Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/133
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.07.12.
Iktatószám:11940/2018
CPV Kód:33100000-1
Ajánlatkérő:Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
Teljesítés helye:HU323
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Analitikai és Orvosi Műszerkereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Egészségügyi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
Nemzeti azonosítószám: AK08937
Postai cím: Szent István utca 68.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Gerliczki Andrea
Telefon: +36 42599700
E-mail: kozbeszerzes@szszbmk.hu
Fax: +36 42599799
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ehzrt.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.ehzrt.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Egészségügyi intézmény
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Magas tudású lélegeztető gépek beszerzése (intenzív osztályra) az ÁEEK_NEAK_EMMI-2017/1. pályázat keretében
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:33100000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Határozott idejű adásvételi szerződés keretében magas tudású lélegeztető gépek beszerzése (intenzív osztályra) beszerzése ÁEEK_NEAK_EMMI-2017/1. pályázat keretében
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 29816000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Határozott idejű adásvételi szerződés keretében magas tudású lélegeztető gépek beszerzése (intenzív osztályra) ÁEEK_OEP_EMMI-2017/1. pályázat keretében - magas tudású altató munkaállomások
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:33100000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés fő helyszíne: 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 68.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az alábbi eszközök szállítása, beszerelése, rendeltetésszerű használatra alkalmas módon történő üzembe helyezése a Kbt. 8. § -a alapján, továbbá a kezelő személyzet betanítása:
Eszköz megnevezése: Mennyiség:
Magas tudású lélegeztető gép (intenzív osztályra) 4 db

A berendezés(ek) kezelésére vonatkozó maximum 60 óra időtartamú oktatásnak az átvételi eljárás keretében kell megtörténnie.
A teljesítés továbbá magában foglalja az üzembe helyezési - mérési (ahol releváns) jegyzőkönyv felvételét, a kezelőszemélyzet betanítását rögzítő jegyzőkönyv felvételét, valamint a felhasználói kézikönyvek, használati utasítások átadását magyar nyelven, nyomtatott formában.
Az előírt műszaki követelmények a közbeszerzési dokumentumban (a továbbiakban: ,,Dokumentáció”) kerültek részletezésre.
Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy az eljárást megindító felhívásban, valamint a ,,Dokumentáció”-ban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Csúcsáramlás min.180 l/perc (Respirátor)(Kérjük megadni! Előny a nagyobb érték! 240 l/perc: 10 pont; 180 l/perc: 0 pont)  5
2 Felnőtt és gyermek beteg légzési állapotához (compliance, resistance, trigger aktivitás) - mind kontrolláltan lélegeztetett, mind spontán támogatott beteg estén - ciklusról ciklusra komplexen igazodó  5
3 Felnőtt és gyermek, kontrollált és spontán légvételének folyamatos PEEP és FiO2 szabályozása az optimális oxigenizáció érdekében a perifériás pulzushullám és a szaturáció alapján, kezelői beavatkozás  30
4 Felnőtt és gyermek, kontrollált és spontán légvételének (nyomás/térfogat és frekvencia) folyamatos (ciklusról ciklusra) szabályozása az optimális ventiláció (CO2 elimináció) érdekében a kilégzésvégi C 30
5 Nyomás trigger min. tartomány: -15 - -0,5H2Ocm (Lélegeztetési paraméterek beállítási tartományai) (Kérjük megadni! Előny a megléte! Igen: 10pont; Nem: 0 pont)  5
6 Komplex, grafikus, a beteg állapot kijelző, a lélegeztetőtől való függés grafikus megjelenítésére, ventiláció, CO2 elimináció, spontán aktivitás jellemzésére (Monitorozott paraméterek) (Kérjük megadni 5
7 Beteg aktuális légzési paramétereinek tüdőszimbólummal való ábrázolása: compliance, légúti ellenállás, légzési frekvencia, spontán aktivitás (Monitorozott paraméterek) (Kérjük megadni! Előny a megléte 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: Ajánlati összár 130
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 001 - 000214
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Határozott idejű adásvételi szerződés keretében magas tudású lélegeztető gépek beszerzése (intenzív osztályra) ÁEEK_OEP_EMMI-2017/1. pályázat keretében
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/03 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Analitikai és Orvosi Műszerkereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kőszeg u. 29.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1144
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 35800000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 29816000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlatot az alábbi ajánlattevők nyújtottak be:
1) Anamed Kft. (címe: 1144 Budapest, Kőszeg u. 29., adószáma: 10737956-2-42)
2) Dräger-Medical Magyarország Kft. (címe: 1135 Budapest Szent László út 95., adószám: 12601134-2-41)
Érvénytelen ajánlattevő:
Dräger-Medical Magyarország Kft. (címe: 1135 Budapest Szent László út 95., adószám: 12601134-2-41)
Karakterkorlátozás miatt az értékelési szempontok az alább részletezettek szerint kerültek meghatározásra:
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: / Súlyszám: 1, 2, 20
2. Magas tudású lélegeztető gépek műszaki paraméterei
2.1. Csúcsáramlás min.180 l/perc (Respirátor)(Kérjük megadni! Előny a nagyobb érték! 240 l/perc: 10 pont; 180 l/perc: 0 pont) S: 5
2.2. Felnőtt és gyermek beteg légzési állapotához (compliance, resistance, trigger aktivitás) - mind kontrolláltan lélegeztetett, mind spontán támogatott beteg estén - ciklusról ciklusra komplexen igazodó üzemmód, a paraméterek (ciklusindítás, frekvencia, volumen, belégzési nyomás, I:E) automatikus kiszámítása és alkalmazása kezelői beavatkozás nélkül, a lélegeztetés során folyamatosan
(Lélegeztetési módok) (Kérjük megadni! Előny a megléte! Igen: 10 pont; Nem: 0 pont) S: 5
2.3. Felnőtt és gyermek, kontrollált és spontán légvételének folyamatos PEEP és FiO2 szabályozása az optimális oxigenizáció érdekében a perifériás pulzushullám és a szaturáció alapján, kezelői beavatkozás nélkül (Lélegeztetési módok) (Kérjük megadni! Előny a megléte! Igen: 10 pont; Nem: 0 pont) S: 30
2.4. Felnőtt és gyermek, kontrollált és spontán légvételének (nyomás/térfogat és frekvencia) folyamatos (ciklusról ciklusra) szabályozása az optimális ventiláció (CO2 elimináció) érdekében a kilégzésvégi CO2 alapján, kezelői beavatkozás nélkül (Lélegeztetési módok) (Kérjük megadni! Előny a megléte! Igen: 10 pont; Nem: 0 pont) S: 30
2.5. Nyomás trigger min. tartomány: -15 - -0,5H2Ocm (Lélegeztetési paraméterek beállítási tartományai) (Kérjük megadni! Előny a megléte! Igen: 10pont; Nem: 0 pont) S: 5
2.6. Komplex, grafikus, a beteg állapot kijelző, a lélegeztetőtől való függés grafikus megjelenítésére, ventiláció, CO2 elimináció, spontán aktivitás jellemzésére (Monitorozott paraméterek) (Kérjük megadni! Előny a megléte! Igen: 10 pont; Nem: 0 pont) S: 5
2.7. Beteg aktuális légzési paramétereinek tüdőszimbólummal való ábrázolása: compliance, légúti ellenállás, légzési frekvencia, spontán aktivitás (Monitorozott paraméterek) (Kérjük megadni! Előny a megléte! Igen: 10 pont; Nem: 0 pont) S: 5

Ár - Súlyszám:
Ajánlati összár (nettó Ft) S: 130
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § rendelkezései az irányadóak.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): dontobizottsag@kt.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/07/06 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)