Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/134
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.07.13.
Iktatószám:11979/2018
CPV Kód:71322000-1
Ajánlatkérő:Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:A teljesítés helye: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.07.27.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17942980
Postai cím: Kossuth Tér 1.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Mester Enikő
Telefon: +36 42524524/116
E-mail: mester.eniko@nyiregyhaza.hu
Fax: +36 42311041
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nyiregyhaza.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nyiregyhaza.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000340492018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000340492018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán II
Hivatkozási szám: EKR000340492018
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71322000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: „Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán II. ütem” című TOP-6.4.1-16-NY1-2017-00002 azonosító számú projekthez tartozó tervezési munkák a vállalkozási szerződésben és közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételek szerint.
II.1.5)
Becsült érték: 1 Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok benyújthatók
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán II
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71322000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323
A teljesítés helye: A teljesítés helye: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Tervezési feladat általános leírása: TOP-6.4.1-16-NY1-2017-00002 keretében megvalósuló közlekedésfejlesztések kapcsán, az alábbi projektelemeket illetően: Család utca - Belső körút csomópontban körforgalmú csomópontok kialakítása, Család utca - Szalag utcai csomópontban körforgalmú csomópont kialakítása, Belső körút - László utca csomópontban jelzőlámpás forgalomszabályozása bevezetése, Kemecsei út - Vénusz utcai csomópontban gyalogos átvezetés tervezése, gyalogosok és kerékpárosok Korányi úti átvezetéstől Fürdő utcáig történő vasúttal átellenes oldali tovább vezetése mellett, valamint Kállói út - Mikszáth Kálmán utca kereszteződésben jelzőlámpás csomópont kialakítása, a beavatkozási szakaszon közúti kanyarodó mozgások szabályozása, valamint Nyíregyház-i utcák kerékpáros baráttá fejlesztése Tervezési feladat általános leírása: A projektek megvalósításával az érintett csomópontok biztonságosabbá történő átépítése valósul meg, valamennyi közlekedő számára biztonságos infrastruktúra kiépítése mellett. A fejlesztések során tehát a csomópontok forgalomlassító és csillapító, közlekedésbiztonságot növelő átépítése tervezett.
Mindemellett Nyíregyház-i utcák kerékpáros baráttá történő átalakítása is megvalósul. A beruházással érintett útszakaszok mentén az egybefüggő járdaszakaszok hiányzó szakaszainak kiépítését, és a meglévő járdaszakaszokkal együttes akadálymentesítését is meg kell tervezni és engedélyeztetni kell. Ez alól egyedül a nem engedélyköteles kerékpáros barát fejlesztési szakaszok kivételek azzal, hogy ezen nem engedélyköteles szakaszok mentén a beruházás rosszabb feltételeket nem eredményezhet a gyalogosok számára. Ellenkező esetben ezeken a szakaszokon is szükséges egybefüggő, akadálymentes járdaszakaszok megtervezése. Tekintettel arra, hogy a beruházások a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 8. § (1a) bekezdésével összhangban kell, hogy megvalósuljanak, ezért valamennyi érintett közlekedő igényeinek figyelembevételével kell tervezni oly módon, hogy a tervezés és megvalósítás során a közlekedésbiztonság és annak javítása is kiemelt szempont. Erre tekintettel, az akadálymentesítés a fejlesztés során érvényesítendő, azaz a tervezés és beruházás a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 8. § (1a) bekezdésével összhangban történhet, valamennyi érintett közlekedő igényeinek figyelembevételével. Tervezés során továbbá minden közlekedő számára biztonságos szabályozás tervezendő. Ezért tervezéskor elvégzendő a meglévő forgalmi rend felülvizsgálata is, és szükség esetén Ajánlatadónak feladata az Ajánlatkérő felé történő biztonságos szabályozásra vonatkozó javaslattétel megtétele. A beruházás során a gyalogos átvezetési pontoknál a fogyatékossággal élő emberek közlekedésének elősegítése érdekében a szükséges útépítési beavatkozások tervezése, illetve annak megvalósítása feladat. A fejlesztésekkel a fenntartható közlekedési módok feltételeinek javulása oly módon valósítandó meg, hogy a gyalogosok részére kijelölt gyalogos-átkelőhelyek, míg a kerékpárosok részére biztonságos kerékpáros átvezetések létesülnek azokon a helyeken, ahol ezen elemek korábban még nem épültek meg, valamint azt a forgalomnagyság, illetve a helyi körülmények indokolják. Kerékpáros létesítmények tervezése során teljes körűen betartandóak a vonatkozó Útügyi Műszaki Előírásokban foglaltak, ahogyan Ajánlatadó feladata a TOP 6.4.1 felhívásban foglaltak szerinti, teljeskörű műszaki megfelelés/igazolás/ méretezés teljesítése. Részletes műszaki paramétereket, a részletes szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok és annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A szerződés teljesítésében részt vevő, az M.1.1. pontban előírt alkalmassági követelményt igazoló szakemberek egyike szakmai többlet tapasztalatának időtartama (hónap) (min 0 hónap, max 48 hónap)  50
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó vállalkozási díj Ft / Súlyszám: 50
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 180
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.4.1-16-NY1-2017-00002
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: A Kbt. 114. § (1) bekezdése alapján az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésben, a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdésében foglaltak alapján egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában, a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
A Kbt. 67.§ (1) bekezdésében meghatározott egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
A Kbt. 67.§ (4) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdése alapján az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
Ajánlatkérő a kizáró ok hiányát a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján ellenőrzi.
A kizáró okok hiányára vonatkozó (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés) egyszerű nyilatkozat vonatkozásában ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (2)-(3) bekezdésében foglaltakra.
A Kbt. 64. § alapján élhet ajánlattevő az öntisztázás jogintézményével.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti - vagy bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság a 188. § (5) bekezdése szerinti - a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése
szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per
esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. A véglegessé vált határozatot a gazdasági szereplő a kizáró okokra vonatkozó egyszerű nyilatkozatával egyidejűleg köteles benyújtani.
A gazdasági szereplőknek olyan nyilatkozatot, igazolást kell csatolni a kizáró okok tekintetében, amely nem régebbi keltezésű a közbeszerzési eljárás megindításának időpontjánál, azaz az eljárást megindító felhívás feladásának időpontját követően került kiállításra.
A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumok a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján egyszerű másolatban is benyújthatók.
A kizáró okok hiányára vonatkozó nyilatkozatoknak a közbeszerzés tárgyára kell vonatkozniuk, azaz a nyilatkozato(ko)n fel kell tüntetni a közbeszerzési eljárás tárgyát.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés alapján az Ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az Ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akivel szemben valamely kizáró ok az eljárás során következett be.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: SZ.1) A gazdasági szereplő legyen bejegyezve a cégnyilvántartásba vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásába; nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén legyen bejegyezve a 2014/24/EU irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, valamint teljesítse az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt.
Sz.2.) A gazdasági szereplő legyen bejegyezve a 322/2015. (X.30.) Korm. rend. 8. § alapján a 1996. évi LVIII. tv. 1. § rendelkezéseibe foglaltak szerinti tervezői szolgáltatásokra vonatkozó illetéke országos szakmai kamara névjegyzékébe, illetve nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szerepléssel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal, vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
SZ.1.) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26.§ (2) bekezdése alapján a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság vonatkozásában előírt követelmény tekintetében
- Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzékadatok, illetve az egyéni vállalkozók nyilvántartásának adatai alapján;
- nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.
Sz.2) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26.§ (3) bekezdése alapján a kamarai tagságról szóló igazolás benyújtása szükséges. Amennyiben az ajánlatkérő által kért tagság igazolása az illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében megismerhető, úgy azt az ajánlatkérő ellenőrzi.
A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés tényét kell igazolni oly módon, hogy abból az alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítható legyen.
Az eljárást megindító felhívás SZ.1.-2) pontjában előírt alkalmassági követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés kötelezettsége fennáll. A Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7) és (11) bekezdésében, a Kbt. 67. § (3) bekezdésében, valamint a Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltakra.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlattételi felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
A Kbt. 65. § (11) bekezdése alapján nem használhatja fel a gazdasági szereplő alkalmassága igazolására azokat az adatokat, amelyek felhasználására jogutódlás eredményeként - a jogelőd Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti bevonása nélkül - maga lenne jogosult, ha a jogelőd gazdasági szereplő tekintetében az eljárásban alkalmazandó valamely kizáró ok fennáll, vagy - ha a jogelőd megszűnt - megszűnése hiányában fennállna. A gazdasági szereplő ebben az esetben is élhet a Kbt. 64. § szerinti lehetőséggel és felhasználhatja a jogelődnek az alkalmasság igazolására szolgáló adatait, ha a korábban felmerült kizáró okkal összefüggésben igazolja megbízhatóságát.
A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
A gazdasági szereplő - Ajánlattevő és - amennyiben az ajánlattevő az alkalmassági követelmény vonatkozásában más szervezet(ek) vagy személy(ek) kapacitására kíván támaszkodni - a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) - az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárás
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P1) Ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19.§ (1) bekezdés a) pontja alapján valamennyi, a vizsgált időszak bármely időpontjában fennálló pénzforgalmi számlájáról szóló, a számlavezető pénzügyi intézményétől származó nyilatkozatot az alábbi tartalommal: - pénzforgalmi számlaszám(ok) megjelölése, - volt-e számláján a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott 15 napot meghaladó sorban álló tétel az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított egy éven (12 hónapon) belül, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
P2) Az ajánlattevőnek 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja szerint nyilatkoznia kell az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben elért közbeszerzés tárgyából (magasépítésből) származó nettó árbevételéről - attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Amennyiben az ajánlattevő az alkalmassági feltételben előírt irattal (árbevételről szóló nyilatkozat), azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdés)
Ajánlattevő, adott esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet a Kbt. 114. § (2) bekezdése értelmében a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat benyújtására köteles, mely szerint megfelel az előírt alkalmassági követelmény(ek)nek.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): P1) Alkalmas az Ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított egy éven (12 hónapon) belül az ajánlattevő egyik számláján sem volt 15 napot meghaladó sorban álló tétel.
P2) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 (három) mérlegforduló nappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgyából (mélyépítési tervezés) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el összesen a nettó 20.000.000,- Ft-ot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M1) Ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.§ (3) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezését, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését tartalmazó nyilatkozatot, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Az ajánlatban ismertetésre kerülő szakemberek tekintetében az ajánlatban csatolni kell:
- a szakemberektől származó, képzettségét, szakmai tapasztalatát, gyakorlatát bemutató, saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzokat úgy, hogy az önéletrajzokból egyértelműen derüljenek ki az alkalmassági feltételként előírt, a szakemberekkel szemben támasztott alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelőség,
- a szakemberek által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatokat arra vonatkozóan, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén részt vesznek a teljesítésben
- a szakemberek végzettségét és képzettségét igazoló dokumentumok egyszerű másolatát.
A szakmai tapasztalat ismertetését az önéletrajzban ÉV/HÓNAP bontásban, valamint kezdő és befejező időpont szerint szükséges részletezni.
M2) Ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.§ (3) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 3 (három) év alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett teljesített szolgáltatásainak ismertetését, figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bekezdése szerint meghatározott formában benyújtott igazolás/nyilatkozat szerint, az alábbi tartalommal:
- a szerződést kötő másik fél neve és címe;
- referenciát adó neve, elérhetőségei (telefonszám, faxszám, e-mail cím);
- a szerződés tárgya
- a teljesítés ideje, időtartama (ÉV/HÓ/NAP-tól ÉV/HÓ/NAP-ig);
- a szolgáltatás leírása
- továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A bemutatásnak a jogszabályi minimumon túl tartalmaznia kell minden olyan adatot, amely alapján az előírt alkalmassági minimum követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható.Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1) Alkalmatlan az AT a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik legalább az alábbi teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekkel:
M1.1) legalább 2 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. Rendelet, 1. melléklet IV. rész szerinti, legalább „KÉ-K” jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII. 11.) Kormányrendelet szerinti végzettséggel és szakmai gyakorlattal.
M1.2) legalább 1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. Rendelet, 1. melléklet IV. rész szerinti, legalább „HI-V” jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII. 11.) Kormányrendelet szerinti végzettséggel és szakmai gyakorlattal.
M1.3) legalább 1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. Rendelet, 1. melléklet IV. rész szerinti, legalább „EN-VI” jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII. 11.) Kormányrendelet szerinti végzettséggel és szakmai gyakorlattal.
M1.4) legalább 1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. Rendelet, 1. melléklet IV. rész szerinti, legalább „VZ-TEL” jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII. 11.) Kormányrendelet szerinti végzettséggel és szakmai gyakorlattal.
a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet szerinti jogosultság és kamarai regisztráció megszerzéséhez szükséges alábbi végzettséggel és gyakorlati idővel kell rendelkezni:
a) okleveles építőmérnök, okleveles építészmérnök 3 év szakmai gyakorlattal
b) építőmérnök, építészmérnök 4 év szakmai gyakorlattal.
Egy szakember kizárólag egy pozícióra jelölhető. Egy pozícióra kizárólag egy szakember jelölhető meg.
A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés ac) pontja alapján a szakképzettség lehet:
a) képesítési követelmény az 1. mellékletben részletezett, a szakterületeknek megfelelő szakirányú
ac) mesterfokozatú képzésben szerzett szakképzettség MSc vagy alapképzésben szerzett szakképzettség BSc vagy középfokú szakirányú végzettség.
Az M1) szerinti műszaki alkalmasság tekintetében Ajánlatkérő elfogadja az adott szakképesítések kapcsán az azzal egyenértékű képesítést is.
M2) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 (három) év alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett olyan tervezési szolgáltatást, mely szerződés során az az alábbiak megvalósultak:
a.1) min. 1 db körforgalmú csomópont tervezése
ÉS
a.2) min. 1 db jelzőlámpás forgalomszabályozása tervezése
A referencia több szerződéssel teljesíthető.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Jótállás: Ajánlatkérő 24 hónap jótállást ír elő. Nyertes ajánlattevő a jótállás teljes időtartamára teljeskörű jótállást köteles vállalni.
Teljesítési biztosíték: A nyertes ajánlattevő teljesítési biztosítékot köteles nyújtani. Mértéke a szerződés szerinti teljes, tartalékkeret nélküli, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő mértékű összeg.
Jótállási biztosíték: A nyertes ajánlattevő jótállási biztosítékot köteles nyújtani a jótállás időtartamára. Mértéke a szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő mértékű összeg.
A szerződést megerősítő biztosítékok: A 2013. évi V. törvény 6:186. § (1) bekezdése szerint nyertes Ajánlattevő (Vállalkozó) kötbér fizetésére köteles, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést (a szerződés késedelmes teljesítése, hibás teljesítése, vagy meghiúsulása esetén). Nyertes ajánlattevő mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha szerződésszegését kimenti.
Késedelem esetére kikötött kötbér: A Nyertes ajánlattevő a neki felróható okból előálló késedelem esetére késedelmi kötbér megfizetésére köteles Ajánlatkérő részére. A késedelmi kötbér mértéke a késedelembe esett részre jutó nettó vállalkozási díj 0,5%/nap. A késedelmi kötbér maximum 30 napig kerül felszámításra, ezt követően a Ajánlatkérő jogosult a szerződéstől egyoldalú jognyilatkozattal elállni illetve azt felmondani, és a késedelem idejére vonatkozó késedelmi kötbér mellett a meghiúsulási kötbért is érvényesíteni.
A késedelmi kötbér összege a késedelembe esés pillanatától az Ajánlatkérő külön felszólítása nélkül azonnal esedékes.
Megrendelő a késedelmi kötbér összegét jogosult a Nyertes ajánlattevő által kiállított számlába beszámítani a Kbt. 135. § (6) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével.
Amennyiben a számlából történő levonásra nincs lehetőség, vagy a számla összege nem nyújt fedezetet a teljes követelésre, akkor a hibás teljesítési és/vagy késedelmi kötbér alapján esedékes összeget a Nyertes ajánlattevő köteles 10 napon belül az Ajánlatkérőnek átutalni.
Hibás teljesítés esetére kikötött kötbér: Amennyiben a Nyertes ajánlattevő hibásan teljesíti kötelezettségét, a teljesítés a Nyertes ajánlattevő érdekkörébe tartozó okból kifolyólag nem szerződésszerű, úgy Ajánlatkérő írásban a hibák pontos megjelölésével felhívja a Nyertes ajánlattevőt a hibák javítására Ajánlatkérő által megadott határidőn belül. Amennyiben a hibák kijavítására Ajánlatkérő által megadott határidőn belül nem kerül sor, úgy a határidő lejártát követő naptól számítva hibás teljesítési kötbér kerül felszámításra.
A teljesítés elmaradása esetére kikötött (meghiúsulási) kötbér: A Nyertes ajánlattevő a neki felróható okból történő meghiúsulás esetére (teljesítés jogos ok nélküli megtagadása, vagy Ajánlatkérő szankciós elállása vagy felmondása Nyertes ajánlattevő szerződésszegése okán, vagy ha a meghatározott teljesítési véghatáridő vonatkozásában Nyertes ajánlattevő 30 naptári napot meghaladó késedelembe esik) meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles. A meghiúsulási kötbér mértéke a teljes nettó vállalkozási díj összegének 20 %-a.
Ajánlatkérő a meghiúsulási kötbér összegét jogosult a Nyertes ajánlattevő által kiállított számlába beszámítani a Kbt. 135. § (6) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével. Amennyiben a számlából történő levonásra nincs lehetőség, vagy a számla összege nem nyújt fedezetet a teljes követelésre, akkor az esedékes összeget a Nyertes ajánlattevő köteles 10 napon belül Ajánlatkérőnek átutalni.
A meghiúsulási kötbér összege az eljárás alapján megkötött szerződés meghiúsulásának pillanatától Ajánlatkérő külön felszólítása nélkül azonnal esedékes.
Ajánlatkérő valamennyi kötbértípus esetén jogosult a kötbért meghaladó kárát és a szerződésszegésből eredő egyéb jogait is érvényesíteni.
A szerződés biztosítékaival, illetve a szerződést megerősítő biztosítékokkal kapcsolatos előírásokra vonatkozó részletes szabályokat a Szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF).
Az eljárásban tartalékkeret nincs biztosítva.
A szerződés finanszírozása a TOP-6.4.1-16-NY1-2017-00002 azonosító számú, „Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán II. ütem” című projekt keretében, vissza nem térítendő támogatásból, utófinanszírozással történik. A projekt támogatási intenzitása 100%.
A támogatás szempontjából nem elszámolható költségeket 100%-ban Ajánlatkérő finanszírozza.
A teljesítés elismerésére és az igazolás kiadására a Kbt. 135. § (1) bekezdésében foglalt feltétételek irányadók.
Az ellenszolgáltatás kifizetésére csak az adott munkára, munkarészre vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását követően kerülhet sor.
A számla szerinti nettó ellenszolgáltatás a szerződés megvalósult értékét nem haladhatja meg.
A kifizetés folyamata: A vállalkozási díj kifizetésére forintban, az igazolt teljesítést követően, a tartalmilag és formailag szabályszerűen kiállított, Ajánlatkérő által leigazolt számla/számlák ellenében az ajánlatkérőként szerződő fél általi kézhezvételétől számított 15, illetve 30 napon belül átutalással - forintban - kerül sor a Kbt. 135.§ (1), (5)-(6) és (10)-(11) bekezdésében, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130.§ (1)-(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.
Amennyiben az Ajánlattevő a fenti jogszabályban foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, az ebből adódó késedelmes kifizetésekből eredő jogkövetkezményekért az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget. Fizetési késedelem esetén a Ptk. 6:155. § (1) és (3) bekezdése az irányadó.
Vonatkozó jogszabályok különösen:
- A Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény;
- A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet;
- Az adózás rendjéről szóló törvény,
- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény;
- Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet;
- A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény;
- Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet;
- a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet;
- Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII törvény.
A fizetési feltételek részletes szabályait a Szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
1.) Jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 117. §-a alapján a Kbt. Második Részben foglalt szabályok
által nem kötött, ÖNÁLLÓ ELJÁRÁSI SZABÁLYOK KIALAKÍTÁSÁVAL KERÜL LEFOLYTATÁSRA.
A Kbt. 117. § (2) bekezdése alapján az önállóan kialakított eljárási szabályok a következők:
Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 112. § (1) bekezdésének b) pontja szerint jár el - nyílt eljárást
alkalmaz a nemzeti eljárásrend szabályai szerint - az alábbi eltérésekkel:
1. Ajánlatkérő a Kbt. 113. § (1)-(5) bekezdéseit nem alkalmazza; A Kbt. 113. § (6) bekezdése az
eljárást megindító felhívás visszavonására is alkalmazandó;
2. Amennyiben nem hirdetményben közzétett, azaz jelen eljárást megindító felhíváson kívüli
közbeszerzési dokumentumok módosulnak és a megfelelő ajánlattételhez még ésszerű
időtartam (Ajánlatkérő 5 napban határozza meg) áll rendelkezésre, az ajánlattételi határidő
nem kerül meghosszabbításra, ajánlatkérő nem ad fel hirdetményt a módosításról, a
közbeszerzési dokumentumok módosítását az ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal
megegyező helyen, közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi. A közbeszerzési
dokumentumok módosításáról haladéktalanul és egyidejűleg értesíti ajánlatkérő valamennyi
gazdasági szereplőt, akik az ajánlatkérőnél az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték.
3. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(9) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket nem alkalmazza, az
ajánlatok bírálata egy lépcsőben, az ajánlatok részeként csatolt és adott esetben hiánypótolt
dokumentumok alapján történik. Erre tekintettel az alkalmassági követelményeknek való
megfelelés igazolására előírt dokumentumokat kérjük az ajánlat részeként, az ajánlattételi
határidő lejártáig benyújtani. Az alkalmassági követelmények igazolási módja tekintetében
jelen felhívásban foglaltak az irányadók.
4. Az ajánlatkérő úgy rendelkezik, hogy az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően
végzi el. Csak az értékelési sorrendben a legkedvezőbb és az azt követő egy vagy több
legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot.
2.) Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlat tétel
lehetőségét és azt nem tartja gazdaságilag ésszerűnek. Jelen közbeszerzési eljárás tárgyát
képező tervezési szolgáltatás nem osztható oly módon, hogy az a közpénzek hatékony
felhasználását eredményezné. Továbbá jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező tervezési
szolgáltatás keretében a megvalósítás szempontjából fontos, hogy generál tervezőként egy
vállalkozás végezze a tervezési feladatokat. Jelen beruházás továbbá olyan gazdasági és
műszaki egységet alkot, amely az egyes részfeladatok különböző vállalkozások általi ellátása a
munkaszervezés szempontjából nehezen kivitelezhető továbbá a beszerzés tárgyának jellege
sem teszi lehetővé a közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt. A részekre bontás tilalmát
indokolja továbbá az adminisztratív, számlázási, számviteli terhek csökkentése.
3.) A VI.3.1 pont kiegészítése: az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható
pontszám alsó és felső határa:0-100 pont, amely minden értékelési szempont esetében azonos.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2018/07/27 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 a következő dátumtól számítva: 2018/07/27 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2018/07/27 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
Hely: Az ajánlatok bontása az elektronikus közbeszerzési rendszerben elektronikusan történik.
Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületén nyújtható be.Az elektronikus bontás az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15.§-ban előírtak szerint történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-100
VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: Az ajánlatkérő az érvényes ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja alapján, a legjobb ár-érték arány szempont alapján bírálja el. Pontkiosztás módszere:1. részszempont(ár):fordított, 2. részszempont(szakember):egyenes arányosítás, KD-ban részletezve.
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 600.000 Ft
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 11744003-15402006-00000000
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Átutalási bizonylat vagy befizetés igazolás a közbeszerzési dokumentációban részletezettek szerint.
VI.3.4 )
További információk: 1) Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat a Kbt. 39. § (1) bekezdésének megfelelően korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elektronikus úton, a Kbt. 57. § (1) bekezdésének megfelelően az eljárást megindító felhívás feladásának időpontjától hozzáférhetővé teszi.
2) Az eljárás a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján kerül megindításra: nem
3) Ajánlatkérő a Kbt. 71.§ szerint biztosít hiánypótlási lehetőséget, illetve kér felvilágosítást. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a Kbt. 71.§ (6) bekezdésében foglaltak alapján nem rendel el az ajánlatkérő újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatában korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
4) Az ajánlati árat forintban (HUF) kell megadni az ajánlatban.
5) Ajánlattételi nyilatkozat: Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint.
6) A Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján csatolandó Felolvasólap benyújtása az EKR rendelet 11. § (1) bekezdés alapján elektronikus űrlap kitöltésével történik.
) Képviseleti jogosultság igazolása: Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot cégszerűen aláíró, továbbá - adott esetben - az ajánlatban cégszerűen nyilatkozó alvállalkozó és/vagy erőforrást képviselő személy(ek) aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját (egyszerű másolatban).
Amennyiben az ajánlatot nem a cégkivonatban szereplő képviseletre jogosult írja alá, úgy a képviseletre jogosult személytől származó teljes bizonyító erejű, magánokiratba foglalt meghatalmazást is kell csatolni.
Amennyiben az ajánlattevő, vagy az ajánlatban cégszerűen nyilatkozó alvállalkozó és/vagy erőforrást nyújtó gazdasági szereplő nem minősül gazdasági társaságnak, elegendő, ha az ajánlattevő, illetve az ajánlatban cégszerűen nyilatkozó alvállalkozó és/vagy erőforrást nyújtó gazdasági szereplő az ajánlathoz olyan ügyvéd által ellenjegyzett, vagy két tanú aláírásával ellátott dokumentumot csatol be, amelyen szerepel ezen szervezet, vagy személy aláírása, és amely nyilatkozat alkalmas arra, hogy egyértelműen beazonosítható legyen a becsatolt nyilatkozatot aláíró jogosultsága.
8) Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő) nyilatkozni köteles, hogy a cégadatokra vonatkozó esetlegesen el nem bírált változásbejegyzés van-e folyamatban (a nemleges nyilatkozatot is csatolni kell!).
Amennyiben a cégadatokra vonatkozó esetlegesen el nem bírált változásbejegyzés van folyamatban, Ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevőnek) a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében csatolni kell az ajánlatban a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
9) Amennyiben az ajánlattevő, alvállalkozó, vagy az alkalmasság igazolása tekintetében igénybe vett gazdasági szereplő az ajánlatban - átalakulásra hivatkozással - jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az ajánlathoz csatolnia kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat is.
10) Amennyiben az Ajánlattevő alkalmassága igazolásához más szervezet kapacitására támaszkodik, az ajánlatában meg kell jelölnie azt a szervezetet vagy személyt, akinek a kapacitására az alkalmassági követelményeknek megfelelés végett támaszkodik, valamint meg kell jelölnie azon alkalmassági minimumkövetelményt, melyet ezen szervezettel vagy személlyel igazol.
11) Ajánlatkérő valamennyi alkalmassági feltételt a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozza meg.
12) FAKSZ: dr. Kovács Krisztina (lajstromszám: 00444)
13) Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot alkalmazza.
14) Ajánlattevőnek nyilatkozni kell a Kbt. 66. § (6) bek. a) és p) pontja szerint.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2018/07/12 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges