CPV kód(ok):
CPVkód
Megnevezés:
452000009
Teljes vagy részleges magasés
mélyépítési munka
452400001
Vízi létesítmények építése
452521267
Ivóvízkezelő mű építési munkái
452622209
Ivóvízkútfúrás
452522103
Víztisztító üzem építési munkái
713200007
Mérnöki tervezési szolgáltatások
713220001
Mélyés
magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
Amennyiben a dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre,
illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat,
vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy azok csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, ajánlatkérő az
azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.
A szerződés átalánydíjas jellegére tekintettel a fenti mennyiségek és feladatok tájékoztató jellegűek.
A részletes feltételeket az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 22 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-2.1.2-15-2016-00006

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
14694 / 2016 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási szerződés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2016/11/21 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: OMS Környezetvédelmi Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bacsó Béla út 37.
Város: Tata
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2890
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 99490000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45200000-9
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71310000-4
További tárgyak:71520000-9
71318000-0
71248000-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: Hantos település közigazgatási területe
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Kormány az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel
összefüggő, a 20072013
programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások,
valamint a 20142020
programozási időszakban a szennyvízelvezetési és tisztítási,
a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőségjavító
beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.) rendeletében Ajánlatkérő feladatai közé utalja többek között az ivóvízminőségjavító
beruházások megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítását.
Ennek megfelelően jelen közbeszerzési eljárás tárgya a KEHOP2.1.215201600006
azonosítószámú, „Hantos ivóvizének
arzénmentesítése” elnevezésű projekt megvalósításához szükséges tervezési és kivitelezési feladatok ellátása a FIDIC Sárga Könyv
feltételei szerint.
A kivitelezés főbb tájékoztató jellegű mennyiségei az alábbiak:
Vas,
mangán,
arzénmentesítő technológia (tervezett napi csúcsvízigény: 150 m3/d; maximális technológiai kapacitás óránként: 15
m3/h)
I.
sz. kút felújítása
nyersvíz
vezeték építés L=1100 m
kezelőépület
építés (35 m2)
tisztavíz
medence építés (2*25 m3)
meglévő
víztorony külsőbelső
felújítása (200 m3) (szár festés, szegecselés javítás)
vasiszap
ülepítő (12 m3)
próbaüzem
irányítástechnikai
rendszer kiépítése, bejelzés a Sárbogárdi üzemmérnökségre
Az indikatív terv szintű mennyiségeket tartalmazó indikátor táblázat, valamint a tervezési és kivitelezési feladatokra vonatkozó leírás az
ajánlattételi dokumentáció III. kötetében található Megrendelői követelmények c. mellékletben került csatolásra.
Nyertes ajánlattevő feladatát képezik továbbá különösen:
1. Az ajánlattételi dokumentáció részét képező műszaki tartalomhoz a kiviteli szintű tervek elkészítése a 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendeletnek megfelelő tartalommal a baleseti és egészségvédelmi tervvel, minőségi előírásokkal.
A nyertes ajánlattevő feladatát képezi, hogy az indikatív jelleggel rendelkezésre bocsátott tervekben foglaltak figyelembe vételével a
kivitelezéshez és az üzemeltetéshez szükséges minden további tervet (építéstechnológiai, gyártmány és részlettervet), tervrajzot és
dokumentációt, indikatív tervtől eltérő engedélyezési terveket, kiviteli terveket, próbaüzemi terveket, megvalósulási terveket,
üzemeltetési éskarbantartási
utasításokat teljes körűen elkészítsen, a kivitelezést megvalósítsa a hatóság által előírt idejű
próbaüzemmel, sikeres üzembe helyezési eljárás lefolytatásával együtt. A nyertes ajánlattevő teljes körű felelősséggel tartozik az általa
készített dokumentumokban és tervekben foglaltak helyességéért és a vonatkozó szabványokban, jogszabályokban és egyéb előírásokban
foglaltak betartásáért.
2. Az ajánlattételi dokumentáció részét képező műszaki tartalomban ismertetett beavatkozások, létesítmények funkciójának, céljának,
valamint rendeltetésszerű használatának megfelelő, teljes körű, műszakilag és minőségileg kifogástalan, szerződésszerű kivitelezése a
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek, a hatályos jogszabályoknak, a műszaki szabványoknak, a mindenkori engedélyeknek, valamint a
technika mai állásának megfelelően. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a szerződés teljesítése során a FIDIC Sárga könyv
(Elektromos és gépészeti létesítményekhez, valamint vállalkozó által tervezett építési és mérnöki létesítményekhez, második, átdolgozott
magyar nyelvű kiadás, 2011. szeptember) rendelkezései alkalmazandóak.
3. A szerződés teljesítése érdekében szükséges engedély, hozzájárulás megszerzése, hatósági, tulajdonosi, kezelői egyeztetések, hatósági
eljárások teljes körű lebonyolítása (kivéve az üzemeltetési engedélyeztetés), a lejárt hatályú szakhatósági és közműkezelői engedélyek
módosítása, ill. érvényességének meghosszabbítása.
4. A tervezett beavatkozások, létesítmények kivitelezése során érintett közművezetékek átépítése/áthelyezése, üzemeltetőkkel, hálózati
engedélyessel történő egyeztetése, hozzájárulások megszerzése, engedélyeztetése.
5. Szükség szerinti építés előkészítő munkák, növényzetirtás, tereprendezés, szállítási útvonalak kialakítása, folyamatos karbantartása,
földmunkák, burkolatok építése, úthelyreállítás, bontási munkák, műtárgyépítés és felújítás, technológiai gépészet, egyéb gépészeti
berendezések kivitelezése, külső, belső energiaellátás és működtetés kivitelezése.
6. Megvalósulási tervek készítése.
7. A kivitelezés során tervezői művezetés biztosítása.
8. A teljes építési terület lőszermentesítési feladatainak elvégzése.
9. Régészeti előzetes hatásvizsgálat, előzetes környezetvédelmi vizsgálat és környezetvédelmi engedély beszerzése.
10. A kivitelezés során régészeti szakfelügyelet biztosítása az illetékes szervek bevonásával.
11. A kivitelezés során a leendő üzemeltetői szakfelügyelet biztosítása az illetékes szervek bevonásával.
12. Üzemeltetési, kezelési és karbantartási kézikönyvek elkészítése, egyeztetve az érintett üzemeltetőkkel, hatóságokkal, szervekkel.
13. Vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentumok elkészítése beleértve az esetleges hiánypótlás során
szükséges dokumentumok elkészítését is, azzal, hogy az üzemeltetési engedély megszerzése az engedélyes feladata.
14. Az építési munkákkal érintett földrészletek tulajdonosai/vagyonkezelői hozzájárulásának beszerzése, illetve az ajánlattételi felhívás
megküldésének időpontjában érvényes vagyonkezelői megállapodások, tulajdonosi hozzájárulások szükség szerinti aktualizálása.
15. A kivitelezés érdekében felmerülő zöldkár értékének szakértői felmérése és a kártalanítások károsultak részére történő megfizetése,
az ezzel kapcsolatos ügyintézés teljes körű lebonyolítása.
CPV kód(ok):
CPVkód
Megnevezés:
452000009
Teljes vagy részleges magasés
mélyépítési munka
452400001
Vízi létesítmények építése
452521267
Ivóvízkezelő mű építési munkái
452622209
Ivóvízkútfúrás
452522103
Víztisztító üzem építési munkái
713200007
Mérnöki tervezési szolgáltatások
713220001
Mélyés
magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
Amennyiben a dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre,
illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat,
vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy azok csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, ajánlatkérő az
azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.
A szerződés átalánydíjas jellegére tekintettel a fenti mennyiségek és feladatok tájékoztató jellegűek.
A részletes feltételeket az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 28 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 99490000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: OMS Környezetvédelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bacsó Béla út 37.
Város: Tata
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2890
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/06/11 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
a szerződés korábban nem módosult
--
III.1.
3.5. A Vállalkozó a szerződés hatálybalépését követően a 3.2 pont szerinti ellenértékre eső elszámolható költség legfeljebb 50 %-ának megfelelő, 49.745.000 forint, azaz negyvenkilencmillió-hétszáznegyvenötezer forint előlegre tarthat igényt a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 119. § (2) bekezdése alapján előlegbiztosíték ellenében vagy a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 134.4. pontjában foglaltak („Ha a jogosulatlan igénybevétel a szállítónak felróható, és a szállító nem nyújtott biztosítékot, az irányító hatóság felszólítja az előleg visszafizetésére. Ha a szállító a visszafizetési kötelezettségének a visszafizetésre megállapított határidőben nem vagy csak részben tesz eleget, az irányító hatóság a vissza nem fizetett összeg adók módjára történő behajtása céljából megkeresi az állami adóhatóságot, egyidejűleg kezdeményezi az állami adóhatóságnál a szállító adószámának törlését.”) alkalmazásának tudomásul vétele esetén (ebben az esetben a Vállalkozónak előleg-visszafizetési biztosíték nyújtási kötelezettsége nem áll fent). Az előlegbiztosíték mértéke az előleg összege, csökkentve a 3.2 pont szerinti ellenértékre eső elszámolható költség 10%-ával. A biztosíték szolgáltatásának kötelezettségét a KEHOP Irányító Hatóság, mint támogató felé a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározottak mellett a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 83. § (1) bekezdésében írt biztosítéki formákban is teljesíthető. A 3.2 pont szerinti ellenérték változása a szerződés teljesítése során az előleg összegét nem érinti. Az előleg igényléséhez előlegbekérő dokumentum is szükséges. A biztosítékot a Vállalkozó az előleg - külön előlegbekérő okiratban történő - igénylésével köteles közvetlenül a KEHOP Irányító Hatóság részére benyújtani a Megrendelő egyidejű értesítése mellett. Megrendelő az értesítéstől számított 5 napon belül jelezheti az előleggel kapcsolatos fenntartását. Ennek hiányában az előleg-igénylést a Megrendelő részéről elfogadottnak kell tekinteni. A Vállalkozó köteles a folyósított szállítói előlegről számlát kiállítani és azt a Megrendelő részére megküldeni. A Megrendelő köteles a Vállalkozó által megküldött előleg-számlát annak beérkezését követő 5 napon belül záradékolni és annak általa hitelesített másolati példányát a KEHOP Irányító Hatóság részére időközi kifizetési igénylés keretében megküldeni. Az előleg elszámolása a FIDIC "Sárga könyv" szerinti Általános Feltételek 14.2 Alcikkelyében foglaltaknak megfelelően történik azzal, hogy Vállalkozó minden egyes részszámlában és a végszámlában az igénybe vett előleg arányával azonos mértékben számolhatja el az előleget, ameddig az előleg teljes mértéke jóváírásra nem került. Vállalkozónak az előleget a benyújtásra kerülő résszámlák és a végszámla összegéből kell levonnia az előleg elszámolásakor addig, ameddig az előleg teljes mértéke elszámolásra nem kerül, ugyanakkor az adott részszámla és a végszámla maximum 50% - át számolhatja el előlegként. Az előlegszámla Kbt. 135. §-ban, a Ptk. 6:130. § (1) bekezdésében, illetve a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1)-(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlen szállítói kifizetéssel kerül kifizetésre.
A teljesítés igazolására a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdéseinek a rendelkezései az irányadóak.
Az ellenszolgáltatás a Vállalkozó általi (rész)teljesítést, a Megrendelő (műszaki ellenőr) által ennek elismeréseként kiállított (rész)teljesítésigazolás alapján helyesen kiállított (rész)számla kézhezvételét követően átutalással - forintban - kerül kiegyenlítésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 135. § (5)-(6) bekezdései és a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései szerint - a helyesen kiállított (rész)számla kézhezvételétől számított 30 napon belül.
Amennyiben a Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, úgy a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglaltak alapján az ellenérték kifizetése a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A §-a szerint történik az alábbiak szerint:
32/A. § (1) Az ajánlatkérőként szerződő fél, valamint - európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés során - a kifizetésre köteles szervezet, ha az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a következő szabályok szerint köteles az ellenszolgáltatást teljesíteni:
a) az ajánlattevőként szerződő felek legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig kötelesek nyilatkozatot tenni az ajánlatkérőnek, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenszolgáltatásból;
b) az összes ajánlattevőként szerződő fél legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat, hogy állítsák ki ezen számláikat;
c) az ajánlattevőként szerződő felek mindegyike a teljesítés elismerését követően állítja ki számláját, a számlában részletezve az alvállalkozói teljesítés, valamint az ajánlattevői teljesítés mértékét;
d) a c) pont szerint a számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét az ajánlatkérőként szerződő fél - európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet - tizenöt napon belül átutalja az ajánlattevőknek;
e) az ajánlattevőként szerződő fél haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók számláit, vagy az alvállalkozóval kötött szerződésben foglaltak szerint az alvállalkozói díj egy részét visszatartja;
f) az ajánlattevőként szerződő felek átadják az e) pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait;
g) az ajánlattevőként szerződő felek által benyújtott számlában megjelölt, fővállalkozói teljesítés ellenértékét az ajánlatkérőként szerződő fél - európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet - tizenöt napon belül átutalja az ajánlattevőként szerződő feleknek;
h) ha az ajánlattevőként szerződő felek valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét az ajánlatkérő (vagy a kifizetésre köteles szervezet) őrzi, és az akkor illeti meg az ajánlattevőt, ha az ajánlatkérő részére igazolja, hogy az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy szakember nem jogosult az ajánlattevő által a b) pont szerint bejelentett összegre vagy annak egy részére;
i) részben vagy egészben európai uniós támogatásból megvalósított közbeszerzés esetén a d) pont szerinti határidő harminc nap.
(2) A felek kizárólag az (1) bekezdés g) pontja szerinti ellenszolgáltatás halasztott teljesítésében állapodhatnak meg a Ptk. 6:130. § (3) bekezdésének megfelelően. A 32/B. § (2) bekezdését az ajánlattevőként szerződő féllel szemben csak az (1) bekezdés g) pontja szerinti összegre lehet alkalmazni.
(3) Ha az ellenszolgáltatást több részletben teljesíti az ajánlatkérőként szerződést kötő fél vagy a kifizetésre köteles szervezet, minden részlettel kapcsolatban alkalmazni kell az (1) és (2) bekezdést.
(4) Ha a közbeszerzési szerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő (ajánlattevők) projekttársaságot hoztak létre, e § alkalmazásában a nyertes ajánlattevőként szerződő fél alatt a projekttársaságot kell érteni.
A kifizetésekre utólag a teljesítésekkel értékarányosan kerül sor. A Vállalkozó - a végszámlát is ide értve - 4 db részszámla benyújtására jogosult. A teljesítéssel értékarányos részszámlák (Közbenső kimutatások) az alábbi ütemezésben nyújthatóak be:
Megrendelő 3 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására nyújt lehetőséget a vállalkozási díj (egyösszegű ajánlati ár nettó érték) 25%-ának megfelelő mértékben az alábbi ütemezésben:
1. résszámla benyújtásának időpontja: a vállalkozási szerződésben rögzített műszaki tartalom 25%-os teljesítettsége.
2. résszámla benyújtásának időpontja: a vállalkozási szerződésben rögzített műszaki tartalom 50%-os teljesítettsége.
3. résszámla benyújtásának időpontja: a vállalkozási szerződésben rögzített műszaki tartalom 75%-os teljesítettsége.
Végszámla benyújtásának időpontja: a vállalkozási szerződés teljesítésében az Átadás-átvételi Igazolás a Mérnök részéről kiadásra került.
A részszámlák szerinti nettó ellenszolgáltatás a szerződés megvalósult értékét nem haladhatja meg.
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 31. § alapján az ellenszolgáltatás kifizetésére csak az adott munkára, munkarészre vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását követően kerülhet sor.
A számla szerinti nettó ellenszolgáltatás a szerződés megvalósult értékét nem haladhatja meg.
A kifizetés vonatkozásában az adózás rendjéről szóló törvény (Art.) 36/A. § szerint kell eljárni.
Megrendelő felhívja Vállalkozó figyelmét, hogy a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 27. § (2) bekezdése alapján a Vállalkozó az alvállalkozóval kötendő szerződésben az alvállalkozó teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével kapcsolatos igényeinek biztosítékaként legfeljebb a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 10-10%-át elérő biztosítékot köthet ki.
Az ÁFA megfizetése az építési kivitelezési tevékenységek vonatkozásában az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 142. § (1) bekezdésének b) pontja alapján történik.
Az ajánlattétel, az elszámolás, a szerződés és a kifizetés pénzneme: HUF.
III. 2.
4.1 A Vállalkozó a Létesítmény szerződésszerű megvalósítását a szerződés hatályba lépésétől 2018. december 30. napjáig köteles teljesíteni. Határidőn belül teljesít a Vállalkozó, amennyiben - erre vonatkozó hatósági előírás esetében - a próbaüzem lejártát követő műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárására a fenti határidőn belül sor kerül.
III. 3.
6.6 Az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a szerződés értékének 65%-át. Az alvállalkozóknak a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesülnek a szerződés általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből.
III.4.
6.14. A Szerződő felek megállapodnak, hogy a teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe az alvállalkozói szerződés értékének 65%-át meghaladó mértékben további közreműködőt.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: II.1.
A projektben a vízkezelés megvalósítása a jelenlegi vízmű telepen történt volna. Azonban a jelenlegi vízmű telep osztatlan közös tulajdonban van, melyben olyan tulajdonosok is érintettek melyektől nem volt lehetséges a tulajdonosi hozzájárulás beszerzése (elhunyt, hagyatéki eljárás még nem zárult le). Erről a kivitelező OMS Kft. csak a szerződés kötést követően szerzett tudomást.
A vízkezelés a jelenlegi vízművel szomszédos kizárólag önkormányzati területen valósulhat csak meg. Az új helyrajzi számon történő megvalósításra előzetes koncepcionális egyeztetés is történt az Irányító Hatósággal, mely során azt az IH jóváhagyta.
Változtatási eljárásban a Vállalkozó által kért teljesítési határidő módosításhoz hozzájárultunk, a Változtatást a Mérnök a mellékelt 1. számú Változtatási utasítás alapján elrendelte.

II.2.
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és az azzal összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2016. évi CLX. törvény 2017. január 01. napjával olyan módosításokat léptetett hatályba a vonatkozó jogszabályokban, amelyek alkalmazása és átvezetése a Szerződésbe egyrészt kötelező, másrészt a Szerződés teljesítése során a Felek számára egyaránt kedvező hatással bír.
Felek jelen 1. sz. szerződésmódosítással a Kbt. 135. § (3) bekezdésének, a Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdésének, valamint az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-ának módosult és kiegészült rendelkezéseit kívánják a Szerződésbe beemelni.
A Kbt. 197. § (6) bekezdése rögzíti, hogy „… A szerződés ilyen módosítása a Kbt. 141. § (6) bekezdése szerint nem tekintendő lényeges módosításnak és nem vonja maga után új közbeszerzési eljárás lefolytatásának kötelezettségét.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 99490000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 99490000 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálya által kiállított, jelen tájékoztatóhoz csatolt, szerződésmódosítás véleményezésére tekintettel, a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 9. § (4) bekezdés alapján a hirdetmény ellenőrzése nem kötelező, a kérelmező a hirdetmény ellenőrzését nem kéri.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/07/05 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben