Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/133
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.07.12.
Iktatószám:12248/2018
CPV Kód:45210000-2
Ajánlatkérő:Bükki Nemzeti Park Igazgatóság
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_86535724
Postai cím: Sánc Utca 6.
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3304
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Uramné Dr. Lantai Katalin
Telefon: +36 36411581
E-mail: projektiroda@bnpi.hu
Fax: +36 36412791
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.bnpi.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Szeleta Park Látogatóközpont kivitelezése
Hivatkozási szám: EKR000147042018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés a „Bükk Keleti Kapuja - A Szeleta Park Látogatóközpont kialakítása” című és GINOP-7.1.5-16-2016-00005 azonosítószámú projekt kivitelezési munkáinak ellátására (1-2. rész).

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
08918 / 2018 (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
  A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
II . 2 . 7
Rész száma: 1
A módosítandó szöveg helye: A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer kezdés dátuma
A következő helyett:
2018/08/01
Helyesen:
2018/09/03
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi vagy részvételi határidő dátum
A következő helyett
Dátum: 2018/07/12 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2018/07/26 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 7
Rész száma: 2
A módosítandó szöveg helye: A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer kezdés dátuma
A következő helyett:
2018/08/01
Helyesen:
2018/09/03
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett
Dátum: 2018/07/12 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2018/07/26 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 16:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
III . 1 . 1
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Kizáró okok igazolási módok rövid leírása
A következő helyett:
Mindkét rész esetében:
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet] 17. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében az ajánlattevőnek ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. A nyilatkozatot az ajánlattevőnek abban az esetben is szükséges az ajánlathoz csatolnia, amennyiben a közbeszerzési szerződés teljesítésével összefüggésben nem kíván alvállalkozót igénybe venni. és/vagy az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek nem kíván más szervezet(ek)/személy(ek) kapacitására (is) támaszkodva megfelelni.
A Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében a 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat tekintetében az Európai Bizottság által meghatározott egységes formanyomtatvány nem alkalmazandó, ahol a Kbt. Második Része „egységes európai közbeszerzési dokumentumot" említ, az alatt a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell érteni. A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban az ajánlattevőnek és a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozóan a 321/2015. (X.30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint kell a részletes adatokat megadnia. Az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendeletben részletezettek szerint ellenőrzi továbbá a kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is.
Ajánlattevőnek az ajánlat részeként nyilatkoznia szükséges, hogy a nyilatkozat kiállításának időpontjában van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a papír alapon benyújtott ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott, ügyvéd által ellenjegyzett változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött (a benyújtott kérelem informatikai szempontú megfelelőségéről szóló) igazolást. A változásbejegyzésre vonatkozó nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is csatolni kell.
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában felhívja továbbá a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdéseiben részletezett jogintézmény (öntisztázás) biztosította lehetőségekre, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 12-16. §-aiban foglaltakra.
Helyesen:
Mindkét rész esetében:
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet] 17. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében az ajánlattevőnek ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. A nyilatkozatot az ajánlattevőnek abban az esetben is szükséges az ajánlathoz csatolnia, amennyiben a közbeszerzési szerződés teljesítésével összefüggésben nem kíván alvállalkozót igénybe venni. és/vagy az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek nem kíván más szervezet(ek)/személy(ek) kapacitására (is) támaszkodva megfelelni.
A Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében a 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat tekintetében az Európai Bizottság által meghatározott egységes formanyomtatvány nem alkalmazandó, ahol a Kbt. Második Része „egységes európai közbeszerzési dokumentumot" említ, az alatt a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell érteni. A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban az ajánlattevőnek és a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozóan a 321/2015. (X.30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint kell a részletes adatokat megadnia. Az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendeletben részletezettek szerint ellenőrzi továbbá a kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is.
Ajánlattevőnek az ajánlat részeként nyilatkoznia szükséges, hogy a nyilatkozat kiállításának időpontjában van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott, változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött (a benyújtott kérelem informatikai szempontú megfelelőségéről szóló) igazolást. A változásbejegyzésre vonatkozó nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is csatolni kell.
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában felhívja továbbá a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdéseiben részletezett jogintézmény (öntisztázás) biztosította lehetőségekre, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 12-16. §-aiban foglaltakra.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
III . 1 . 1
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Kizáró okok szakmai tevékenység
A következő helyett:
SZ.1 (csak az 1. rész esetében) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a Magyar Építész Kamara, illetőleg a Magyar Mérnöki Kamara, ill. területi kamarái által vezetett névjegyzékben nem szerepel, a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.
SZ.2 (mindkét rész esetében) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében nem szerepel, a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő nincs bejegyezve az Irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (6)-(7), (9) és (11) bekezdései értelemszerűen irányadók.
Helyesen:
SZ.1 (csak az 1. rész esetében) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a Magyar Építész Kamara, illetőleg a Magyar Mérnöki Kamara, ill. területi kamarái által vezetett névjegyzékben nem szerepel, a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.
SZ.2 (mindkét rész esetében) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében nem szerepel, a nem Magyarországon letelepedett építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő nincs bejegyezve az Irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (6)-(7), (9) és (11) bekezdései értelemszerűen irányadók.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
III . 1 . 2
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Gazdasági és pénzügyi alkalmasság minimum követelmények
A következő helyett:
Mindkét rész vonatkozásában:
P.1 Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha a számviteli jogszabályok szerinti beszámolója alapján az adózott eredménye az ajánlattételi felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közül egynél több évben negatív volt (mindkét rész vonatkozásában).
A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 19.§ (2) bekezdésében foglalt esetben ajánlatkérő akkor állapítja meg az ajánlattevő (közös ajánlattevő) P.1 pont szerinti gazdasági és pénzügyi alkalmasságát, ha az ajánlattevő működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (magasépítési kivitelezési tevékenységből) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele eléri vagy meghaladja az 1. rész esetében a 730 000 000 HUF-ot, a 2. rész esetében a 210 000 000 HUF-ot. Mindkét részre történő ajánlattétel esetén elegendő a magasabb értékű előírás igazolása.
P.2 Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha a közbeszerzés tárgyából (magasépítési kivitelezési tevékenységből) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele az ajánlattételi felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen nem érte el az 1. rész esetében a 730 000 000 HUF-ot, a 2. rész esetében a 210 000 000 HUF-ot. Mindkét részre történő ajánlattétel esetén elegendő a magasabb értékű előírás igazolása.
P.3 Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha a számlavezető pénzügyi intézménytől származó nyilatkozat tartalma alapján megállapítható, hogy az ajánlattételi felhívás feladásának napjától visszafelé számított 12 hónapos időszakban vezetett bármelyik pénzforgalmi számláján 15 napot meghaladó sorbaállítás fordult elő (mindkét rész vonatkozásában).
A P.2 alkalmassági követelménynek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, a P.1 és P.3 alkalmassági követelménynek elegendő, ha egyikük megfelel. A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
Ajánlatkérő „magasépítési kivitelezési tevékenység” alatt az általános építmények építésére, átalakítására, bővítésére, felújítására, helyreállítására, korszerűsítésére, lebontására, valamint elmozdítására irányuló építési-szerelési munkákat ért.
Helyesen:
Mindkét rész vonatkozásában:
P.1 Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha a számviteli jogszabályok szerinti beszámolója alapján az adózott eredménye az ajánlattételi felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közül egynél több évben negatív volt (mindkét rész vonatkozásában).
A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 19.§ (2) bekezdésében foglalt esetben ajánlatkérő akkor állapítja meg az ajánlattevő (közös ajánlattevő) P.1 pont szerinti gazdasági és pénzügyi alkalmasságát, ha az ajánlattevő működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (magasépítési kivitelezési tevékenységből) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele eléri vagy meghaladja az 1. rész esetében a 730 000 000 HUF-ot, a 2. rész esetében a 210 000 000 HUF-ot. Mindkét részre történő ajánlattétel esetén elegendő a magasabb értékű előírás igazolása.
P.2 Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha a közbeszerzés tárgyából (magasépítési kivitelezési tevékenységből) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele az ajánlattételi felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen nem érte el az 1. rész esetében a 730 000 000 HUF-ot, a 2. rész esetében a 210 000 000 HUF-ot. Mindkét részre történő ajánlattétel esetén elegendő a magasabb értékű előírás igazolása.
P.3 Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha a számlavezető pénzügyi intézménytől származó nyilatkozat tartalma alapján megállapítható, hogy az ajánlattételi felhívás feladásának napjától visszafelé számított 12 hónapos időszakban vezetett bármelyik pénzforgalmi számláján 15 napot meghaladó sorbaállítás fordult elő (mindkét rész vonatkozásában).
A P.2 alkalmassági követelménynek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, a P.1 és P.3 alkalmassági követelménynek elegendő, ha egyikük megfelel. A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
Ajánlatkérő „magasépítési kivitelezési tevékenység” alatt az általános építmények építésére, átalakítására, bővítésére, felújítására, helyreállítására, korszerűsítésére, lebontására, valamint elmozdítására irányuló építési-szerelési munkákat ért.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
IV . 2 . 7
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Bontás helye
A következő helyett:
Az ajánlatot az EKR-ben kell benyújtani. Ha az EKRr. 3. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt okból nem elektronikusan történik az ajánlattétel, az ajánlatok felbontásának feltételei a következők:
Dátum: 2018/06/27 Helyi idő: 14:00
Hely: Imperial Tender Közbeszerzési és Tanácsadó Kft.
1022 Budapest, Bimbó út 1-5., A lph. III. emelet 1. ajtó (bejárat a Buday László u. felől) Tárgyaló
Helyesen:
Az ajánlatot az EKR-ben kell benyújtani. Ha az EKRr. 3. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt okból nem elektronikusan történik az ajánlattétel, az ajánlatok felbontásának feltételei a következők:
Dátum: 2018/07/26 Helyi idő: 14:00
Hely: Imperial Tender Közbeszerzési és Tanácsadó Kft.
1022 Budapest, Bimbó út 1-5., A lph. III. emelet 1. ajtó (bejárat a Buday László u. felől) Tárgyaló
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
  A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/07/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben