Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/132
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.07.11.
Iktatószám:11846/2018
CPV Kód:45210000-2
Ajánlatkérő:FÜLÖPKERT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:Fülöpjakab 0252/27 hrsz
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.07.24.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Sertéstenyésztés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: FÜLÖPKERT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_68987752
Postai cím: Külterület Tanya 194.
Város: Fülöpjakab
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6116
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kis Virág
Telefon: +36 209476152
E-mail: fulopkertkft@hotmail.com
Fax: +36 209476152
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://fulopkert.eu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://fulopkert.eu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000346852018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000346852018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Sertéstenyésztés
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Sertéstartó telep korszerűsítése
Hivatkozási szám: EKR000346852018
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés sertéstartó telep korszerűsítése tárgyában a VP-2-4.1.1.5-16 kódszámú projekt keretében
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A közbeszerzés tárgya szerinti munkák és feladatok - jellegük, összetettségük, előírt műszaki paramétereik, időbeli tartamaik alapján - szorosan kapcsolódnak egymáshoz, egymásra épülnek. A kivitelezési munkarészek műszakilag összefonódnak.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Sertéstartó telep korszerűsítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45223200-8
További tárgyak:45350000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU33 A teljesítés helye: Fülöpjakab 0252/27 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A nyertes ajánlattevő feladata tervezési és kivitelezési feladatok ellátása az alábbiak szerint.
Kivitelezés:
A Fülöpkert Kft tulajdonát képező Fülöpjakab 0252/27 hrsz. sertéstelep korszerűsítése, a meglévő 5 db, összesen 4.346 m2 istálló korszerűsítése mellett 5 db egyforma, új, összesen 5.583 m2 építése, 50 kWp teljesítményű napelemes rendszerrel.
Az 5 db felújítandó és az 5 db építendő épületet funkcionálisan egybekötő szennyvízelvezetés és az etetőkonyha technológia beépítésre kerül mind a 10 épületre, ami egy központi elosztóból indul. Minden egyes épület külön-külön etetőhelyeket kap, ahol a csőhálózaton keresztül a konyháról érkező adag leszállításra, étkezéshez alkalmas állapotban leszállításra kerül.
Napelem kiépítése is feladat, az elektromos hálózat kiépítésén keresztül bekapcsolódik a teljes rendszerbe. Napelem egy épületre kerül, ahonnan a többi épület betáplálásra kerül.
A padozat: 80 mm vastag, 400 mm széles, 17 mm hézagú saválló vb rácspadló.
A kutrica: 1000 mm magas, 35 mm vastag PVC lapból, 2 mm vastag koracél rögzítő elemekkel.
A folyékony takarmány rendszer: 2 db egymástól függetlenül működő takarmány konyhával.
Itató technológiák: A hizlaldákban Ø 50 mm, illetve Ø 32 mm-es PVC csőrendszer az itatószelepek friss víz ellátásához.
Vályúk: A 2 mm vastag koracél ikervályúk hossza 3.66 m, 330 mm-es etetőhelyekkel.
A szellőzőrendszer: Az épületenként hat, egyenként 23 000 m3/h légteljesítményű ventilátor, elektromos teljesítménye 1,30 kW, 400V/50 Hz, Ø 900 mm valamint 38 db, egyenként 3500 m3/h légáteresztésű légbeejtő juttatja be. A ventilátorok vezérlése frekvencia szabályozón keresztül.
Takarmánytárolás: Takarmánykonyhánként 3 db 12 m³-es és 2 db 18 m³-es siló, melyekből 6-7-8-9-10 m-es, Ø 100 mm-es, 1.5 kW teljesítményű csiga továbbítja a keverő tartályok fölötti koracél, 200 mm széles, 2500 mm hosszú, 0,75 kW teljesítményű vályús csigára a takarmányt.
A kivitelezés építési engedély nélkül végezhető tevékenység.
A nyertes ajánlattevő tervezési feladatai a következők:
Építési és technológiai kiviteli tervdokumentáció elkészítése.
A feladatok részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
Részajánlattétel kizárása: A felújítandó és az építendő épületeket funkcionálisan egybeköti a szennyvízelvezetés és az etetőkonyha-technológia, mely mind a 10 épületre vonatkozóan beépítésre kerül, s ami egy központi elosztóból indul. A feladatok több szerződés keretében, több vállalkozó általi ellátása munkaszervezési problémákat jelenthetne és a felelősségi körök kevésbé lennének elhatárolhatók. A közbeszerzés tárgya szerinti munkák és feladatok - jellegük, összetettségük, előírt műszaki paramétereik, időbeli tartamaik alapján - szorosan kapcsolódnak egymáshoz, egymásra épülnek, amelyet több ajánlattevő egyidőben nem tudna teljesíteni. A kivitelezési feladatban foglalt munkarészek kivitelezés-szervezésben és műszakilag is összefonódnak. A kivitelezésre átadott munkaterületek (illetve rész-munkaterületek) további almunkaterületekre – mely lehetővé tenné a különböző vállalkozók részére történő önálló munkaterület biztosítását – nem oszthatók, az Ajánlatkérő nincs felkészülve különböző alvállalkozók egyazon munkaterületen történő munkavégzése esetén a jogszabályokban előírt munkavédelmi koordinátori feladatok ellátására, melyek miatt valamennyi kivitelezési feladat egy projektként való kezelése a célszerű és egyetlen lehetséges megoldás, ellenkező esetben jelentős
többletkiadással járna ajánlatkérő részére, ebből eredően a projekt részajánlatokra bontása nem biztosítható. A tervezési és a kivitelezési munkálatok megkezdése egyidejűleg is történhet, a feladatok egy része egymással párhuzamosan is végezhető, így azok egymáshoz viszonyított ütemezése egy ugyanazon vállalkozó által hatékonyabban szervezhető.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Hibaelhárítás megkezdése (a hiba bejelentésétől számított min. 1, max. 12 órán belül)  8
2 3. Többletjótállás időtartama épületekre (min. 0, max. 24 hónap)  15
3 4. Többletjótállás időtartama technológiai elemekre (min. 0, max. 24 hónap) 15
4 5. Az M2. alkalmassági követelményként előírt szakemberek többlettapasztalata (hónap) 12
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Nettó vállalkozói díj ( HUF) / Súlyszám: 50
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP-2-4.1.1.5-16
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevő vonatkozásában: a 321/2015. (X. 30.) Korm. Rendelet 17. §-a alapján az ajánlattevőnek ajánlata részeként nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a fenti kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. Rendelet 7. § szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
Az ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is. Amennyiben az ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük, nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani.
Alvállalkozó (ill. kapacitást rendelkezésre bocsátó gazdasági szereplő) vonatkozásában: Ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ajánlatában csak nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a fenti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, kapacitást rendelkezésre bocsátó gazdasági szereplőt, figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. Rendelet 17. §-ra.
Öntisztázás a Kbt. 64. § szerint.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: SZ1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében (Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont) nem szerepel, (ha a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik).
SZ2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem szerepel a teljesítéshez kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara (Magyar Mérnöki Kamara) céges névjegyzékében (a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában), vagy ha nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (2) bekezdése szerint nyilatkoznia szükséges, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat azonban nem köteles megadni.
A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdés szerint ajánlatkérő erre vonatkozó felhívása alapján csatolandó igazolások:
SZ1. A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont szerinti alkalmasság igazolásához a 321/2015. (XI. 30.) Korm. rendelet 26. § (2) bekezdés alapján, Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.
Ajánlatkérő a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés tényét a http://regisztracio.kivreg.hu/web/index.php?frame=Search oldalon ellenőrzi.
A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén - amennyiben a szerződés teljesítéséhez szükséges - a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagság meglétét igazoló dokumentum csatolása szükséges.
SZ2. A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont szerinti alkalmasság igazolásához a 321/2015. (XI. 30.) Korm. rendelet 26. § (3) bekezdés alapján a Magyar Mérnöki Kamarai céges névjegyzéki igazolását szükséges csatolni. Az igazolásban szerepelniük kell azon személyeknek, akiknek a jogosultsága lehetőséget teremt a tevékenység végzésére. Amennyiben a megnevezett személyeknek a jogosultsága nem teszi lehetővé a tevékenység végzését, akkor az az igazolás nem megfelelő.
Az SZ2. alkalmassági feltételnek való megfelelést ajánlatkérő az online elérhető nyilvántartásból is ellenőrzi.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7), (9) és (11) bekezdései is irányadóak.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (2) bekezdése szerint nyilatkoznia szükséges, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat azonban nem köteles megadni.
A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdés szerint ajánlatkérő erre vonatkozó felhívása alapján csatolandó igazolások:
P1. a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19.§ (1) bekezdés b) pont alapján a felhívás feladását megelőző utolsó három lezárt üzleti évi, saját vagy jogelődje számviteli jogszabályoknak megfelelően elkészített beszámolóit egyszerű másolatban. Amennyiben a kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló benyújtása nem szükséges.
(Karakterkorlát miatt az igazolási módok folytatása a következő, "Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:" szakaszban található!)
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: (Az igazolási módok leírásának folytatása:)
Ha Ajánlattevő a P1. szerinti irattal azért nem rendelkezik az Ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését: az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (kiviteli tervezés és magasépítési munkák) származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.
Az Ajánlatkérő Ajánlattevő pénzügyi és gazdasági alkalmasságát megállapítja: ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (kiviteli tervezés és magasépítési munkák) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele eléri vagy meghaladja az Ajánlatkérő által az eljárást megindító felhívásban meghatározott értéket.
P2. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 19. § (1) bekezdésének a) pontja alapján ajánlattevő csatolja az eljárást megindító felhívás feladásának napján fennálló számlák vonatkozásában, az összes számlavezető pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatot – attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak – legalább az alábbi tartalommal:
— a pénzforgalmi számla száma;
— mióta vezeti a pénzügyi intézmény a pénzforgalmi számlát;
— volt-e a pénzforgalmi számlán 15 napot meghaladó időtartamú sorba állítás az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 24 hónapban, illetve későbbi számlanyitás esetén a számlanyitás időpontjáig terjedő időszakban.
A nyilatkozat nem lehet régebbi az eljárást megindító felhívás feladásának napjánál.
P3. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 19. § (1) bekezdésének c) pontja alapján ajánlattevő nyilatkozzon az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgyából származó (kiviteli tervezés és magasépítési munkák) - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a P3. alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, míg a P1. és P2. alkalmassági feltételnek külön-külön felelhetnek meg, mely esetben elegendő, ha közülük egy megfelel.
Kapacitást rendelkezésre bocsátó gazdasági szereplő igénybevétele a Kbt. 65. § (7), (8) bekezdés alapján.
Az alkalmassági feltételek a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban kerültek meghatározásra
Az alkalmasság minimumkövetelményei:
P1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a felhívás feladását megelőző utolsó három lezárt üzleti évre vonatkozó, saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolói alapján egynél több lezárt üzleti évben a mérleg szerinti eredménye negatív.
Az Ajánlatkérő köteles Ajánlattevő pénzügyi és gazdasági alkalmasságát megállapítani a 321/2014. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése alapján, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (kiviteli tervezés és magasépítési munkák) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele eléri vagy meghaladja a 620.000.000 forintot.
P2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha bármelyik, az eljárást megindító felhívás feladásának napján fennálló pénzforgalmi számláján az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 24 hónapban, illetve későbbi számlanyitás esetén a számlanyitás időpontjáig terjedő időszakban 15 napot meghaladó időtartamú sorba állítás mutatkozott.
„Sorba állítás” alatt Ajánlatkérő a 2009. LXXXV tv. 2.§ 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.
P3. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgya szerinti (kiviteli tervezés és magasépítési munkák) tevékenységből származó árbevétele összességében nem érte el a nettó 620.000.000 forint összeget.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (2) bekezdése szerint nyilatkoznia szükséges, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat azonban nem köteles megadni.
A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdés szerint ajánlatkérő erre vonatkozó felhívása alapján csatolandó igazolások:
M1. Ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 5 év legjelentősebb építési beruházásainak ismertetését a 321/2015.(X. 30.) Korm. Rendelet 23. §-ban meghatározott módon igazolva.
Az igazolásnak a következőket kell tartalmaznia:
— teljesítés idejét (kezdési és befejezési dátum év-hónapnap pontossággal megadva);
— a teljesítés helyét;
— a szerződést kötő másik fél (név, cím, telefonszám, e-mail cím, kapcsolattartó személy);
— az építési beruházás tárgyát és mennyiségét (olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítható legyen);
— annak megjelölését, hogy az általa elvégzett építési beruházás teljesítésének alapján az ellenszolgáltatásból milyen arányban részesült;
— nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdés alapján ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. § irányadó.
M2. A 321/2015.(X. 30.) Korm. Rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján az ajánlattevő csatolja az alábbiakat:
— az ajánlattevő nyilatkozata a szerződés teljesítésébe bevonni tervezett szakemberekről (benne: a szakemberek név szerinti megnevezése, az alkalmassági követelmény, melynek a szakemberrel meg kíván felelni);
— a szakember által aláírt szakmai önéletrajz (benne: a szakember jelenlegi munkahelye, releváns szakmai tapasztalatának ismertetése, a képzettség/végzettség megjelölése);
— a szakember végzettségét, képzettségét igazoló okiratok másolata;
— a szakember rendelkezésre állási és arra vonatkozó nyilatkozata, hogy az eljárásba történő bevonásáról tudomással bír.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Kapacitást rendelkezésre bocsátó gazdasági szereplő igénybevétele a Kbt. 65. § (7), (9) bekezdés alapján.
Az alkalmassági feltételek a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban kerültek meghatározásra.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített alábbi referenciával:
a) sertéstelep fejlesztésre és/vagy építésre vonatkozó referencia, mely tartalmazta legalább 2 épületre vonatkozó szennyvízhálózat kivitelezését, továbbá megvalósult ezen telep esetében egy független központi konyha részéről a folyékony takarmányozására vonatkozó technológia kiépítése is.
M2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt alábbi szakemberekkel:
a) 1 vízgazdálkodási műszaki vezető, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerint „MV-VZ” jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkezik.
b) 1 építési műszaki vezető, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerint „MV-É” jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkezik.
c) 1 mélyépítési műszaki vezető, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerint „MV-M” jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkezik.
d) 1 építész tervező, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „É” építészeti tervezési jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkezik.
Egy szakember egy alkalmassági követelménynek való megfelelésre mutatható be (a szakemberek között átfedés nem megengedett).
Ajánlatkérő az a)-d) pontok szerinti jogosultságokkal egyenértékű jogosultságot is elfogad.
A szerződéskötés feltétele, hogy a felhívás M2. alpontjaiban felsorolt szakembereknek szerepelnie kell a Magyar Mérnöki Kamarai (www.mmk.hu) vagy a Magyar Építész Kamarai (www.mek.hu) névjegyzékben. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy az általa bevont szakértők a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig és a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fognak, illetve, hogy tudomásul veszi, hogy a nyilvántartásba-vétel elmaradása az Ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg Ajánlatkérő a szerződést.
Ajánlatkérő az előírt jogosultságot a kihirdetett nyertes Ajánlattevő vonatkozásában a szerződéskötést megelőzően a Magyar Mérnöki Kamara, illetve a Magyar Építészeti Kamara honlapjáról ellenőrzi, ezért az önéletrajzban feltüntethető a szakember kamarai nyilvántartási száma és a jogosultság megszerzésének időpontja (adott esetben, ha már rendelkezik vele a szakember), ha a szakember a nyilvántartásban az ajánlattétel időpontjában nem szerepel, akkor Ajánlattevő nyertességének kihirdetését követően a jogosultságot igazoló okirat másolatának bemutatása szükséges.
Ajánlatkérő a felhívás III.1.3. pont M.2) alpontjaiban rögzített szakemberek szakmai jogosultsága alatt a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben meghatározott jogosultságokat vagy ezen jogosultságnak megfelelő hatályos átsorolás előtti jogosultságot érti.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a nyilvántartásba vétel elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépések minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, melynek következtében ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlattevővel kötheti meg a szerződést, amennyiben őt az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezésben megjelölte.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: a késedelemmel érintett feladatrészre (tervezés vagy kivitelezés) vonatkozó nettó vállalkozói díj 0,1 %-a / késedelemmel érintett naptári nap, de maximum 10%.
Meghiúsulási kötbér: a teljes nettó vállalkozói díj 25%-a.
Jótállás: A sikeres műszaki átadás-átvételt követő naptól számított 12 hónap időtartamú jótállási kötelezettség.
Teljesítési biztosíték: a szerződés szerinti (teljes) általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 2%-a a szerződés hatálybalépésének időpontjától rendelkezésre bocsátva a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pont szerinti formában. Rendelkezésre bocsátásáról az ajánlatban nyilatkozni kell.
Jótállási biztosíték: a szerződés szerinti (teljes) általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-a a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjától rendelkezésre bocsátva a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pont szerinti formában. Rendelkezésre bocsátásáról az ajánlatban nyilatkozni kell.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a szerződéstervezet rögzíti.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a magyar forint (HUF).
Tartalékkeret: nincs.
Ajánlatkérő jelen szerződés finanszírozását a VP-2-4.1.1.5-16 kódszámú projekt keretében vissza nem térítendő támogatásból kívánja megvalósítani. A finanszírozás módja: utófinanszírozás.
A teljesítés során 5 db számla (az esetleges előlegszámlát nem számítva, de ideértve a végszámlát is) benyújtásának lehetősége biztosított.
a) 1. résszámla benyújtásának lehetősége: a tervezési feladatok 100%-át elérő megvalósult teljesítése esetén a tervezési feladatokra eső nettó vállalkozói díj 100%-ának megfelelő összegről
b) 2. részszámla benyújtásának lehetősége: a kivitelezési feladatokra eső nettó vállalkozói díj 25 %-ának megfelelő összegről a kivitelezési feladatok ÁFA nélküli szerződéses értékének 25 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén;
c) 3. részszámla benyújtásának lehetősége: a kivitelezési feladatokra eső nettó vállalkozói díj 25 %-ának megfelelő összegről a kivitelezési feladatok ÁFA nélküli szerződéses értékének 50 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén;
d) 4. részszámla benyújtásának lehetősége: a kivitelezési feladatokra eső nettó vállalkozói díj 25 %-ának megfelelő összegről a kivitelezési feladatok ÁFA nélküli szerződéses értének 75 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén;
e) végszámla benyújtása: a kivitelezési feladatokra eső nettó vállalkozói díj 25 %-ának megfelelő összegről a kivitelezési feladatok ÁFA nélküli szerződéses értékének 100 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén, sikeres műszaki átadás-átvételt követően azzal, hogy az átvétel különös feltétele a megvalósulási és átadási dokumentáció és annak összes melléklete szolgáltatása, a munkaterület rendeltetés szerinti használatra alkalmas állapotban Megrendelő részére történő birtokba adása, és ennek a teljesítésigazolásban való elismerése.
Megrendelő a vállalkozói díjat az igazolt szerződésszerű teljesítést követően átutalással, forintban (HUF) teljesíti az alábbiak szerint:
- alvállalkozó igénybevételének hiánya esetén a Kbt. 135. § (1)-(2) és (5)-(6) bekezdése, továbbá a Ptk. 6:130.§ (1) -(2) bekezdése szerint;
- alvállalkozó igénybevétele esetén a fentiek figyelembevételével, de a Ptk. 6:130. § (1)-(3) bekezdésétől eltérően a Kbt. 135. § (3) bekezdése alapján a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. § és 32/B. § szerint.
Késedelmes fizetés esetén Megrendelő a Ptk. 6:155. §-a szerinti késedelmi kamatot, továbbá a külön jogszabályban megállapított behajtási költségátalányt fizet.
Megrendelő a Kbt. 135. § (8) bekezdése alapján, a teljes ellenszolgáltatás 25 %-ának megfelelő mértékében biztosítja az előleg igénybevételét, amely igénybevétele nem kötelező. Megrendelő az előleg igénybevételét nem teszi függővé előleg-visszafizetési biztosíték nyújtásától.
Megrendelő köteles az előleget a 322/2015. Korm. rendelet 30. § (1) bekezdésének megfelelően, legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül kifizetni. Vállalkozó az előleget előlegbekérőn jogosult kérni azzal, hogy annak – a fenti kifizetési határidő biztosításának okán – a munkaterület átadását követő 8. napig meg kell érkeznie a Megrendelőhöz.

A részletes fizetési feltételeket a dokumentáció illetőleg szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: 1. FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS: A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő a szerződéskötés időpontjában és a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezzen a jelen közbeszerzés tárgyának megfelelő tervezési szolgáltatásra vonatkozó felelősségbiztosítással, melynek mértéke legalább 10.000.000 HUF/év és 5.000.000 HUF/káresemény, továbbá építési-szerelési munkákra vonatkozó felelősségbiztosítással, amelynek mértéke legalább 500.000.000,- HUF/év, és 100.000.000,- HUF/káresemény. A szerződés mellékletét képezi a biztosító társaságtól származó kötvény másolata, továbbá amennyiben a kötvényből nem derül ki a biztosítás érvényessége, úgy a biztosító társaságtól származó nyilatkozat szükséges annak érvényességére vonatkozóan. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén a szerződéskötés időpontjában és a szerződés teljes időtartama alatt a fenti tartalmú felelősségbiztosítással rendelkezni fog.
2. FELTÉTELES KÖZBESZERZÉS: A VI.3.1. pont kiegészítéseképpen: A Kbt. 53. § (5) bekezdés alapján az ajánlatkérő az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja a következő esemény bekövetkezése esetén (feltételes közbeszerzés).Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány kezességvállalása szükséges a beruházás finanszírozhatóságához COSME viszontgarancia igénybevétele mellett. A COSME viszontgarancia az Alapítvány kezességvállalása mögött álló biztosíték, amit a COSME Program (Programme for Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises) és az Európai Stratégiai Beruházási Alap (a továbbiakban: ESBA) az Európai Beruházási Terv keretében biztosít. Lehetővé teszi, hogy úgy legyen kedvező díj mellett elérhető az Alapítvány kezessége, hogy az európai versenyjogi értelemben nem minősül állami támogatásnak. Az ajánlatkérő az eljárás indításának időpontjában megfelel a COSME viszontgarancia igénybevételi feltételeinek. A feltételek változására ajánlatkérőnek nincs ráhatása. A feltételek az eljárás lebonyolításának időszakában történő esetleges változása esetén az ajánlatkérő az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja. A feltételt ajánlatkérő a Kbt. 135. § (12) bekezdés szerinti feltételként is alkalmazza.

3. ALVÁLLALKOZÓK: Építési beruházás esetén az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a szerződés értékének 65%-át. Az alvállalkozóknak a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesülnek a szerződés általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2018/07/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2018/07/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlattételi határidő lejártának időpontját követően 2 óra elteltével kerül sor az ajánlatok hivatalos bontására, melyet az EKR végzi úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 5.5. Az elektronikusan benyújtott ajánlatok esetében a Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR rendszer a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek - az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
x Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: A Kbt. 53. § (5) bek. alapján az ajánlatkérő az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha a COSME viszontgarancia igénybevételi feltételei oly módon változnak, hogy azoknak AK már nem felel meg.
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében:
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-100
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: Értékelés módszertana: a legjobb ár-érték arány. 1.-2. szempont: fordított arányosítás, 3-5. szempont: egyenes arányosítás. Részletes leírás a közbeszerzési dokumentumokban.
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
  Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
  Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat elektronikusan, korlátlanul, teljeskörűen és térítésmentesen hozzáférhetővé teszi az EKR-ben.
2. Az ajánlat részeként csatolandó: a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti nyilatkozat (nem leges tartalommal is), a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozat, árazott költségvetés (pdf és szerkeszthető xls formátumban is), felolvasólap.
3. Közös ajánlattétel a Kbt. 35. §-ban foglaltak és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 13.§ (3) bekezdésében szerint. Az ajánlathoz csatolandó a közös ajánlattevők megállapodása.
4. Az ajánlattevők az ajánlat részét képező dokumentumokat pdf formátumú fájlban készítsék el.
5. Kiegészítő tájékoztatás esetében ésszerű időnek tekintendő az ajánlattételi határidő lejártát megelőző második munkanap (tájékoztatás megküldésére), feltéve, hogy a kérdések és kérések az ajánlattételi határidő lejártát megelőző negyedik munkanapig megérkeznek.
7. Az ajánlatban valamennyi dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja.
8. Valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő (CET).
9. Ajánlatkérő nem él a Kbt. 114. § (11) bekezdésében foglalt lehetőségével.
10. Ajánlatkérő helyszíni bejártást nem tart.
11. Ajánlatkérő az eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját.
12. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Nemes Krisztina (000124) +36302119205.
13. Értékelési szempontok: 1. Nettó vállalkozói díj (HUF) - súlyszám: 50; Tervezésre vonatkozó nettó vállalkozói díj - súlyszám: 15; 1.2 Kivitelezésre vonatkozó nettó vállalkozói díj - súlyszám: 35; 2. Hibaelhárítás megkezdése (a hiba bejelentésétől számított min. 1, max. 12 órán belül) - súlyszám: 8; 3. Többletjótállás időtartama épületekre (a kötelezően előírt 12 hónapon túl további min. 0, max. 24 hónap) - súlyszám: 15; 4. Többletjótállás időtartama technológiai elemekre (a kötelezően előírt 12 hónapon túl további min. 0, max. 24 hónap) - súlyszám: 15; 5. Az M2. alkalmassági követelményként előírt szakemberek többlettapasztalata (hónap) az alábbiak szerint: - súlyszám: 12; 5.1. Az M2.a) pont szerinti szakember vízgazdálkodási építmények (vízi létesítmények) és az azokhoz szerkezetileg vagy funkcionálisan kapcsolódó építményrészek, mérnöki létesítmények építési-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetésében szerzett szakmai tapasztalata (hónapokban megadva, min. 0, max. 48 hónap) -súlyszám: 3; 5.2. Az M2.b) pont szerinti szakember általános építmények építésére, átalakítására, bővítésére, felújítására, helyreállítására, korszerűsítésére, lebontására, elmozdítására irányuló építési- szerelési munkák felelős műszaki vezetésében szerzett szakmai tapasztalata (hónapokban megadva, min. 0, max. 48 hónap) - súlyszám: 3; 5.3.Az M2.c) pont szerinti szakember építményhez szerkezetileg vagy funkciójában kapcsolódó alapozási, szennyvíztisztítási, szennyvíztárolási, szivárgó, víztelenítési, műtárgyépítési, föld- és tereprendezési, valamint felszíni vízelvezetési munkáinak felelős műszaki vezetésében szerzett szakmai tapasztalata (hónapokban megadva, min. 0, max. 48 hónap) - súlyszám: 3; 5.4. Az M2.d) pont szerinti szakember általános építmények teljes körű építészeti tervezésében szerzett szakmai tapasztalata (hónapokban megadva, min. 0, max. 48 hónap) - súlyszám: 3.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2018/07/05 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges